Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Rejestry i ewidencje
REFERAT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY URZĘDU GMINY

1. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych – symbol - OG. I.

- rejestr uchwał rady gminy

- rejestr zarządzeń Wójta

- rejestr skarg i wniosków obywateli

- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników do załatwiania

określonych spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

Rejestry uchwał rady gminy i zarządzeń Wójta są rejestrami ogólnodostępnymi .

 

 

2. Stanowisko pracy ds. gospodarczych i obsługi kasy - symbol – OG. II.

- ewidencja pieczęci urzędowych,

- ewidencja zbiorów biblioteki zakładowej.

 

3. Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i ewidencji działalności gospodarczej – symbol - OG. III.

- ewidencja działalności gospodarczej,

- rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

4. Stanowisko pracy ds. informacji i obsługi interesanta - symbol – OG. V.

- rejestr korespondencji kierowanej do urzędu gminy.


REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Znak: BIGP.I.

Rejestr Planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Znak: BIGP.II.

 

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Znak: BIGP.III.

 

Rejestr zamówień publicznych.

Ewidencja inwestycji gminnych.