Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia


Aktualne zamówienia

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków

Przetarg na dostawę kruszywa

Przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów - unieważniony

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie rehabilitacji ruchowej z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z Gminy Mniów

Badanie rynku na dostawę podręczników

Zapraszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych

Zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019

Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.075.193,00 zł

Przetarg na dostawę i montaż sprzętu ICT do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Rogowice

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0488 T - etap 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Promocja projektu pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Grzymałków ul. Górna

Przetarg na zakup i dostawę mebli i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków

Znak: GKRPA.271.1.2019

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Grzymałków, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości

Grzymałków, przez sześć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 19:00 i w sobotę od godz. 10:00 do godz. 14:00

oraz wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

2.1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Grzymałkowie – 15.000,00 zł.

 

[...]

 

5. Terminy składania ofert:

5.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r, poz. 1300) w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 14:00.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Załączniki do ogłoszenia

zał_nr_2_-_projekt_umowy.odt   30 K
zał_nr_1_-_oferta.odt   25 K2019.03.03:
Przetarg na dostawę kruszywa

Mniów, 2019 – 03 – 02

Znak:GKPiB.VI.271.3.2019

 

Ogłoszenie nr 520564-N-2019 z dnia 2019-03-02 r.

Urząd Gminy Mniów: Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych do remontu dróg na terenie Gminy Mniów

 

[...]

 

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych wraz z załadunkiem oraz transportem w wyznaczone miejsca przez Odbiorcę na terenie Gminy Mniów w ilości ok. 4000 t

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-12, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zał._7_-_wykaz_wykonanych_dostaw.doc   37 K
zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   32 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   35 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   38 K
zał._2_-_projekt_umowy.doc   58 K
zał._8_-_wykaz_sprzętu.doc   35 K
SIWZ.2019.doc   248 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   31 K
zal._1_-_Oferta.doc   37 K

2019.03.04:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zmianie__po_aktualizaqcji_.doc
Treść ogłoszenia
   27 K
modyfikacja_SIWZ.doc
Modyfikacja SIWZ
   23 K
Zal._nr_1_-_Oferta_po_modyfikacji.doc
Nowy załącznik nr 1 (formularz oferty)
   37 K

2019.03.13:
Informacja z otwarcia ofert
2019.02.15:
Przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów - unieważniony

Ogłoszenie nr 514971-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania pn: Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów RPOWŚ

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-04, godzina: 10:00,

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zal._08_-_wykaz_osób.doc   80 K
zal._02_-__warunki_techniczne.pdf   4.1 M
zal._03_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   99 K
zal._05_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   96 K
zal._12_i.rar   3.1 M
zal._09_-_projekt_umowy._OS.odt   93 K
zal._07_-_wykaz_wykonanych_zamówień.doc   80 K
zal._14_-_zestawienie_istniejacych_opraw_LED.doc   67 K
SIWZ__26.01_SW.doc   365 K
zal._10_-_STWiOR_15.02.SW.pdf   505 K
zal._01_-_wzor_oferty_OS.odt   80 K
zal._06_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   97 K
zal._11_-__SST_15.02.pdf   475 K
zal._04_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   100 K

2019.02.22:
Zapytania i odpowiedzi


2019.02.28:
Zapytania i odpowiedzi nr 2


2019.02.28:
Zapytania i odpowiedzi nr 3


2019.03.01:
Unieważnienie postepowania na oświetlenie uliczne
2019.02.11:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie rehabilitacji ruchowej z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.02. 2019 r. do godz. 15:002019.02.11:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.02. 2019 r. do godz. 15:002019.02.11:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z Gminy Mniów

uczestniczących w projekcie Szkoła sukcesu2019.01.23:
Badanie rynku na dostawę podręczników

dla uczniów 4 szkół podstawowych2018.12.17:
Zapraszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych

Znak: GZUK – 7021.1.101.2018

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej pn:

„Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych: DN20 – 460 szt., DN15 - 40 szt. wraz z uszczelkami”

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 1000 w biurze Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 2A

 

Pełna treść ogłoszenia


2018.12.27:
Informacji z otwarcia ofert
2018.12.11:
Zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019

Mniów, 2018 – 12 – 10

Zn:GKPS.VII.271.16.2018

Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie:

1) odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych własnym sprzętem

2) posypywania nawierzchni własnymi materiałami usuwającymi gołoledź

i śliskość nawierzchni.

 

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odśnieżania i posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Mniów w sezonie zimy 2018 - 2019 z podziałem na zadania o zasięgu terytorialnym:

1.1) zadanie nr 1 – odśnieżanie dróg w miejscowościach: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Pieradła, tj. ok. 7.380 km oraz inne wskazane przez Zamawiającego,

1.2) zadanie nr 2 – posypywanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Pieradła, tj. ok. 5.680 km oraz inne wskazane przez Zamawiającego,

1.3) zadanie nr 3 – odśnieżanie wraz z posypywaniem nawierzchni dróg w miejscowościach: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Pieradła oraz inne wskazane przez Zamawiającego (7.380 km – odśnieżanie i 5.680 - posypywanie)

 

[...]

 

VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat pokój nr 20, zgodnie z zapisem pkt. 2.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona oferentowi nie otwarta.

 

Pełna treść ogłoszenia


Załączniki

zał._nr_2_-_projekt_umowy_2018-2019.doc   50 K
zał._nr_3_-_mapa.jpg   4.8 M
zal._nr_1_-_oferta_2018.doc   30 K

2018.12.28:
Wyniki przetargu
2018.11.29:
Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.075.193,00 zł

Ogłoszenie nr 655307-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

 

Urząd gminy Mniów: udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3.075.193,00 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

[...]

 

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.075.193,00 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Spłata rat kredytu (kapitału) nastąpi w ratach wg harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga karencji w spłacie rat kapitałowych do 30 marca 2023 r. Przewidywany termin spłaty kredytu: grudzień 2027 r.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-10, godzina: 12:00

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ-przetarg-kredyt-2018.docx   47 K
SIWZ-zalacznik-3.docx   15.9 K
SIWZ-zalacznik-1.docx   17.8 K
SIWZ-zalacznik-4.docx   14.7 K
SIWZ-zalacznik-2.xls   32 K

2018.12.04:
Odpowiedzi na pytania oferentów


2018.12.05:
Odpowiedzi na pytania oferentów


Rb-Z-ZOZ.pdf   242 K
Rb27_III2018.pdf   0.9 M
WPF-zalacznik-1.pdf   3.2 M
RbN_2017.pdf   350 K
Rb27_2017.pdf   0.9 M
RbZ_2017.pdf   95 K
RbN_III2018.pdf   350 K
WPF-strona-tytul.docx   15.6 K
RbZ_III2018.pdf   91 K
WPF-zalacznik-2.pdf   132 K
Rb28_III2018.pdf   1.4 M
WPF-zalacznik-3.docx   16.9 K
Rb28_2017.pdf   1.3 M
RbNDS_2017.pdf   262 K
RbNDS_III2018.pdf   287 K

2018.12.10:
Protokół z otwarcia ofert


2018.12.11:
Wyniki przetargu
2018.10.23:
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu ICT do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów

Ogłoszenie nr 639875-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

 

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu ICT do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów

Numer referencyjny: FN.X.271.2.2018

[...]

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż sprzętu ICT do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów”, zlokalizowanych odpowiednio: 1) Szkoła Podstawowa w Cierchach, Cierchy 1, 26-080 Mniów, 2) Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów , 3) Szkoła Podstawowa w Mniowie ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, 4) Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, Zaborowice 160, 26-080 Mniów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-31, godzina: 12:30

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Zal_3_do_SIWZ.doc   81 K
Zal_2_do_SIWZ.doc   132 K
Zal_7_do_SIWZ.doc   88 K
Zal_1_do_SIWZ.doc   183 K
Zal_5_do_SIWZ.doc   136 K
Zal_4_do_SIWZ.doc   88 K
SIWZ.doc   264 K
Zal_6_do_SIWZ.docx   113 K

2018.10.26:
Zapytania i odpowiedzi


2018.11.02:
Protokół z otwarcia ofert


2018.11.06:
Informacja o wyborze oferty
2018.10.08:
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Rogowice

Znak: GKRPA.271.2.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Rogowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości

Rogowice, przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 16:15

oraz wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

2.1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Rogowicach – 6.000,00 zł.

 

[...]

 

5. Terminy składania ofert:

5.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r, poz. 1300) w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pełna treść ogłoszenia
2018.10.05:
Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0488 T - etap 1

Znak:GKPS.VII.271.15.2018

 

Ogłoszenie nr 632788-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.

Urząd Gminy w Mniowie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0488 T, odcinek od km 0+000 do km 0+960,73 o łącznej dł. 960,73 mb - ETAP 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-22, godzina: 10:00

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zał._1_-_KOSZTORYS_OFERTOWY_-_DP0469T_Mniów.xlsx   10.4 K
zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   32 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   35 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   38 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   36 K
SIWZ_-_Malmurzyn.doc   284 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   31 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   52 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   213 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   34 K

Zal10 - SST

StronaTyt.doc   42 K
SST.docx   872 K

Zal11 - projekt

2.2._Plan_sytuacyjny.pdf   790 K
3.2._PZT.pdf   1.2 M
4._Profil_podłużny.pdf   1.0 M
1._Orientacja.pdf   231 K
3._Opis_techniczny.pdf   116 K
6.3._Szczegół_zjazdu.pdf   183 K
6.2._Szczegół_studni.pdf   214 K
6.1._Szczegóły_konstrukcyjne.pdf   187 K
3.1._PZT.pdf   1.1 M
5._Przekroje_konstrukcyjne.pdf   303 K
2.1._Plan_sytuacyjny.pdf   770 K
4._BIOZ.pdf   55 K
7._Poszerzenie_przepustu.pdf   217 K

2018.10.23:
Informacja z otwarcia ofert


2018.11.15:
Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty

2018.10.02:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Promocja projektu pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 08-10.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego,

Załączniki

RPO.oswietlenie._wzor_umowy.odt   25 K
RPO.oswietlenie._wzor_oferty.odt   70 K

2018.10.09:
Protokół z otwarcia ofert


2018.10.09:
Ogłoszenie o wyborze oferty
2018.09.27:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Grzymałków ul. Górna

Znak:GKPS.VII.271.12.2018

Ogłoszenie nr 622881-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

 

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn typu ŻN 10 w ilości 3 szt.

2) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowych w ilości 5 szt.

3) podwieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości ok. 331 m wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm²,

4) układanie kabli o masie do1,0 kg/m w rowach kablowych o długości 39 m – kabel YAKXs 4x35 mm2

5) montaż skrzynek sterowniczo-pomiarowych SOM 1 w ilości - 2 kpl

6) montaż wysięgników rurowych – 5 szt.

7) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED na wysięgniku – 5 szt.,

8) wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej – 2 szt.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-12, godzina: 10:00

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zał._1_-_przedmiar.pdf   173 K
zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   32 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   35 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   37 K
zał._10_-_specyfikacja_techniczna.pdf   204 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_zamówień.doc   37 K
zał._11_-_PB_Górna.pdf   3.6 M
SIWZ.doc   280 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   31 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   50 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   200 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   35 K

2018.10.12:
Informacja z otwarcia ofert


2018.10.18:
Wyniki przetargu
2018.09.25:
Przetarg na zakup i dostawę mebli i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów

Ogłoszenie nr 621621-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów”, zlokalizowanych odpowiednio:

1) Szkoła Podstawowa w Cierchach, Cierchy 1, 26-080 Mniów,

2) Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów,

3) Szkoła Podstawowa w Mniowie ul. Centralna 11, 26-080 Mniów,

4) Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, Zaborowice 160, 26-080 Mniów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 3 Części:

1) Część nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć przedmiotowych,

2) Część nr 2 – Dostawa i montaż mebli,

3) Część nr 3 – Dostawa i montaż sprzętu ICT.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-02, godzina: 12:30,

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Zal_3_do_SIWZ.doc   80 K
Zal_2_do_SIWZ.doc   132 K
Zal_7_do_SIWZ.doc   87 K
Zal_1_do_SIWZ.doc   773 K
Zal_5_do_SIWZ.doc   135 K
Zal_6c_do_SIWZ.docx   107 K
Zal_6a_do_SIWZ.docx   210 K
Zal_4_do_SIWZ.doc   87 K
SIWZ.doc   263 K
Zal_6b_do_SIWZ.docx   86 K

2018.09.28:
Zapytania i odpowiedzi, zmiana treści ogłoszenia

Zal_2_do_SIWZ_po_zmianach.doc   132 K
Informacja_3.doc   76 K
Informacja_4.doc   76 K
Informacja_2.doc   77 K
Zmiana_ogloszenia.doc   72 K
Informacja.doc   76 K

2018.10.03:
Protokół z otwarcia ofert


2018.10.16:
Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3)


2018.10.16:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (części 1 i 2)
2018.09.06:
Informacja z otwarcia ofert