Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia
Aktualne zamówienia

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (unieważniony)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018

Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (Unieważniony)

Przetarg na zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Mniów ul. Gajowa

2018.06.29:
Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 581579-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Znak: OS.271.2.2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach

lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019 na trasach: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-07-09, godzina: 09:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ__Dowóz_Uczniów_Niepełnosparwnych_2018.pdf   489 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   26 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   36 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   33 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K

2018.07.09:
Protokół z otwarcia ofert
2018.06.29:
Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 580722-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Znak: OS.271.1.2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach

lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019 na trasach: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-07-09, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ_Dowóz_uczniów_rok_2018_.pdf   431 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc   87 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   34 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   37 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   36 K

2018.07.09:
Protokół z otwarcia ofert
2018.05.30:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

głoszenie przetargu na budowę oświetlenia drogowego

w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy

w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Mniów, 2018 – 05 – 30

Znak:GKPS.VII.271.5.2018

 

Ogłoszenie nr 565896-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

Urząd Gminy w Mniowie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-15, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   33 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   35 K
zał._1_-_progr._funk._użytk..odt   32 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   37 K
Zał._nr_10_-_mapy_poglądowe.pdf   1.4 M
zał._7_-_wykaz_wykonanych_zamówień.doc   37 K
SIWZ.doc   288 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   32 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   60 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   222 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   34 K

2018.06.08:
Odpowiedzi na zapytania oferentów


2018.06.15:
Protokół z otwarcia ofert
2018.04.25:
Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (unieważniony)

Ogłoszenie nr 550549-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

 

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów.

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów.

Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów.

Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 12:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki 1-8 do SIWZ

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   49 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   66 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   53 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   54 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   74 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   55 K
zał._4_-_umowa.doc   270 K
zał._5_-_program_funkcjonalno-użytkowy.doc   99 K

Załącznik 9 do SIWZ

urzad_rzut_piwnice_cz.2.jpg   5.1 M
Inwentaryzacja_urzad.pdf   2.7 M
poddasze_przekroj.jpg   1.9 M
urzad.elewacja.zachod.cz2.jpg   4.7 M
poddasze_rzut.wersja2.jpg   2.5 M
poddasze_rzut.wersja1.jpg   2.6 M
urzad_rzut_pietro_cz.2.jpg   4.0 M
urzad_rzut_parter_cz.2.jpg   6.5 M
urzad_rzut_parter_cz.1.jpg   5.2 M
urzad_rzut_pietro_cz.1.jpg   3.3 M
poddasze_rzut.wersja_2-winda.jpg   1.8 M
urzad_rzut_piwnice_cz.1.jpg   5.7 M
urzad.elewacja.zachod.cz1.jpg   3.0 M
urzad_przekroj.jpg   4.2 M

Załącznik 10 do SIWZ

przedmiar_sp_cierchy.pdf   259 K
przedmiar_sp_rogowice.pdf   125 K
przedmiar_ug_mniow.pdf   251 K

2018.05.07:
Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów


2018.05.10:
Informacja z otwarcia ofert


2018.05.11:
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018.04.25:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018

Znak:GKPS.IV.6232.33.3.2018

 

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Mniów:

Część nr 1)

• Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.

• Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

 

Część nr 2)

• Usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

 

III. Wymagany termin realizacji

Usługi wykonywane będą w okresie od zawarcia umowy, do dnia 23 października 2018 roku.

 

[...]

 

VIII. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 20 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018 r o godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu składania ofert.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


2018.05.21:
Wyniki przetargu
2018.04.06:
Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (Unieważniony)

Ogłoszenie nr 541547-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów.
Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów.
Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów.
Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-23, godzina: 12:00IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-23, godzina: 12:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki 1-8 do SIWZ

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   49 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   66 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   53 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   54 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   74 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   57 K
zał._4_-_umowa.doc   270 K
zał._8_a_-_wykaz_osob.doc   67 K
zał._5_-_program_funkcjonalno-użytkowy.doc   99 K

Załącznik 9 do SIWZ

urzad_rzut_piwnice_cz.2.jpg   5.1 M
Inwentaryzacja_urzad.pdf   2.7 M
poddasze_przekroj.jpg   1.9 M
urzad.elewacja.zachod.cz2.jpg   4.7 M
poddasze_rzut.wersja2.jpg   2.5 M
poddasze_rzut.wersja1.jpg   2.6 M
urzad_rzut_pietro_cz.2.jpg   4.0 M
urzad_rzut_parter_cz.2.jpg   6.5 M
urzad_rzut_parter_cz.1.jpg   5.2 M
urzad_rzut_pietro_cz.1.jpg   3.3 M
poddasze_rzut.wersja_2-winda.jpg   1.8 M
urzad_rzut_piwnice_cz.1.jpg   5.7 M
urzad.elewacja.zachod.cz1.jpg   3.0 M
urzad_przekroj.jpg   4.2 M

Załącznik 10 do SIWZ

przedmiar_sp_cierchy.pdf   259 K
przedmiar_sp_rogowice.pdf   125 K
przedmiar_ug_mniow.pdf   251 K

2018.04.23:
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018.04.05:
Przetarg na zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym

Znak GKPS.IX.271.1.2018

Ogłoszenie nr 540793-N-2018 z dnia 2018-04-05 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym na potrzeby Gminy Mniów. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi wymaganiami technicznymi został określony w załączniku nr 2 do SIWZ, który będzie także stanowił załącznik do umowy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-13, godzina: 09:00

Data: 2018-04-16, godzina: 09:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia

 

 


SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ-1.doc   413 K
2_-_opis_przedmiotu_zamówienia.docx   9.9 K
9-oświadczenie_o_grupie_kapitałowej.doc   22 K
8-Wzor_umowy-samochod_z_osprzetem.odt   39 K
5_-_oswiadczenie_potwierdzajace_brak_podstaw_do_wykluczenia_srt_24_ust_5-7.docx   6.1 K
1_-_Formularz_ofertowy.docx   11.0 K
7_-_wykaz_dostaw.odt   16.7 K
4_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_ART._25A.docx   7.3 K
3_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.docx   6.4 K
6_-_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.docx   5.8 K

2018.04.06:
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

SIWZ-zmiana.odt   119 K
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.odt   14.0 K

2018.04.16:
Protokół z otwarcia ofert


2018.05.11:
Wyniki przetargu
2018.03.20:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Mniów ul. Gajowa

Mniów, 20 marca 2018 r.

Znak: GKPS.VII.271.4.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków - Mniów – Ruda Strawczyńska, w miejscowości Mniów ul. Gajowa”

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej opracowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności opracowań geodezyjnych, projektów budowlanych na budowę chodnika oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, dla niżej wymienionego zadania:

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków - Mniów – Ruda Strawczyńska, w miejscowości Mniów ul. Gajowa”.

 

[...]

 

Rozdział 8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat pokój nr 20, zgodnie z zapisem w rozdziale 2.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona oferentowi nie otwarta.

 

[...]


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_2018.doc   70 K
Zal._nr_1_-_Oferta.doc   26 K
zal._nr_2_-_projekt_umowy_-_chodnik-2018.doc   67 K
Wyniki_na_bip.odt   22 K

2018.04.16:
Ogłoszenie o wynikach postępowania