Gmina
Og?oszenia

?cie?ka:  BIP > Gmina > Og?oszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia


Aktualne zamówienia

Przetarg nieograniczony na sprzeda? samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprz?tem

Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na dzia?ce nr 289 Rogowice”

Przetarg na dostaw? oleju nap?dowego grzewczego do kot?owni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2019/2020

Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i monta? si?owni zewn?trznej na teren Szko?y Podstawowej w Zaborowicach”

Zaproszenie do sk?adania propozycji cenowych na: „Zakup i monta? dodatkowych urz?dze? na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2.580.257,00 z?

Przetarg na ,,Dowóz uczniów do placówek o?wiatowych w roku szkolnym 2019/2020’’

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu przed placem w miejscowo?ci Pierad?a”

Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zakup i monta? dodatkowych urz?dze? na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na przebudow? dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowo?ciach Wólka K?ucka - Kubiniec i P?pice

Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewn?trznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pi?cioletnich, placów zabaw oraz si?owni zewn?trznych na terenie gminy Mniów”

Przetarg na dostaw? wraz z monta?em o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazw? „Wzrost efektywno?ci energetycznej poprzez wymian? o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do z?o?enia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Og?oszenie konkursu na prowadzenie ?wietlicy ?rodowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowo?ci Mniów

2019.09.16:
Przetarg nieograniczony na sprzeda? samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprz?tem

GZUK.7000.1.2019

Gmina Mniów og?asza przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda? samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprz?tem

2. Dane techniczne dotycz?ce sprzedawanego pojazdu i osprzetu

Samochód specjalny wielozadaniowy sprawny – badanie techniczne do 05.06.2020r ubezpieczenie OC .op?acone do 18.12.2019 r.

- Marka i model pojazdu: Mercedes Benz UNIMOG U500 - nr rejestracyjny: TKI 7070A

- rok produkcji: 2007,

- kolor: pomara?czowy,

- nap?d hydrostatyczny 4x4

- rodzaj paliwa: olej nap?dowy,

- pojemno?? silnika: 6374 cm3 ,

- moc silnika: 210 kW,

- stan licznika: 188 816 km.

- masa w?asna: 7 700 kg

- maksymalna masa ca?kowita: 15 000 kg

- skrzynia biegów: automatyczna1

 

P?ug do od?nie?ania MF 2.4

- data produkcji 1987 rok

- szeroko?? czyszczenia 2,60 m

- waga 840kg

- mo?liwo?? ustawienia odrzutu na praw? lub lew? stron? sterowane z kabiny,

- hydrauliczne podnoszenie urz?dzenia

- deflektor kraw??nika

Kosiarka bijakowa MULAG SB600D

- data produkcji 2008 rok

- ci??ar bez osprz?tu 3 200kg

- szeroko?? robocza 1200mm

- szeroko?? wysi?gnika 6000mm

Piaskarko- solarka Schmidt STRATOS B 30-24

- data produkcji 2000 rok

- pojemno?? 3m3

- ci??ar bez za?adunku 923kg

- sterowanie z kabiny,

 

[...]

 

4. Cena wywo?awcza:

Cena wywo?awcza samochodu wynosi 332 007,75 brutto (s?ownie: trzysta trzydzie?ci dwa tysi?ce siedem z?otych siedemdziesi?t pi?? groszy) zgodnie z ekspertyz? rzeczoznawcy nr BRKi/22/2019.

5. Miejsce i termin przetargu:

1) Oferta pisemna powinna by? z?o?ona w Gminnym Zak?adzie Us?ug Komunalnych w Mniowie, ul.Centralna 9, 26-080 Mniów, pok. 2A – decyduje data i godzina wp?ywu.

2) Termin sk?adania ofert up?ywa dnia 30.09.2019r. o godz. 12.00.

 

Pe?na tre?? og?oszenia

Zal nr 4.1 - Zdj?cia.doc

Zal nr 4.2 - Zdj?cia.doc

Zal nr 4.3 - Zdj?cia.doc

Zal nr 4.4 - Zdj?cia.doc


Za??czniki

Zal_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc   14.0 K
Zal_nr_3-_Umowa.doc   24 K
Klauzula_RODO.doc   15.0 K
Zal_nr_2-_Oswiadczenie_oferenta.doc   12.5 K2019.09.11:
Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na dzia?ce nr 289 Rogowice”

Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na dzia?ce nr 289 obr?b geogezyjny Rogowice

Zakres rzeczowy obejmuje urz?dzenie Otwartej Strefy Aktywno?ci – OSA, w sk?ad którego wchodz? w wariancie rozszerzonym:

?awka – 4 szt., orbiterek – 1 szt., ko?a – tai chi du?e – 1 szt., wyciskanie siedz?c – 1 szt., wahad?o – 1 szt., wio?larz – 1 szt., biegacz – 1 szt., regulamin – 1 szt., urz?dzenia do gier integracyjnych: stó? do gry w szachy, kó?ko-krzy?yk – po 1 szt., rowerek – 1 szt., zestaw osa – 1 szt., ?cianka vertical – 1 szt., hu?tawka bocianie gniazdo – 1 szt., dosianie trawy i nasadzenie, nawierzchnia bezpieczna z piasku sianego oraz odgrodzenie terenu placu zabaw od strefy rekreacyjnej – 17 mb.

Szczegó?owy opis znajduje si? w za??czniku nr 5 do zaproszenia.

 

[...]

 

Propozycj? cenow? nale?y z?o?y? w terminie do do dnia 18 wrze?nia 2019 . r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiaj?cego tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat...

 

[...]

 

Pe?na tre?? og?oszenia


Za??czniki

zal_nr_2_-_wzor_umowy.odt   32 K
zal_nr_5-Specyfikacja_urz?dzen.odt   25 K
zal_nr_4_-_wykaz_osob.doc   36 K
zal_nr_1_-_oferta.odt   15.7 K
zal_nr_3_-_wykaz_wykonanych_robot.doc   38 KPrzetarg na dostaw? oleju nap?dowego grzewczego do kot?owni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2019/2020

Kierownik Gminnego Zak?adu Us?ug Komunalnych w Mniowie, zwany dalej Zamawiaj?cym, zaprasza do z?o?enia ofert w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

na dostaw? oleju nap?dowego grzewczego do kot?owni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 w sezonie grzewczym 2019/2020.

[...]

Ofert? nale?y przes?a? (z?o?y?) w nieprzejrzystym opakowaniu - zamkni?tej kopercie na adres zamawiaj?cego: Gminny Zak?ad Us?ug Komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, 26 – 080 Mniów, pokój nr 2A, do dnia 2019r. - 09 – 24 (wtorek) do godz. 10:00

[...]

Pe?na tre?? og?oszenia wraz ze specyfikacj? istotnych warunków zamówienia.
2019.09.03:
Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i monta? si?owni zewn?trznej na teren Szko?y Podstawowej w Zaborowicach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? si?owni na teren Szko?y Podstawowej w Zaborowicach.

 

Wyposa?enie si?owni:

1. wio?larz wolnostoj?cy

2. je?dziec

3. orbiterek wolnostoj?cy

4. wyciskacz siedz?c

5. tablica regulaminowa dla u?ytkowników si?owni

 

[...]

 

Propozycj? cenow? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiaj?cego.

 

Pe?na tre?? og?oszenia.

 

W za??czeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”

2. Wzór umowy


2019.09.09:
Mapki

mapa_dcp_zaborowice_1.jpg   8.2 M
rysunek_pogladowy.pdf   158 K2019.08.09:
Zaproszenie do sk?adania propozycji cenowych na: „Zakup i monta? dodatkowych urz?dze? na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

propozycj? cenow? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiaj?cego

Za??czniki do og?oszenia
2019.07.03:
Przetarg na udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2.580.257,00 z?

Og?oszenie nr 568489-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.

 

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2.580.257,00 z?

 

[...]

 

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:

Data: 2019-07-17, godzina: 12:00,

 

Pe?na tre?? og?oszenia


SIWZ wraz z za?acznikami

za??cznik_Nr_2_do_SIWZ.xlsx   13.6 K
SIWZ-przetarg-kredyt-2019.pdf   458 K
za?._nr_3_do_SIWZ.docx   30 K
za?_nr_5_do_SIWZ.doc   54 K
za?._nr_4_do_formularza_ofertowego.docx   14.9 K
Za??cznik_Nr_1_do_SIWZ.doc   34 K

2019.07.05:
Sprawozdania bud?etowe za poprzednie lata

Sprawozdania_bud?etowe_za_2016.zip   867 K
Sprawozdania_bud?etowe_za_2018.zip   0.9 M
Sprawozdania_bud?etowe_za_2017.zip   877 K

2019.07.10:
Zapytania i odpowiedzi, za?wiadczenia

zaswiadczenie_o_wyborze_wojta.pdf   11.6 K
nadanie_nr_NIP.pdf   136 K
informacja_nr_1.pdf   170 K
informacja_nr_2.pdf   1.3 M

2019.07.10:
Modyfikacja SIWZ

Za??cznik nr 5 - o?wiadczenie o przynale?no?ci, b?d? nie, do grupy kapita?owej; modyfikacja terminu p?atno?ci

2019.07.10:
Og?oszenie o zmianie tre?ci og?oszenia


2019.07.16:
Zapytania i odpowiedzi

odpowiedzi z dnia 15 lipca 2019 roku

2019.07.18:
Protokó? z otwarcia ofert


2019.07.18:
Wyniki przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.06.25:
Przetarg na ,,Dowóz uczniów do placówek o?wiatowych w roku szkolnym 2019/2020’’

Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Data: 2019-07-03, godzina: 10:00

SIWZ wraz z za??cznikami

za??cznik_Nr_3_do_SIWZ__O?wiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spe?nianiu_warunków_udzia?u_.docx   32 K
SIWZ_2019.pdf   408 K
za?acznik_nr_1_do_SIWZ__Dokumenty_dotycz?ce_przynale?no?ci_do_grupy_kapita?owej_.docx   29 K
za??cznik_Nr_5_do_SIWZ__Wykaz_us?ug_.doc   36 K
za??cznik_Nr_8_do_SIWZ__Formularz_ofertowy_.doc   51 K
za??cznik_nr_2_do_SIWZ__Umowa_.docx   27 K
za??cznik_Nr_4_do_SIWZ__Zobowi?zanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezb?dnych_zasobów_.docx   23 K
za??cznik_Nr_6_do_SIWZ__Wykaz_pojazdów_i_kierowców_.doc   41 K
za??cznik_Nr_7_do_SIWZ__Podwykonawcy_.docx   22 K

2019.07.03:
Informacja z otwarcia ofert

DOC030719-03072019143819.pdf   616 K

2019.07.15:
Wyniki post?powania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.06.25:
Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu przed placem w miejscowo?ci Pierad?a”

Propozycj? cenow? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 03.07.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiaj?cego2019.06.25:
Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zakup i monta? dodatkowych urz?dze? na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Propozycj? cenow? nale?y z?o?y? W terminie do dnia 03.07.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiaj?cego,2019.06.10:
Przetarg na przebudow? dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowo?ciach Wólka K?ucka - Kubiniec i P?pice

Mniów, 10.06.2019 r.

Znak:GKPiB.VI.271.5.2019

 

Og?oszenie nr 558677-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

 

[...]

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmuj?cych:

zadanie nr 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wólka K?ucka - Kubiniec, dz. nr 148, odcinek od km 0+000 do km 0+200 o ??cznej d?. 200 mb,

zadanie nr 2 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. P?pice, dz. nr 571 odcinek od km 0+000 do km 0+100 o ??cznej d?ugo?ci 100 mb.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:

Data: 2019-06-25, godzina: 10:00,

 

[...]

 

Pe?na tre?? og?oszenia.


SIWZ wraz z za??cznikami 1-9

za?._nr_3_-_o?wiadczenie_o_spe?n._war.doc   21 K
za?._nr_6_-_o?wiadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
za?._nr_2_-_wzór_oferty.doc   53 K
za?._nr_9_-Projekt_umowy.doc   205 K
za?._nr_5_-o?wiadczenie_o_grupie_kapit.doc   18.5 K
za?._nr_1.2_kosztorys_ofertowy_-_P?pice.pdf   398 K
za?._nr_1.1_kosztorys_ofertowy_-_Wólka_K?.pdf   86 K
SIWZ.doc   288 K
za?._nr_7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
za?._nr_4_-_o?wiadczenie_o_wykluczeniu.doc   24 K
za?._nr_8_-_wykaz_osób.doc   20 K

Za??cznik 10 do SIWZ

D-05.03.05.22_W-wa_?cieralna.doc   266 K
D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysoko?ciowych.doc   33 K
D-04.01.02.03_?cinka_i_uzupe?nienie_poboczy.doc   31 K
D-04.04.02.12_Podbudowa_z_kruszywa_?amanego_stabilizowanego_mechanicznie.doc   61 K
D-05.03.05.01_W-wa_wi???ca.doc   245 K
D-04.04.02.14_Uzupe?nienie_poboczy.doc   30 K

2019.06.21:
Modyfikacja SIWZ

dotyczy wadium

2019.06.28:
Protokó? z otwarcia ofert


2019.07.15:
Wyniki przetargu

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.05.23:
Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewn?trznych na terenie Gminy Mniów w 2019 r.

Propozycj? cenow? nale?y z?o?y? w terminie do do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 11.00

Za??cznik nr 3


2019.06.14:
Wyniki post?powania
2019.05.16:
Zaproszenie do z?o?enia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli pi?cioletnich, placów zabaw oraz si?owni zewn?trznych na terenie gminy Mniów”

Propozycj? cenow? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 24.05.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiaj?cego2019.04.17:
Przetarg na dostaw? wraz z monta?em o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazw? „Wzrost efektywno?ci energetycznej poprzez wymian? o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Og?oszenie z TED UE

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa wraz z monta?em o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazw? „Wzrost efektywno?ci energetycznej poprzez wymian? o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Numer referencyjny: GKPiB.VIII.271.3.2019

 

[...]

 

IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Data: 20/05/2019

Czas lokalny: 10:00

 

[...]

 

Pe?na tre?? og?oszenia


SIWZ wraz z za??cznikami

Za??cznik_nr_7_Opis_przedmiotu_zamo?wienia.docx   84 K
Za?a?cznik_nr_6_Os?wiadczenieo_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx   66 K
Za?a?cznik_nr_2_Jednolity_europejski_dokument_zamo?wienia.docx   46 K
Za?a?cznik_nr_1_Formularz_Ofertowy.docx   88 K
2019.04.17_SIWZ_MNIO?W.docx   164 K
Za?a?cznik_nr_4_Wzo?r_umowy.doc   156 K
Za?a?cznik_nr_8_Inwentaryzacja_i_tabela_opraw.xlsx   56 K
Za?a?cznik_nr_3_Instrukcja_wype?niania_jednolity_europejski_dokument_zamowienia_1_.pdf   1.3 M
Za?a?cznik_nr_5_Os?wiadczenieo_przynalez?nos?cido_grupy_kapita?owej.docx   66 K

Klucz Publiczny (public key)


2019.05.15:
Zapytania i odpowiedzi


2019.05.15:
Informacja o zmianie terminu sk?adania ofert

Ofert? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 30.05.2019 roku do godz. 10.00

2019.05.21:
Wyja?nienia nr 2 do SIWZ


2019.05.21:
Wyliczenia efekt ekologicznego


2019.05.28:
Informacja o zmianie terminu sk?adania ofert

Ofert? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 10.00

2019.05.31:
Og?oszenie o zmianie terminu sk?adania ofert (Dz.U./S S104 31/05/2019 252244-2019-PL)

Ofert? nale?y z?o?y? w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 10.00

2019.05.28:
Klucz Publiczny (public key)

aktualny

2019.06.14:
Informacja z otwarca ofert


2019.07.23:
Wynik przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019.04.16:
Zaproszenie do z?o?enia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Mniów, dnia 15.04.2019r.

Znak:GKPiB.V.6232.5.2019

 

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawieraj?cych azbest z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy Mniów:

Cz??? nr 1)

• Demonta? pokry? dachowych zawieraj?cych azbest.

• Transport zdemontowanych pokry? dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie

na sk?adowisku odpadów.

 

Cz??? nr 2)

• Usuwanie odpadów zawieraj?cych azbest zalegaj?cych na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na sk?adowisku odpadów.

 

[...]

 

VIII. Miejsce oraz termin z?o?enia oferty.

1. Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego jak w pkt. I, pokój nr 20 (sekretariat);

2. Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 29.04.2019 r o godz. 10.00.

 

[...]

 

Pe?na tre?? og?oszenia


2019.05.20:
Wyniki post?powania
2019.03.26:
Og?oszenie konkursu na prowadzenie ?wietlicy ?rodowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowo?ci Mniów

Znak: GKRPA.271.2.2019

Og?oszenie

otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Mniów dzia?aj?c na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), og?asza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2019 roku ?wietlicy ?rodowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowo?ci Mniów, przez organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wy?onienie ofert i zlecenie organizacjom pozarz?dowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdzia?ania patologiom spo?ecznym, zmierzaj?cych do pe?niejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu ?ycia mieszka?ców, a w szczególno?ci prowadzenie ?wietlicy ?rodowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowo?ci Mniów, w ilo?ci czterech godzin dziennie, przez pi?? dni w tygodniu - od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 14:00 do 18:00 oraz wykonywanie innych czynno?ci zwi?zanych z funkcjonowaniem ?wietlicy.

 

2. Wysoko?? ?rodków publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania:

2.1. Prowadzenie ?wietlicy ?rodowiskowej w Mniowie – 15.000,00 z?.

 

[...]

 

5. Terminy sk?adania ofert:

5.1. Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest z?o?enie oferty zgodnej z za??cznikiem nr 1 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycz?cych realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozda? z wykonania tych zada? (Dz. U. z 2018r, poz. 450) w sekretariacie Urz?du Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

 

[...]

 

Pe?na tre?? og?oszenia


Za??czniki do og?oszenia

za?_nr_2_-_projekt_umowy.odt   30 K
za?_nr_1_-_oferta.odt   25 K

2019.04.26:
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie ?wietlicy ?rodowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowo?ci Mniów