Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia


Aktualne zamówienia

Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pięcioletnich, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Mniów”

Przetarg na dostawę wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów

2019.05.23:
Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 11.00

Załącznik nr 3
2019.05.16:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pięcioletnich, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Mniów”

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego2019.04.17:
Przetarg na dostawę wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Ogłoszenie z TED UE

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Numer referencyjny: GKPiB.VIII.271.3.2019

 

[...]

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/05/2019

Czas lokalny: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_7_Opis_przedmiotu_zamówienia.docx   84 K
Załącznik_nr_6_Oświadczenieo_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx   66 K
Załącznik_nr_2_Jednolity_europejski_dokument_zamówienia.docx   46 K
Załącznik_nr_1_Formularz_Ofertowy.docx   88 K
2019.04.17_SIWZ_MNIÓW.docx   164 K
Załącznik_nr_4_Wzór_umowy.doc   156 K
Załącznik_nr_8_Inwentaryzacja_i_tabela_opraw.xlsx   56 K
Załącznik_nr_3_Instrukcja_wypełniania_jednolity_europejski_dokument_zamowienia_1_.pdf   1.3 M
Załącznik_nr_5_Oświadczenieo_przynależnoścido_grupy_kapitałowej.docx   66 K

Klucz Publiczny (public key)


2019.05.15:
Zapytania i odpowiedzi


2019.05.15:
Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2019 roku do godz. 10.00

2019.05.21:
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ


2019.05.21:
Wyliczenia efekt ekologicznego
2019.04.16:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Mniów, dnia 15.04.2019r.

Znak:GKPiB.V.6232.5.2019

 

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Mniów:

Część nr 1)

• Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.

• Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie

na składowisku odpadów.

 

Część nr 2)

• Usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

 

[...]

 

VIII. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 20 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2019 r o godz. 10.00.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia
2019.03.26:
Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów

Znak: GKRPA.271.2.2019

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, w ilości czterech godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00 oraz wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

2.1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Mniowie – 15.000,00 zł.

 

[...]

 

5. Terminy składania ofert:

5.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 450) w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Załączniki do ogłoszenia

zał_nr_2_-_projekt_umowy.odt   30 K
zał_nr_1_-_oferta.odt   25 K

2019.04.26:
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Mniów