Jednostki organizacyjne
Zdrowie i pomoc społeczna

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Zdrowie i pomoc społeczna > Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny

Swiadczenia_z_funduszu_alimentacyjnego_informacje.doc
Ustalanie_prawa_do_swiadczem_z_funduszu_alimentacyjnego.doc
Podstawowe_dokumenty.doc
Dzialania_podejmowane_wobec_dluznikow_alimentacyjnych.docWzory dokumentów

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego W_FA 
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Z_2a 
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Z_3 
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Z_4 
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Z_4a 
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Z_4b 
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Z_5 
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów Z_6 
Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Z_PDO 
10 Informacja o numerze konta bakowego Z_KB 
11 Oświadczenie o wysokości dochodu utraconego Z_DU 
12 Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Z_O