Gmina
Rada Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Rada Gminy > Kadencja 2018-2023 > Sesja VI


2019.01.30:
Nagranie z sesji
2019.01.30:
Wyniki głosowań

22.pdf   487 K
3.pdf   484 K
6.pdf   490 K
7.pdf   492 K
13.pdf   487 K
14.pdf   486 K
16.pdf   550 K
12.pdf   489 K
21.pdf   488 K
8.pdf   487 K
10.pdf   488 K
20.pdf   487 K
9.pdf   486 K
18.pdf   486 K
19.pdf   488 K
15.pdf   487 K
11.pdf   487 K
4.pdf   484 K
17.pdf   488 K2019.01.30:
Spis głosowań

Pozycja Opis 
3 Zatwierdzenie porządku obrad 
4 Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.12.2018 r. 
6 Uchwała numer 17/VI/2019 „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS realizowanego w ramach regionalnego Prog. Oper. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” 
7 Uchwała numer 18/VI/2019 „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 nw ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” 
8 Uchwała numer 19/VI/2019 „Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych” 
9 Uchwała numer 20/VI/2019 „Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie” 
10 Uchwała numer 21/VI/2019 „Uchwała w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie” 
11 Uchwała numer 22/VI/2019 „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Mniów” 
12 Uchwała numer 23/VI/2019 „Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok” 
13 Uchwała numer 24/VI/2019 „Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019 – 2028” 
14 Uchwała numer 25/VI/2019 „Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok” 
15 Uchwała numer 26/VI/2019 „Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 8/IV/2018 Rady gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy” 
16 Głosowanie w sprawie „Wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów” 
17 Uchwała numer 27/VI/2019 „Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów” 
18 Uchwała
numer 28/VI/2019 „Uchwała w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniów” 
19 Uchwała numer 29/VI/2019 „Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych” 
20 Uchwała numer 30/VI/2019 „Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 15/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy Mniów” 
21 Uchwała numer 31/VI/2019 „Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mniów (sołtysów)” 
22 Uchwała numer 32/VI/2019 „Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy”