Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Wójt Gminy
Wójt Gminy Mniów

Piotr Wilczak

tel.: 413737004


Dyżury:

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).


Kompetencje:

Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w wyborach bezpośrednich.

Zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta określa Dział VIII ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami).

Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania z działalności Wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Do ustawowo określonych zadań wójta należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

- określanie sposobu wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu gminy,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt jako organ administracji publicznej posiada ustalone ustawowo kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. Wójt wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt upoważnił swojego zastępcę, sekretarza i skarbnika gminy oraz pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jako kierownik urzędu Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Urząd, w ramach obowiązków wójta, obsługuje również radę gminy. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.