Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Uchwały Rady > uchwaly2018
2018.12.27:
Sesja V z dnia 27 grudnia 2018 r.

U2018-V-016.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   507 K
U2018-V-015.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   58 K
U2018-V-015_Z1.pdf
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/V/2018
   3.2 M
U2018-V-015_Z2.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/V/2018
   132 K
U2018-V-015_Z3.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/V/2018
   78 K
U2018-V-014.pdf
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
   1.0 M
U2018-V-013.pdf
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2023
   1.3 M2018.12.14:
Sesja IV z dnia 14 grudnia 2018 r.

U2018-IV-012.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   458 K
U2018-IV-011.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   6.3 M
U2018-IV-010.doc
w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Mniów na lata 2018-2023”
   34 K
U2018-IV-010-Z1.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały 10/IV/2018 - Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Mniów na lata 2018-2023
   1.3 M
U2018-IV-009.doc
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016-2023”
   40 K
U2018-IV-009-Z1.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały 9/IV/2018 - Program Rewitalizacji dla Gminy Mniów na lata 2016-2023
   6.7 M
U2018-IV-008.pdf
w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy
   648 K
U2018-IV-007.pdf
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów
   172 K2018.12.04:
Sesja III z dnia 4 grudnia 2018 r.

U2018-III-006.pdf
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
   187 K
U2018-III-005.pdf
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
   185 K
U2018-III-004.pdf
w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023
   266 KSesja II z dnia 27 listopada 2018 r.

U2018-II-3.pdf
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniów
   596 K2018.11.21:
Seja I (inauguracyjna) z dnia 21 listopada 2018 r.

U2018-I-002.pdf
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów
   221 K
U2018-I-001.pdf
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mniów
   214 K2018.11.14:
Sesja XL z dnia 14 listopada 2018 r.

U2018-315.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   649 K
U2018-313.pdf
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mniów
   144 K
U2018-312.pdf
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mniów
   0.9 M2018.10.26:
Sesja XLIX z dnia 26 października 2018 r.

U2018-311.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Mniów na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2018.3978, Ogłoszony: 19.11.2018)
   410 K
U2018-310.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których wychowywane są dzieci do osiemnastego roku życia „Gmina Mniów dzieciom” na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2018.3977, Ogłoszony: 19.11.2018)
   664 K2018.10.19:
Sesja XLVIII z dnia 19 października 2018 r.

U2018-309.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   371 K
U2018-308.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy
   474 K
U2018-307.pdf
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
   1.4 M2018.10.09:
Sesja XLVII z dnia 9 października 2018 r.

U2018-306.pdf
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
   474 K
U2018-306-1.pdf
Załącznik do Uchwały Nr 306/XLVII/2018
   1.7 M
U2018-305.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   439 K
U2018-304.pdf
zmieniająca uchwalę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.5 M
U2018-303.pdf
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
   406 K2018.09.05:
Sesja XLVI z dnia 5 września 2018 r.

U2018-302.pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
   228 K
U2018-301.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   628 K
U2018-300.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   2.1 M
U2018-299.pdf
w sprawie zmiany Uchwały Nr 243! XXVII I2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
   752 K
U2018-298.pdf
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Pieradła obręb Przełom
   510 K
U2018-297.pdf
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
   365 K
U2018-296.pdf
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   518 K2018.08.06:
Sesja XLV z dnia 6 sierpnia 2018 r.

U2018-295.pdf
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniów
   545 K
U2018-294.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   687 K
U2018-293.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.5 M
U2018-292.pdf
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
   447 K2018.07.12:
Sesja XLIV z dnia 12 lipca 2018 r.

U2018-291.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kieleckiego wykonania zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Mniów
   241 K
U2018-290.pdf
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
   523 K
U2018-289.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   686 K
U2018-288.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.7 M
U2018-287.pdf
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mniów
   650 K2018.06.19:
Sesja XLIII z 19 czerwca 2018 r.

U2018-286.pdf
w sprawie zatwierdzania Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017
   431 K
U2018-285.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   622 K
U2018-284.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.4 M
U2018-283.pdf
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
   256 K
U2018-282.pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
   195 K
U2018-281.pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2017 rok
   2.1 M2018.05.29:
Sesja XLII z 29 maja 2018 r.

U2018-280.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   682 K
U2018-279.pdf
zmieniająca uchwalę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   0.9 M
U2018-278.pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
   236 K
U2018-277.pdf
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce
   485 K
U2018-276.pdf
w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
   661 K
U2018-275.pdf
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2017
   1.8 M2018.04.23:
Sesja XLI z 23 kwietnia 2018 r.

U2018-274.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   700 K
U2018-273.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.4 M
U2018-272.pdf
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
   798 K
U2018-271.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 5 miesięcy
   479 K
U2018-270.pdf
w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Mniów świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej oraz punktu interwencji kryzysowej w ramach projektu pn. „Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów”
   492 K
U2018-269.pdf
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
   309 K2018.04.12:
Sesja XL z dnia 12 kwietnia 2018 r.

U2018-268.pdf
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów
   58 K
U2018-267.pdf
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
   20 K
U2018-266.pdf
w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2018.1711, ogłoszony: 17.04.2018
   180 K2018.03.15:
Sesja XXXIX z dnia 15 marca 2018 r.

U2018-265.pdf
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
   604 K
U2018-264.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   810 K
U2018-263.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.4 M
U2018-262.pdf
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
   561 K
U2018-261.pdf
w sprawie podziału Gminy Mniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
   167 K
U2018-260.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2018 roku.
   276 K
U2018-259.pdf
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Przełom
   353 K
U2018-258.pdf
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2018 rok
   525 K2018.02.08:
Sesja XXXVIII z dnia 8 lutego 2018 r.

U2018-257.pdf
w sprawie zmian w budżecie gminy
   1.5 M
U2018-256.pdf
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018-2027
   1.4 M
U2018-255.pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
   368 K
U2018-254.pdf
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów
   45 K
U2018-253.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Chyby, obręb Baran
   436 K
U2018-252.pdf
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
   436 K
U2018-251.pdf
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Mniów
   180 K
U2018-250.pdf
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
   1.4 M