Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wyniki badania wody

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Taryfy opłat za wodę i ścieki na rok 2018

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Wyniki badania wody

Wyniki badania wody

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Grzymałków

Informacja o przygotowywaniu inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 348008T Zaborowice - Pielaki - Gać, odcinek Pielaki do piaskowni

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym




2018.08.14:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia




2018.08.09:
Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin złożenia dokumentów do dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wzory dokumentów

kwestionariusz_osobowy.doc   26 K
zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx   10.2 K



2018.08.02:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia”.




2018.06.15:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   265 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   267 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   267 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   267 K



2018.05.30:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia




2018.05.29:
Taryfy opłat za wodę i ścieki na rok 2018




2018.05.17:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)



2018.05.09:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy




2018.05.09:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie




2018.04.19:
Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Załącznik

do zarządzenia nr 18/2018

Wójta Gminy Mniów

z dnia 19 kwietnia 2018r.

Wójt Gminy Mniów

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Mniowie ul. Centralna 6, 26-080 Mniów

Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 130 i 168), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 393 ) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia opracowany i zatwierdzony przez komisję konkursową powołaną uchwałą nr 267/XL/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia.

 

1) nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie

ul. Centralna 6, 26-080 Mniów

 

[...]

 

6) miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów, pokój nr 20 (I piętro) lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy)na adres:

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie” wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00.

 

Pełna treść ogłoszenia




2018.04.19:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   264 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   264 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   264 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   264 K



2018.04.10:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   256 K
Wodociąg_Serbimów.pdf   256 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   256 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   257 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   257 K



2018.03.26:
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Grzymałków

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Grzymałków, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości

Grzymałków, przez sześć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 19:00 i w sobotę od godz. 10:00 do godz. 14:00

oraz wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

 

[...]

 

5. Terminy składania ofert:

5.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r, poz. 1300) w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów ul. Centralna 9, pok. nr 20, w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

ogloszenie_konkursu.doc   52 K
Zał._nr_1_-_oferta_2018.doc   189 K
Zał._nr_2_-_umowa_2018.doc   107 K

2018.04.24:
Wyniki konkursu




2018.03.26:
Informacja o przygotowywaniu inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 348008T Zaborowice - Pielaki - Gać, odcinek Pielaki do piaskowni

W ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60_dni [...]



2018.03.12:
Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Ogłoszenie nr OG.I.210.2.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin składania dokumentów: 22.03.2018

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie powszechności opodatkowania wszystkich podatników na terenie gminy w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, w tym osób fizycznych, dla których wymiaru dokonano w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
 2. Zapewnienie powszechności opodatkowania podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 3. Przygotowanie postanowień w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego.
  [....]

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy


2018.04.09:
Informacja o wynikach naboru




2018.03.05:
Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Ogłoszenie nr OG.I.210.2.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin składania dokumentów: 15.03.2018

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy (dekretacja dowodów księgowych oraz ich ujęcie w ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu).
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki Urząd Gminy w zakresie dochodów budżetowych.
 3. Prowadzenie ewidencji i odprowadzanie w określonych ustawą o finansach publicznych terminach dochodów uzyskiwanych przez gminę, a stanowiących dochód budżetu państwa oraz sporządzanie sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-ZN.
 4. Uzgadnianie na koniec okresów sprawozdawczych zapisów dokonanych na kontach analitycznych z zapisami na kontach syntetycznych (dot. ewidencji
 5. w budżecie i jednostce Urząd Gminy).
 6. Egzekucja zaległych wpłat z tytułu dochodów z mienia gminy.
 7. Prowadzenie ewidencji czeków, dowdów "KP i "KW", kwitariuszy przychodowych K-103 oraz innych druków w książce druków ścisłego zarachowania.
  [....]

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy


2018.03.30:
Informacja o wynikach naboru