Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Praca dla podinspektora w Referacie Finansowym (zgłoszenia do 2018.11.19)

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświadowych, aktualizacji statystycznej liczbie dzieci, dokonywanej na podstawie art. 11 ust. 2,

Informacja dotycząca możliwości umieszczenia kanału technologicznego przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Mniów ul. Gajowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Praca dla: Doradcy zawodowego w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Praca dla: Psychologa w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Mniów na 2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Nabór na stanowisko psychologa w szkole podstawowej

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w szkole podstawowej

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn.: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Wyniki badania wody

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wyniki badania wody
2018.11.09:
Praca dla podinspektora w Referacie Finansowym (zgłoszenia do 2018.11.19)

zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx   10.2 K
kwestionariusz_osobowy-1.doc   26 K
Ogloszenie.doc   39 KOgłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświadowych, aktualizacji statystycznej liczbie dzieci, dokonywanej na podstawie art. 11 ust. 2,

wskaźniku zwiększającym, o którym mowa w art. 14, najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ust. 12018.11.06:
Informacja dotycząca możliwości umieszczenia kanału technologicznego przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Mniów ul. Gajowa
2018.10.26:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.10.16:
Praca dla: Doradcy zawodowego w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
Doradca_zawodowy.pdf   1.3 M
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 KPraca dla: Psychologa w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
Psycholog.pdf   1.4 M
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.10.10:
Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na

trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj.

łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, prowadzone będą

archeologiczne badania powierzchniowe - zgodnie z decyzją nr 3042/2018

znak: ZATiRA. IA. 5161. 95. 2018 z dnia 27.06.2018r. wydaną przez

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/4, 25-950 Kielce.

 

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Poniżej załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji w formacie DjVu.


Przebieg drogi S74, odcinek Mniów - granica województwa

DEST2495.djvu   1.0 M
DEST2496.djvu   1.6 M
DEST2508.djvu   1.1 M
DEST2499.djvu   679 K
DEST2506.djvu   1.7 M
DEST2507.djvu   1.1 M
DEST2505.djvu   1.2 M
DEST2494.djvu   1.5 M
DEST2502.djvu   1.3 M
DEST2497.djvu   1.1 M
orientacja.djvu   1.3 M
DEST2498.djvu   762 K
DEST2504.djvu   1.3 M
DEST2510.djvu   0.9 M
DEST2501.djvu   430 K
DEST2511.djvu   1.6 M
DEST2503.djvu   705 K
DEST2500.djvu   1.1 M
DEST2509.djvu   1.5 M2018.10.10:
Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł „Kielce Zachód”, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe - zgodnie z decyzją nr 3043/2018 znak: ZATiRA. IA. 5161. 96. 2018z dnia 27.06.2018r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/4, 25-950 Kielce.

 

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Poniżej załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji w formacie DjVu.


Przebieg drogi S74, odcinek Mniów - węzeł Kielce Zachód

3.djvu   588 K
orientacja.djvu   1.6 M
2.djvu   1.2 M
5.djvu   1.4 M
1.djvu   1.4 M
4.djvu   830 K2018.10.03:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.09.21:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Mniów na 2019 r.

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mniów oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Mniów na 2019 r.

1. O dotację na zadanie z zakresu wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy Mniów mogą ubiegać się podmioty aktywie działające w zakresie sportu na terenie gminy ,posiadające uregulowany status prawny, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu na warunkach określonych w Uchwale Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację wynosi: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z budżetu gminy i 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.

 

[...]

 

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Mniów ul .Centralna 9 , pok. nr 20. Stosownie do Uchwały Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów oraz w związku z art.57 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257), termin składania wniosków upływa z dniem 1 października 2018 r.

 

Pełna treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 września 2018 r.
2018.09.12:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Znak: RI.7011.18.2017

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych:

 

Zadanie : wymagane branże :

- w specjalności ogólnobudowlanej - w specjalności instalacji centralnego ogrzewania - w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

 

[...]

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 20.09. 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat

 

Pełna treść ogłoszenia
2018.09.10:
Nabór na stanowisko psychologa w szkole podstawowej

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24 września 2018 r. o godz. 10.00

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.09.10:
Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w szkole podstawowej

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24 września 2018 r. o godz. 10.00

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.09.10:
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn.: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Wójt Gminy Mniów przekłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.), złożoną przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

fax. 41 37 37 024

ug(at)mniow.pl
2018.09.03:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   267 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   267 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   267 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   267 K2018.08.14:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
2018.08.09:
Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin złożenia dokumentów do dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wzory dokumentów

kwestionariusz_osobowy.doc   26 K
zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx   10.2 K

2018.09.03:
Wynik naboru
2018.08.02:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia”.
2018.06.15:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   265 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   267 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   267 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   267 K