Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018”

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji Starosty Kieleckiego o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy

Informacja do Ogłoszenia z dnia 19.04.2017r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż̇ jednostka samorządu terytorialnego organ
2017.09.13:
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”

Gmina Mniów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich

i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Mniów określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016-2023

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

Termin składania ofert: od 13.09.2017r. do 04.10.2017r. (do godz. 15:30)

Mniów, 13.09.2017 r.

Zastępca Wójta
/-/
mgr inż. Maciej Lubecki


Regulamin wraz z załącznikami

REGULAMIN_NABOR_PARTNERA_30.08.2017.doc
Regulamin otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”
   160 K
partner_biznes_zalaczniki.zip
Załączniki, formularze
   2.1 M2017.09.11:
Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 25 września 2017 r. o godz. 10.002017.08.29:
Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniach od 29 sierpnia 2017r. do 28 września 2017r. wyłożony jest do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów, obejmujący drogi położone w miejscowości Mniów.


Protokoły inwentaryzacyjne

protokol_mniow.pdf   392 K2017.08.23:
Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniach od 23 sierpnia 2017r. do 22 września 2017r. wyłożone są do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów, obejmujące drogi położone w miejscowościach Zachybie, Mokry Bór i Przełom.


Protokoły inwentaryzacyjne

protokol_mokry_bor.pdf   383 K
protokol_przełom.pdf   399 K
protokol_zachybie.pdf   389 K2017.07.21:
Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog
2017.07.21:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018”
2017.07.21:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018”
2017.07.20:
Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji Starosty Kieleckiego o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Urząd Gminy Mniów informuje, że Starosta Kielecki w dniu 17 lipca 2017 roku wydał następujące decyzje:

 

1. Decyzję znak: GN-I.6620.5.20.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Mniów jako działki nr 2539/1 i 2539/3 o łącznej pow. 0,5891 ha stanowi mienie gminne.

 

2. Decyzję znak: GN-I.6620.5.22.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Zachybie jako działka nr 487 o pow. 1,2600 ha stanowi mienie gminne.

 

3. Decyzję znak: GN-I.6620.5.23.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Mokry Bór jako działka nr 114 o pow. 0,1800 ha stanowi mienie gminne.

 

4. Decyzję znak: GN-I.6620.5.24.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Przełom jako działki nr 388 i 397 o łącznej pow. 0,5200 ha stanowi mienie gminne.


W załączeniu skany ww. decyzji

GN-I.6620.5.24.2017.DG.pdf   849 K
GN-I.6620.5.23.2017.DG.pdf   834 K
GN-I.6620.5.22.2017.DG.pdf   824 K
GN-I.6620.5.20.2017.DG.pdf   877 K2017.07.14:
Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy
2017.07.06:
Informacja do Ogłoszenia z dnia 19.04.2017r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż̇ jednostka samorządu terytorialnego organ