Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Referat Spraw Obywatelskich
Menu podstron:  <Sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania><Sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do wymeldowania><Okres ważności dowodu osobistego><Wymiana dowodu osobistego><Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego>
Zadania wykonywane w Referacie Spraw Obywatelskich

Stanowiska pracy wchodzące w skład Referatu Spraw Obywatelskich i ich obsada:

1. Kierownik referatu - Jerzy Makuch, pokój nr 12, tel. 413737004, w. 112.

2. Stanowisko ds. ewidencji ludności - Beata Królik, pokój nr 16 tel. 413737004, w. 116

3. Stanowisko ds. dowodów osobistych i kultury - Małgorzata Janus, pokój nr 16, tel. 413737004, w. 116.

4. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnych - Jerzy Makuch, pokój nr 12, tel. 413737004 w. 112


Do zakresu działania i kompetencji Referatu należą w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności ( zameldowania, wymeldowania i przemeldowania)
 2. Prowadzenie kartoteki czasowych mieszkańców gminy.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń i poświadczeń w sprawach meldunkowych.
 4. Wykonywanie czynności z nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL
 5. Prowadzenie stałego rejestru wyborców
 6. Przyjmowanie wniosków o wpisaniu do stałego rejestru wyborców.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie:
  - przekazywanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
  - sporządzanie wykazów dzieci do klas "0" dla szkół na terenie gminy Mniów
 8. Współdziałanie z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia mieszkańców gminy.
 9. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
 10. Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej.
 11. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z organizowaniem na terenie gminy zgromadzeń publicznych.
 12. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z udzielaniem pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie: czynności związanych z rejestracją kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia oraz przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 14. Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Referat udziela informacji adresowych osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz innym jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie. ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)


Ewidencja ludności

Sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania

Sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do wymeldowania

Okres ważności dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego

Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego