Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Rejestry i ewidencje
REFERAT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY URZĘDU GMINY

1. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych – symbol - OG. I.

- rejestr uchwał rady gminy

- rejestr zarządzeń Wójta

- rejestr skarg i wniosków obywateli

- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników do załatwiania

określonych spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

Rejestry uchwał rady gminy i zarządzeń Wójta są rejestrami ogólnodostępnymi .

 

 

2. Stanowisko pracy ds. gospodarczych i obsługi kasy - symbol – OG. II.

- ewidencja pieczęci urzędowych,

- ewidencja zbiorów biblioteki zakładowej.

 

3. Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i ewidencji działalności gospodarczej – symbol - OG. III.

- ewidencja działalności gospodarczej,

- rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

4. Stanowisko pracy ds. informacji i obsługi interesanta - symbol – OG. V.

- rejestr korespondencji kierowanej do urzędu gminy.


Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mniów prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia

i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mniów:

1.Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1,

jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.30-15.30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 
REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Znak: BIGP.I.

Rejestr Planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Znak: BIGP.II.

 

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Znak: BIGP.III.

 

Rejestr zamówień publicznych.

Ewidencja inwestycji gminnych.