Jednostki organizacyjne
Pozostałe jednostki

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Pozostałe jednostki > Gminny Zakład Usług Komunalnych
Gminny Zakład Usług Komunalnych

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie został utworzony w drodze Uchwały Nr 24 / III / 94 Rady Gminy w Mniowie podjętej w dniu 26 maja 1994r, natomiast swoją działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 1995r.

Rada Gminy w Mniowie w dniu 28 października 1994r. uchwaliła statut Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie – jako podstawowy dokument do działania dla zakładu budżetowego.

Celem zakładu jest realizacja zadań gminy o charakterze publicznym, to jest obsługa wodociągów wiejskich , kanalizacji, oczyszczalni ścieków, kotłowni gminnej oraz innych obiektów i urządzeń określonych szczegółowo w statucie zakładu komunalnego.

 

Majątek zakładu stanowią : wodociąg publiczny w Mniów-Raszówka, wodociąg grupowy Cierchy – Pępice – Piaski – Stachura – Malmurzyn, wodociąg wiejski Zaborowice – Pieradła – Pielaki, wodociąg grupowy Grzymałków – Borki – Skoki – Wólka Kłucka – Pałęgi – Węgrzynów – Zachybie – Przełom – Olszyna – Lisie Jamy – Gliniany Las, Mokry Bór, wodociąg grupowy Serbinów – Rogowice – Podchyby – Chyby – Baran, Kontrewers, rozbudowana oczyszczalnia ścieków „COMA-TEC” w Mniowie, sieć kanalizacyjna o długości ponad 53km, sieć wodociągowa o długości ponad 135 km, przyłącza wodociągowe w ilości 2354 szt. o długości ponad 50 km, przyłącza kanalizacyjne w ilości 773 szt. o długości ponad 23 km, ujęcia wody na terenie gminy w ilości szt. (Mniów, Grzymałków, Pieradła, Serbinów, Cierchy), gminna kotłownia opalana olejem opałowym przy ul. Centralnej 8 w Mniowie.

Podstawą działalności finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy.

Na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami własnymi zakładu a jego wydatkami, Rada Gminy przyznaje co roku dotacje do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie jest samorządowym zakładem budżetowym posiadającym własną wyodrębniona księgowość.

Zakład posiada opracowane regulaminy tj. regulamin pracy, organizacyjny, premiowania, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zakładem kieruje jednoosobowo kierownik – Pan Krzysztof Jan Krasowski.

 

Przedmiotem działalności zakładu komunalnego jest zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług a w szczególności:

dostarczanie mieszkańcom ( odbiorcom ) wody
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
wykonywanie usług dla ludności w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych obsługa kotłowni olejowej i produkcja ciepła wraz z dystrybucją do budynków:
Gminnego Ośrodka Zdrowia, bloku mieszkalnego RSM Armatury, Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego 0/Mniów, TP S.A. , Gimnazjum w Mniowie, Szkoły Podstawowej w Mniowie, Hali Sportowej przy Gimnazjum, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie
wykonywanie remontów, modernizacji stacji uzdatnień ujęć wody na terenie
gminy;

 

Cena za 1m3 wody dla gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Mniów wynosi 3,20 zł plus podatek VAT (8%).

Cena za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Mniów wynosi 3,40 zł plus podatek VAT (8%).

Zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, regulującymi gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy, stawki opłat za wodę i ścieki są uchwalane przez Radę Gminy w Mniowie na okres jednego roku.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Mniowie przy ul. Centralnej 9, 26 – 080 Mniów ( pokój nr 2 – na dole), biuro zakładu komunalnego jest czynne od godz. 7 30 do godz. 15 30 , natomiast pracownicy fizyczni (konserwatorzy sieci wodociągowej, odczytywacze wodomierzy), pozostali pracownicy zakładu komunalnego pracują od godz. 7 00 do godz. 15 00 .

 

Kontakt z zakładem komunalnym w normalne dni robocze osobiście w biurze zakładu, adres jak wyżej podano, bądź telefonicznie w godzinach urzędowania (telefon stacjonarny 41 37 37 004, wew. 102).W przypadku awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej poza godzinami pracy zakładu komunalnego, w wolne soboty, niedziele, święta, inne, kontakt telefoniczny na niżej podane numery telefoniczne pracowników zakładu komunalnego:

783 759 631 Kondracki Zdzisław – konserwator

667 920 225 Chlewicki Zdzisław – konserwator

667 925 161 Krasowski Krzysztof – Kierownik Zakładu

 

Ponadto Oczyszczalnia ścieków w Mniowie przy ul. Ekologicznej (na końcu ulicy) pracuje w trybie pracy czterobrygadowej (zmianowej) i jest czynna 24 godziny na dobę (całodobowo) i tam również można zgłaszać pilne usterki wodociągowo- kanalizacyjne osobiście, bądź telefonicznie pod numerem telefonu : 607 100 889

 

Działalność zakładu komunalnego jako samorządowego zakładu budżetowego działającego na terenie całej gminy Mniów przysparza mieszkańcom korzyści w formie dostaw wody i odprowadzania ścieków po kosztach własnych , toteż woda na terenie tej gminy jest stosunkowo tania, co daje wymierne korzyści ekonomiczne dla naszych mieszkańców.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umów cywilnoprawnych

Rejestr umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie2019.02.25:
Cena ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Mniowie
2019.01.14:
Ceny wody i ścieków 2019

Tabela opłat2018.05.30:
Ceny wody i ścieków 2018

Tabela opłatWniosek o wydanie warunków przyłączenia
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków