?cie?ka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo ?wi?tokrzyskie 
Adres Urz?d Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urz?dowania.

Urz?d Gminy czynny jest w poniedzia?ki od 7:30 do 17:00, w pozosta?e dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (pi?tro) w poniedzia?ki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecno?ci Zast?pca Wójta, w pokoju nr 21 (pi?tro).

Przewodnicz?cy Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (pi?tro) w poniedzia?ki w godz. 16:00 - 17:00.
Zamówienia publiczne

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ?ciekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracj? Mniów w miejscowo?ci Mniów, Grzyma?ków i Skoki, oraz budowa wodoci?gu w miejscowo?ci Mokry Bór i Wólka K?ucka

Informacja o rozpatrzeniu propozycji cenowych na zakup agregatu pr?dotwórczego na potrzeby zak?adu komunalnego

Zakup agregatu pr?dotwórczego do kot?owni olejowej w Mniowie - Sk?adanie propozycji cenowej na dostaw? agregatu

Og?oszenie o wynikach post?powania na wykonywanie us?ug w zakresie zimowego utrzymania dróg

Wyniki przetargu na: Odbiór, transport i zagospodarowanie sta?ych odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Odbiór, transport i zagospodarowanie sta?ych odpadów komunalnych

Zaproszenie do z?o?enia propozycji cenowej na wykonywanie us?ug w zakresie zimowego utrzymania dróg w miejscowo?ciach na terenie Gminy Mniów

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ?ciekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracj? Mniów w miejscowo?ci Mniów, Grzyma?ków i Skoki oraz budowa wodoci?gu w miejscowo?ci Mokry Bór i Wólka K?ucka

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie sta?ych odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci
Inne og?oszenia

Og?oszenie o naborze na ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Wyniki badania wody

Praca dla referenta w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Mniowie - 1/2 etatu

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urz?dnicze – Kierownik referatu organizacyjno-gospodarczego

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów stan na 30.09.2017 r.

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn. Pozyskiwanie artyku?ów ?ywno?ciowych dla najubo?szych mieszka?ców Gminy Mniów

Praca dla: kierownika referatu organizacyjno - gospodarczego

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urz?dnicze – Kierownika O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mniowie

Nabór na stanowisko kierownika O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mniowie

Wykaz nieruchomo?ci lokalowej przeznaczonej do sprzeda?y w drodze bezprzetargowej

Praca dla: inspektora nadzoru budowlanego (budowa wodoci?gów i kanalizacji)

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Mniowie

Praca dla psychologa

Og?oszenie o otwartym naborze partnera - przedsi?biorcy z sektora M?P do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowo?ci Mniów – II etap”