Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia


Aktualne zamówienia

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

Przetarg na ,,Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020’’

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu przed placem w miejscowości Pieradła”

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wólka Kłucka - Kubiniec i Pępice

Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pięcioletnich, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Mniów”

Przetarg na dostawę wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów

2019.08.09:
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego

Załączniki do ogłoszenia
2019.07.03:
Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

Ogłoszenie nr 568489-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.

 

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-17, godzina: 12:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załacznikami

załącznik_Nr_2_do_SIWZ.xlsx   13.6 K
SIWZ-przetarg-kredyt-2019.pdf   458 K
zał._nr_3_do_SIWZ.docx   30 K
zał_nr_5_do_SIWZ.doc   54 K
zał._nr_4_do_formularza_ofertowego.docx   14.9 K
Załącznik_Nr_1_do_SIWZ.doc   34 K

2019.07.05:
Sprawozdania budżetowe za poprzednie lata

Sprawozdania_budżetowe_za_2016.zip   867 K
Sprawozdania_budżetowe_za_2018.zip   0.9 M
Sprawozdania_budżetowe_za_2017.zip   877 K

2019.07.10:
Zapytania i odpowiedzi, zaświadczenia

zaswiadczenie_o_wyborze_wojta.pdf   11.6 K
nadanie_nr_NIP.pdf   136 K
informacja_nr_1.pdf   170 K
informacja_nr_2.pdf   1.3 M

2019.07.10:
Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności, bądź nie, do grupy kapitałowej; modyfikacja terminu płatności

2019.07.10:
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia


2019.07.16:
Zapytania i odpowiedzi

odpowiedzi z dnia 15 lipca 2019 roku

2019.07.18:
Protokół z otwarcia ofert


2019.07.18:
Wyniki przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.06.25:
Przetarg na ,,Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020’’

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-03, godzina: 10:00

SIWZ wraz z załącznikami

załącznik_Nr_3_do_SIWZ__Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału_.docx   32 K
SIWZ_2019.pdf   408 K
załacznik_nr_1_do_SIWZ__Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej_.docx   29 K
załącznik_Nr_5_do_SIWZ__Wykaz_usług_.doc   36 K
załącznik_Nr_8_do_SIWZ__Formularz_ofertowy_.doc   51 K
załącznik_nr_2_do_SIWZ__Umowa_.docx   27 K
załącznik_Nr_4_do_SIWZ__Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów_.docx   23 K
załącznik_Nr_6_do_SIWZ__Wykaz_pojazdów_i_kierowców_.doc   41 K
załącznik_Nr_7_do_SIWZ__Podwykonawcy_.docx   22 K

2019.07.03:
Informacja z otwarcia ofert

DOC030719-03072019143819.pdf   616 K

2019.07.15:
Wyniki postępowania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.06.25:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu przed placem w miejscowości Pieradła”

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego2019.06.25:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Propozycję cenową należy złożyć W terminie do dnia 03.07.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego,2019.06.10:
Przetarg na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wólka Kłucka - Kubiniec i Pępice

Mniów, 10.06.2019 r.

Znak:GKPiB.VI.271.5.2019

 

Ogłoszenie nr 558677-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

 

[...]

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących:

zadanie nr 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wólka Kłucka - Kubiniec, dz. nr 148, odcinek od km 0+000 do km 0+200 o łącznej dł. 200 mb,

zadanie nr 2 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pępice, dz. nr 571 odcinek od km 0+000 do km 0+100 o łącznej długości 100 mb.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-25, godzina: 10:00,

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia.


SIWZ wraz z załącznikami 1-9

zał._nr_3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._nr_6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._nr_2_-_wzór_oferty.doc   53 K
zał._nr_9_-Projekt_umowy.doc   205 K
zał._nr_5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   18.5 K
zał._nr_1.2_kosztorys_ofertowy_-_Pępice.pdf   398 K
zał._nr_1.1_kosztorys_ofertowy_-_Wólka_Kł.pdf   86 K
SIWZ.doc   288 K
zał._nr_7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
zał._nr_4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   24 K
zał._nr_8_-_wykaz_osób.doc   20 K

Załącznik 10 do SIWZ

D-05.03.05.22_W-wa_ścieralna.doc   266 K
D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych.doc   33 K
D-04.01.02.03_Ścinka_i_uzupełnienie_poboczy.doc   31 K
D-04.04.02.12_Podbudowa_z_kruszywa_łamanego_stabilizowanego_mechanicznie.doc   61 K
D-05.03.05.01_W-wa_wiążąca.doc   245 K
D-04.04.02.14_Uzupełnienie_poboczy.doc   30 K

2019.06.21:
Modyfikacja SIWZ

dotyczy wadium

2019.06.28:
Protokół z otwarcia ofert


2019.07.15:
Wyniki przetargu

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.05.23:
Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 11.00

Załącznik nr 3


2019.06.14:
Wyniki postępowania
2019.05.16:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pięcioletnich, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Mniów”

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego2019.04.17:
Przetarg na dostawę wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Ogłoszenie z TED UE

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Numer referencyjny: GKPiB.VIII.271.3.2019

 

[...]

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/05/2019

Czas lokalny: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_7_Opis_przedmiotu_zamówienia.docx   84 K
Załącznik_nr_6_Oświadczenieo_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx   66 K
Załącznik_nr_2_Jednolity_europejski_dokument_zamówienia.docx   46 K
Załącznik_nr_1_Formularz_Ofertowy.docx   88 K
2019.04.17_SIWZ_MNIÓW.docx   164 K
Załącznik_nr_4_Wzór_umowy.doc   156 K
Załącznik_nr_8_Inwentaryzacja_i_tabela_opraw.xlsx   56 K
Załącznik_nr_3_Instrukcja_wypełniania_jednolity_europejski_dokument_zamowienia_1_.pdf   1.3 M
Załącznik_nr_5_Oświadczenieo_przynależnoścido_grupy_kapitałowej.docx   66 K

Klucz Publiczny (public key)


2019.05.15:
Zapytania i odpowiedzi


2019.05.15:
Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2019 roku do godz. 10.00

2019.05.21:
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ


2019.05.21:
Wyliczenia efekt ekologicznego


2019.05.28:
Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 10.00

2019.05.31:
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (Dz.U./S S104 31/05/2019 252244-2019-PL)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 10.00

2019.05.28:
Klucz Publiczny (public key)

aktualny

2019.06.14:
Informacja z otwarca ofert


2019.07.23:
Wynik przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.04.16:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Mniów, dnia 15.04.2019r.

Znak:GKPiB.V.6232.5.2019

 

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Mniów:

Część nr 1)

• Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.

• Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie

na składowisku odpadów.

 

Część nr 2)

• Usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

 

[...]

 

VIII. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 20 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2019 r o godz. 10.00.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


2019.05.20:
Wyniki postępowania
2019.03.26:
Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów

Znak: GKRPA.271.2.2019

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, w ilości czterech godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00 oraz wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

2.1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Mniowie – 15.000,00 zł.

 

[...]

 

5. Terminy składania ofert:

5.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 450) w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Załączniki do ogłoszenia

zał_nr_2_-_projekt_umowy.odt   30 K
zał_nr_1_-_oferta.odt   25 K

2019.04.26:
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Mniów