Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia
Aktualne zamówienia

Zmiana treśc ogłoszenia przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Przetarg na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

Przetarg na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Przetarg na roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (unieważniony)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018

Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (Unieważniony)

Przetarg na zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Mniów ul. Gajowa

2018.08.21:
Zmiana treśc ogłoszenia przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-28, godzina: 12:002018.08.13:
Przetarg na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

Ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych
do gruntów rolnych na terenie gminy.

Mniów, 2018 – 08 – 13

Znak:GKPS.VII.271.7.2018

 

Ogłoszenie nr 603900-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.

Urząd Gminy w Mniowie: Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

[...]

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T Wólka Kłucka - Skoki, odcinek od km 0+005 do km 0+075 oraz od km 0+700 do km 1+315 o łącznej długości 685 mb. zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T w m. Pielaki, odcinek do piaskowni od km 0+000 do km 0+680 o łącznej długości 680 mb. zadanie nr 3 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Straszów, dz. nr 480, odcinek od km 0+000 do km 0+400 o łącznej długości 400 mb, zadanie nr 4 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Straszów, dz. nr 453 i 452, odcinek od km 0+000 do km 0+570 o łącznej długości 570 mb.

 

[...]

 

V.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-28, godzina: 10:00

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ


Załączniki 1 - 10

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   21 K
zał._10_-_Istotne_postawnowienia_-_podwyk.doc   50 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   25 K
zał._7_-_wykaz_wykonanych_robót.doc   23 K
zał._1.1b_-_Droga_Wólka_Kłucka_-_Skoki__-_ofertowy.xls   59 K
zał._1.3_-_Droga_dojazdowa_do_pól_-_Straszów_dz._480-ofertowy.xls   59 K
zał._1.2_-_Droga_gminna_Pielaki_odc._do_piaskowni_-_ofertowy.xls   60 K
zał._1.4_-_Droga_dojazdowa_do_pól_Straszów_dz._452_i_453_-ofertowy.xls   60 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.5 K
zał._1.1a-Droga_Wólka_Kłucka_-_Skoki_-_ofertowy.xls   54 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   56 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   209 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   21 K

Załącznik 11

D-04.04.02.14_Podbudowa_z_kruszywa_łamanego_stabilizowanego_mechanicznie.doc   59 K
D-06.02.01.21_Przepusty_pod_koroną_drogi.doc   45 K
D-05.03.05.22_W-wa_ścieralna.doc   267 K
D-08.01.01.14_Stabilizacja_gruntu_cementem.docx   26 K
D-04.04.02.01_Uzupełnienie_poboczy.doc   30 K
D-04.01.02.03_Profilowanie_i_zagęszczanie_podłoża.doc   39 K
D-01.01.01.03_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych.doc   32 K
D-04.04.04.14_Podbudowa_z_tłucznia_kamiennego.doc   45 K
D-05.03.05.01_W-wa_wiążąca.doc   244 K
D-04.01.01.14__Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagęszczaniem_podłoża.doc   39 K2018.08.08:
Przetarg na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-21, godzina: 12:00

SIWZ wraz z załącznikami

zal._5.minimalne_wymagania_techniczne.doc   89 K
zal._2_-_spelnianie_warunkow.doc   25 K
zał._7-_wykaz_dostaw.doc   25 K
SIWZ_osp.doc   222 K
zal._1_-_wzor_oferty.doc   40 K
zal._4.Wzor_umowy-samochod_dla_OSP.doc   95 K
zał._6_-_oswiadczenie_o_grupie_kapit.doc   20 K
zal._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   21 K2018.08.08:
Przetarg na roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Ogłoszenie nr 601959-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów:

Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów.

Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów.

Budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

 

[...]

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów: Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów. Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów. Budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-23, godzina: 12:00,

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ


Załączniki 1 - 8

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   49 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   67 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   53 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   54 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   96 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   55 K
zał._4_-_umowa.doc   283 K
zał._5_-_program_funkcjonalno-użytkowy.doc   99 K

Załącznik 9 - Cierchy, architektura

RYS_A-4.pdf   118 K
STWiOR_architektura_SP_Cierchy.pdf   753 K
RYS_A-1.pdf   147 K
Zalaczniki_do_techmologii_wyk_ocieplenia.tif   2.5 M
RYS_5.pdf   104 K
RYS_A-8.pdf   171 K
RYS_9.pdf   100 K
RYS_A-5.pdf   259 K
SP_Cierchy_Arch_opis.pdf   0.9 M
RYS_1.pdf   384 K
RYS_A-3.pdf   247 K
RYS_A-7.pdf   158 K
RYS_7.pdf   140 K
RYS_A-2.pdf   254 K
RYS_A-6.pdf   199 K
RYS_A-10.pdf   261 K
RYS_2.pdf   109 K
RYS_6.pdf   110 K
RYS_3.pdf   199 K
RYS_8.pdf   126 K
RYS_A-9.pdf   126 K
RYS_4.pdf   188 K

Załącznik 9 - Cierchy, CO

STWiOR.pdf   382 K
RYS._S3.pdf   174 K
PROJEKT_BUDOWLANY.pdf   272 K
RYS._S2.pdf   184 K
RYS._S1.pdf   101 K

Załącznik 9 - Cierchy, elektryka

03_Piwnica.pdf   300 K
00_PB_IE_Cierchy_połączony.pdf   5.7 M
01_STWIORB_Cierchy.pdf   833 K
03_I_piętro.pdf   363 K
02_E-4.pdf   103 K
04_Uprawnienia_J_Fąfara.pdf   222 K
02_E-5.pdf   132 K
04_FĄFARA_J._-_IZBA_-_18.06.01_-_18.11.30.pdf   693 K
02_E-2.pdf   589 K
02_E-3.pdf   185 K
01_PB_Termomodernizacja_Cierchy.pdf   663 K
03_Parter.pdf   2.6 M
02_E-1.pdf   102 K
03_Hala_sportowa.pdf   170 K

Załącznik 9 - Rogowice, architektura

STWiOR_architektura_SP_Rogowice.pdf   565 K
rys_A-1.pdf   239 K
rys_2.pdf   177 K
rys_6.pdf   95 K
rys_7.pdf   87 K
Zalaczniki_do_technologii_wyk_ocieplenia.tif   2.4 M
rys_3.pdf   142 K
rys_A-3.pdf   346 K
rys_A-6.pdf   132 K
rys_A-2.pdf   205 K
rys_A-5.pdf   189 K
rys_1.pdf   360 K
rys_4.pdf   88 K
rys_A-7.pdf   109 K
rys_A-4.pdf   130 K
SP_Rogowice_Arch_opis.pdf   858 K
rys_A-8.pdf   182 K
rys_5.pdf   105 K

Załącznik 9 - Rogowice, CO

STWiOR.pdf   382 K
PROJEKT BUDOWLANY.pdf   7.6 M
RYS. S1.pdf   209 K
RYS. S2.pdf   161 K

Załącznik 9 - Rogowice, elektryka

01_PB Termomodernizacja Rogowice.pdf   671 K
01_STWIORB Rogowice.pdf   793 K
03_Rogowice piętro.pdf   653 K
03_Rogowice parter.pdf   2.6 M
04_FĄFARA J. - IZBA - 18.06.01 - 18.11.30.pdf   693 K
02_E-4.pdf   108 K
04_Uprawnienia J Fąfara.pdf   222 K
02_E-2.pdf   214 K
02_E-3.pdf   136 K
00_PB_IE_Rogowice-połączony.pdf   5.2 M
02_E-1.pdf   268 K

Załącznik 9 - UG

Inwentaryzacja urzad.pdf   2.7 M
urzad rzut parter cz.2.jpg   6.5 M
poddasze rzut.wersja2.jpg   2.5 M
urzad przekroj.jpg   4.2 M
urzad rzut pietro cz.1.jpg   3.3 M
urzad.elewacja.zachod.cz2.jpg   4.7 M
urzad rzut piwnice cz.2.jpg   5.1 M
urzad rzut pietro cz.2.jpg   4.0 M
poddasze przekroj.jpg   1.9 M
urzad rzut piwnice cz.1.jpg   5.7 M
urzad rzut parter cz.1.jpg   5.2 M
poddasze rzut.wersja 2-winda.jpg   1.8 M
urzad.elewacja.zachod.cz1.jpg   3.0 M
poddasze rzut.wersja1.jpg   2.6 M

Załącznik 10 - zaktualizowany załącznikami 10a i 10b

przedmiar_UG.doc   370 K
przedmiar_Rogowice.doc   187 K
przedmiar_Cierchy.doc   394 K

2018.08.21:
Załącznik 10a - przedmiar Cierchy

Cierchy_CO_przed.pdf   190 K
Cierchy_bud_przedm.pdf   321 K
SP_Cierchy_inst_elektr_przedm.pdf   552 K

Załącznik 10b - przedmiar Rogowice

SP_Rogowice_inst_elekt_przedm.pdf   513 K
Rogowi_CO_przedm.pdf   188 K
Rogowi_bud_przed.pdf   297 K

2018.08.21:
Zmiana SIWZ

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-28, godzina: 12:00

2018.08.21:
Odpowiedzi na pytania oferentów


Zestawienie materiałów - Cierchy

Grzejniki-1.pdf   61 K
Rury-1.pdf   53 K
Zawory-1.pdf   59 K

Zestawienie materiałów - Rogowice

Grzejniki-2.pdf   66 K
Zawory-2.pdf   59 K
Rury-2.pdf   54 K2018.07.17:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych

Znak: RI.7011.9.2018

Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.:

„ Opracowanie projektów budowlanych dla zadań inwestycyjnych Gminy Mniów ”

 

1. Opracowanie projektów budowlanych dla zadań inwestycyjnych Gminy Mniów pn:

Zadanie 1 - Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Zaborowicach

Zadanie 2 - Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzynów

Zadanie 3 - Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej Pielaki – Zaborowice

 

[...]

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 25.07.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego,

tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat

 

Pełna treść ogłoszenia

Załączniki graficzne


2018.07.23:
Odpowiedzi na pytania oferentów
2018.06.29:
Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 581579-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Znak: OS.271.2.2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach

lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019 na trasach: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-07-09, godzina: 09:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ__Dowóz_Uczniów_Niepełnosparwnych_2018.pdf   489 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   26 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   36 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   33 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K
DOC180718-18072018093230.pdf   199 K

2018.07.09:
Protokół z otwarcia ofert


2018.07.18:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.06.29:
Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 580722-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Znak: OS.271.1.2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach

lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019 na trasach: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-07-09, godzina: 10:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ_Dowóz_uczniów_rok_2018_.pdf   431 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc   87 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   34 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   37 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   36 K

2018.07.09:
Protokół z otwarcia ofert


2018.07.18:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018.05.30:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

głoszenie przetargu na budowę oświetlenia drogowego

w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy

w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Mniów, 2018 – 05 – 30

Znak:GKPS.VII.271.5.2018

 

Ogłoszenie nr 565896-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

Urząd Gminy w Mniowie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-15, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   33 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   35 K
zał._1_-_progr._funk._użytk..odt   32 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   37 K
Zał._nr_10_-_mapy_poglądowe.pdf   1.4 M
zał._7_-_wykaz_wykonanych_zamówień.doc   37 K
SIWZ.doc   288 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   32 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   60 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   222 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   34 K

2018.06.08:
Odpowiedzi na zapytania oferentów


2018.06.15:
Protokół z otwarcia ofert


2018.07.12:
Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2018.04.25:
Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (unieważniony)

Ogłoszenie nr 550549-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

 

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów.

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów.

Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów.

Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 12:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki 1-8 do SIWZ

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   49 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   66 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   53 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   54 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   74 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   55 K
zał._4_-_umowa.doc   270 K
zał._5_-_program_funkcjonalno-użytkowy.doc   99 K

Załącznik 9 do SIWZ

urzad_rzut_piwnice_cz.2.jpg   5.1 M
Inwentaryzacja_urzad.pdf   2.7 M
poddasze_przekroj.jpg   1.9 M
urzad.elewacja.zachod.cz2.jpg   4.7 M
poddasze_rzut.wersja2.jpg   2.5 M
poddasze_rzut.wersja1.jpg   2.6 M
urzad_rzut_pietro_cz.2.jpg   4.0 M
urzad_rzut_parter_cz.2.jpg   6.5 M
urzad_rzut_parter_cz.1.jpg   5.2 M
urzad_rzut_pietro_cz.1.jpg   3.3 M
poddasze_rzut.wersja_2-winda.jpg   1.8 M
urzad_rzut_piwnice_cz.1.jpg   5.7 M
urzad.elewacja.zachod.cz1.jpg   3.0 M
urzad_przekroj.jpg   4.2 M

Załącznik 10 do SIWZ

przedmiar_sp_cierchy.pdf   259 K
przedmiar_sp_rogowice.pdf   125 K
przedmiar_ug_mniow.pdf   251 K

2018.05.07:
Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów


2018.05.10:
Informacja z otwarcia ofert


2018.05.11:
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018.04.25:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018

Znak:GKPS.IV.6232.33.3.2018

 

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Mniów:

Część nr 1)

• Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.

• Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

 

Część nr 2)

• Usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

 

III. Wymagany termin realizacji

Usługi wykonywane będą w okresie od zawarcia umowy, do dnia 23 października 2018 roku.

 

[...]

 

VIII. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 20 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018 r o godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu składania ofert.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


2018.05.21:
Wyniki przetargu
2018.04.06:
Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (Unieważniony)

Ogłoszenie nr 541547-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów.
Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierchach gm. Mniów.
Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowicach gm. Mniów.
Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniowie, oraz – zaprojektuj i wybuduj poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-23, godzina: 12:00IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-23, godzina: 12:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki 1-8 do SIWZ

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   49 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   66 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   53 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   54 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   74 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   57 K
zał._4_-_umowa.doc   270 K
zał._8_a_-_wykaz_osob.doc   67 K
zał._5_-_program_funkcjonalno-użytkowy.doc   99 K

Załącznik 9 do SIWZ

urzad_rzut_piwnice_cz.2.jpg   5.1 M
Inwentaryzacja_urzad.pdf   2.7 M
poddasze_przekroj.jpg   1.9 M
urzad.elewacja.zachod.cz2.jpg   4.7 M
poddasze_rzut.wersja2.jpg   2.5 M
poddasze_rzut.wersja1.jpg   2.6 M
urzad_rzut_pietro_cz.2.jpg   4.0 M
urzad_rzut_parter_cz.2.jpg   6.5 M
urzad_rzut_parter_cz.1.jpg   5.2 M
urzad_rzut_pietro_cz.1.jpg   3.3 M
poddasze_rzut.wersja_2-winda.jpg   1.8 M
urzad_rzut_piwnice_cz.1.jpg   5.7 M
urzad.elewacja.zachod.cz1.jpg   3.0 M
urzad_przekroj.jpg   4.2 M

Załącznik 10 do SIWZ

przedmiar_sp_cierchy.pdf   259 K
przedmiar_sp_rogowice.pdf   125 K
przedmiar_ug_mniow.pdf   251 K

2018.04.23:
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018.04.05:
Przetarg na zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym

Znak GKPS.IX.271.1.2018

Ogłoszenie nr 540793-N-2018 z dnia 2018-04-05 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym na potrzeby Gminy Mniów. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi wymaganiami technicznymi został określony w załączniku nr 2 do SIWZ, który będzie także stanowił załącznik do umowy.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-13, godzina: 09:00

Data: 2018-04-16, godzina: 09:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia

 

 


SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ-1.doc   413 K
2_-_opis_przedmiotu_zamówienia.docx   9.9 K
9-oświadczenie_o_grupie_kapitałowej.doc   22 K
8-Wzor_umowy-samochod_z_osprzetem.odt   39 K
5_-_oswiadczenie_potwierdzajace_brak_podstaw_do_wykluczenia_srt_24_ust_5-7.docx   6.1 K
1_-_Formularz_ofertowy.docx   11.0 K
7_-_wykaz_dostaw.odt   16.7 K
4_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_ART._25A.docx   7.3 K
3_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.docx   6.4 K
6_-_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.docx   5.8 K

2018.04.06:
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

SIWZ-zmiana.odt   119 K
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.odt   14.0 K

2018.04.16:
Protokół z otwarcia ofert


2018.05.11:
Wyniki przetargu
2018.03.20:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Mniów ul. Gajowa

Mniów, 20 marca 2018 r.

Znak: GKPS.VII.271.4.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków - Mniów – Ruda Strawczyńska, w miejscowości Mniów ul. Gajowa”

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej opracowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności opracowań geodezyjnych, projektów budowlanych na budowę chodnika oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, dla niżej wymienionego zadania:

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków - Mniów – Ruda Strawczyńska, w miejscowości Mniów ul. Gajowa”.

 

[...]

 

Rozdział 8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat pokój nr 20, zgodnie z zapisem w rozdziale 2.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona oferentowi nie otwarta.

 

[...]


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_2018.doc   70 K
Zal._nr_1_-_Oferta.doc   26 K
zal._nr_2_-_projekt_umowy_-_chodnik-2018.doc   67 K
Wyniki_na_bip.odt   22 K

2018.04.16:
Ogłoszenie o wynikach postępowania