Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2018
2018.04.12:
Sesja XL z dnia 12 kwietnia 2018 r.

U2018-268.pdf
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów
   58 K
U2018-267.pdf
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
   20 K
U2018-266.pdf
w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2018.1711, ogłoszony: 17.04.2018
   180 K2018.03.15:
Sesja XXXIX z dnia 15 marca 2018 r.

U2018-265.pdf
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
   604 K
U2018-264.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   810 K
U2018-263.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.4 M
U2018-262.pdf
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
   561 K
U2018-261.pdf
w sprawie podziału Gminy Mniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
   167 K
U2018-260.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2018 roku.
   276 K
U2018-259.pdf
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Przełom
   353 K
U2018-258.pdf
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2018 rok
   525 K2018.02.08:
Sesja XXXVIII z dnia 8 lutego 2018 r.

U2018-257.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   1.5 M
U2018-256.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.4 M
U2018-255.pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
   368 K
U2018-254.pdf
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów
   45 K
U2018-253.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Chyby, obręb Baran
   436 K
U2018-252.pdf
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
   436 K
U2018-251.pdf
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Mniów
   180 K
U2018-250.pdf
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
   1.4 M