Jednostki organizacyjne
Zdrowie i pomoc społeczna

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Zdrowie i pomoc społeczna > Statut GOPS
STATUT

STATUT

 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MNIOWIE

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej - tekst jednolity ustawy

Dz.U. z 1998r. nr 64, poz. 414 z póz. zm. oraz przepisów wydanych na jej

podstawie.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity ustawy

Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póz. zm.

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, Dz.U. z 1998r. nr

155, poz. 1014 z póz. zm.

4. Uchwały nr 18II/92 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w Mniowie.

5. Niniejszego statutu

6. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

 

§ 2.

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Mniów,

utworzoną do realizowania zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie

w zakresie pomocy społecznej.

2. Obszar działalności ośrodka stanowi Gmina Mniów.

3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Wojewody

Świętokrzyskiego poprzez budżet Gminy Mniów, a także budżetu Gminy Mniów.

 

§ 3.

 

Ośrodek realizuje :

1/ zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające

z ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej Dz.U. z 1998r. nr 64, poz. 414 z póz. zm. oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

2/ zadania wynikające z ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych

i pielęgnacyjnych, Dz.U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 z póz. zm.

3/ zadania wynikające z ustawy z dnia19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia

psychicznego, Dz.Uz z 1994r. nr 111, poz. 535, z póz. zm.

4/ zadania wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Dz.U. z 1997r. nr 142, poz. 950 z póz. zm.

5/ zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998r. nr 137, poz. 887 z póz. zm.

6/ zadania wynikające z ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. z 1997r. nr 28, poz. 153 z póz. zm.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 4.

 

1. Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.

2. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa i samorządu gminnego ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności :

1/ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

3/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń - rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

4/ pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5/ pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.

 

§ 5.

 

1. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Gminę należą :

1/ kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy spoecznej,

2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

3/ przyznawanie pomocy rzeczowej,

4/ przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

6/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

3. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Gminę należą :

1/ udzielanie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

2/ świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

3/ pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

4/ udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

5/ praca socjalna,

7/ zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji wymienionych jw.

 

§ 6.

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone, które obejmują :

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych,

rent socjalnych,

2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych

3/ opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy,

4/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

5/ przyznawanie i wypłacanie zasiku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

6/ przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

7/ zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja Ośrodka

 

§ 7.

 

1. Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownik Ośrodka upoważniony jest uchwałą Rady Gminy w Mniowie - uchwała

nr 19/II/92 z dnia 30.03.92 r. - do wydawania decyzji administracyjnych.

3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z działalności

Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

4. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Kierownik Ośrodka sprawuje w ramach obowiązku nadzoru kontrolę funkcjonalną

Ośrodka.

6. Kierownik jest odpowiedzialny przed Wójtem za jego działalność,

a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne

wykonywanie zadań.

7. Kierownika Ośrodka zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje oraz zwalnia Wójt.

8. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje oraz

zwalnia Kierownik Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem.

9. Akta osobowe Kierownika Ośrodka prowadzi Wójt, a akta osobowe pracowników -

Kierownik Ośrodka.

§ 8.

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie

do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców,

nie mniej jednak niż trzech pracowników.

2. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą :

- Kierownik Ośrodka

- trzy stanowiska środowiskowej pracy socjalnej.

3. Obsługę księgową Ośrodka prowadzą odpowiednie służby finansowe Urzędu

Gminy w Mniowie.

§ 9.

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z

ustaleniami Rady Gminy w Mniowie.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Mniowie coroczne sprawozdanie z

działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Ośrodek Używa podłużnej pieczątki o treści :

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Mniowie

26-080 Mniów tel.37 37 179

woj. świętokrzyskie

 

ROZDZIAŁ IV

 

Przepisy końcowe

 

§ 10.

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.

2. Każdorazowa zmiana treści statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

 

§ 11.

 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Krystyna Zbroszczyk