Gmina
Decyzje środowiskowe

ścieżka:  BIP > Gmina > Decyzje środowiskowe
Dostępne ogłoszenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Postanowienie GKOŚ.I.7624-8/10 - w sprawie budowy budynku do hodowli drobiu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-8/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-6/10

Zawiadomienie OSPG - 7624-5/09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-3/10

Zawiadomienie GKOŚ.I.7624-1/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-2/10

Ogłoszenie o zamieszczeniu postanowienia GKOŚ .I. - 7624-1/10 w publicznie dostępnym wykazie danych

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OSPG.7624-11/08

Decyzja OSPG.7624-7/08

Postanowienie OSPG.7624-7/08

Postanowienie OSPG.7624-8/08
2013.02.18:
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Mniów, dnia 12.02.2013r.

Znak: GKPS.V.6220.4.2012

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm), art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

że w dniu 12 lutego 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„ Budowie budynku do hodowli drobiu w ilości 20 000 sztuk (80 DJP) w miejscowości Mniów na działce nr ewid. 1558”

 

Zgodnie z w/cyt. ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy. Z treścią decyzji i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Mniowie – w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2013.01.28:
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Mniów dnia 2013.01.28

GKPS.V.6220.4.2012

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

 

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: Sławomira Łękawskiego zam. ul. Kielecka 58, 26-080 Mniów z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowa budynku do hodowli drobiu w miejscowości Mniów na działce nr ewid.1558 gmina Mniów” zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia.

Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie , pokój 1, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.

 

Otrzymują:/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Strony wg odrębnego wykazu

2. a/a
2012.08.07:
Obwieszczenie

Mniów, dnia 24.07.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2011
OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

że w dniu 24 lipca 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I”, zlokalizowanego w m. Filipy i Pałęgi, w gm. Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki.


Zgodnie z w/cyt. Ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy. Z treścią decyzji i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Mniowie – w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2012.08.07:
Obwieszczenie

Mniów, dnia 31.07.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.3.2013
OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

że w dniu 31 lipca 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa dróg łączących kopalnie „Pałęgi” i „Gościniec” z drogą krajową nr 74 dla przystosowania ich do ruchu ciężkiego, realizowanego przez Gminę Mniów.


Zgodnie z w/cyt. Ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy. Z treścią decyzji i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Mniowie – w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
2012.07.02:
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Mniów, dnia 29.06.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.4.2012

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 103b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),

 

Postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku do hodowli drobiu w miejscowości Mniów na działce nr ewid. 1558 Gmina Mniów”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Pełna treść postanowienia
2012.07.02:
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Mniów, dnia 29.06.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.4.2011

 

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

 

Na podstawie art. 63 i 68 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.)

 

postanawiam

 

że, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku do hodowli drobiu w miejscowości Mniów na działce nr ewid. 1558 Gmina Mniów”, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne.

 

Pełna treść postanowienia
2012.02.28:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Mniów dn. 28.02.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.3.2012

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora ToMaR-DROG Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg łączących kopalnie „Pałęgi” i „Gościniec” z drogą krajową nr 74 dla przystosowania ich do ruchu ciężkiego.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. Nr 1.

 
2012.01.09:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Mniów dn. 09.01.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Geol-Min Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu powierzchni w granicach której ma być prowadzone wydobywanie kopaliny ze złoża „Pałęgi” na terenie miejscowości Grzymałków i Pałęgi gmina Mniów ze zmianą na wydobywanie kopaliny oraz granic obszaru górniczego i terenu górniczego ustanowionych dla złoża „Pałęgi”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. Nr 1.

 

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca

2. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów

3. a/a
2011.12.19:
Obwieszczenie

Mniów, dnia 07.12.2011r.

Znak: GKOŚ.VI.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49, art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 39 ust.1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

 

o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacji metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I”, zlokalizowanego w miejscowości Filipy i Pałęgi, w gminie Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki”z uwagi na przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

 

Zgodnie z w/cyt. Ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy. W związku z powyższym, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 1 w godzinach urzędowania. do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 
2011.05.30:
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Mniów, dnia 30.05.2011r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),

 

Postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I”, zlokalizowanego w miejscowości Filipy i Pałęgi, w gminie Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Uzasadnienie

W dniu 21 marca 2011 roku Eko-Uprawa Sp. z o.o z siedzibą ul. Zacisze 6-10 lok. 39, 90-228 Łódź wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I”, zlokalizowanego w miejscowości Filipy i Pałęgi, w gminie Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki”.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( data wpływu 21 kwietnia 2011r.) Nr WOO-II.4240.182.2011.AS.1 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy w Mniowie, po uwzględnieniu stanowisk organu opiniującego oraz analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w dniu 4 maja 2011r. wydał postanowienie znak: GKOŚ.IV.6220.1.2011 w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mniowie.

Stosownie do art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) postępowanie zostaje zawieszone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Mniów, dnia 12.05.2011r.


Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2011P o s t a n o w i e n i e

o obowiązku sporządzenia raportu


Na podstawie art. 63 i 68 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


postanawiam


że, dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I”, zlokalizowanego w m. Filipy i Pałęgi, w gm. Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki” sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne.

 

Pełna treść postanowienia w formacie PDF.
2011.05.12:
Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Mniów, dnia 12.05.2011r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2011

 

P o s t a n o w i e n i e

o obowiązku sporządzenia raportu

Na podstawie art. 63 i 68 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

postanawiam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I”, zlokalizowanego w m. Filipy i Pałęgi, w gm. Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki” sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne.

[...]

Pełna treść postanowienia w formacie PDF
2011.05.11:
Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Mniów, dnia 11.05.2011r.

Znak: GKOŚ.I.7624-14/2010

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 i ust.3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust. 1 pkt 70, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Mniów działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Balcerowiaka zam. ul. Szeroka 7m3, 26-600 Radom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej polegającej na włączeniu studni do sieci wodociągowej w Cierchach, gmina Mniów obejmująca teren działek o nr ewid. 388/3, 388/6, 390/3”.

określam

dla w/w przedsięwzięcia następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji:

 

pełna treść obwieszczenia w formacie PDF
2011.04.22:
Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Mniów, dnia 22.04.2011r.

Znak: GKOŚ.I.7624-12/2010

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 i ust.3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust. 1 pkt 68, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2000r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Mniów działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Balcerowiaka zam. ul. Szeroka 7m3, 26-600 Radom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego dla wodociągu w Zaborowicach gm. Mniów wraz z zasileniem energetycznym, zagospodarowaniem terenu oraz budową rurociągu między-obiektowego długości ok. 3,8 km.,

określam

dla w/w przedsięwzięcia następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji:

[...]

Pełna treść obwieszczenia w formacie PDF
2011.04.04:
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Mniów, dnia 2011-03-29

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2011

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r. Ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Eko – Uprawa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zacisze 6 -10 lok. 39, 90-228 Łódź zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową i bez użycia materiałów wybuchowych iłów ze złoża „Filipy I” zlokalizowanego w miejscowościach Filipy i Pałęgi gminy Radoszyce i Mniów, powiat konecki i kielecki, województwo świętokrzyskie

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. Nr1.

 

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca

2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem

3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów

4. a/a
2011.03.17:
Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Mniów, dnia 09.03.2011 r.

Znak: GKOŚ.I.7624-11/2010

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 i ust.3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust. 1 pkt 70, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Św. Leonarda 18, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji wodociągowej w Grzymałkowie gm. Mniów polegająca na włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr. II, obejmująca teren działek o numerach ewidencyjnych: 236/1, 236/2, 237, 238/1 (obręb Grzymałków), gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

określam

dla w/w przedsięwzięcia następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji:

[...]

Pełna treść obwieszczenia w formacie Adobe PDF.
2011.02.09:
Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Mniów, dnia 04. 02. 2011 r.

Znak: GKOŚ.I.7624-10/2010

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 i ust.3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust. 1 pkt 40, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora – TIHE Sp. z o o. z siedzibą w Kielcach ul. Słowackiego 12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża „Wólka Kłucka - Wrzoski”, położonego w granicach działki nr ewid. 375/1 w miejscowości Wólka Kłucka, w gm. Mniów.

określam

dla w/w przedsięwzięcia następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji:

[...]

Pełna treść obwieszczenia w formacie Adobe PDF.

 

 
2011.02.09:
Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

Mniów, dnia 2011-02-01

Znak:GKOŚ.I.7624-13/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 77 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY MNIÓW

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Tomasza Balcerowiaka zam.: ul. Szeroka 7m3, 26-200 Radom – Pełnomocnika Gminy Mniów, dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach gmina Mniów", po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia z powodu braku podstaw prawnych do jego przeprowadzenia.

Uzasadnienie

W dniu 13.12.2010 roku do Urzędu Gminy w Mniowie wpłynął wniosek Pan Tomasza Balcerowiaka zam.: ul. Szeroka 7m3, 26-200 Radom – Pełnomocnika Gminy Mniów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach gmina Mniów.

Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną gruntów w skali 1:5000 oraz mapę do celów projektowych w skali 1:1000, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mniów, uwierzytelnioną kopię skróconego wypisu ze skorowidza działek oraz wykaz stron postępowania.

W związku z faktem, że liczba stron postępowania przekracza liczbę 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Wójta Gminy Mniów Nr. GKOŚ.I.7624-13/10 z dnia 22.12.2010 roku poprzez zawieszenie go na tablicy Urzędu Gminy Mniów oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rogowice, miejscu realizacji inwestycji.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2000 roku, Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mniów wystąpił o wyrażenie opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie nr WOO-II.4240.65.1.2011.TM z dnia 07 stycznia 2011 roku wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest podstaw prawnych do wydania powyższej opinii w trybie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz.U. Nr. 199, poz.1227 ze zm.).

Planowana inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 w/w ustawy. Nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) – nie jest rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody oraz przewodami magistralnymi doprowadzającymi wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 68 w/w rozporządzenia.

Na podstawie powyżej wymienionej opinii oraz zebranych materiałów i informacji podanych w karcie informacyjnej – analizie środowiskowej przedsięwzięcia ocenia się, że realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Otrzymują:

1. Strony w sprawie po przez obwieszczenie

2. a/a

 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Mniów dn. 22.12.2010

GKOŚ.I.7624-14/10

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r. Ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji wodociągowej polegającej na włączeniu studni do sieci wodociągowej w Cierchach gmina Mniów obejmująca teren działek nr. ewid. 388/3, 388/6, 390.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. Nr1.

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca

 2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem

 3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów

 4. a/a
2010.08.06:
Postanowienie GKOŚ.I.7624-8/10 - w sprawie budowy budynku do hodowli drobiu

Mniów, dnia 2010-08-06

Znak: GKOŚ.I.7624-8/10

 

 

P O S T A N O W I E N I E

o obowiązku sporządzenia raportuNa podstawie art. 63 i 68 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)postanawiam


że, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku do hodowli drobiu w miejscowości Zaborowice na działce nr ewid. 231, gm. Mniów" przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne.

Raport należy sporządzić stosownie do wymogów określonych w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając następujące zagadnienia:

 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności:

 • charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem parametrów budynków, obiektów i niezbędnej infrastruktury tj. instalacje i urządzenia, powierzchnia zajmowanego terenu pod całą inwestycję, pokrycie szatą roślinną przy uwzględnieniu instalacji i obiektów istniejących,

 • warunki użytkowania terenu na etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia,

 • opis stosowanej technologii utrzymywania zwierząt (systemy karmienia, pojenia, przechowywanie paszy, wentylacji) w odniesieniu do art. 143 ustawy z dnia 21 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r. z póź. zm.)

2) opis poszczególnych elementów środowiska objętych oddziaływaniem planowanego
przedsięwzięcia w tym:

a. z uwagi na rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia należy w raporcie przedstawić ocenę
wpływu na jakość gleb w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi
(Dz. U. Nr 165 poz. 1359);

b. hydrogeologia - w raporcie należy odnieść się do ewentualnych ograniczeń (nakazów
i zakazów) związanych z lokalizacją przedsięwzięcia w stosunku do ujęć wód
i ich stref ochronnych;

c. elementy przyrodnicze środowiska objęte zasięgiem przewidywanego oddziaływania
inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem form ochrony przyrody wskazanych w art.
6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 ze zm.). Opis winien dotyczyć wszystkich występujących w obszarze oddziaływania inwestycji form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt, grzybów chronionych oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej wraz z rozmieszczeniem w stosunku do miejsc zagospodarowania pomiotu.

 1. analiza dotycząca możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

 2. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

 3. opis analizowanych wariantów: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

 4. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu emisji z obiektów istniejących i wzrostu emisji po zrealizowaniu przedsięwzięcia w tym:


 1. określić ilość i przewidywane stężenia zanieczyszczeń wód opadowych z terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, parkingi), wskazać sposób odprowadzenia wód opadowych oraz końcowy odbiornik,

 2. określić niezbędną pojemność zbiorników do odprowadzania ścieków socjalno -bytowych i technologicznych (tj. z mycia i dezynfekcji hal hodowlanych),

 3. awaryjne zasilanie - należy określić w jaki sposób realizowane będzie awaryjne zasilanie,

 4. ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza z uwzględnieniem aktualnego tła:


 • w zakresie emisji hałasu, należy określić: główne źródła hałasu i poziom ich mocy akustycznej (tj.: np. wentylatory, ruch samochodowy), zasięg oddziaływania emitowanego hałasu należy przedstawić w formie graficznej z naniesieniem granic działek i terenów chronionych akustycznie oraz izofon obrazujących rozkład hałasu,

 • należy określić: rodzaj i przewidywaną ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku eksploatacji obiektu z uwzględnieniem emisji niezorganizowanej, podać parametry emitorów, określić wydajność/skuteczność ewentualnych urządzeń odpylających. Wyniki analiz należy przedstawić za pomocą izolinii na załącznikach graficznych (na których naniesiono numery i granice działek), w skali umożliwiającej określenie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza, oddziaływania na tereny bezpośrednio sąsiadujące w stosunku do granic władania.

 1. należy określić rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku realizacji i eksploatacji oraz na etapie ewentualnej likwidacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 200 lr. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - należy określić ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, wskazać miejsca czasowego magazynowania określonych grup odpadów, szczególną uwagę należy zwrócić na zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, odpady niebezpieczne, padłe zwierzęta;

 2. wskazać rozwiązania organizacyjne i techniczne minimalizujące uciążliwość przedsięwzięcia w stosunku do poszczególnych elementów środowiska z uwzględnieniem uciążliwości odorowych;

 3. należy określić przewidywane ilości pomiotu kurzego oraz przeanalizować sposób zagospodarowania stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów i wymogów środowiska przyrodniczego.

- w przypadku rolniczego wykorzystania ocenić wpływ przyjętego zagospodarowania w kontekście oddziaływania wtórnego na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, a także wody powierzchniowe i podziemne,

8. skumulowane oddziaływanie z kurnikami położonymi na sąsiednich działkach
oraz na działce inwestora (w odległości około 250 - 500 m);

 1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w tym przyrodnicze analizowanych wariantów, również w przypadku wystąpienia awarii;

 2. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko w szczególności na ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów oraz siedliska naturowe, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko przyrodnicze, wynikające z istnienia przedsięwzięcia i jego likwidacji.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.U z a s a d n i e n i eW dniu 14. 06. 2010 r. inwestor wystąpił do Wójta Gminy Mniów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku do hodowli drobiu w miejscowości Zaborowice na działce nr ewid. 231, gm. Mniów". Do wniosku załączono zgodnie z art. 64 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną inwestycją i obszarem oddziaływania, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z ewidencji gruntu dla działki, na której planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Mniów wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji.

Podstawą do wydania postanowienia o konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-283/10/ikg z dnia 14. 07. 2010 (data wpływu 19. 07. 2010) oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach SE.V.-4470/6/10 z dnia 07. 07. 2010 r. (data wpływu 20. 07. 2010)

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Mniowie w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.Otrzymują:

 

wg rozdzielnika


2010.06.25:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-8/10

 

Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku do hodowli drobiu w miejscowości Zaborowice na działce nr ewid. 231.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 1.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca.
2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów
4. a/a.


2010.06.23:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-6/10

Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z warsztatem naprawczym samochodów do 3,5 tony w miejscowości Mniów przy ul. Kieleckiej 84.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 1.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca.
2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów
4. a/a.
2010.05.06:
Zawiadomienie OSPG - 7624-5/09

 

OGŁOSZENIENa podstawie art. 38 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)


zawiadamiam


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI znak: OSPG - 7624-5/09 z dnia 26. 04. 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z częścią socjalną i infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Serbinowie na działce nr ewid. 484/25 gmina Mniów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią decyzji, o której mowa wyżej w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 1.Z up. Wójta

mgr Zbigniew Krakowiak

Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska


2010.02.08:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-3/10

 

Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej Baran - Zaborowice od km 0+000 do km 1+050 tj. odcinek o długości 1050 m.

 

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 1.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca.
2. Strony w sprawie zgodnie z art. 49 Kpa.
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów
4. Tablica ogłoszeń UG Mniów
5. a/a.
2010.02.04:
Zawiadomienie GKOŚ.I.7624-1/10

 

Zgodnie z art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 77 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


zawiadamiam


że w wyniku wznowionego Postanowieniem Wójta Gminy Mniów z dnia 11. 01. 2010 roku, znak GKOŚ.I.7624-1/10 postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Mniów z dnia 12. 12. 2007 roku znak:OSPG.7624-12/07 dotyczącej wydania dla Gminy Mniów decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów - zadanie III: Mniów - Węgrzynów - Borki obarczonej wadą prawną polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby uchylenia decyzji dotychczasowej ze względu na fakt, że co do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy oraz obowiązującej obecnie procedury nie nastąpiły zmiany wymagające dodatkowych czynności, a więc obecnie może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.


Wobec powyższego, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z postanowieniem, o którym mowa wyżej oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca.
2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem załączonym w aktach.
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów
4. Tablica ogłoszeń UG Mniów
5. a/a.

 
2010.01.13:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKOŚ.I.7624-2/10

Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa, termomodernizacja i remont budynku inwentarskiego do hodowli brojlerów (poprawa dobrostanu zwierząt) na działkach ewidencyjnych 259 - 260/3, w miejscowości Zaborowice, gm. Mniów.

 

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 1.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca.
2. Strony w sprawie zgodnie z wykazem załączonym w aktach.
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Mniów
4. Tablica ogłoszeń UG Mniów
5. a/a.
2010.01.12:
Ogłoszenie o zamieszczeniu postanowienia GKOŚ .I. - 7624-1/10 w publicznie dostępnym wykazie danych

 

Wójt Gminy Mniów

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)


zawiadamiam


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: GKOŚ .I. - 7624-1/10 z dnia 11. 01. 2010 r. wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Mniów z dnia 12. 12. 2007 roku, znak: OSPG.7624-12/07 dotyczącej wydania dla Gminy Mniów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów - zadanie III: Mniów - Węgrzynów - Borki obarczonej wadą prawną polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 1.


Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu


2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

POSTANOWIENIE wznawiające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Mniów z dnia 12. 12. 2007 roku, znak: OSPG.7624-12/07 dotyczącej wydania dla Gminy Mniów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów - zadanie III: Mniów - Węgrzynów - Borki obarczonej wadą prawną polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

3

Znak sprawy

GKOŚ .I. - 7624-1/10

4

Data wydania

11. 01. 2010

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Wójt Gminy Mniów

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Gmina Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

7

Nr wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia


8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy w Mniowie, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 1, telefon (041)373 70 02 wew. 45

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*


12

Uwagi

brak


Wnioskujący o umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych.

2008.11.26:
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OSPG.7624-11/08

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

 

że w dniu  21. 11. 2008 r. zostało wszczęte na wniosek  PPHU „AGA” - Agnieszka Smolarczyk, Wólka Kłucka 28, 26-080 Mniów postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża „Wólka Kłucka - Pociejów”.

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu w Mniowie przy ul. Centralnej 9, pok nr 1, w godz. 730 - 1530, nr telefonu (041)373 70 02 - 04 wew. 51.
2008.10.06:
Decyzja OSPG.7624-7/08

Na podstawie art. 46 ust. l, art. 4a ust. l, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. l, 2 pkt. l, ust. 3, art. ust 3, art. 50, art. 56 ust. l, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 póz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze póżń. zm.), § 3 ust. l pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 roku Nr 158, poz. 1105), art. 104 i 106 k.p.a. oraz wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego „ASTER”, Mieczysław Pasierbek, Zaborowice 149, 26-080 Mniów z dnia 15 stycznia 2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Przełom - Zaborowice” zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 80/1 w miejscowości Przełom, gmina Mniów.

 

orzekam:

 

            Przyjmuję przedłożony raport o oddziaływaniu na środowisko i stwierdzam, że kontynuacjai eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Przełom - Zaborowice” zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 480/1 w miejscowości Przełom, gmina Mniów jest możliwa w oparciu o przedłożone założenia projektowe:

Określam warunki korzystania ze środowiska:

1)      prowadzenie prac eksploatacyjnych i transport kopaliny odbywać się będzie za pomocą maszyn, urządzeń oraz innych środków transportu sprawnych technicznie, jak również będzie przestrzegany zakaz nieuzasadnionej jałowej pracy tych urządzeń,

2)      zabezpieczenie na terenie odpowiedniej ilości sorbentów w celu neutralizacji ewentualnych rozlewek lub rozchlapek paliw i innych substancji nieobojętnych dla środowiska,

3)      wykonywanie wszelkich napraw i remontu sprzętu, a także tankowanie maszyn wyłącznie poza granicami złoża w miejscach do tego przeznaczonych,

4)      zaplanowanie odpowiednich miejsc oraz sposób magazynowania wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności odpadów, a także gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na przedmiotowym terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      zapewnienie na terenie, który obejmuje planowane przedsięwzięcie funkcjonalnego układu wewnętrznych dróg i placów w sposób gwarantujący bezkolizyjność ruchu pojazdów na całym rozpatrywanym obszarze,

6)      oddzielne składowanie ziemi (warstwa humusowa) i przerostów nieużytecznych w wydzielonych miejscach na terenie należącym do inwestora i ich późniejsze wykorzystanie do prac rekultywacyjnych na przedmiotowym obszarze,

7)      usuwanie nadkładu odbywać się będzie w okresach wilgotnych, w okresach suszy,

8)      zraszanie drogi wyjazdowej ze złoża,

9)      prowadzenie eksploatacji złoża w ciągu pory dziennej tj. od 6 do 22°°,

10)  eksploatowanie złoża w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi, zwierząt i środowisku.

 

Uzasadnienie

 

            W wyrobisku od kilku lat obniżane jest zwierciadło wody na rzędnej +261,8 m npm przy najniższej rzędnej pierwotnej +264 m npm. Obniżenie zwierciadła wody ma charakter czasowy, do zakończenia eksploatacji. Zwierciadło wody, w wykonanych otworach dla poszerzenia granic złoża „Przełom-Zaborowice", kształtowało się na rzędnych +262,2 m npm do +264,1 m npm. Nie odnotowano żadnego wpływu na warunki wodne, położonego na wschód sąsiedniego złoża -„Zaborowice" i dalej położonego na wschód śródleśnego zbiornika wód - Ług. Wody czwartorzędowe są izolowane od wód triasowych (użytkowego piętra wodonośnego) łupkami ilastymi triasu górnego oraz mułkami ilastymi i glinami czwartorzędowymi.

            Złoże „Przełom-Zaborowice" w nowych granicach będzie eksploatowane jak dotychczas z zastosowaniem sprzętu mechanicznego tj. koparek, spycharek i ładowarek z odpowiednim osprzętem, a urobek będzie odwożony samochodami. Złoże jest i będzie eksploatowane metodą odkrywkową wgłębną, systemem ścianowym, piętrami wydobywczymi. W wyniku powiększenia obszaru złoża w jego nowych granicach, wydzielono trzy pola eksploatacyjne:

- zbiornik wodny w zachodniej części złoża o powierzchni ok. 2,4 ha z pozostającymi w dnie zasobami piasku (piętro 3),

- pole wschodnie z wyeksploatowanymi częściowo zasobami piętra l,

- pole północne, planowane do eksploatacji, po uprzednim usunięciu nadkładu.

Eksploatacja l piętra obejmować będzie część złoża udokumentowanego w nowych granicach, od jego stropu do średnio 0,5 m powyżej zwierciadła wody. Piętro 2 stanowić będą piaski pozostawionej półki nad zwierciadłem wody, zawodnione, do głębokości 2,2 - 2,4 m poniżej zwierciadła wody. Piętro l i 2 eksploatowane będzie koparką lądową. Piętro 3 całkowicie zawodnione eksploatowane będzie do spągu udokumentowanego złoża przy użyciu pogłębiarki ssącej typu Dópke. Po wyeksploatowaniu zasobów części zawodnionej powstanie zbiornik wodny o głębokości od 3 m do l O m i powierzchni 8,5 ha.

Nadkład z północnego pola usuwany będzie za pomocą spycharki. Przewiduje się, że nadkład będzie wykorzystany w późniejszej rekultywacji skarp wyrobiska poeksploatacyjnego oraz do wyrównywania terenu poza wschodnią granicą złoża. Dla minimalizacji pylenia, prace związane z usuwaniem nadkład będą prowadzone jedynie w okresach wilgotnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie obszarów sieci Natura 2000 i na niego nie wpływa.

Miejsca, w których stale przebywają ludzie znajdą się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Najbliższe zabudowania mieszkalne miejscowości Zaborowice usytuowane są ca 250 m w kierunku północnym od terenu przedsięwzięcia.

Z raportu wynika również, że prowadzona eksploatacja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie przed wydaniem decyzji zostało uzgodnione ze Starostwem Powiatowym w Kielcach i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach.

            Przedstawiając powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 
2008.10.06:
Postanowienie OSPG.7624-7/08

Mniów, dnia10.07.2008 r.

Znak:OSPG.7624-7/08

 

P o s t a n o w i e n i e

o obowiązku sporządzenia raportu


Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r. z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


postanawiam


że, dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Przełom – Zaborowice” zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 480/1 w miejscowości Przełom, gmina Mniów sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne.

 

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Podstawą do podjęcia decyzji o konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest opinia Starostwa Powiatowego w Kielcach RO.III.7633-20/08 z dnia 2008-06-24 oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach SE.V.-4431/88/08 z dnia 2008-07-02, z których wynika, że eksploatacja złoża spowodowała trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych. W związku z tym należy zbadać jaki wpływ na środowisko, w szczególności na ekosystemy bagienno - torfowe i wodne Konecko - Łopuszańskiego Obszaru Chronionego, będzie miała dalsza eksploatacja złoża i związane z nią dalsze obniżanie wód gruntowych. Ponadto pod uwagę należy wziąć również wpływ przedsięwzięcia na istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie złoża lasy ochronne, chroniące zasoby wodne: powierzchniowe i podziemne. Raport powinien określić sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom obniżenia poziomu wód gruntowych oraz wpływ na środowisko trwałego przekształcenia terenu polegającego na utworzeniu zbiornika wodnego o powierzchni 8,5 ha.

Wójt Gminy Mniów po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego RO.III.7633-20/08 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego SE.V.-4431/88/08 uznał potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
2008.10.06:
Postanowienie OSPG.7624-8/08

Mniów, dnia01.08.2008 r.

Znak:OSPG.7624-8/08

 

P o s t a n o w i e n i e

o obowiązku sporządzenia raportu

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r. z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

postanawiam

 

że, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Wólka Kłucka” zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 387 w miejscowości Wólka Kłucka,  gmina Mniów sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.   Podstawą do podjęcia decyzji o konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest opinia Starostwa Powiatowego w Kielcach RO.III.7633-26/08 z dnia 2008-07-28 oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach SE.V.-4431/119/08 z dnia 2008-07-23, z których wynika, że eksploatacja złoża odbywać się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chroniących bioróżnorodność w tym szczególnie cennych ekosystemów łąkowych tj. w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w granicach którego funkcjonuje Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 - Lasy Suchedniowskie PHL 260010 (obszar specjalnej ochrony siedlisk) gdzie obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (rozporządzenie Nr 79/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1950). Ponadto inwestycja zlokalizowana została bezpośrednio nad rzeką Łososiną. Ogromnie ważną przesłanką za koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest bezpośrednia bliskość zabudowań mieszkalnych. 

            Raport powinien określić, przede wszystkim sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom:

- eksploatacji złoża na zdrowie mieszkańców sąsiadujących z przedsięwzięciem posesji, z uwzględnieniem ochrony przed hałasem, zapyleniem i emisją spalin maszyn górniczych,

- obniżenia się poziomu wód gruntowych oraz wpływu na ekosystemy chronione,

- ponadto raport o oddziaływaniu na środowisko powinien określić  czy eksploatacja złoża naruszy przepisy obowiązujące w Suchedniowsko-Oblęgorskiej Strefie Chronionego Krajobrazu.

            Wójt Gminy Mniów po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego RO.III.7633-26/08 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego SE.V.-4431/119/08 uznał potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.