Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia
Aktualne zamówienia

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018’

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa

Przetarg na opracowanie projektów stacji wodociagowej i zbiornika wyrównawczego

Wyniki przetargu

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego

Przetarg na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy oraz Kielc i okolic

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Straszów – Sośnina – Gliniany Las

Zaproszenie do złożenia propozyci cenowej na dostawę wodomierzy

Informacja z otwarcia propozycji cenowych na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie świetlic środowiskowych w Mniowie oraz w Grzymałkowie

Oferta zbycia zbędnego składnika majątkowego: samochodu pożarniczego - średni, specjalny, marki HANOMAG F46V/30-0

Przetarg na: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice - Baran – Chyby – Pochyby – Serbinów – Rogowice

Wyniki przetargu na: Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Kielc i okolic oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa nawozów, środków chwastobójczych oraz trawy sportowej na Kompleks Sportowy w Mniowie

Przetarg na: Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Mniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu Lepszy start gimnazjalistów

Przetarg na: Usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Kielc i okolic oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na dostawę węgla typu eko-groszek do Szkoły Podstawowej w Rogowicach





2017.08.03:
Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018




2017.08.03:
Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018




2017.07.14:
Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018’

Ogłoszenie nr 551704-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018 w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) na trasach: miejsce zamieszkania- szkoła- miejsce zamieszkania. Usługa winna być wykonana własnym środkiem transportu. Liczba uczniów do przewozu – 10 Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 140 km Rogowice – 1 osoba Baran – 1 osoba Mniów – 2 osoby Borki – 1osoba Mokry Bór – 2 osoby Pępice – 3 osoby Dowóz na zajęcia: Kielce ul. Szkolna, Kryształowa, Warszawska, Krakowska. 1. Zakres usług będzie obejmował odbiór dzieci z miejsca zamieszkania, dowóz do placówek oświatowych na terenie miasta Kielce, po zakończonych zajęciach przywóz do domu wg wskazanych adresów. 2. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci ustalany będzie z Samodzielnym Referentem do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Mniów. 3. Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i przywozu ze szkół. 4. Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawców.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-21, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ_.pdf   476 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   26 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   36 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   35 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   33 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K



2017.07.14:
Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 551483-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018 na trasach: miejsce zamieszkania- szkoła- miejsce zamieszkania.

Trasa nr 1 Mokry Bór → Skoki →ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 1 –ok. 3 km.

Trasa nr 2 ZS Grzymałków →Wrzoski → Wólka Kłucka →Wiązowa → Wólka Kłucka → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 2 –ok. 13 km.

Trasa nr 3 ZS Grzymałków → Straszów → Sośnina → Gliniany Las →ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 3 –ok. 10,5 km.

Trasa nr 4 ZS Grzymałków → Pałęgi →Straszów → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 4 –ok. 10,5 km.

Trasa nr 5 ZS Mniów → Pępice (Barania Góra)→ Cierchy → Piaski →Stachura → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 5 –ok. 16,5 km

Trasa nr 6 ZS Mniów → Pępice (Barania Góra)→ Cierchy → Piaski →Stachura → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 6 –ok. 16,5 km

Trasa nr 7 ZS Mniów → Przełom (koło bloku)→ Pieradła → Lisie Jamy →Przełom → Olszyna → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 7 –ok. 15,5 km

Trasa nr 8 ZS Mniów → Węgrzynów → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 8 –ok. 4 km

Trasa nr 9 ZS Grzymałków → Skoki→ Mokry Bór → Wólka Kłucka → Wiązowa→ Wólka Kłucka →Wrzoski → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 9 –ok. 19 km.

Trasa nr 10 ZS Grzymałków → Skoki→ Mokry Bór → Wólka Kłucka → Wiązowa→ Wólka Kłucka →Wrzoski → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 10 –ok. 19 km.

Trasa nr 11 ZS Grzymałków → Gliniany Las → Sośnina → Straszów → Pałęgi → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 11 –ok. 15,5 km.

Trasa nr 12 ZS Grzymałków → Gliniany Las → Sośnina → Straszów → Pałęgi → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 12 –ok. 15,5 km.

Trasa nr 13 ZS Mniów → Stachura (Przecinka) → Piaski → Stachura → Cierchy → Pępice ( Barania Góra) → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 13 –ok. 20 km.

Trasa nr 14 ZS Mniów → Stachura (Przecinka) → Piaski → Stachura → Cierchy → Pępice ( Barania Góra) → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 14 –ok. 20 km.

Trasa nr 15 ZS Mniów → Przełom (koło bloku)→ Pieradła → Lisie Jamy →Przełom → Olszyna → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 15 –ok. 15,5 km

Podana ilość kilometrów jest ilością szacunkową służącą do prawidłowego opracowania oferty. Warunki ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Dowozy realizowane będą w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych lub ustalonych przez MEN.

2.Szczegóły związane z dowozem i odwozem tj: ilość kursów, liczba uczniów, godziny przywozu i odwozu, miejsca wsiadania i wysiadania, będą ustalane przez dyrektorów poszczególnych szkół z wybranym oferentem.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dowożonych uczniów (do 15%), która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą tras dowozu uczniów i miejsc przystanków (zabierania uczniów).

4. Podane ilości uczniów z poszczególnych miejscowości są aktualne na dzień ogłoszenia zamówienia.Dzieci wskazane do dowozów przez Dyrektorów szkół z miejscowości: Pępice 28 uczniów Węgrzynów 65 uczniów Stachura 20 uczniów Lisie Jamy 4 uczniów Piaski 3 uczniów Przełom 17 uczniów Olszyna 2 uczniów Pieradła 6 uczniów Cierchy 2 uczniów Mokry Bór 13 uczniów Skoki 39 uczniów Wólka Kłucka 54 uczniów Straszów 21 uczniów Stachura 3 uczniów Sośnina 7 uczniów Gliniany Las 27 uczniów Pałęgi 22 uczniów

5. Uczniowie rano muszą być pod daną szkołę dowiezieni nie później niż na 10 minut przez rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a odwóz ma się rozpoczęć po zakończonych zajęciach lekcyjnych spod danej szkoły do miejscowości zamieszkania.

6. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia w autobusie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów oraz opiekuna, bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i odwozu. Wielkość lub ilość pojazdów na całej trasie lub na danym odcinku trasy należy dostosować do ilości przewożonych osób.

7.W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły oferent zapewnia bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie.

8.W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 ºC, Wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia.

9.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych. Dowożenie dzieci odbywać się ma środkami transportu z aktualnym przeglądem technicznym, odpowiednio oznakowanymi i ubezpieczonymi.

10. Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawców

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-21, godzina: 11:00,

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   34 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   37 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   35 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K
SIWZ__.pdf   417 K



2017.06.06:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa

Mniów, 2017 – 06 – 06

Znak:GKPS.VII.271.9.2017

 

Ogłoszenie nr 526906-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Urząd Gminy Mniów: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-21, godzina: 10:00,

 

[...]

 

Część nr: 1

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Cierchy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:etap I – opracowanie dokumentacji projektowej etap II – budowa linii napowietrznej oświetlenia o dł. ok. 175 mb : stawianie 4 słupów oraz montaż 4 opraw energooszczędnych typu LED, - podwieszenie oświetlenia drogowego nn na istniejących słupach o dł. ok. 120 mb, odcinek od słupa nr 25 do słupa nr 25/2 oraz montaż 1 oprawy energooszczędnej typu LED

 

[...]

 

Część nr: 2

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka - Wiązowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:etap I – opracowanie dokumentacji projektowej etap II – budowa linii napowietrznej oświetlenia o dł. ok. 215 mb : stawianie 5 słupów oraz montaż 3 opraw energooszczędnych typu LED.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zal6_-_oswiadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zal3_-_oswiadczenie_o_speln.war.doc   22 K
zal1_-_progr._funk._uzytk.odt   34 K
zal9_-Projekt_umowy.doc   221 K
zal8_-_wykaz_osob.doc   21 K
zal5_-oswiadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
SIWZ-_Cierchy.doc   283 K
zal2_-_wzor_oferty.doc   54 K
zal7_-_wykaz_wykonanych_zamowien.doc   23 K
zal4_-_oswiadczenie_o_wykluczeniu.doc   24 K
za1.1_-_mapa_pogladowa.pdf   1.1 M
zal10_-_Istotne_postanowienia_-_podwyk.doc   50 K

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania_i_odpowiedzi_do_siwz_2017_-_bip.doc
Odpowiedzi z dnia 2017.06.14
   27 K

2017.06.21:
Protokół z otwarcia ofert




2017.04.24:
Przetarg na opracowanie projektów stacji wodociagowej i zbiornika wyrównawczego

Ogłoszenie nr 72112 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

 

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na:

Zadanie 1 - Opracowanie projektu stacji wodociagowej w Mniowie, ul. Zielona

Zadanie 2 - Opracowanie projektu zbiornika wyrównawczego 300 m³ wraz z siecią zasilającą w Mniowie ul. Kamieniec

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/05/2017, godzina: 11:00

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

załącznik_nr_6.doc   22 K
załącznik_nr_7.doc   21 K
SIWZ.odt   168 K
załącznik_nr_4.doc   26 K
Załącznik_nr.zip   1.6 M
załącznik_nr_3.doc   17.0 K
załącznik_nr_9_-_wzór_umowy.odt   55 K
załącznik_nr_1.doc   35 K
załącznik_nr_8_wykaz_osob.doc   41 K
załącznik_nr_2.doc   22 K
Załącznik_nr_10_zad_1_i_2.pdf   3.2 M
załącznik_nr_5.doc   25 K

2017.05.05:
Zaytania i odpowiedzi


2017.05.09:
Zbiorcze zestawienia ofert

Wyniki_stacja.pdf
Zadanie 1 - Opracowanie projektu stacji wodociagowej w Mniowie, ul. Zielona
   825 K
Wyniki_zbiorniki.pdf
Zadanie 2 - Opracowanie projektu zbiornika wyrównawczego 300 m³ wraz z siecią zasilającą w Mniowie ul. Kamieniec
   840 K

2017.05.16:
Wyniki przetargu




2017.04.14:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego

Ogłoszenie przetargu na budowę oświetlenia drogowego
w m. Przełom - Pielaki, Stachura Przecinka, Zaborowice i Malmurzyn
w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Mniów, 2017 – 04 – 14

Znak:GKPS.VII.271.8.2017

Ogłoszenie nr 66853 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Mniów: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Przełom - Pielaki, Stachura Przecinka, Zaborowice i Malmurzyn w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę

 

II.5) Główny kod CPV: 45232210-7

Dodatkowe kody CPV:45316110-9, 45315100-9, 71320000-7,

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 04/05/2017, godzina: 11:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   22 K
zał._1_-_progr._funk._użytk..odt   32 K
zał._10_-_Istotne_postawnowienia_-_podwyk.doc   50 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   24 K
zał._nr_1.1_-_mapa_poglądowa.pdf   2.0 M
zał._7_-_wykaz_wykonanych_zamówień.doc   23 K
zał.__nr_11.1_-_przedmiar_-_zadanie_nr_4.pdf   94 K
SIWZ.doc   295 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.0 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   51 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   224 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   21 K

Załącznik nr 11 do SIWZ

PB_Malmurzyn.djvu   0.9 M
rys_nr_1.pdf   503 K
rys_nr_3.pdf   34 K
rys_nr_2.pdf   41 K
specyfikacja_techniczna.pdf   306 K

2017.04.25:
Sprostowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.3. rozdział. V programu funkcjonalno – użytkowego

2017.05.04:
Protokół z otwarcia ofert na budowę oświetlenia drogowego


2017.05.22:
Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego




2017.03.27:
Przetarg na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy oraz Kielc i okolic

Ogłoszenie nr 52228 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy oraz Kielc i okolic

Numer referencyjny: FN.X.271.4.2017

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdów edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część nr 1 – Wyjazd edukacyjny do Kielc i okolic, Część nr 2 – Wyjazd edukacyjny do Warszawy

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 04/04/2017, godzina: 12:30

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Zal_3_do_SIWZ.doc   322 K
Zal_2_do_SIWZ.doc   373 K
Zal_7_do_SIWZ.doc   317 K
Zal_1_do_SIWZ.doc   371 K
Zal_5_do_SIWZ.doc   148 K
Zal_4_do_SIWZ.doc   327 K
Zal_6_do_SIWZ.doc   92 K
SIWZ.doc   472 K

2017.03.31:
Zapytania i odpowiedzi


2017.04.04:
Protokół z otwarcia ofert




2017.03.08:
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Straszów – Sośnina – Gliniany Las

Mniów, 2017 – 03 – 08

Znak:GKPS.VII.271.5.2017

Ogłoszenie nr 39366 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 348015T Straszów – Sośnina - Gliniany Las

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: Przebudowę drogi gminnej Nr 348015T Straszów – Sośnina - Gliniany Las, odcinek od km 0+700 do km 1+265 o łącznej długości 565 mb. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 1) Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej szerokości 5,0 m. 2) Długość drogi gminnej wynosi 565,0 mb. 3) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm o powierzchni 2949,63 m2. 4) Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z betonu asfaltowego, dwuwarstwowa (dwie warstwy o grubości po 4 cm). Powierzchnia całkowita nawierzchni z betonu asfaltowego wyniesie 2835,75 m2 (warstwa ścieralna). 5) Wykonanie utwardzonych poboczy kruszywem w ilości 565,00 m2

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23/03/2017, godzina: 12:00

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami

Zal.1.1_-__Przedmiar.xls   57 K
zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._10_-_Istotne_postawnowienia_-_podwyk.doc   50 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   24 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
SIWZ.doc   283 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   41 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   203 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   21 K

Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

zal._nr_1_-_D-04.01.02.03_Profilowanie_i_zagęszczanie_podłoża.doc   39 K
zał._nr_1_-_D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych.doc   31 K
zał._nr_1_-_D-04.04.02.14_Podbudowa_z_kruszywa_łamanego_stabilizowanego_mechanicznie.doc   59 K
zał._nr_1_-_D-05.03.05.22_W-wa_ścieralna.doc   266 K
zał._nr_1_-_D-05.03.05.01_W-wa_wiążąca.doc   245 K

2017.03.23:
Protokół z otwarcia ofert


2017.04.05:
Wyniki przetargu na przebudowę drogi gminnej Straszów - Sośnina - Gliniany Las




2017.03.02:
Zaproszenie do złożenia propozyci cenowej na dostawę wodomierzy

Znak: GZUK – 7021.1.22.2017

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn:

„Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy: DN20 – 200 szt., DN15 - 80 szt. wraz z osprzętem wodomierzowym tj. półśrubunki, uszczelki”

 

[...]

 

6. Wymagany termin realizacji dostawy: do dnia 31 marca 2017r.

 

[...]

 

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2017r. (czwartek) do godz. 1000 w biurze Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 2A, zgodnie z zapisem pkt 1.1

Propozycja otrzymana po ustalonym terminie, zwrócona zostanie oferentowi nie otwarta.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


2017.03.20:
Informacja z otwarcia propozycji cenowych na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy




2017.02.22:
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie świetlic środowiskowych w Mniowie oraz w Grzymałkowie




2017.02.03:
Oferta zbycia zbędnego składnika majątkowego: samochodu pożarniczego - średni, specjalny, marki HANOMAG F46V/30-0

Rok produkcji: 1973, Cena wywoławcza: 2.000 zł (brutto), Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 10.02. 2017 r. do godz. 12:00



2017.01.30:
Przetarg na: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice - Baran – Chyby – Pochyby – Serbinów – Rogowice

Ogłoszenie nr 16442 - 2017 z dnia 2017-01-30 r.

Mniów: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice - Baran – Chyby – Pochyby – Serbinów – Rogowice, gmina Mniów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14/02/2017, godzina: 11:00

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

załącznik_nr_6.doc   22 K
załącznik_nr_7.doc   19.5 K
załącznik_nr_10_-Mapa_pogladowa_terenu_opracowania.jpeg   4.2 M
SIWZ.odt   163 K
załącznik_nr_4.doc   27 K
załącznik_nr_3.doc   16.5 K
załącznik_nr_9_-_wzór_umowy.odt   55 K
załącznik_nr_1.doc   32 K
załącznik_nr_8_wykaz_osob.doc   40 K
załącznik_nr_2.doc   22 K
załącznik_nr_5.doc   24 K

Zapytania i odpowiedzi

DOC020217-02022017114441.pdf
odpowiedzi z dnia 2017.02.02
   1.8 M
DOC060217-06022017133428.pdf
odpowiedzi z dnia 2017.02.06
   1.6 M

2017.02.14:
Zestawienie otwartych ofert


Sprostowanie do zestawienia otwartych ofert


2017.02.20:
Ogłoszenie o wyniku przetargu




2017.01.27:
Wyniki przetargu na: Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Kielc i okolic oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego


Informacja o unieważnieniu postępowania




2017.01.26:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817), ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w:

1) Mniowie, w ilości czterech godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00.

2) Grzymałkowie, przez sześć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 19:00 i w sobotę od godz. 10:00 do godz. 14:00

oraz wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem świetlic.

 

[...]

 

5. Terminy składania ofert:

w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 14:00.


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

ogloszenie_konkursu.doc   53 K
Zal.2-umowa_2017.doc   104 K
Wyniki_konkursu_-_bip.doc   18.5 K
Zal.1-oferta_2017.doc   172 K



2017.01.26:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa nawozów, środków chwastobójczych oraz trawy sportowej na Kompleks Sportowy w Mniowie

Mniów, dnia 26.01.2017 r.

Znak: GKPS.VIII.426.1.2017

 

Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia „propozycji cenowej” na zadanie pn.: „Dostawa nawozów, środków chwastobójczych oraz trawy sportowej na Kompleks Sportowy w Mniowie”

 

2.1. Przedmiotem dostawy są:

- hydrokompleks - 200 kg;

- mocznik – 175 kg;

- azofoska- 200 kg;

- saletra amonowa – 170 kg;

- polifoska – 350 kg;

- wapno magnezowe – 100 kg;

- wapno budowlane – 180 kg;

- roundap – 5 l;

- trawa sportowa w rolce – 100 m2

 

[...]

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 03.02.2017 r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Mniów, ul. Centralna 9


Pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

projekt_umowy.pdf   69 K
propozycja_cenowa_wzor.odt   15.0 K
Zaproszenie.pdf   684 K



2017.01.18:
Przetarg na: Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Mniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu Lepszy start gimnazjalistów

Ogłoszenie nr 10212 - 2017 z dnia 2017-01-18

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Mniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu Lepszy start gimnazjalistów

Numer referencyjny: FN.X.271.3.2017

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/01/2017, godzina: 12:30

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Zal_3_do_SIWZ.doc   322 K
Zal_2_do_SIWZ.doc   329 K
Zal_7_do_SIWZ.doc   315 K
Zal_8_do_SIWZ.doc   316 K
Zal_1_do_SIWZ.doc   370 K
Zal_5_do_SIWZ.doc   341 K
Zal_4_do_SIWZ.doc   318 K
Zal_6_do_SIWZ.doc   313 K
SIWZ.doc   473 K



2017.01.16:
Przetarg na: Usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Kielc i okolic oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 8496 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdów edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 3 Części: Część nr 1 – Wyjazd edukacyjny do Kielc i okolic, Część nr 2 – Wyjazd edukacyjny do Warszawy, Część nr 3 – Wyjazd edukacyjny do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

II.5) Główny kod CPV: 63500000-4

Dodatkowe kody CPV:55240000-4

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23/01/2017, godzina: 12:30,

 

Pełna treść ogłoszenia

 

 


SIWZ wraz z załącznikami

Zal_3_do_SIWZ.doc   322 K
Zal_2_do_SIWZ.doc   374 K
Zal_7_do_SIWZ.doc   94 K
Zal_9_do_SIWZ.doc   317 K
Zal_8_do_SIWZ.doc   319 K
Zal_1_do_SIWZ.doc   387 K
Zal_5_do_SIWZ.doc   149 K
Zal_4_do_SIWZ.doc   328 K
Zal_6_do_SIWZ.doc   93 K
SIWZ.doc   482 K

2017.01.17:
Zmiany do SIWZ


2017.01.17:
Zapytania i odpowiedzi


2017.01.23:
Protokół z otwarcia ofert




2017.01.09:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na dostawę węgla typu eko-groszek do Szkoły Podstawowej w Rogowicach

zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej.pdf   742 K
formularz.odt   13.2 K