Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Praca dla: podinspektora - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Praca dla: Zastępca Głównego Księgowego w GOPS

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Mniów

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w wydanej decyzji

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Wyniki badania wody

Praca dla referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie - 1/2 etatu

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik referatu organizacyjno-gospodarczego

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów stan na 30.09.2017 r.

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Praca dla: kierownika referatu organizacyjno - gospodarczego

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Praca dla: inspektora nadzoru budowlanego (budowa wodociągów i kanalizacji)

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

Praca dla psychologa

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”
2018.03.12:
Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Ogłoszenie nr OG.I.210.2.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin składania dokumentów: 22.03.2018

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie powszechności opodatkowania wszystkich podatników na terenie gminy w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, w tym osób fizycznych, dla których wymiaru dokonano w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
 2. Zapewnienie powszechności opodatkowania podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 3. Przygotowanie postanowień w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego.
  [....]

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy
2018.03.05:
Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Ogłoszenie nr OG.I.210.2.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin składania dokumentów: 15.03.2018

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy (dekretacja dowodów księgowych oraz ich ujęcie w ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu).
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki Urząd Gminy w zakresie dochodów budżetowych.
 3. Prowadzenie ewidencji i odprowadzanie w określonych ustawą o finansach publicznych terminach dochodów uzyskiwanych przez gminę, a stanowiących dochód budżetu państwa oraz sporządzanie sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-ZN.
 4. Uzgadnianie na koniec okresów sprawozdawczych zapisów dokonanych na kontach analitycznych z zapisami na kontach syntetycznych (dot. ewidencji
 5. w budżecie i jednostce Urząd Gminy).
 6. Egzekucja zaległych wpłat z tytułu dochodów z mienia gminy.
 7. Prowadzenie ewidencji czeków, dowdów "KP i "KW", kwitariuszy przychodowych K-103 oraz innych druków w książce druków ścisłego zarachowania.
  [....]

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy
2018.02.15:
Praca dla: podinspektora - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Ogłoszenie nr OG.I.210.1.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin składania dokumentów: 26.02.2018

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej ( wpis podmiotu do CEIDG, zmiana wpisu, decyzja o wykreśleniu podmiotu z ewidencji),
 2. prowadzenie rejestru złożonych wniosków przedsiębiorców zawieszających i wznawiających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zaprzestających wykonywania działalności,
 3. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym: opracowywanie zezwoleń i prowadzenie ich rejestru, opracowywanie zaświadczeń, ewidencjonowanie wpłat za zezwolenia, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 4. prowadzenie punktu informacji i obsługi interesanta: udzielanie informacji o zakresie spraw załatwianych w Urzędzie, kierowanie interesantów do kompetentnych pracowników, udzielanie pomocy przy wypełanianiu wniosków, druków składanych przez interesantów,
 5. zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, sprzęty biurowe; prowadzenie kart zaopatrzenia pracowników w materiały i urządzenia biurowe,
 6. obsługa sekretariatu w czasie nieobecności pracownika,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Wójta i Wójta Gminy.

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy


2018.03.01:
Wyniki naboru
2018.02.07:
Praca dla: Zastępca Głównego Księgowego w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Zastępca Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie

 

I. Stanowisko pracy: Zastępca Głównego Księgowego

II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

 

[...]

 

IX. Informacje uzupełniające

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie (pok. nr 5 i 7) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy głównego księgowego”, do dnia 22.02.2018 roku do godziny 14:00.

2) Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy


2018.02.23:
Wynik naboru
2018.02.01:
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Mniów
2018.02.01:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w wydanej decyzji

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Gminy Mniów, polegającej na budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej- gminnej2018.01.16:
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mniów.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: do 31.12. 2018r.

 

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców przez 5 dni

w tygodniu.

 

[...]

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 31 stycznia 2018 roku na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 26-080 Mniów, ul Centralna 9 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

 

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy /Propozycja cenowa
2017.12.28:
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mniów.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: do 31.12. 2018r.

[...]

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 12 stycznia 2018 roku na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 26-080 Mniów, ul Centralna 9 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

 

Pełna treść ogłoszenia

Załączniki: 1-wzór formularza ofertowego
2017.12.19:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Serbinów.pdf   261 K
Wodociąg_Mniów.pdf   267 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   266 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   261 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   266 K2017.12.13:
Praca dla referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie - 1/2 etatu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach do dnia 27 grudnia 2017r. do godz. 10:00

2017.12.27:
Wyniki naboru
2017.12.07:
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik referatu organizacyjno-gospodarczego
2017.11.10:
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów stan na 30.09.2017 r.
2017.11.09:
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Mniów, dnia 09.11.2017r.

INformacja

Wójt Gminy Mniów przekłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.), złożoną przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów.

 

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres:

 

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

 fax. 41 37 37 024

ug@mniow.pl

Z – ca WÓJTA

/-/

Maciej Lubecki
2017.11.09:
Praca dla: kierownika referatu organizacyjno - gospodarczego

Ogłoszenie nr OG.I.210.2.2017 o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

 

Termin składania dokumentów: 21.11.2017 r.

Ilość etatów: 1

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Pełna treść ogłoszenia.

 

Kwestionariusz osobowy.
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2017.10.16:
Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 10:002017.10.16:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
2017.10.13:
Praca dla: inspektora nadzoru budowlanego (budowa wodociągów i kanalizacji)

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.10.2017r. do godz. 10:002017.09.27:
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

oferty należy składać w terminie do dnia 11.10.2017 r. do godz. 10:00

2017.10.05:
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 04 października 2017 r.

w sprawie zmiany ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie Mniów, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów2017.09.27:
Praca dla psychologa

I. Liczba wolnych miejsc pracy: 1

II. Przedmiot naboru: Stanowisko: Psychologa w gimnazjum.

III. Miejsce wykonywania pracy: Szkoły Podstawowe w miejscowościach Grzymałków i Mniów.

IV. Okres zatrudnienia: Czas określony – od października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

V. Podstawa zatrudnienia: Umowa o pracę na podstawie ustawy Kodeks pracy.

VI. Wymiar zatrudnienia: 1 etat (40 godzin tygodniowo).

 

[...]

 

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 11 października 2017 r. o godz. 10:00.

 

Pełna treść ogłoszenia


2017.10.12:
Wyniki naboru
2017.09.13:
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”

Gmina Mniów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich

i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Mniów określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016-2023

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

Termin składania ofert: od 13.09.2017r. do 04.10.2017r. (do godz. 15:30)

Mniów, 13.09.2017 r.

Zastępca Wójta
/-/
mgr inż. Maciej Lubecki


Regulamin wraz z załącznikami

REGULAMIN_NABOR_PARTNERA_30.08.2017.doc
Regulamin otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”
   160 K
partner_biznes_zalaczniki.zip
Załączniki, formularze
   2.1 M

2017.10.20:
Informacja o wyborze partnera z sektora MŚP