Gmina
Prawo lokalne

?cie?ka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarz?dzenia Wójta > Zarz?dzenia Wójta Gminy Mniów w 2019 r.


2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie u?yczenia cz??ci nieruchomo?ci dla Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mniowie2019.02.12:
Zarz?dzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urz?dnicze w Urz?dzie Gminy Mniów2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany sk?adu osobowego Zespo?u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie sk?adu osobowego Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Mniowie2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie okre?lenia harmonogramu czynno?ci w post?powaniu rekrutacyjnym oraz post?powaniu uzupe?niaj?cym w roku szkolnym 2019/2020 do oddzia?ów przedszkolnych [...], klas pierwszych publicznych szkó? podstawowych, a tak?e kryteriów...2019.01.28:
Zarz?dzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz?du Gminy Mniów2019.01.28:
Zarz?dzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania osób bezdomnych2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie powo?ania Komisji Socjalnej ZF?S2019.01.28:
Zarz?dzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych w Urz?dzie Gminy Mniów

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

Regulamin Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych w Urz?dzie Gminy Mniów2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie sposobu rozliczania zu?ycia paliwa p?ynnego oraz zasad udost?pniania autobusu szkolnego Autosan Tramp A0909L.04.S2019.02.06:
Zarz?dzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa? obronnych w gminie Mniów w 2019 roku