Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mniów

Decyzje Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospadorowanie odpadami

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wyniki badań wody

Informacja o punkcie pomocy prawnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Nowe formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.

Decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenie nieruchomości stanowiących mienie gminne

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Raport o stanie Gminy Mniów za 2018 rok - zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mniów za 2018 rok

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie

Informacja o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk

Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania

Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 T w miejscowości Malmurzyn
2019.10.08:
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mniów

Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 18 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

załącznik_do_uchwały.odt   16.6 K
załącznik_do_uchwały.pdf   31 K2019.09.20:
Decyzje Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 703) Urząd Gminy Mniów podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 16 września 2019 roku wydał następujące decyzje o uznaniu za mienie gminne:

 

1. Decyzja znak: GN-I.6620.5.32.2019.DG wydana dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Wólka Kłucka jako działki numer: 82, 148, 149, 184, 199, 200, 248, 249, 273, 343, 373, 396, 408 (drogi) o łącznej powierzchni 6,5100 ha.

 

2. Decyzja znak: GN-I.6620.5.33.2019.DG wydana dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Pałęgi jako działki numer: 14, 28/2, 28/3, 47, 66/1, 66/2, 78, 153, 342 (drogi) o łącznej powierzchni 4,8400 ha.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, Urzędzie Gminy Mniów ul. Centralna 9 (tablica ogłoszeń) oraz na stronach internetowych: bip.powiat.kielce.pl i www.bip.mniow.pl
2019.09.06:
UWAGA! Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospadorowanie odpadami

Od września 2019 roku, opłat za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na nowy nr rachunku bankowego:

BS Kielce O/Mniów

60 84930004 0030 0506 0134 0095
2019.09.06:
Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że na okres 30 dni wyłożono do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów.
2019.09.03:
Wyniki badań wody

Wodociąg_Serbinów.pdf   268 K
Wodociąg_Mniów.pdf   268 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   268 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   279 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   268 K2019.08.09:
Informacja o punkcie pomocy prawnej

W dniu 12.08.2019r. na terenie gminy Mniów uruchomiony zostaje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Mniowie przy ul. Centralnej 11, sala nr 12 (wejście z tyłu budynku, od strony parkingu)

Punkt będzie czynny w dniach:

 • poniedziałek, środa, piątek w godz. od 8.00 do 12.00,
 • wtorek, czwartek w godz. od 12.00 do 16.00

Adwokat będzie przyjmował w dniach:

 • wtorek oraz czwartek w godz. od 12.00 do 16.00
 • środa w godz. od 8.00 do 12.00

Radca Prawny będzie przyjmował w dniach:

 • poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00
 • piątek w godz. od 8.00 do 12.00.

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 200 17 85.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, wykaz aktualnych Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz harmonogram działania dostępne są w załącznikach do ogłoszenia.


Załączniki

AKTUALNY_HARMONOGRAM_OBOWIĄZUJĄCY_OD_12_sierpnia_2019_ROKU.docx   22 K
AKTUALNY_HARMONOGRAM_OBOWIĄZUJĄCY_OD_12_sierpnia_2019_ROKU.docx   22 K
AKTUALNY_WYKAZ_PUNKTÓW_NIEODPŁTNEJ_POMOCY_PRAWNEJ_ORAZ_NIEODPŁATNEGO_PORADNICTWA_OBYWATELSKIEGO_NA_TERENIE_POWIETU_KIELECKIEGO_.docx   13.0 K2019.07.04:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.
2019.07.03:
Nowe formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Mniów informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. Poz. 2244).

Do tej pory, do określania wzorów informacji i deklaracji składanych przez podatników, upoważniona była rada gminy. W gminie Mniów do 30 czerwca 2019 r. obowiązywał jeden wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składanej przez przez osoby fizyczne oraz trzy wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanej przez osoby prawne.

Od 1 lipca 2019 r. uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostało powierzone Ministrowi Finansów.

Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory:

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ( IN-1)
Informacji o gruntach ( IR-1)
Informacji o lasach ( IL- 1)
Deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN- 1)
Deklaracji na podatek rolny ( DR- 1)
Deklaracji na podatek leśny ( DL-1)

Do każdej informacji określono trzy załączniki (prefiks ZI):

 1. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 2. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 3. dane pozostałych podatników.

Do każdej deklaracji określono dwa załączniki (prefiks ZD):

 1. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 2. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Nowe wzory dostępne są w zakładce Wzory dokumentów.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2019.06.10:
Decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenie nieruchomości stanowiących mienie gminne

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 703) Urząd Gminy Mniów podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 3 czerwca 2019 roku wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.8.2019.DG ustalającą, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Cierchy jako działki numer: 110, 112, 115, 323, 324, 332, 353/1, 353/2 (drogi) o łącznej powierzchni 2,5831 ha, stanowią mienie gminne.
2019.06.06:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

Informuję, że w 2019 r. Rada Gminy Mniów dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020 – 2023.

Prawo zgłaszania kandydatów mają:

Prezesi właściwych sądów;
Stowarzyszenia;
inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Ławnikiem może być wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;
jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

WZORY DOKUMENTÓW:

1) karta zgłoszenia,

2) oświadczenia składane przez kandydata,

3) lista osób zgłaszających kandydata

 

są do pobrania w:

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów lub Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 8 lub nr 24 , tel. 41/30-38-002 wew. 108 lub 124.

 

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników z dokumentami można składać w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 20

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Termin zgłaszania kandydatów - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 


Wzory dokumentów

oswiadczenie_o_wladzy_rodzicielskiej.pdf   61 K
oswiadczenie_o_braku_postepowania.pdf   61 K
lista_poparcia.pdf   65 K
karta_zgłoszenia.pdf   143 K2019.05.31:
Raport o stanie Gminy Mniów za 2018 rok - zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mniów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506) Wójt Gminy Mniów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Mniów raport o stanie Gminy Mniów za 2018 rok.

W debacie nad raportem o stanie Gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Mniów, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ww. ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Informacja o terminie sesji czerwcowej zostanie podana w terminie późniejszym.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów – pokój nr 20.

 

[Aktualizacja 2019.06.05 godz. 14.22]

Sesja rady gminy rozpocznie się we wtorek 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00


Formularz zgłoszenia do debaty

formularze.odt   11.8 K
formularze.pdf   62 K2019.05.31:
Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz jak w tytule2019.05.31:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz jak w tytule2019.05.22:
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie
2019.04.26:
Informacja o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że na okres 30 dni wyłożono do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów.
2019.04.25:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk

o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy dróg leśnych na terenie leśnictw: Długojów, Ómińsk i Serbinów [...]”2019.02.22:
Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Lp. Sołectwo Data Miejsce Godz. Osoba odpowiedzialna 
Pałęgi 17.03.2019 Ośrodek Rehab. 16.00 P. Irena Skowron 
Grzymałków 17.03.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Irena Skowron 
Wólka Kłucka 20.03.2019 Świetlica 18.00 P. Milena Miśta 
Podchyby 23.03.2019 SP w Rogowicach 15.00 P. Agnieszka Siadul 
Rogowice 23.03.2019 SP w Rogowicach 16.00 P. Agnieszka Siadul 
Serbinów 23.03.2019 SP w Rogowicach 18.00 P. Agnieszka Siadul 
Mokry Bór 24.03.2019 SP w Grzymałkowie 15.00 P. Agnieszka Chyb 
Straszów 24.03.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Krystyna Gorzelak 
Baran 28.03.2019 Budynek gospodarczy 18.00 P. Rafał Bednarczyk 
10 Gliniany Las 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 15.00 P. Aneta Kozieł 
11 Zachybie 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Aneta Kozieł 
12 Borki 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Krystyna Gorzelak 
13 Cierchy 31.03.2019 SP w Cierchach 16.00 P. Joanna Sosnowska 
14 Pępice 31.03.2019 SP w Cierchach 18.00 P. Joanna Sosnowska 
15 Malmurzyn 03.04.2019 Remiza OSP 17.00 P. Wiesława Spera 
16 Przełom 03.04.2019 SP w Mniowie 19.00 P. Wiesława Spera 
17 Węgrzynów 06.04.2019 SP w Mniowie 16.00 P. Aneta Kozieł 
18 Zaborowice 06.04.2019 SP w Zaborowicach 18.00 P. Małgorzata Janus 
19 Lisie Jamy 07.04.2019 SP w Mniowie 16.00 P. Justyna Szyszka-Snitko 
20 Mniów 07.04.2019 SP w Mniowie 18.00 P. Justyna Szyszka-Snitko 
21 Skoki 27.04.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Katarzyna Kosmal 
22 Pieradła 28.04.2019 Sala katechetyczna 16.00 P. Milena Miśta 
21 Skoki 14.04.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Katarzyna Kosmal 
22 Pieradła 14.04.2019 Sala katechetyczna 16.00 P. Milena Miśta 2019.04.01:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.
2019.03.29:
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania

w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie ok. 3200,0 mb (3,2 km) odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury [...]
2019.03.07:
Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 T w miejscowości Malmurzyn

W ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany...