ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
ESP na ePUAP /m10l7e7ywm/skrytka lub /m10l7e7ywm/SkrytkaESP 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju

nr 22 w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w przypadku jego nieobecności

Zastępca Wójta, w pokoju nr 21.

Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują

interesantów w każdą środę w godzinach: 10:30 - 12:30 w pokoju nr 17.
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Składy obwodowych komisji wyborczych Gminy Mniów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Mniów

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych  w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień  13 października 2019 roku

Informacja o terminie szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Mniów

Informacja o terminie szkoleń dla przewodniczących/zastępców obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Mniów

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Harmonogram szkoleń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 231/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2019 roku

Zarządzenie Wójta w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Referent w referacie gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa

Nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Malmurzynie Gmina Mniów”

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2019/2020

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na teren Szkoły Podstawowej w Zaborowicach”

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

Przetarg na ,,Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020’’

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu przed placem w miejscowości Pieradła”

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wólka Kłucka - Kubiniec i Pępice

Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pięcioletnich, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Mniów”

Przetarg na dostawę wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów
Inne ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mniów

Decyzje Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospadorowanie odpadami

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wyniki badań wody

Informacja o punkcie pomocy prawnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Nowe formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.

Decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenie nieruchomości stanowiących mienie gminne

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Raport o stanie Gminy Mniów za 2018 rok - zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mniów za 2018 rok

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie

Informacja o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk

Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania

Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 T w miejscowości Malmurzyn
Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie o informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia eksploatacji piasków ze złoża Wólka Kłucka II

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 10/1 w obrębie Pałęgi, gmina Mniów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego eksploatacji piasków ze złoża Wólka Kłucka II

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania