Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > USC
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Jerzy Makuch, pok. nr 12, tel. 413737004 w. 112


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów w formie sporządzanych aktów i przyjmowanych oświadczeń woli,
 2. wpisywanie i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 3. orzekanie o sprawach dotyczących prostowania błędów pisarskich i uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
 4. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi),
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania,
 7. aktualizacja aktów stanu cywilnego poprzez dokonywanie w nich wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów,
 8. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń zaginięcia lub zniszczenia ksiąg stanu cywilnego,
 9. orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów i organów,
 10. archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
 11. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego,
 12. Uznawanie orzeczeń zagranicznych sądów,
 13. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 14. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli - testament allograficzny
 15. organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.

Wykaz obowiązujących opłat:

sporządzenie aktu małżeństwa 84,00zł 
wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 22,00zł 
wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 33,00zł 
Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści zagranicznego aktu stanu cywilnego 50,00zł 
Decyzja o zmianie nazwiska i imienia 37,00zł 
Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika USC 39,00zł 
Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą 38,00zł 
Pozostałe zaświadczenia 26,00zł 

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)