Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2019


2019.02.20:
Sesja VII z dnia 20 lutego 2019 r.

U2019-VII-039.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   227 K
U2019-VII-038.pdf
w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów
   415 K
U2019-VII-037.pdf
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów
   180 K
U2019-VII-036.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
   455 K
U2019-VII-035.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat
   626 K
U2019-VII-034.pdf
w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina
   513 K
U2019-VII-033.pdf
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok
   494 K2019.01.30:
Sesja VI z dnia 30 stycznia 2019 r.

U2019-VI-032.pdf
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
   181 K
U2019-VI-031.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mniów (sołtysów)
   378 K
U2019-VI-030.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy Mniów
   376 K
U2019-VI-029.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
   221 K
U2019-VI-028.pdf
w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniów
   434 K
U2019-VI-027.pdf
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów
   225 K
U2019-VI-026.pdf
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 8/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy
   356 K
U2019-VI-025.pdf
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok
   827 K
U2019-VI-024.pdf
w sprawie przyjęcia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
   1.1 M
U2019-VI-023.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok
   0.9 M

U2019-VI-022.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Mniów
   391 K
U2019-VI-021.pdf
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
   556 K
U2019-VI-020.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
   441 K
U2019-VI-019.pdf
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
   442 K
U2019-VI-018.pdf
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
   395 K
U2019-VI-017.pdf
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
   364 K