Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2019


2019.06.25:
Sesja X z dnia 25 czerwca 2019 r.

U2019-X-081.pdf
w sprawie zaciągnięcia kredytu
   295 K
U2019-X-080.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   2.8 M
U2019-X-079.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
   1.3 M
U2019-X-078.pdf
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
   522 K
U2019-X-077.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umowy dzierżawy gruntu i umów najmu lokali, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6
   739 K
U2019-X-076.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy
   479 K
U2019-X-075.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Baran
   490 K
U2019-X-074.pdf
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
   438 K
U2019-X-073.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 r.
   510 K
U2019-X-072.pdf
w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 - 2023
   713 K

U2019-X-071.pdf
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2018 rok
   255 K
U2019-X-070.pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok
   194 K
U2019-X-069.pdf
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
   319 K2019.05.22:
Sesja IX z dnia 22 maja 2019 r.

U2019-IX-068.pdf
w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną
   560 K
U2019-IX-067.pdf
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”
   674 K
U2019-IX-066.pdf
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”
   675 K
U2019-IX-065.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   3.1 M
U2019-IX-064.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
   2.2 M
U2019-IX-063.pdf
w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
   572 K
U2019-IX-062.pdf
w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
   364 K

U2019-IX-061.pdf
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
   0.9 M
U2019-IX-060.pdf
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
   564 K
U2019-IX-059.pdf
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
   561 K
U2019-IX-058.pdf
w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Serbinów
   471 K
U2019-IX-057.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym
   577 K
U2019-IX-056.pdf
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
   1.2 M2019.03.26:
Sesja VIII z dnia 26 marca 2019 r.

U2019-VIII-055.pdf
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
   400 K
U2019-VIII-054.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   2.8 M
U2019-VIII-053.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
   498 K
U2019-VIII-052.pdf
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2018
   2.7 M
U2019-VIII-051.pdf
w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/ VI /2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok
   640 K
U2019-VIII-050.pdf
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
   629 K
U2019-VIII-049.pdf
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich
   478 K
U2019-VIII-048.pdf
w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Stachura, Chyby i Baran
   456 K

U2019-VIII-047.pdf
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2019 roku
   430 K
U2019-VIII-046.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Serbinów
   486 K
U2019-VIII-045.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
   488 K
U2019-VIII-044.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Skoki
   479 K
U2019-VIII-043.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym
   549 K
U2019-VIII-042.pdf
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów
   635 K
U2019-VIII-041.pdf
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów
   203 K
U2019-VIII-040.pdf
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów
   397 K2019.02.20:
Sesja VII z dnia 20 lutego 2019 r.

U2019-VII-039.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   227 K
U2019-VII-038.pdf
w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów
   415 K
U2019-VII-037.pdf
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów
   180 K
U2019-VII-036.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
   455 K
U2019-VII-035.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat
   626 K
U2019-VII-034.pdf
w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina
   513 K
U2019-VII-033.pdf
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok
   494 K2019.01.30:
Sesja VI z dnia 30 stycznia 2019 r.

U2019-VI-032.pdf
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
   181 K
U2019-VI-031.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mniów (sołtysów)
   378 K
U2019-VI-030.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy Mniów
   376 K
U2019-VI-029.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
   221 K
U2019-VI-028.pdf
w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniów
   434 K
U2019-VI-027.pdf
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów
   225 K
U2019-VI-026.pdf
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 8/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy
   356 K
U2019-VI-025.pdf
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok
   827 K
U2019-VI-024.pdf
w sprawie przyjęcia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
   1.1 M
U2019-VI-023.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok
   0.9 M

U2019-VI-022.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Mniów
   391 K
U2019-VI-021.pdf
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
   556 K
U2019-VI-020.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
   441 K
U2019-VI-019.pdf
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
   442 K
U2019-VI-018.pdf
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
   395 K
U2019-VI-017.pdf
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
   364 K