Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia
Aktualne zamówienia

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2018/2019

Przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469 T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zagospodarowanie centrum Mniowa”

Przetarg pn.: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów

Ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych

Ogłoszenie przetargu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T, odcinek Borki - Grzymałków

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Zmiana treśc ogłoszenia przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Przetarg na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

Przetarg na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Przetarg na roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

2018.09.11:
Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2018/2019

termin składania ofert: do dnia 2018.09.24 (poniedziałek) do godz. 10:002018.09.05:
Przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469 T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna

Mniów, 2018 – 09 – 05

Znak:GKPS.VII.271.10.2018

Ogłoszenie nr 613152-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.

Urząd Gminy Mniów: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469 T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna od km 13+711 do km 14+211 o łącznej długości 500 mb.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane: - roboty pomiarowe i ziemne, - wykonanie podbudowy pod chodnik, - budowa chodnika po lewej stronie drogi o szer. 1,5 m, - budowa zjazdów, - wykonanie wpustów ściekowych ulicznych do odprowadzenia wody pod chodnikiem - regulacja pionowa studzienek. Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej kolorowej grubości 8 cm, a zjazdy indywidualne z kostki brukowej szarej grubości 8 cm. Ilości podstawowych robót: a) długość bieżąca chodnika - 500 mb. b) chodniki z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 600,0 m2, c) zjazdy z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 135,0 m2 d) długość krawężnika betonowego 20x30 cm - 504,0 mb, e) długość obrzeża betonowego 20x8 cm - 500,0 mb, f) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 13 szt. g) wpusty ściekowe uliczne pod chodnikiem – 5 szt.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-20, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia

 


SIWZ


Załączniki 1-10

zał._10_SST-Kościelna.pdf   2.0 M
zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   32 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   35 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   38 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   36 K
zał._1_-_Przedmiar_-_ul._Kościelna.xls   23 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   31 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   52 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   213 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   33 K

Załącznik 11

Studnia_rewizyjna_Rys._Nr.pdf   148 K
Szczegół_zjazdu_ind._Rys._Nr_6.pdf   258 K
Plan_Sytuacyjny_Rys._Nr_2.djvu   202 K
Opis_ul._Kościelna.pdf   147 K
Szczegół_ścieku_podchodnikowego_Nr_8.pdf   254 K
Profil_podłużny_Rys._Nr_3.pdf   405 K
Wpust_uliczny_z_osadnikiem_Rys._Nr_7.pdf   190 K
Szczegół_wlotu_do_rowu_krytego_Rys.Nr.pdf   156 K
Przekroje_poprzeczne_Rys._Nr_4.pdf   106 K
Szczegół_osadnika_w_km_14_071_20_Rys.Nr_9.pdf   138 K
Wykaz_zjazdów.pdf   46 K
Orientacja.djvu   648 K
Przekroje_normalne_Rys._Nr_5.pdf   282 K
Szczegół_przepustu_w_km_13_753_Rys._Nr_7.pdf   119 K2018.08.30:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zagospodarowanie centrum Mniowa”

Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zagospodarowanie centrum Mniowa”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;

1.1 propozycję należy złożyć w formirpisemnej w języku polskim,

1.2 ceny w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,

1.3 cena winna obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Nasadzenie drzew i krzewów w ilości - 355 sztuk (30 drzew i 325 krzewów)

Posianie trawy, korowanie lub rozsypanie żwirku (na agrowłókninie) na powierzchni 600 m2

 

[...]

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 10-09.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego,

 

Pełna treść ogłoszenia


Załączniki

06_bioroznorodnosc_mniow.zal.3.koncepcja.odt   112 K
06_bioroznorodnosc_mniow_mapa_1.jpg   4.1 M
06_bioroznorodnosc_mniow.zal.4.przedmiar.ods   17.2 K
06_bioroznorodnosc_mniow.zal.2.wzor_umowy.odt   25 K
06_bioroznorodnosc_mniow_mapa_2.jpg   3.9 M
06_bioroznorodnosc_mniow.zal.1._wzor_oferty.odt   18.0 K2018.08.30:
Przetarg pn.: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów

Ogłoszenie nr 610947-N-2018 z dnia 2018-08-30 r.

 

rząd Gminy w Mniowie: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

[...]

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

a) wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej;

b) budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego : - Ø 200 PVC – 4.465,50 mb. - Ø 160 PVC – 2.686,00 mb. - Studzienki kanalizacyjne Ø 1000 - szt. 61 - Studzienki kanalizacyjne Ø 600 - szt. 29 - Studzienki kanalizacyjne Ø 400 - szt. 92 - Studzienki kanalizacyjne Ø 315 - szt. 179

c) budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej: - Ø 110 PE - 170,00 mb. - Ø 90 PE - 1.073,00 mb. - Budowę 4 szt pompowni ścieków wraz ze sterowaniem - Nowobudowana pompownia ścieków zostanie objęta rozbudową istniejącego systemu monitoringu w oparciu o zainstalowaną i funkcjonującą sieć na terenie Oczyszczalni ścieków w Mniowie. (Przebieg sieci objętej zamówieniem dla zadania nr 1 oznaczono kolorem: zielonym - Ø 200 , pomarańczowym Ø 160, na załącznikach graficznych)

Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

a) wytyczenie trasy sieci wodociągowej:

b) budowę sieci wodociągowej: - Ø 110 PE – 414,00 mb. + 22,00 mb = 436 mb(przyłącza wodociągowe w zakresie właściciela działki)

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-14, godzina: 12:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


2018.09.03:
SIWZ wraz z załącznikami 1-4, 6-8 (aktualizacja załączników - logotypy)

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.odt   69 K
zał._8_-_wykaz_osób.odt   71 K
SIWZ.odt   212 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.odt   70 K
zał._4_-_umowa.odt   112 K
zał._7-_wykaz_robót.odt   70 K
zał._1_-_wzór_oferty.odt   74 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.odt   69 K

Załącznik nr 5

Zad2.7z   18.0 M
Zad1.7z   207 M

2018.09.14:
Informacja z otwarcia ofert
2018.08.28:
Ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych

Mniów, 2018 – 08 – 28

Znak:GKPS.VII.271.9.2018

Ogłoszenie nr 609648-N-2018 z dnia 2018-08-28 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie: Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T Wólka Kłucka - Skoki, odcinek od km 0+005 do km 0+075 oraz od km 0+700 do km 1+315 o łącznej długości 685 mb. zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T w m. Pielaki, odcinek do piaskowni od km 0+000 do km 0+680 o łącznej długości 680 mb. zadanie nr 3 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Straszów, dz. nr 480, odcinek od km 0+000 do km 0+400 o łącznej długości 400 mb, zadanie nr 4 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Straszów, dz. nr 453 i 452, odcinek od km 0+000 do km 0+570 o łącznej długości 570 mb.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-12, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ


Załączniki 1-9

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   25 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
Zał._nr_1.4_-_Droga_dojazdowa_do_pól_Straszów_dz._452_i_453_-ofertowy.xls   60 K
Zał._nr_1.2_-_Droga_gminna_Pielaki_odc._do_piaskowni_-_ofertowy.xls   60 K
Zał._nr_1.1a-Droga_Wólka_Kłucka_-_Skoki_-_ofertowy.xls   54 K
Zał._nr_1.1b_-_Droga_Wólka_Kłucka_-_Skoki__-_ofertowy.xls   60 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   56 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   209 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   21 K
Zał._nr_1.3_-_Droga_dojazdowa_do_pól_-_Straszów_dz._480-ofertowy.xls   59 K

Załącznik 10

D-04.04.02.14_Podbudowa_z_kruszywa_łamanego_stabilizowanego_mechanicznie.doc   59 K
D-06.02.01.21_Przepusty_pod_koroną_drogi.doc   45 K
D-05.03.05.22_W-wa_ścieralna.doc   267 K
D-08.01.01.14_Stabilizacja_gruntu_cementem.docx   26 K
D-04.04.02.01_Uzupełnienie_poboczy.doc   30 K
D-04.01.02.03_Profilowanie_i_zagęszczanie_podłoża.doc   39 K
D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych.doc   32 K
D-04.04.04.14_Podbudowa_z_tłucznia_kamiennego.doc   45 K
D-05.03.05.01_W-wa_wiążąca.doc   244 K
D-04.01.01.14__Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagęszczaniem_podłoża.doc   39 K

2018.09.03:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu zakończenia robót)

Zmiana_treści_siwz.odt   112 K
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.odt   13.4 K
SIWZ_-_II_po_zmianach.doc   288 K
zał._9_-Projekt_umowy_po_zmianach.doc   209 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   56 K

2018.09.05:
Zapytania i odpowiedzi


2018.09.12:
Informacja z otwarcia ofert
2018.08.24:
Ogłoszenie przetargu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T, odcinek Borki - Grzymałków

Mniów, 2018 – 08 – 24

Znak:GKPS.VII.271.8.2018

 

Ogłoszenie nr 608268-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska, odcinek Borki - Grzymałków od km 21+079 do km 22+427

 

[...]

 

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane: - roboty pomiarowe i ziemne, - wykonanie podbudowy pod chodnik, - budowa chodnika po prawej stronie drogi o szer. 1,5 m, - budowa zjazdów o szer. 5,0 m, - wykonanie studzienek ściekowych ulicznych do odprowadzenia wody z przykanalikiem pod chodnikiem, - regulacja pionowa studzienek. Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej kolorowej grubości 8 cm, a zjazdy indywidualne z kostki brukowej szarej grubości 8 cm. Ilości podstawowych robót: a) długość bieżąca chodnika – 1348 mb. b) powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami – 2022,00 m2, b) długość krawężnika betonowego 20x30cm – 1352,0 mb, c) długość obrzeża betonowego 20x6cm – 1344 mb, d) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 49 szt. e) studzienki ściekowe uliczne z przykanalikiem pod chodnikiem – 5 szt.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-10, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia>


SIWZ


Załączniki 1-9

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   25 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
zał._1_-_przedmiar_Borki-Grzymałków.pdf   71 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   52 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   203 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   20 K

Załącznik 10

D-00.00.00_WARUNKI_OGOLNE.doc   70 K
D-08.03.01.OBRZEŻA_CHODNIKOWE.doc   71 K
D-05.03.23-NAWIERZCHNIA_Z_KOSTKI_BETONOWEJ.doc   88 K
D-06.01.01._UMOCNIENIE_POW._SKARP_ROWÓW_ŚCIEKÓW.docx   47 K
D-01.02.04_ROZBIÓRKA_ELEMENTÓW_DRÓG__OGRODZEŃ.docx   22 K
D-01.02.02_ZDIĘCIE_WARSTWY_HUMUSU.docx   21 K
D-02.00.00_ROBOTY_ZIEMNE.doc   80 K
D-04.01.01_KORYTO_WRAZ_Z_PROFILOWANIEM_I_ZAGĘSZCZANIEM_PODŁOŻA.docx   32 K
D-08.01.01_KRAWĘŻNIKI_BETONOWE.doc   81 K
D-01.00.00.__D-01.01.01._ROBOTY_PRZYGOTOWAWCZE.doc   79 K
D-04.02.01_WARSTWY_ODSĄCZAJĄCE_I_ODCINAJĄCE.docx   41 K
D-06.02.01._PRZEPUSTY_DROGOWE.doc   61 K
D-04.04.00.__D-04.04.02._PODBUDOWA.doc   181 K
STRONA_TYT.pdf   47 K

Załącznik 11

PZT_1.pdf   1.4 M
SZCZEGÓŁ_A.pdf   63 K
OŚWIADCZENIE.pdf   36 K
SZCZEGÓŁ_C.pdf   64 K
BIOZ.pdf   48 K
ZAWARTOŚĆ_OPRACOWANIA.pdf   21 K
ORIENTACJA.pdf   466 K
PZT_2.pdf   1.2 M
ZJAZD_Z_DP.pdf   74 K
STRONA_TYT..pdf   47 K
OPIS_TECHNICZNY.pdf   42 K
SZCZEGÓŁ_B.pdf   70 K

2018.09.10:
Informacja z otwarcia ofert
2018.08.23:
Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Ogłoszenie nr 607893-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Zaborowice, którego szczegółowy opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, by dostarczany pojazd (wraz z dostarczanym wyposażeniem) był fabrycznie nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 2017 roku, a także posiadał wszystkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające pojazd do ruchu i użytkowania jako uprzywilejowany pojazd.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-30, godzina: 12:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zal._1_wzor_oferty.2.doc   56 K
zal._5_minimalne_wymagania_techniczne.2b.doc   124 K
zal._7_wykaz_dostaw.2.doc   40 K
SIWZ_osp.2.doc   246 K
zal._4_Wzor_umowy-samochod_dla_OSP.2.doc   93 K
zal._3_brak_podstaw_wykluczenia.2.doc   43 K
zal._6_oswiadczenie_o_grupie_kapit.2.doc   36 K
zal._2_spelnianie_warunkow.2.doc   40 K

2018.08.28:
Ogłoszenie o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2018.08.28:
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia


2018.08.28:
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SIWZ_osp.2.zmiana.doc   239 K
05_samochod_zaborowice_zmiana_siwz.odt   122 K
zal._5_minimalne_wymagania_techniczne.2b.zmiana.doc   126 K
DOC280818-28082018143906.pdf   1.5 M
zal._4_Wzor_umowy-samochod_dla_OSP.2.zmiana.doc   93 K

2018.09.06:
Informacja z otwarcia ofert
2018.08.21:
Zmiana treśc ogłoszenia przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-28, godzina: 12:002018.08.13:
Przetarg na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

Ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych
do gruntów rolnych na terenie gminy.

Mniów, 2018 – 08 – 13

Znak:GKPS.VII.271.7.2018

 

Ogłoszenie nr 603900-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.

Urząd Gminy w Mniowie: Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

[...]

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T Wólka Kłucka - Skoki, odcinek od km 0+005 do km 0+075 oraz od km 0+700 do km 1+315 o łącznej długości 685 mb. zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T w m. Pielaki, odcinek do piaskowni od km 0+000 do km 0+680 o łącznej długości 680 mb. zadanie nr 3 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Straszów, dz. nr 480, odcinek od km 0+000 do km 0+400 o łącznej długości 400 mb, zadanie nr 4 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Straszów, dz. nr 453 i 452, odcinek od km 0+000 do km 0+570 o łącznej długości 570 mb.

 

[...]

 

V.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-28, godzina: 10:00

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ


Załączniki 1 - 10

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._10_-_Istotne_postawnowienia_-_podwyk.doc   50 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   25 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
zał._1.1b_-_Droga_Wólka_Kłucka_-_Skoki__-_ofertowy.xls   59 K
zał._1.3_-_Droga_dojazdowa_do_pól_-_Straszów_dz._480-ofertowy.xls   59 K
zał._1.2_-_Droga_gminna_Pielaki_odc._do_piaskowni_-_ofertowy.xls   60 K
zał._1.4_-_Droga_dojazdowa_do_pól_Straszów_dz._452_i_453_-ofertowy.xls   60 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._1.1a-Droga_Wólka_Kłucka_-_Skoki_-_ofertowy.xls   54 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   56 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   209 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   21 K

Załącznik 11

D-04.04.02.14_Podbudowa_z_kruszywa_łamanego_stabilizowanego_mechanicznie.doc   59 K
D-06.02.01.21_Przepusty_pod_koroną_drogi.doc   45 K
D-05.03.05.22_W-wa_ścieralna.doc   267 K
D-08.01.01.14_Stabilizacja_gruntu_cementem.docx   26 K
D-04.04.02.01_Uzupełnienie_poboczy.doc   30 K
D-04.01.02.03_Profilowanie_i_zagęszczanie_podłoża.doc   39 K
D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych.doc   32 K
D-04.04.04.14_Podbudowa_z_tłucznia_kamiennego.doc   45 K
D-05.03.05.01_W-wa_wiążąca.doc   244 K
D-04.01.01.14__Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagęszczaniem_podłoża.doc   39 K

2018.08.28:
Informacja z otwrcia ofert


2018.08.28:
Informacja o unieważnieniu zamówienia
2018.08.08:
Przetarg na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-21, godzina: 12:00

SIWZ wraz z załącznikami

zal._5.minimalne_wymagania_techniczne.doc   89 K
zal._2_-_spelnianie_warunkow.doc   25 K
zał._7-_wykaz_dostaw.doc   25 K
SIWZ_osp.doc   222 K
zal._1_-_wzor_oferty.doc   40 K
zal._4.Wzor_umowy-samochod_dla_OSP.doc   95 K
zał._6_-_oswiadczenie_o_grupie_kapit.doc   20 K
zal._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   21 K

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o unieważnieniu zamówienia
2018.08.08:
Przetarg na roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Ogłoszenie nr 601959-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów:

Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów.

Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów.

Budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

 

[...]

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów: Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów. Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów. Budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-23, godzina: 12:00,

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ


Załączniki 1 - 8

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   49 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   67 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   53 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   54 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   96 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   55 K
zał._4_-_umowa.doc   283 K
zał._5_-_program_funkcjonalno-użytkowy.doc   99 K

Załącznik 9 - Cierchy, architektura

RYS_A-4.pdf   118 K
STWiOR_architektura_SP_Cierchy.pdf   753 K
RYS_A-1.pdf   147 K
Zalaczniki_do_techmologii_wyk_ocieplenia.tif   2.5 M
RYS_5.pdf   104 K
RYS_A-8.pdf   171 K
RYS_9.pdf   100 K
RYS_A-5.pdf   259 K
SP_Cierchy_Arch_opis.pdf   0.9 M
RYS_1.pdf   384 K
RYS_A-3.pdf   247 K
RYS_A-7.pdf   158 K
RYS_7.pdf   140 K
RYS_A-2.pdf   254 K
RYS_A-6.pdf   199 K
RYS_A-10.pdf   261 K
RYS_2.pdf   109 K
RYS_6.pdf   110 K
RYS_3.pdf   199 K
RYS_8.pdf   126 K
RYS_A-9.pdf   126 K
RYS_4.pdf   188 K

Załącznik 9 - Cierchy, CO

STWiOR.pdf   382 K
RYS._S3.pdf   174 K
PROJEKT_BUDOWLANY.pdf   272 K
RYS._S2.pdf   184 K
RYS._S1.pdf   101 K

Załącznik 9 - Cierchy, elektryka

03_Piwnica.pdf   300 K
00_PB_IE_Cierchy_połączony.pdf   5.7 M
01_STWIORB_Cierchy.pdf   833 K
03_I_piętro.pdf   363 K
02_E-4.pdf   103 K
04_Uprawnienia_J_Fąfara.pdf   222 K
02_E-5.pdf   132 K
04_FĄFARA_J._-_IZBA_-_18.06.01_-_18.11.30.pdf   693 K
02_E-2.pdf   589 K
02_E-3.pdf   185 K
01_PB_Termomodernizacja_Cierchy.pdf   663 K
03_Parter.pdf   2.6 M
02_E-1.pdf   102 K
03_Hala_sportowa.pdf   170 K

Załącznik 9 - Rogowice, architektura

STWiOR_architektura_SP_Rogowice.pdf   565 K
rys_A-1.pdf   239 K
rys_2.pdf   177 K
rys_6.pdf   95 K
rys_7.pdf   87 K
Zalaczniki_do_technologii_wyk_ocieplenia.tif   2.4 M
rys_3.pdf   142 K
rys_A-3.pdf   346 K
rys_A-6.pdf   132 K
rys_A-2.pdf   205 K
rys_A-5.pdf   189 K
rys_1.pdf   360 K
rys_4.pdf   88 K
rys_A-7.pdf   109 K
rys_A-4.pdf   130 K
SP_Rogowice_Arch_opis.pdf   858 K
rys_A-8.pdf   182 K
rys_5.pdf   105 K

Załącznik 9 - Rogowice, CO

STWiOR.pdf   382 K
PROJEKT BUDOWLANY.pdf   7.6 M
RYS. S1.pdf   209 K
RYS. S2.pdf   161 K

Załącznik 9 - Rogowice, elektryka

01_PB Termomodernizacja Rogowice.pdf   671 K
01_STWIORB Rogowice.pdf   793 K
03_Rogowice piętro.pdf   653 K
03_Rogowice parter.pdf   2.6 M
04_FĄFARA J. - IZBA - 18.06.01 - 18.11.30.pdf   693 K
02_E-4.pdf   108 K
04_Uprawnienia J Fąfara.pdf   222 K
02_E-2.pdf   214 K
02_E-3.pdf   136 K
00_PB_IE_Rogowice-połączony.pdf   5.2 M
02_E-1.pdf   268 K

Załącznik 9 - UG

Inwentaryzacja urzad.pdf   2.7 M
urzad rzut parter cz.2.jpg   6.5 M
poddasze rzut.wersja2.jpg   2.5 M
urzad przekroj.jpg   4.2 M
urzad rzut pietro cz.1.jpg   3.3 M
urzad.elewacja.zachod.cz2.jpg   4.7 M
urzad rzut piwnice cz.2.jpg   5.1 M
urzad rzut pietro cz.2.jpg   4.0 M
poddasze przekroj.jpg   1.9 M
urzad rzut piwnice cz.1.jpg   5.7 M
urzad rzut parter cz.1.jpg   5.2 M
poddasze rzut.wersja 2-winda.jpg   1.8 M
urzad.elewacja.zachod.cz1.jpg   3.0 M
poddasze rzut.wersja1.jpg   2.6 M

Załącznik 10 - zaktualizowany załącznikami 10a i 10b

przedmiar_UG.doc   370 K
przedmiar_Rogowice.doc   187 K
przedmiar_Cierchy.doc   394 K

2018.08.21:
Załącznik 10a - przedmiar Cierchy

Cierchy_CO_przed.pdf   190 K
Cierchy_bud_przedm.pdf   321 K
SP_Cierchy_inst_elektr_przedm.pdf   552 K

Załącznik 10b - przedmiar Rogowice

SP_Rogowice_inst_elekt_przedm.pdf   513 K
Rogowi_CO_przedm.pdf   188 K
Rogowi_bud_przed.pdf   297 K

2018.08.21:
Zmiana SIWZ

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-28, godzina: 12:00

2018.08.21:
Odpowiedzi na pytania oferentów


Zestawienie materiałów - Cierchy

Grzejniki-1.pdf   61 K
Rury-1.pdf   53 K
Zawory-1.pdf   59 K

Zestawienie materiałów - Rogowice

Grzejniki-2.pdf   66 K
Zawory-2.pdf   59 K
Rury-2.pdf   54 K

2018.08.28:
Informacja z otwarcia ofert


2018.09.14:
Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Wybor-11.odt   112 K
Wybor_1-5-6-10.odt   118 K
Wybor_3-4-8-9.odt   113 K2018.07.17:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych

Znak: RI.7011.9.2018

Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.:

„ Opracowanie projektów budowlanych dla zadań inwestycyjnych Gminy Mniów ”

 

1. Opracowanie projektów budowlanych dla zadań inwestycyjnych Gminy Mniów pn:

Zadanie 1 - Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Zaborowicach

Zadanie 2 - Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzynów

Zadanie 3 - Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej Pielaki – Zaborowice

 

[...]

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 25.07.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego,

tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat

 

Pełna treść ogłoszenia

Załączniki graficzne


2018.07.23:
Odpowiedzi na pytania oferentów
2018.06.29:
Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 581579-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Znak: OS.271.2.2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach

lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019 na trasach: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-07-09, godzina: 09:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ__Dowóz_Uczniów_Niepełnosparwnych_2018.pdf   489 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   26 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   36 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   33 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K
DOC180718-18072018093230.pdf   199 K

2018.07.09:
Protokół z otwarcia ofert


2018.07.18:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.06.29:
Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 580722-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Znak: OS.271.1.2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach

lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019 na trasach: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-07-09, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ_Dowóz_uczniów_rok_2018_.pdf   431 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc   87 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   34 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   37 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   36 K

2018.07.09:
Protokół z otwarcia ofert


2018.07.18:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty