Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia


Aktualne zamówienia

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Przetarg na przebudowę drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 273 w m. Wólka Kłucka

Przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z gminy Mniów, uczestniczących w projekcie pn.: »Szkoła sukcesu«”

przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 348003T Straszów – Pałęgi oraz remont drogi gminnej Nr 348002T Grzymałków – Wrzoski - Pałęgi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Malmurzynie Gmina Mniów”

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2019/2020

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na teren Szkoły Podstawowej w Zaborowicach”

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

2019.12.10:
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Termin składania ofert upływa dnia 07.01.2020r. o godz. 13.00

Załączniki

Załącznik_nr_3-_Umowa.doc   24 K
Klauzula_RODO.doc   15.0 K
Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc   14.0 K
Załącznik_nr_2-_Oswiadczenie_oferenta.doc   12.5 K

Zdjęcia
IMG_20190916_093336.jpg   420 K
IMG_20190916_092814.jpg   240 K
IMG_20190916_092733.jpg   390 K
IMG_20190916_092942.jpg   379 K
IMG_20190916_093012.jpg   438 K
IMG_20190916_092648.jpg   310 K
IMG_20190916_092805.jpg   422 K
IMG_20190916_093414.jpg   292 K
IMG_20190916_092956.jpg   492 K
IMG_20190916_093438.jpg   417 K
IMG_20190916_092911.jpg   401 K
IMG_20190916_092800.jpg   374 K
IMG_20190916_093431.jpg   380 K
IMG_20190916_092900.jpg   344 K
IMG_20190916_092540.jpg   384 K
IMG_20190916_092702.jpg   338 K
IMG_20190916_092613.jpg   295 K
IMG_20190916_092926.jpg   362 K
IMG_20190916_092624.jpg   317 K
IMG_20190916_093029.jpg   333 K
IMG_20190916_093345.jpg   319 K2019.11.12:
Przetarg na przebudowę drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 273 w m. Wólka Kłucka

Znak:GKPiB.VI.271.11.2019

Ogłoszenie nr 621039-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.

Urząd Gminy w Mniowie: Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 273 w m. Wólka Kłucka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 273 w m. Wólka Kłucka, odcinek od km 0+000 do km 0+135 o łącznej długości 135 mb. i 3,5 m szer. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: a) roboty pomiarowe; b) roboty ziemne; - wykonanie obustronnego koryta pod poszerzenie jezdni gł. 0,20 m i szer. 0,5 m c) konstrukcję nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna - 3 cm, - warstwa wiążąca - 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu 0/63 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu, d) umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-27, godzina: 10:00,

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zał._nr_3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._nr_1_-_formularz_ofertowy.doc   51 K
zał._nr_6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._nr_9_-Projekt_umowy.doc   211 K
zał._nr_5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._nr_2.2_-_kosztorys_ofertowy.pdf   1.4 M
SIWZ.doc   317 K
zał._nr_7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
zał._nr_4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   25 K
zał._nr_2.1_-_przedmiar_robót.pdf   1.5 M
zał._nr_8_-_wykaz_osób.doc   20 K

Załącznik nr 10 do SIWZ

D-02_-_Konstrukcja__Wólka_Kłucka_-_2019.10.16.pdf   143 K
D-01_-_PZT__Wólka_Kłucka_-_2019.10.16.pdf   385 K
D-OT_-_Wólka_Kłucka_-_2019.10.16.pdf   849 K

Załącznik nr 11 do SIWZ

D-04.01.01.pdf   100 K
SST-ST_-_Wólka_Kłucka_-_2019.10.16.pdf   88 K
D-05.03.05a.pdf   194 K
D-02.01.01.pdf   102 K
D-05.03.05b.pdf   194 K
D-06.03.01a.pdf   127 K
D-M-00.00.00.pdf   182 K
D-06.03.01.pdf   88 K
D-04.04.02.pdf   149 K

2019.11.27:
Informacja z otwarcia ofert


2019.12.09:
Wyniki postępowania
2019.11.08:
Przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku”

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Tue, 10 Dec 2019 10:00:00 +0100

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527885-2019:TEXT:PL:HTML


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_6_Oświadczenieo_braku_podstaw_do-wykluczenia.docx   16.7 K
Załącznik_nr_4_wzór_umowy_3-12-2019.docx   29 K
Zał.nr._3_do_SIWZ.docx   43 K
Załącznik_nr_5_Oświadczenieo-przynależnoścido_grupy-kapitałowej.docx   17.6 K
Załączniknr_2__-_jednolity_europejski_dokument-zamówienia.doc   186 K
SIWZ_-_ODPADY2020.docx   42 K

2019.11.12:
Zmiana treści SIWZ

Ofertę należy złożyć w sposób opisany w sekcji X pkt II w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10.00

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542923-2019:TEXT:PL:HTML


2019.11.15:
Zmiana treści SIWZ


2019.11.15:
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_14-11-2019.docx   15.8 K

2019.12.04:
Zapytania i odpowiedzi

z dnia 3 grudnia 2019 r.2019.11.08:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 do godziny 10.00

Załączniki

Zal_3-mapa_gminy___rejony.jpg   5.8 M
Zal_4-Zestawienie_dróg_na_rejony.doc   15.5 K
Zal_6-Wykaz_pracowników.doc   17.0 K
Zal_2-Projekt_umowy.doc   71 K
Zal_5-Wykaz_sprzętu.doc   21 K
Zal_7-_Klauzula_RODO.doc   15.5 K
Zal_1-druk_oferty.doc   41 K

2019.11.18:
Informacja z otwarcia ofert
2019.10.29:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z gminy Mniów, uczestniczących w projekcie pn.: »Szkoła sukcesu«”

Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.2019 r. o godzinie 10:00

Wykaz podręczników
2019.10.22:
przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 348003T Straszów – Pałęgi oraz remont drogi gminnej Nr 348002T Grzymałków – Wrzoski - Pałęgi

Znak:GKPiB.VI.271.10.2019

Ogłoszenie nr 613317-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 348003T Straszów - Pałęgi, odcinek od km 0+000 do km 1+162 o łącznej długości 1162 mb. zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Nr 348002T Grzymałków – Wrzoski - Pałęgi, odcinek od km 0+185 do km 2+485 o łącznej długości 2300 mb.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-06, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załacznikami

zał._nr_3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._nr_1_-_formularz_ofertowy.doc   56 K
zał._nr_2.2.1_-_kosztorys_ofertowy_Grzymałków-Pałęgi.pdf   1.3 M
zał._nr_6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   23 K
zał._nr_10.1_-SST-_Straszów_-_Pałęgi.docx   439 K
zał._nr_5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._nr_9_-_projekt_umowy.doc   212 K
zał._nr_2.1-_przedmiar_Straszów-Pałęgi.doc   137 K
SIWZ.doc   329 K
zał._nr_7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   34 K
zał._nr_4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   25 K
zał._nr_2.2_-_przedmiar_Grzymałków-Pałęgi.doc   30 K
zał._nr_2.1.1_-_kosztorys_ofertowy-Straszów-Pałęgi.doc   87 K
zał._nr_8_-_wykaz_osób.doc   20 K

zał. nr 10.2 - SST Grzymałków-Palegi

D-05.03.05.22_W-wa_ścieralna.doc   266 K
D-08.01.01.14_Stabilizacja_gruntu_cementem.docx   27 K
D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych.doc   32 K
D-04.01.02.03_Ścinka_i_uzupełnienie_poboczy.doc   30 K
D-04.04.04.14_Podbudowa_z_tłucznia_kamiennego.doc   44 K
D-05.03.05.01_W-wa_wiążąca.doc   245 K
D-04.01.01.14__Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagęszczaniem_podłoża.doc   53 K
D-04.04.02.14_Uzupełnienie_poboczy.doc   29 K

zał. nr 11

Rys_4.1.pdf   816 K
Rys_6.1.pdf   115 K
Rys_3.1.pdf   571 K
DT_opis_techniczny1_19.07.pdf   356 K
Rys_5.pdf   194 K
Rys_6.2.pdf   111 K
Rys_2.1.pdf   0.9 M
Rys_3.2.pdf   531 K
Rys_4.2.pdf   581 K
Rys_1.pdf   177 K
Rys_2.2.pdf   658 K

2019.10.22:
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

inf. dot. ofert częściowych. Część 2. [...] Kryteria oceny ofert...

Informacja dotycząca załączników nr 10.1, nr 10.2 i nr 11 do SIWZ


2019.10.30:
Zapytania i odpowiedzi


2019.10.31:
Zapytania i odpowiedzi

Zał._nr_2_do_odpowiedzi-metryka_odwiertów.pdf   1.4 M
zał._nr_1_do_odpowiedzi_-_mapa_poglądowa.jpg   2.9 M
Zapytania_i_odpowiedzi.pdf   7.6 M
zał._nr_2.1.1_-_kosztorys_ofertowy_poprawiony-Straszów-Pałęgi.doc   87 K

2019.11.06:
Informacja z otwarcia ofert


2019.11.19:
Wyniki przetargu
2019.10.21:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów”

Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2019 do godziny 10.00

Załączniki

Zal_3-mapa_gminy___rejony.jpg   5.7 M
Zal_4-Zestawienie_dróg_na_rejony.doc   15.5 K
Zal_6-Wykaz_pracowników.doc   16.5 K
Zal_2-Projekt_umowy.doc   71 K
Zal_5-Wykaz_sprzętu.doc   21 K
Zal_7-_Klauzula_RODO.doc   15.5 K
Zal_1-druk_oferty.doc   41 K

2019.11.04:
Unieważnienie postępowania
2019.10.02:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 8 października 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego

Załączniki do ogłoszenia

zal_nr_5-Specyfikacja_urządzen2.odt   25 K
zal_nr_4_-_wykaz_osob2.doc   36 K
zal_nr_1_-_oferta2.odt   15.2 K
zal_nr_2_-_wzor_umowy2.odt   32 K
zal_nr_3_-_wykaz_wykonanych_robot2.doc   38 K2019.09.19:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Malmurzynie Gmina Mniów”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.: Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Malmurzynie Gmina Mniów.

Zamówienie obejmuje dostawę następującego wyposażenia dla jednostki OSP w Malmurznie:

Aparat ochrony dróg oddechowych – 2 sztuki,

Agregat prądotwórczy – 1 sztuka,

Prądownica wodna – 1 sztuka,

Ubrania specjalne – 2 sztuki,

Buty specjalne – 2 sztuki.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 do zaproszenia.

Wymagany termin realizacji:

Rozpoczęcie: 3 dni od podpisania umowy.

Zakończenie: do dnia 17 października 2019 r.

 

[...]

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 26 września 2019 . r. do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego...

 

Pełna treść ogłoszenia.


Załączniki

zal_nr_3_-_opis_osp_malmurzyn.odt   30 K
Zal_nr_2_-_umowa.odt   25 K
Zal_nr_1_-_wzor_oferty.odt   15.1 K2019.09.16:
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

GZUK.7000.1.2019

Gmina Mniów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

2. Dane techniczne dotyczące sprzedawanego pojazdu i osprzetu

Samochód specjalny wielozadaniowy sprawny – badanie techniczne do 05.06.2020r ubezpieczenie OC .opłacone do 18.12.2019 r.

- Marka i model pojazdu: Mercedes Benz UNIMOG U500 - nr rejestracyjny: TKI 7070A

- rok produkcji: 2007,

- kolor: pomarańczowy,

- napęd hydrostatyczny 4x4

- rodzaj paliwa: olej napędowy,

- pojemność silnika: 6374 cm3 ,

- moc silnika: 210 kW,

- stan licznika: 188 816 km.

- masa własna: 7 700 kg

- maksymalna masa całkowita: 15 000 kg

- skrzynia biegów: automatyczna1

 

Pług do odśnieżania MF 2.4

- data produkcji 1987 rok

- szerokość czyszczenia 2,60 m

- waga 840kg

- możliwość ustawienia odrzutu na prawą lub lewą stronę sterowane z kabiny,

- hydrauliczne podnoszenie urządzenia

- deflektor krawężnika

Kosiarka bijakowa MULAG SB600D

- data produkcji 2008 rok

- ciężar bez osprzętu 3 200kg

- szerokość robocza 1200mm

- szerokość wysięgnika 6000mm

Piaskarko- solarka Schmidt STRATOS B 30-24

- data produkcji 2000 rok

- pojemność 3m3

- ciężar bez załadunku 923kg

- sterowanie z kabiny,

 

[...]

 

4. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 332 007,75 brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy nr BRKi/22/2019.

5. Miejsce i termin przetargu:

1) Oferta pisemna powinna być złożona w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie, ul.Centralna 9, 26-080 Mniów, pok. 2A – decyduje data i godzina wpływu.

2) Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2019r. o godz. 12.00.

 

Pełna treść ogłoszenia

Zal nr 4.1 - Zdjęcia.doc

Zal nr 4.2 - Zdjęcia.doc

Zal nr 4.3 - Zdjęcia.doc

Zal nr 4.4 - Zdjęcia.doc


Załączniki

Zal_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc   14.0 K
Zal_nr_3-_Umowa.doc   24 K
Klauzula_RODO.doc   15.0 K
Zal_nr_2-_Oswiadczenie_oferenta.doc   12.5 K

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o u uniewaznieniu postepowania
2019.09.11:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 obręb geogezyjny Rogowice

Zakres rzeczowy obejmuje urządzenie Otwartej Strefy Aktywności – OSA, w skład którego wchodzą w wariancie rozszerzonym:

ławka – 4 szt., orbiterek – 1 szt., koła – tai chi duże – 1 szt., wyciskanie siedząc – 1 szt., wahadło – 1 szt., wioślarz – 1 szt., biegacz – 1 szt., regulamin – 1 szt., urządzenia do gier integracyjnych: stół do gry w szachy, kółko-krzyżyk – po 1 szt., rowerek – 1 szt., zestaw osa – 1 szt., ścianka vertical – 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt., dosianie trawy i nasadzenie, nawierzchnia bezpieczna z piasku sianego oraz odgrodzenie terenu placu zabaw od strefy rekreacyjnej – 17 mb.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5 do zaproszenia.

 

[...]

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 18 września 2019 . r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat...

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Załączniki

zal_nr_2_-_wzor_umowy.odt   32 K
zal_nr_5-Specyfikacja_urządzen.odt   25 K
zal_nr_4_-_wykaz_osob.doc   36 K
zal_nr_1_-_oferta.odt   15.7 K
zal_nr_3_-_wykaz_wykonanych_robot.doc   38 KPrzetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2019/2020

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 w sezonie grzewczym 2019/2020.

[...]

Ofertę należy przesłać (złożyć) w nieprzejrzystym opakowaniu - zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, 26 – 080 Mniów, pokój nr 2A, do dnia 2019r. - 09 – 24 (wtorek) do godz. 10:00

[...]

Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


2019.09.20:
Poprawiony Formularz Ofertowy

na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie

2019.09.24:
Informacja z otwarcia ofert
2019.09.03:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na teren Szkoły Podstawowej w Zaborowicach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż siłowni na teren Szkoły Podstawowej w Zaborowicach.

 

Wyposażenie siłowni:

1. wioślarz wolnostojący

2. jeździec

3. orbiterek wolnostojący

4. wyciskacz siedząc

5. tablica regulaminowa dla użytkowników siłowni

 

[...]

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Pełna treść ogłoszenia.

 

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”

2. Wzór umowy


2019.09.09:
Mapki

mapa_dcp_zaborowice_1.jpg   8.2 M
rysunek_pogladowy.pdf   158 K2019.08.09:
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego

Załączniki do ogłoszenia
2019.07.03:
Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

Ogłoszenie nr 568489-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.

 

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-17, godzina: 12:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załacznikami

załącznik_Nr_2_do_SIWZ.xlsx   13.6 K
SIWZ-przetarg-kredyt-2019.pdf   458 K
zał._nr_3_do_SIWZ.docx   30 K
zał_nr_5_do_SIWZ.doc   54 K
zał._nr_4_do_formularza_ofertowego.docx   14.9 K
Załącznik_Nr_1_do_SIWZ.doc   34 K

2019.07.05:
Sprawozdania budżetowe za poprzednie lata

Sprawozdania_budżetowe_za_2016.zip   867 K
Sprawozdania_budżetowe_za_2018.zip   0.9 M
Sprawozdania_budżetowe_za_2017.zip   877 K

2019.07.10:
Zapytania i odpowiedzi, zaświadczenia

zaswiadczenie_o_wyborze_wojta.pdf   11.6 K
nadanie_nr_NIP.pdf   136 K
informacja_nr_1.pdf   170 K
informacja_nr_2.pdf   1.3 M

2019.07.10:
Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności, bądź nie, do grupy kapitałowej; modyfikacja terminu płatności

2019.07.10:
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia


2019.07.16:
Zapytania i odpowiedzi

odpowiedzi z dnia 15 lipca 2019 roku

2019.07.18:
Protokół z otwarcia ofert


2019.07.18:
Wyniki przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty