Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2008
Dostępne ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

Praca dla asystenta kierownika ds promocji, monitoringu i sprawozdawczości

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w sprawiepostepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pozycz

Praca dla Referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Przetarg na opracowanie "Dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Grzymałkowie"

Ogłoszenie znak: OG.I. 1110-5/08 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

Wyniki przetargu na zimowe utrzymanie dróg

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg

Wynik przetargu na dobudowę oświetlenia drogowego

Ogłoszenie Nr 1110/4/08 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2008/2009

Przetarg na dobudowę oświetlenia drogowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy węgla i oleju opałowego do szkół w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Przetarg na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz i odwóz uczniów do Zespołów Szkół w Mniowie i Grzymałkowie w roku 2008/2009

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie w roku szkolnym 2008/2009

Ogłoszenie o przetargu na dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

Wynik przetargu na opracowanie projektów budowlanych na budowę chodników, dróg i parkingu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów

Wynik przetargu na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego

Ogłoszenie Nr 1110/3/08 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów

Wynik przetargu na budowę drogi osiedlowej

Przetarg na opracowanie projektów budowlanych na budowę chodników, dróg i parkingu

Przetarg na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego

Informacja o umorzeniach w 2007 roku

Przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Mniów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mniów

Informacja o przebiegu wykonania budżet Gminy Mniów za I kw. 2008 roku

Wynik przetargu na na remont drogi gminnej i dróg dojazdowych

Wynik przetargu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Przetarg na opracowanie projektów budowlanych dróg

Wynik przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach, oraz studium wykonalności

Ogłoszenie o wyniku przetargu na na budowę odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie

Modyfikacja SIWZ w przetargu na budowę odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie

Przetarg na budowę drogi osiedlowej

Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Modyfikacja SIWZ w przetargu na remont drogi gminnej i dróg dojazdowych

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach, oraz studium wykonalności

Przetarg na budowę odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie

Przetarg na remont drogi gminnej i dróg dojazdowych

Wynik przetargu na: Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy

Wynik przetargu na dostarczenie materiałów kamiennych

Informacja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przetarg na: Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie: wydzierżawienie nieruchomości

Przetarg na dostarczenie materiałów kamiennych

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wynik przetargu na opracowanie kosztorysu rozbiórki budynku

Wynik przetargu na opracowanie studium wykonalności

Przetarg na opracowanie kosztorysu rozbiórki uszkodzonego w wyniku pożaru budynku

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie: Studium wykonalności...

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie: Studium wykonalności...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Modyfikacja SIWZ w przetargu na opracowanie studium wykonalności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia w drodze przetargowej
2008.12.29:
Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

Mniów, 2008–12-22

Znak: FN.I.3054-1/2008

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:

 

nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na:

 

nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

 

Wybrano ofertę:

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Mniowie

ul. Centralna 9; 26-080 Mniów

 

cena wybranej oferty:

brutto 35.314,53 zł
2008.12.17:
Praca dla asystenta kierownika ds promocji, monitoringu i sprawozdawczości

Oferowane stanowisko asystent/ka kierownika ds promocji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu „Szansa na dobry start - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wnioskiem o nr identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-047/08.

Termin składania dokumentów do 05-01-2009 r. - do godziny 14:30 - w przypadku składania dokumentów osobiście,

- data stempla pocztowego - w przypadku przesłania dokumentów pocztą.

Wymagane wykształcenie wyższe

Pełna treść odgłoszenia w formacie Adobe PDF.

 
2008.12.10:
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Mniów, 2008 – 12 -09

Znak:BIGP.III.341-6/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, - (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)) na opracowanie:

 

"Dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Grzymałkowie"

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych -

(tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami))

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

MULTISPORT

Karina Komornicka

 

ul. Podhalańska 20/24

40-215 Katowice

 

Cena wybranej oferty :

 

Netto - 12.112,93 zł.

VAT – 22 % - 2.664,84 zł.

Brutto - 14.777,77 zł.
2008.12.10:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w sprawiepostepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pozycz

1. Zamawiający Wójt Gminy Mniów z siedzibą w Mniowie przy ul. Centralnej 9, tel. (041) 3737004, fax (041) 3737024, e-mail: ug@mniow.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”.

3. Przedmiotem zamówienia jest nabycie kredytu złotówkowego w wysokości 1.208.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty całości lub części kredytu w terminie wcześniejszym niż terminy przewidziane w harmonogramie spłaty kredytu.

Zamawiający powiadomi z 3 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie spowoduje powstania dodatkowych zobowiązań finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminów transz.

 

Okres spłaty kredytu – 6 rat:

 

1 rata w wysokości 208.000 zł w dniu 15 marca 2009 r.

2 rata w wysokości 200.000 zł w dniu 15 kwietnia 2009 r.

3 rata w wysokości 200.000 zł w dniu 15 maja 2009 r.

4 rata w wysokości 200.000 zł w dniu 15 czerwca 2009 r.

5 rata w wysokości 200.000 zł w dniu 15 lipca 2009 r.

6 rata w wysokości 200.000 zł w dniu 15 sierpnia 2009 r.

 

Spłata odsetek w terminach miesięcznych od 31 grudnia 2008 roku.

Termin spłaty odsetek przypada w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.     Termin wykonania zamówienia:

jednorazowa wypłata w wysokości–1.208.000 zł w dniu 29 grudnia 2008 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 8.

8. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć oferenci:

a)     wypełniony druk” Oferta” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej  specyfikacji,

b)    oświadczenie stanowiące zał. Nr 3.

9. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokumenty lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

10. Numery telefonów, faksu i e-mail zamawiającego zostały podane w   punkcie Nr 1 niniejszej specyfikacji.

11. Do kontaktów z wykonawcą upoważniona jest:

- Pani Teresa Spera tel. (041) 3737004 w. 46

12. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

13. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

14. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty należy umieścić następującą informację: „Oferta na nabycie kredytu”.

15. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – pokój Nr 20 (sekretariat) w terminie do 22 grudnia 2008 r. do godz. 930

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2008 r. o godz. 1000

16. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena – 100 %.

Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły:

(Cn/Cof.bx100)x100% = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej,

100 – wskaźnik stały,

100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.

17. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

18. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych tj. „Środki ochrony prawnej”.

 

 

Do SIWZ załączono:

1.  Wzór oferty,  zał. Nr 1 

2.  Wzór umowy, zał. Nr 2

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków, zał. Nr 3

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, zał. Nr 4

5. Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu, zał. Nr 5

 


Zal._Nr_1_Wzor_oferty_2008.doc
Zal._nr_2_Umowa_do_kredytu_2008.doc
Zal._nr_3_Oswiadczenie_z_art._22_do_SIWZ.doc
Zal._nr_4_Uchwala_Nr_30_XXXI__z_10.09.2008.doc
Zal._nr_5_Uchwala_w_sprawie_opinii_o_mozliwosci_splaty_kredytu.doc2008.12.05:
Praca dla Referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie ogłasza nabór na Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

1. Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 37 37 179

 

2. Określenie stanowiska:

Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

3. Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe- magisterskie ekonomiczne,

- dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w szczególności Word, Excel, Płatnik, Sygnity

- umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

- Staż pracy lub przygotowanie zawodowe – co najmniej 3 miesiące w pomocy społecznej

- niekaralność

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- umiejętność obsługi urządzeń i sprzętu biurowego,

- znajomość przepisów prawnych w tym zakresie,

- znajomość wiedzy ogólnej z zakresu zadań realizowanych przez GOPS w Mniowie

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista,

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

- prawo jazdy kategorii „B”

 

6. Zakres zadań:

- przyjmowanie i kompletowanie wniosków osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

- prowadzenie dokumentacji w systemie informatycznym SYGNITY, PŁATNIK,

- wydawanie zaświadczeń o pobieranych świadczeniach,

- prowadzenie dokumentacji niezbędnych do prowadzenia postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych,

- sporządzanie sprawozdań dotyczących ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- współdziałanie z urzędami gminy, sądem, komornikiem,

 

7. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- życiorys (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.O ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz.883)

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy

- oświadczenie o niekaralności

- aktualne zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

8. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego lub przesłać

pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 37 37 179

wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych”

w terminie do 19.12.2008r. do godziny 15:30 (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Przewidywany termin wstępnej analizy dokumentów to: 22.12.2008r.

 

10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP.

 

11.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 041/ 37 37 179 w godz. 7.30-15.30
2008.11.18:
Przetarg na opracowanie "Dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Grzymałkowie"

Mniów, dnia 18 listopada 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail: budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

 

"Dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Grzymałkowie"

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30.04.2009r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena – 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

05 grudnia 2008 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

05 grudnia 2008 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załączniki nr 3-5 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w formacie JPEG
2008.11.14:
Ogłoszenie znak: OG.I. 1110-5/08 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniowie

Jednostka Urząd Gminy Mniów
26-080 Mniów; ul. Centralna 9
tel. 041 373 70 02; fax. 041 373 70 24; e-mail: ug@mniow.pl 
Oferowane stanowisko Informatyk – pełny etat 
Data ogłoszenia naboru 14 listopada 2008 r. 
Termin
składania dokumentów
 
do 1 grudnia 2008 r.
- do godziny 14:30 w przypadku składania dokumentów osobiście,
w przypadku przesłania dokumentów pocztą
- decyduje data stempla pocztowego. 
Wymagane wykształcenie Wyższe magisterskie, preferowane informatyczne lub techniczne 
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania konieczne:
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
- znajomość funkcjonowania sieci lokalnych i rozległych, przewodowych i bezprzewodowych,
- znajomość zasad eksploatacji użytkowych systemów informatycznych i relacyjnych baz danych,
- znajomość środowiska Windows oraz oprogramowania biurowego,
- znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci urzędu gminy pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed utratą danych,
- teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu instalacji i administrowania systemami typu unix, linux, Routeros,
- umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych firmy Microsoft,
- umiejętność konfiguracji i obsługi urządzeń Ethernet, ADSL, SDSL, AP, modemów, routerów, przełączników, rozdzielaczy itp.,
- znajomość RDBMS Oracle w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania,
- umiejętność zarządzania bazami danych MS SQL, Mysql, Firebird itp.,
- dobra znajomość protokołów TCP/IP,
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji urządzeń i sprzętu informatycznego,
2. Pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- odporność na stres,
- staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej. 
Skrócony opis stanowiska pracy,
główne zadania
 
Główne obowiązki:
- wdrażanie systemów informatycznych,
- administrowanie bazami danych,
- konsultacje, szkolenia i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów
informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
- opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym,
- nadzór nad bezpieczeństwem sieci komputerowej urzędu gminy,
- planowanie i koordynowanie przedsięwzięć informatycznych,
- nadzór nad oprogramowaniem użytkowym na poszczególnych stanowiskach pracy,
- opieka nad siecią WiFi (gminną siecią internetu bezprzewodowego) i jej rozbudowa. 
Wymagane dokumenty 1. kserokopia dowodu osobistego,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. list motywacyjny,
4. życiorys - curriculum vitae,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zaświadczenie z
zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,
7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z
późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zmianami),
10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,
11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata (druk do pobrania na
stronie: www.bip.mniow.pl). 
Miejsce
składania
dokumentów
 
Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów tj. :
Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie
Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 20.
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Mniowie; 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:
,,Dotyczy naboru na stanowisko informatyka'' 
Uwagi Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:
www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.
 2008.11.14:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

 

2. Określenie stanowiska :

inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

 

3. Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty :

1) Lurzyński Daniel, zam. Kielce

2) Mogielska Sylwia, zam. Mniów

3) Królik Anna, zam. Mniów

 

4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze :

żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze tzn. żaden z kandydatów nie wykazał, że przepracował co najmniej 3 lata jak pracownik lub prowadził działalność gospodarczą w zakresie finansów i rachunkowości

 

5. Wyniki naboru:

nabór kandydatów na wolne stanowisko nie został rozstrzygnięty; zostanie ogłoszony nowy nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym.

 

 

Mniów, 14 listopada 2008 r.

 

Wójt

/-/ Leonard Świerczyński
2008.11.13:
Wyniki przetargu na zimowe utrzymanie dróg

Mniów, 2008 – 11 – 12

Zn:GKOŚ.II.341 – 13/08

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

na wykonanie następujących usług:

- odśnieżanie dróg gminnych i ulic własnym sprzętem

oraz

- posypywanie nawierzchni własnymi materiałami usuwającymi gołoledź

i śliskość nawierzchni

z podziałem na zadania o zasięgu terytorialnym:

a - zadanie nr 1 - odśnieżanie dróg w miejscowościach: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Lisie Jamy,

b - zadanie nr 2 – odśnieżanie dróg i ulic w miejscowościach: Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, Wólka Kłucka,

c - zadanie nr 3 – odśnieżanie dróg w miejscowościach: Cierchy, Malmurzyn, Mokry Bór, Pępice,

d - zadanie nr 4 – posypywanie nawierzchni dróg i ulic w miejscowościach: Grzymałków, Skoki, Pałęgi, Pielaki, Podchyby, Baran, Lisie Jamy, Mniów, Pępice, Borki, Gliniany Las, Zachybie, Straszów.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego.

 

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła:

udzielić zamówienia na wykonanie usług dla:

 

Zadanie Nr 1 i Nr 2 – Zakład Usług Leśnych i Transportowych

Marek Kwaskowicz

Zaborowice 13, 26-080 Mniów

za kwotę 80,00 zł za jedną godz. pracy (brutto).

Zadanie Nr 3 – USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

„PATER” Paweł Pater

Pępice 5, 26-080 Mniów

za kwotę 79,30 zł za jedną godz. pracy (brutto).

Zadanie Nr 4 – brak oferty.

 
2008.10.30:
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z óźn. zm.)

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie następujących usług pt.:

 

- odśnieżanie dróg gminnych i ulic własnym sprzętem

oraz

- posypywanie nawierzchni własnymi materiałami usuwającymi gołoledź

i śliskość nawierzchni.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 90.21.20.00 – 6

Przedmiot dodatkowy – 90.21.30.00 – 3

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. na poszczególne zadania.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

- sezon zimy 2008/2009

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) wykaz sprzętu.

 

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym:

Sprawny sprzęt w postaci:

a) pług skośny z lemieszem gumowym bądź stalowym z siłownikiem hydraulicznym wraz z nośnikiem lub,

b) piaskarkę lub solarkę.

X. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.11.07 do

godz.9:30 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.11.07 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.10.17:
Wynik przetargu na dobudowę oświetlenia drogowego

Mniów, 2008 – 10 – 17

Zn:GKOŚ.II.341 – 12/08

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

na dobudowę oświetlenia drogowego na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Mniów w linii niskiego napięcia Mniów Oś. Domków Jednorodzinnych 2 od słupa nr 16 do słupa nr 23.

Zadanie nr 2

Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi 2 od stacji

transformatorowej do słupa nr 21.

Zadanie nr 3

Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Pępice w linii niskiego napięcia w m. Pępice 1 od stacji

transformatorowej do słupa nr 31.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego.

 

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła:

a) przyjąć do realizacji ofertę złożoną przez:

Oferta Nr 01 - T E G E R s.c.

S. Gersztyn, M. Roś, M. Roś

39-400 Tarnobrzeg

ul. Budowlanych 10

oferując dobudowę oświetlenia drogowego za kwotę brutto w wysokości 23 939,85 zł

Na powyższą kwotę wynagrodzenia Wykonawcy składają się”

- dobudowa oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia w m. Mniów

Cena netto - 7 562,57 zł

VAT 22% - 1 663,77 zł

Cena brutto - 9 226,34 zł

- dobudowa oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi

Cena netto - 7 554,35 zł

VAT 22% - 1 661,96 zł

Cena brutto - 9 216,31 zł

- dobudowa oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia w m. Pępice

Cena netto - 4 505,90 zł

VAT 22% - 991,30 zł

Cena brutto - 5 497,20 zł

b) odrzucić ofertę Nr 02 złożoną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Frączyk Jan, Ćmińsk Podgród 38 A, 26-085 Miedziana Góra. Oferta nie spełnia zapisu zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz w pkt 7 SIWZ.

 
2008.10.15:
Ogłoszenie Nr 1110/4/08 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów

 

 

 

<></>

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

tel. 041 373 70 02 fax. 041 373 7024

e-mail: ug@mniow.pl

Oferowane

stanowisko

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

 

Data ogłoszenia naboru

15.10.2008 r.

Termin składania dokumentów

do 31.10.2008 r. – do godziny 1430 - w przypadku składania dokumentów osobiście.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane

wykształcenie

wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność – finanse i rachunkowość

Wymagania

związane ze

stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata stażu pracy (jako pracownik lub (i) działalność gospodarcza na własny rachunek) w zakresie finansów i rachunkowości,

 • znajomość programów finansowo-księgowych

 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku

akcyzowym,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2. Pożądane:

- praktyka w pracy w administracji samorządowej,

- znajomość przepisów Kodeksu pracy,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- odporność na stres,

 • znajomość obsługi komputera – korzystanie z oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony

opis stanowiska pracy, główne zadania

 • prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – urzędu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej;

 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez pracowników urzędu

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego urzędu

 • dokonywanie następnej kontroli operacji gospodarczych urzędu stanowiących przedmiot księgowania

 • gromadzenie dokumentacji księgowej oraz jej zabezpieczenie

 • kontrolowanie wartościowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych oraz dokonywanie rozliczeń inwentaryzacyjnych w urzędzie gminy

 • dokonywanie zamknięcia ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys – curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy – zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami),

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata ( druk do pobrania na stronie: www.bip.mniow.pl).

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie, pok. Nr 20.

Mniów ul. Centralna 9

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor ds. księgowości budżetowej”.

 

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 


kwestionariusz.doc

2008.10.07:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2008/2009

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na : ?Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie w sezonie grzewczym 2008/2009".

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 228493-2008 z dnia 2.10.2008 r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i tablicy ogłoszeń.

 

Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Firmy:

 

1. Zakup oleju opałowego lekkiego ? Bemar Sp. z o.o. 44-101 Gliwice ul. Świętokrzyska 2 cena oleju opałowego za 1 litr wynosi 2,73 zł. brutto.

Wybrana została oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego.
2008.09.19:
Przetarg na dobudowę oświetlenia drogowego

Mniów, 2008 – 09 – 19

Znak:GKOŚ.II.341- 12/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z óźn. zm.)

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy:

 

Zadanie nr 1

Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Mniów w linii niskiego napięcia Mniów Oś. Domków Jednorodzinnych 2 od słupa nr 16 do słupa nr 23

 

Zadanie nr 2

Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi 2 od stacji transformatorowej do słupa nr 21..

 

Zadanie nr 3

Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Pępice w linii niskiego napięcia w m. Pępice 1 od stacji transformatorowej do słupa nr 31.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 28.82.50.00 – 1

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – w chwili podpisania umowy

zakończenie – 10.12.2008 r

 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24

spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

d) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

e) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji (oddzielnie na każde zadanie).

 

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.10.10 do

godz.09:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.10.10 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formacie: Adobe PDF

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 4 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.10.01:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy węgla i oleju opałowego do szkół w sezonie grzewczym 2008/2009

 

Znak. ZOPO.341-2/08Mniów:

Dostawa węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009 Numer ogłoszenia: 245347 – 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Taknr ogłoszenia: 202080 - 2008 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26 – 080 Mniów,ul. Centralna 9, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 3737039, fax 041 3737039. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOD ZAMÓWIENIA II: 1) OPIS

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy, II. 1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Węgiel gat. I kostka w ilości 105 ton, węgiel gat. I orzech w ilości 51 ton, minimalna wartość opałowa 28.000- KJ/kg, zawartość siarki do 0,8 %, zawartość popiołu do 7 %; miału węgla kamiennego w ilości 40 ton, minimalna wartość opałowa 24000 Mj/kg, zawartość popiołu do 12 %, zawartość siarki do 1%, wilgotność do 12 %. 2.Olej opałowy lekki EKOTERM PLUS w ilości 26.000 litrów, wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, minimalna temperatura zapłonu 560C, zawartość siarki max. 0,20 % m/m, całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg, zawartość wody max 200 mg/kg, gęstość w temperaturze 15o C max. 0,860 Mg/m3

1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.00.00.00-3

II. 1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 154 713,00 SEKCJA IV: PROCEDURA IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony IV. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE . Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: na dostawę węgla i miału 25.09.2008 r. dostawę oleju opałowego 30.09.2008 r. V. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 V. 3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: - na dostawę węgla i miału: Firma Wielobranżowa „ELDUD”, Borki 75, 26-080 Mniów, kraj/ woj. świętokrzyskie.- na dostawę oleju opałowego: PETROPOLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/ woj. mazowieckie. V. 4) INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACHZ NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty na dostawę węgla i miału:

Oferta z najniższą ceną: 93 590,00 / oferta z najwyższą ceną: 93 590,00

Cena wybranej oferty na dostawę oleju opałowego:

Oferta z najniższą ceną: 60 311,48 / oferta z najwyższą ceną: 62 868,85

Waluta: PLN
2008.09.12:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009

Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:

202080 – 2008 z dnia 28.08.2008


Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pow. Kielce, tel. 041 3737039, fax 041 3737039.


W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) o udzielenie zamówienia na dostawę węgla miału i oleju opałowego wybrana została oferta na : 1. Dostawę węgla i miału złożona przez :

FIRMA WIELOBRANŻOWA „ELDUD” Elżbieta Dudek, Borki 75, 26-080 Mniów


Cena wybranej oferty 114.179,80 zł brutto.


W prowadzonym postępowaniu złożona została 1 oferta ważna:

FIRMA WIELOBRANŻOWA „ELDUD” Elżbieta Dudek, Borki 75, 26-080 Mniow.


2. Dostawę oleju opałowego złożona przez:

PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń


Cena wybranej oferty 73.580,00 zł. brutto.


W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 3 oferty ważne:

1) ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869

2) PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204

3) STACJE PALIW „ANGIELSCY” Sp.j. Małogorzata Angielska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały , 26-020 Chmielnik


Złożone oferty w wyniku streszczenia oceny i porównania ofert w kryterium oceny ofert 100% - cena, otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1 - 96,65

Oferta Nr 2 - 100,00

Oferta Nr 3 - 95,93
2008.09.08:
Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Mniów, 2008 – 09-08

Znak:GOZ.341-1/08

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

na roboty budowlane, polegające na:

 

"Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie".

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

 

na roboty budowlane, polegające na:

 

„Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie.”

 

Wybrano następującą ofertę:

 

EKO-INVEST Marcin Kowalski

 

ul. Skrajna 4,

25-650 Kielce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 162.888,67 zł.

VAT – 22 % - 35.835,51zł.

Brutto - 198.724,18zł.
2008.08.19:
Przetarg na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Mniów, dnia 18 sierpnia 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Zdrowia

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. /041/37-37-003, fax. /041/37-37-024

www.bip.mniow.pl

Regon:290421969, NIP: 959-12-94-669

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane, polegające na:

 

"Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie."

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać odpłatnie (kwota 20 zł) w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6, pokój rejestracji w godz. 7:30 – 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.bip.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 17 listopada 2008 roku.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10. 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).

 

Kryteria oceny: cena – 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w pokoju rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie, w terminie do dnia 08 września 2008 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 08 września 2008 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

 

Kierownika

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Mniowie

 

Ryszard Matuliński

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załacznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 4 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Opis techniczny w formacie DjVu

Przedmiar robót w formacie DjVu

Rysunki w formacie DjVu

 

Aktualizacja 2008.09.03

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF
2008.08.28:
Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

 2. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039 , www.mniow.pl


II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).


III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub ze strony Zamawiającego

www.mniow.pl

 1. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.


IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa węgla, miału i oleju opałowego do szkół na terenie gminy

Mniów w sezonie grzewczym 2008/2009 w następujących rodzajach i ilościach:

1. Węgiel gat. I kostka w ilości 105 ton, węgiel gat. I orzech w ilości 51 ton, minimalna wartość opałowa 28.000 KJ/kg, zawartość siarki do 0,7 %, zawartość popiołu do 7 %; miał węgla

kamiennego w ilości 40 ton, minimalna wartość opałowa 24.000 Mj/kg, zawartość

popiołu do 12 %, zawartość siarki do 1%, wilgotność do 12 %.

2.Olej opałowy lekki EKOTERM PLUS w ilości 26.000 litrów, wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, minimalna temperatura zapłonu 560C, zawartość siarki max. 0,20 % m/m,

całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg, zawartość wody max 200 mg/kg,

gęstość w temperaturze 15o C max. 0,860 Mg/m3


V. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10 00 00 00-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej na przedmiot zamówienia;

a) węgiel, miał b) olej opałowy.

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.


VIII. Termin wykonania zamówienia : od 22.09.2008r.do zakończenia sezonu grzewczego 2008/2009

ogłoszonego przez Wójta Gminy Mniów.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:


1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). Aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ (załącznik nr 3)


X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1.  XI Kryterium oceny ofert: Cena-100%


XI. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie


XIII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 10.09.2008 r. do godz. 9.30

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 10.09.2008 r. o godz. 1000

 

XV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


SIWZ_opal__2008-09.pdf
Oswiadczenie.pdf
Zal_nr_1.pdf
wzor_umowy_dostawy_opalu_2008-09.pdf2008.08.01:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz i odwóz uczniów do Zespołów Szkół w Mniowie i Grzymałkowie w roku 2008/2009

 

Numer ogłoszenia: 178134 – 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe,

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak,

nr ogłoszenia: 144664 - 2008


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26 – 080 Mniów,

ul. Centralna 9, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 3737039, fax 041 3737039.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOD ZAMÓWIENIA


II: 1) OPIS


 1. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie w roku szkolnym 2008/2009.


II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi,


II. 1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie w roku szkolnym 2008/2009

Trasa Nr 1. Mniów - Pielaki - Pieradła - Lisie Jamy - Olszyna - Mniów Zespół Szkół (44 uczniów, przywóz i odwóz).

Trasa Nr 2. Mniów - Pępice -Cierchy- Malmurzyn - Piaski -Mniów Zespół Szkół ( 50 uczniów, przywóz i odwóz).

Trasa Nr 3. Grzymałków - Pałęgi-Wólka Kłucka- Grzymałków Zespół Szkół (35 uczniów, 1 przywóz + 2 odwozy).

Trasa Nr 4. Grzymałków - Wólka Kłucka - Grzymałków Zespół Szkół (25 uczniów, 1 przywóz + 2 odwozy).

 

II. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60 11 72 00 – 3


II. 1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmując wszystkie zamówienia i części: 73 600,00


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


V. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2008 r.


V. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2


V. 3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

. LECH TRANS Paweł Lech, 26 – 080 Mniów, Pępice 38, kraj/woj. świętokrzyskie.


V. 4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


. Cena wybranej oferty:

. Oferta z najniższą ceną: 400,00 / oferta z najwyższą ceną: 420,00

. Waluta: PLN.
2008.07.18:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie w roku szkolnym 2008/2009

Znak.ZOPO.341-1/08

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie w roku szkolnym 2008/2009

 

Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:

144664 – 2008 z dnia 30.06.2008

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pow. Kielce, tel. 041 3737039, fax 041 3737039.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi j.w. wybrana została oferta złożona przez :

LECH TRANS Paweł Lech, 26-080 Mniów, Pępice 38

 

Cena wybranej oferty – 428,00 zł brutto (za jeden dzień przewozowy)

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 2 oferty ważne:

Nr 1. LECH TRANS Paweł Lech, 26-080 Mniów, Pępice 38

Nr 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna, 25-504 Kielce, ul. Czarnowska 12

 

Złożone oferty w wyniku streszczenia oceny i porównania ofert w kryterium oceny ofert 100% - cena, otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1 - 100,00

Oferta Nr 2 - 95,24
2008.06.30:
Ogłoszenie o przetargu na dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

Mniów, 30.06.2008 r.

Znak: ZOPO.341 -1/08

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039, www.mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.).

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub ze strony Zamawiającego

www.mniow.pl

 1. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie

a po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich odwóz do miejsca zamieszkania na trasach:

 

Trasa Nr 1. Mniów - Pielaki - Pieradła - Lisie Jamy - Olszyna - Mniów Zespół Szkół (44 uczniów, przywóz i odwóz).

 

Trasa Nr 2. Mniów - Pępice -Cierchy- Malmurzyn - Piaski -Mniów Zespół Szkół ( 50 uczniów, przywóz i odwóz).

Trasa Nr 3. Grzymałków - Pałęgi-Wólka Kłucka- Grzymałków Zespół Szkół (35 uczniów, 1 przywóz + 2 odwozy).

Trasa Nr 4. Grzymałków - Wólka Kłucka - Grzymałków Zespół Szkół (25 uczniów 1 przywóz + 2 odwozy).

 

V. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60117200-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 01.09 .2008 r. – 19.06.2009 r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od

Wykonawców następujących dokumentów:

 

1). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3). zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4). oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, o których mowa w rozdziale III pkt 1

( załącznik nr 3 ).

 

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 XI. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena

XII. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

XIII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 16.07.2008 r. do godz. 930

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 16.07.2008 r. o godz. 1000

 

XV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 


Specyfikacja.pdf
zalacznik_1.pdf
zalacznik_2.pdf
oswiadczenie.pdf2008.06.12:
Wynik przetargu na opracowanie projektów budowlanych na budowę chodników, dróg i parkingu

Zn:GKOŚ.II.341 – 11/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

na opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T - odcinek Węgrzynów – Borki

od km 19+640 do km 21+097 tj. odc. o dł. 1457 m

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika:

a) w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T odcinek Skoki – Grzymałków ul. Krótka

od km 13+040 do km 13+350 tj. o dł. 310 m

b) w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałków ul. Świętokrzyska

od km 22+500 do km 22+870 tj. o dł. 370 m

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T odcinek Grzymałków ul. Kościelna

od km 13+765 do km 14+230 tj. o dł. 465 m

 

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0467T odcinek Serbinów - Rogowice

od km 7+634 do km 9+484 tj. o dł. 1850 m

 

Zadanie nr 4

Budowa chodnika w ciągu drogi osiedlowej – odcinek Mniów ul. Centralna od km 0+207 do

km 0+340 oraz od km 0+425 do km 0+840 tj o dł. 548 m

 

Zadanie nr 5

Budowa dróg w miejscowości Mniów:

a) ul. Wrzosowa o dł. 1150 m,

b) ul. Cicha o dł. 118 m,

c) ul. Spokojna o dł. 125 m,

d) ciąg pieszo-jezdny o dł. 120 m

 

Zadanie nr 6

Budowa parkingu w m. Mniów przy ul. Gajowej o pow. w granicach 1500 m2

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na opracowanie projektów budowlanych na budowę: chodników, dróg i parkingu.

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła:

a) przyjąć do realizacji ofertę złożoną przez:

Oferta Nr 02 - ZARZĄDZANIE I DORADZTWO - BUDOWNICTWO LĄDOWE

mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14

oferując następujące ceny:

- zadanie nr 1 za kwotę brutto 44.438,50 zł

- zadanie nr 2 za kwotę brutto 34.922,50 zł

- zadanie nr 3 za kwotę brutto 56.425,00 zł

- zadanie nr 4 za kwotę brutto 16.714,00 zł

- zadanie nr 5 za kwotę brutto 46.146,50 zł

- zadanie nr 6 za kwotę brutto 9.760,00 zł

 

b) odrzucić ofertę Nr 01 złożoną przez PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLE

Leszek Sas, 01-318 Warszawa, ul. E. Szwankowskiego 5/13.

Oferta nie spełnia zapisu zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych

oraz w pkt 7 SIWZ.

Zn:GKOŚ.II.341 – 11/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

na opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T - odcinek Węgrzynów – Borki

od km 19+640 do km 21+097 tj. odc. o dł. 1457 m

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika:

a) w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T odcinek Skoki – Grzymałków ul. Krótka

od km 13+040 do km 13+350 tj. o dł. 310 m

b) w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałków ul. Świętokrzyska

od km 22+500 do km 22+870 tj. o dł. 370 m

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T odcinek Grzymałków ul. Kościelna

od km 13+765 do km 14+230 tj. o dł. 465 m

 

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0467T odcinek Serbinów - Rogowice

od km 7+634 do km 9+484 tj. o dł. 1850 m

 

Zadanie nr 4

Budowa chodnika w ciągu drogi osiedlowej – odcinek Mniów ul. Centralna od km 0+207 do

km 0+340 oraz od km 0+425 do km 0+840 tj o dł. 548 m

 

Zadanie nr 5

Budowa dróg w miejscowości Mniów:

a) ul. Wrzosowa o dł. 1150 m,

b) ul. Cicha o dł. 118 m,

c) ul. Spokojna o dł. 125 m,

d) ciąg pieszo-jezdny o dł. 120 m

 

Zadanie nr 6

Budowa parkingu w m. Mniów przy ul. Gajowej o pow. w granicach 1500 m2

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na opracowanie projektów budowlanych na budowę: chodników, dróg i parkingu.

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła:

a) przyjąć do realizacji ofertę złożoną przez:

Oferta Nr 02 - ZARZĄDZANIE I DORADZTWO - BUDOWNICTWO LĄDOWE

mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14

oferując następujące ceny:

- zadanie nr 1 za kwotę brutto 44.438,50 zł

- zadanie nr 2 za kwotę brutto 34.922,50 zł

- zadanie nr 3 za kwotę brutto 56.425,00 zł

- zadanie nr 4 za kwotę brutto 16.714,00 zł

- zadanie nr 5 za kwotę brutto 46.146,50 zł

- zadanie nr 6 za kwotę brutto 9.760,00 zł

 

b) odrzucić ofertę Nr 01 złożoną przez PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLE

Leszek Sas, 01-318 Warszawa, ul. E. Szwankowskiego 5/13.

Oferta nie spełnia zapisu zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych

oraz w pkt 7 SIWZ.

 
2008.06.13:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów

Mniów, dnia 12 czerwca 2008 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy MNIÓW

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Mniowie uchwały nr 6/XXIV/08 z dnia 19 marca 2008r o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów, uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000r., w obrębie sołectw Pałęgi, Straszów, Gliniany Las, Grzymałków, Skoki, Wólka Kłucka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, w terminie do dnia 11 lipca 2008 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
2008.06.09:
Wynik przetargu na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego

Zn:GKOŚ.II.341 – 10/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w m. Cierchy przewodu oświetlenia drogowego długości 300 m od słupa nr 4 do słupa nr 4/6

Zadanie nr 2

Podwieszenie w linii niskiego napięcia „Pieradła 1” przewodu oświetlenia drogowego

od słupa nr 6 do słupa nr 6/1

Zadanie nr 3

Podwieszenie w linii niskiego napięcia „Pieradła 2” przewodu oświetlenia drogowego długości

190 m od słupa nr 20 do słupa nr 24

Zadanie nr 4

Budowa odcinka linii napowietrznej – słupowej, oświetlenia drogowego w m. Borki Przecinka

długości około 500 mb od słupa nr 25 oraz odcinek o długości około 200 m od słupa nr 34

w linii niskiego napięcia Borki Przecinka.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego.

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęło 3 oferty.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła:

a) przyjąć do realizacji oferty złożone przez:

Oferta Nr 01 - BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ŁĄCZNOŚCI

TELEPROJEKT w WARSZAWIE Sp. z o.o.

00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25

oferując opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na zadanie nr 4 za kwotę brutto – 6 100,00 zł

 

Oferta Nr 03 - „USŁUGI PROJEKTOWE” Nadzór Techniczno – Elektryczny,

Lech Kacperski

26-200 Końskie, ul. Traugutta 2/6

oferując opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na zadania:

- zadanie nr 1 za kwotę brutto 600,00 zł

- zadanie nr 2 za kwotę brutto 600,00 zł

- zadanie nr 3 za kwotę brutto 600,00 zł

b) odrzucić ofertę Nr 02 złożoną przez PROJEKTY ELEKTRYCZNE – SKROBISZ

Małgorzata Skrobisz, 26-080 Mniów, ul. Gajowa 35. Oferta nie spełnia zapisu zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz w pkt 7 SIWZ.
2008.06.06:
Ogłoszenie Nr 1110/3/08 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów

Jednostka Urząd Gminy Mniów
26-080 Mniów; ul. Centralna 9
tel. 041 373 70 02; fax. 041 373 70 24
e-mail: Urząd Gminy w Mniowie 
Oferowane stanowisko Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 
Data ogłoszenia naboru 6 czerwca 2008 r. 
Termin składania dokumentów do 24 czerwca 2008 r. - do godziny 14:30 - w przypadku składania dokumentów osobiście,
w przypadku przesłania dokumentów pocztą - decyduje data stempla pocztowego. 
Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne; dopuszczalne inne wyższe, z tym że w tym przypadku kandydat musi legitymować się wykształceniem średnim ekonomicznym o specjalności finanse i rachunkowość. 
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania konieczne:
- minimum 3 lata stażu pracy (jako pracownik lub(i) działalność
gospodarcza na własny rachunek)
- znajomość programu PŁATNIK,
- znajomość programów finansowo-księgowych
- znajomość ustawy o podatku VAT oraz podatku akcyzowym,
- znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
2. Pożądane:
- praktyka w pracy w administracji samorządowej,
- znajomość przepisów Kodeksu pracy,
- umiejętność interpretacji przepisów,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- odporność na stres,
- znajomość obsługi komputera - korzystanie z oprogramowania
biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) 
Skrócony opis stanowiska pracy, główne zadania - sporządzanie w systemie komputerowym list płac pracowników,
- prowadzenie w systemie komputerowym kart wynagrodzeń pracowników,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
- rozliczanie wynagrodzeń,
- sporządzanie przelewów z wynagrodzeń i potrąceń,
- rozliczanie składek ZUS,
- rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT,
- rozliczanie wpłat na PFRON,
- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń społecznych
- współdziałanie w zakresie opracowania projektu budżetu gminy i sprawoz-
dań z jego realizacji,
- bieżące aktualizowanie informacji zamieszczanych w BIP dotyczących
zakresu działania referatu finansowego, 
Wymagane dokumenty 1. kserokopia dowodu osobistego,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. list motywacyjny,
4. życiorys - curriculum vitae,
5. kserokopie świadectw pracy, lub (i) zaświadczeń o prowadzeniu
działalności gospodarczej,
6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zaświadczenie z
zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,
7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z
późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zmianami),
10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,
11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata (druk do pobrania na stronie: www.bip.mniow.pl). 
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów tj.:
Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie
Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 20.
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Mniowie; 26-080 Mniów, ul. Centralna 9

Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:
"Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor ds. księgowości budżetowej" 
Uwagi Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu. 2008.05.29:
Wynik przetargu na budowę drogi osiedlowej

Zn:GKOŚ.II.341 – 7/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych, na wykonanie następującego zadania:

 

„budowa drogi osiedlowej” – budowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie korpusu drogowego w miejscowości Mniów ul. Głęboka.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity – Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

W wyniku postępowania udzielono zamówienia dla:

ZAKŁAD BUDOWLANO - MONTAŻOWY

inż. Stanisław Słoma

Miąsowa 37, 28-305 Sobków

 

Wykonawca w/wym. zadania wykona za kwotę:

 

Cena netto - 154.387,00 zł

VAT 22% - 33.965,14 zł

Brutto - 188.352,14 zł
2008.05.23:
Przetarg na opracowanie projektów budowlanych na budowę chodników, dróg i parkingu

Znak:GKOŚ.II.341- 11/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie 1

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T - odcinek Węgrzynów – Borki od km 19+640 do km 21+097 tj. odc. o dł. 1457 m.

Zadanie 2

Budowa chodnika:

a) w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T odcinek Skoki – Grzymałków ul. Krótka od km 13+040 do km 13+350 tj. o dł. 310 m

b) w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałków ul. Świętokrzyska od km 22+500 do km 22+870 tj. o dł. 370 m

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T odcinek Grzymałków ul. Kościelna od km 13+765 do km 14+230 tj. o dł. 465 m.

Zadanie 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T odcinek Serbinów – Rogowice od km 7+634 do km 9+484 tj. o dł. 1850 m.

Zadanie 4

Budowa chodnika w ciągu drogi osiedlowej – odcinek Mniów ul. Centralna od km 0+207 do km 0+340 oraz od km 0+425 do km 0+840 tj o dł. 548 m

Zadanie 5

Budowa dróg w miejscowości Mniów:

a) ul. Wrzosowa o dł. 1150 m,

b) ul. Cicha o dł. 118 m,

c) ul. Spokojna o dł. 125 m,

d) ciąg pieszo-jezdny o dł. 120 m

Zadanie 6

Budowa parkingu w m. Mniów przy ul. Gajowej o pow. w granicach 1500 m2

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 74.23.20.00 – 4

 

VI.Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – w chwili podpisania umowy

zakończenie – 31.03.2009 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej na min. 3 zadania w zakresie robót podobnym do zamówienia, a potwierdzenie winno zawierać zakres robót projektowych oraz wartość zadania.

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert.

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.06.05 do godz.09:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.06.05 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załączniki nr 3 i 4 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.05.21:
Przetarg na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego

Znak:GKOŚ.II.341- 10/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w m. Cierchy przewodu oświetlenia drogowego długości 300 m od słupa nr 4 do słupa nr 4/6

Zadanie nr 2

Podwieszenie w linii niskiego napięcia „Pieradła 1” przewodu oświetlenia drogowego od słupa nr 6 do słupa nr 6/1

Zadanie nr 3

Podwieszenie w linii niskiego napięcia „Pieradła 2” przewodu oświetlenia drogowego długości 190 m od słupa nr 20 do słupa nr 24

Zadanie nr 4

Budowa odcinka linii napowietrznej – słupowej, oświetlenia drogowego w m. Borki Przecinka długości około 500 mb od słupa nr 25 oraz odcinek o długości około 200 m od słupa nr 34 w linii niskiego napięcia Borki Przecinka.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 74.23.20.00 – 4

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

 

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – w chwili podpisania umowy

zakończenie – 31.12.2008 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24

spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

e) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

f) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.06.02 do

godz.09:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.06.02 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.05.20:
Informacja o umorzeniach w 2007 roku

Wójt Gminy w Mniowie na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) informuje:

a) w 2007 roku zaplanowane dochody na poziomie 19.298.357,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.078.793,50 zł, co stanowi 98,86 %,

natomiast plan wydatków w kwocie 19.548.357,00 zł wykonano w wysokości 18.623.596,53 zł tj. 95,27 %.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 455.196,97 zł,

b) nie występują zobowiązania wymagalne,

c) nie otrzymano dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,

d) Gmina udzieliła poręczenia kredytu pomostowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z siedzibą w Miedzianej Górze, natomiast nie udzielała gwarancji,


e) wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2007 roku.

Lp. Nazwisko i Imię Wysokość umorzenia Przyczyna umorzenia 
Miśtal Jan 1560,00 zł
+ 1058,00 zł 
ważny interes podatnika 
Feliszek Stanisław 567,00 zł ważny interes podatnika 
Feliszek Tomasz 779,20 zł ważny interes podatnika 
Nowicki Andrzej 637,50 zł ważny interes podatnika 

f) wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Lp. Nazwisko i Imię Wysokość udzielonej pomocy Przyczyna udzielonej pomocy 
Pacak Tomasz 817,00 zł ważny interes podatnika 
Pacak Sylwester 1086,00 zł ważny interes podatnika 
Szyszka Andrzej 1027,00 zł ważny interes podatnika 
Gumuła Mariusz,
Gumuła Karol 
2257,00 zł ważny interes podatnika 
Kotwica Halina 1191,00 zł ważny interes podatnika 2008.05.20:
Przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mniów ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Mniów, położonej przy ul. Centralnej 2 w Mniowie, stanowiącej część działki 497/1 w obrębie Mniów o powierzchni 4380 m², objętej księgą wieczystą KW nr 9161. Na nieruchomości znajduje się budynek byłej szkoły, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 270 m².

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona została na podstawie Uchwały Rady Gminy w Mniowie Nr 48/XVIII/07 z dnia 28.11.2007 r. do wydzierżawienia na okres 20 lat.

Celem dzierżawy jest adaptacja budynku starej szkoły lub jego rozbudowa i uruchomienie w nim specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej, a także świetlicy integracyjnej i innej działalności kulturalnej. Nie jest wykluczone prowadzenie dodatkowo innej działalności usługowej.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 30.000 zł netto, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wydzierżawiający zobowiązany będzie do ponoszenia 22% podatku VAT.

Czynsz będzie płatny w równych miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana, począwszy od 1 stycznia 2011 roku, jeden raz w roku kalendarzowym, ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku. Waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanego przez Prezesa GUS za rok poprzedzający.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot dzierżawy w zamkniętej kopercie z napisem ,,Przetarg-Nieruchomość w Mniowie'' w Urzędzie Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pok. nr 20 oraz wpłacenie wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł) w terminie do 23.06.2008 r.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mniowie nr 11 8493 0004 0030 0506 0134 0007 z dopiskiem ,,WADIUM- Nieruchomość w Mniowie''. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Wydzierżawiającego.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

5) aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego jeżeli oferta składana jest przez spółkę,

6) zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

7) szczegółową informację na temat sposobu zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia,

8) oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego,

9) dowód wpłaty wadium.

 

Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty czynszu.

Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2008 r. godzina 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie – sala konferencyjna.

O wyniku rozpatrzenia ofert zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy Oferenci.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert prowadzący przetarg zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do Oferentów, którzy złożyli te oferty.

Z Oferentem wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa na 20 lat.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje i materiały przetargowe wraz z formularzem oferty można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pok. nr 1 w godzinach 8.00-15.30 lub pobrać korzystając z poniższych odnośników.

 

Pełna treść ogłoszenia łącznie ze szczegółowymi warunkami przetargu w formacie Adobe PDF

Formularz oferty: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.05.15:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Mniów

Stanowisko_inspektor_ds._ksiegowosci_podatkowej.doc
kwestionariusz.doc2008.05.15:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mniów

Stanowisko_inspektor_ds._ksiegowosci_budzetowej.doc
kwestionariusz.doc2008.05.15:
Informacja o przebiegu wykonania budżet Gminy Mniów za I kw. 2008 roku

Wójt Gminy w Mniowie na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) informuje:

wg stanu na dzień 31 marca 2008 roku zaplanowane dochody na poziomie 20.975.033,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.511.598,60 zł, co stanowi 31,04 %, natomiast plan wydatków w kwocie 24.093.017,00 zł wykonano w wysokości 4.290.217,03 zł tj. 17,81 %.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.221.381,57 zł.

 

Mniów, dnia 30.04.2008 r.

Wójt Gminy Mniów

 

Leonard Świerczyński

 
2008.05.13:
Wynik przetargu na na remont drogi gminnej i dróg dojazdowych

Zn:GKOŚ.II.341 – 6/08

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych, na wykonanie następujących zadań:

1) remont drogi gminnej :

"Straszów - Stanowiska" na odcinku o długości 403 m i szer. 4,0 m

tj. od km 0+267 do km 0+670

2) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

a) "Borki – Jeziórko – Przecinka" na odcinku o długości 1129,0 m i szer. 3,0 m

tj. od km 0+000 do km 1+129

b) "Gliniany Las – Salata" na odcinku o długości 714,0 m i szer. 4,0

tj. od km 0+000 do km 0+714

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity – Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

W wyniku postępowania udzielono zamówienia dla:

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Fart" Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

 

Wykonawca w/wym. zadania wykona za kwotę:

Droga "Straszów - Stanowiska"

Cena netto - 65.982,50 zł

VAT 22% - 14.516,15 zł

Brutto - 80.498,65 zł

 

Droga "Borki – Jeziórko – Przecinka"

Cena netto - 153.186,75 zł

VAT 22% - 33.701,09 zł

Brutto - 186.887,84 zł

 

Droga "Gliniany Las - Salata"

Cena netto - 121.448,50 zł

VAT 22% - 26.718,67 zł

Brutto - 148.167,17 zł

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 24 m-ce gwarancji i rękojmi.
2008.05.08:
Wynik przetargu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Znak:BIGP.III.341-5/08

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na opracowanie:

 

"Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

 

ZADANIE 1- CIERCHY - BŁĄDZIKÓW

zadanie 2- MNIÓW, UL. WRZOSOWA"

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych -

(tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe

„ADIR” Sp. z o.o.

 

ul. Zamkowa 4

25-009 Kielce

 

Cena wybranej oferty : Zadanie 1 – Cierchy - Błądzików

Netto - 12.200,00 zł.

VAT – 22 % - 2.684,00 zł.

Brutto - 14.884,00 zł.

 

Cena wybranej oferty : Zadanie 2 – Mniów, ul. Wrzosowa

Netto - 9.000,00 zł.

VAT – 22 % - 1.980,00 zł.

Brutto - 10.980,00 zł.
2008.04.28:
Przetarg na opracowanie projektów budowlanych dróg

Znak:GKOŚ.II.341- 8/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T - odcinek Węgrzynów – Borki

od km 19+640 do km 21+097 tj. odc. o dł. 1457 m.

Zadanie nr 2

Budowa chodnika:

a) w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T odcinek Skoki – Grzymałków ul. Krótka

od km 13+040 do km 13+350 tj. o dł. 310 m

b) w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałków ul. Świętokrzyska

od km 22+500 do km 22+870 tj. o dł. 370 m

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T odcinek Grzymałków ul. Kościelna

od km 13+765 do km 14+230 tj. o dł. 465 m.

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T odcinek Serbinów - Rogowice

od km 7+634 do km 9+484 tj. o dł. 1850 m.

Zadanie nr 4

Budowa chodnika w ciągu drogi osiedlowej – odcinek Mniów ul. Centralna

od km 0+207 do km 0+340 oraz od km 0+425 do km 0+840 tj o dł. 548 m

Zadanie nr 5

Budowa dróg w miejscowości Mniów:

a) ul. Wrzosowa o dł. 1150 m,

b) ul. Cicha o dł. 118 m,

c) ul. Spokojna o dł. 125 m,

d) ciąg pieszo-jezdny o dł. 120 m

Zadanie nr 6

Budowa parkingu w m. Mniów przy ul. Gajowej o pow. w granicach 1500 m2

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 74.23.20.00 – 4

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – w chwili podpisania umowy

zakończenie – 31.03.2009 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej na min. 3 zadania w zakresie robót podobnym do zamówienia, a potwierdzenie winno zawierać zakres robót projektowych oraz wartość zadania.

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert.

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.05.19 do godz.10:00.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.05.19 o godz.10:30 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załączniki nr 3 i 4 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.04.28:
Wynik przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach, oraz studium wykonalności

Znak:BIGP.III.341-4/08

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na opracowanie:

 

"Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach, oraz studium wykonalności"

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych -

(tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Jerzy Łyjak

ul. Jagiellońska 2/20

26-600 Radom

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 64.000,00 zł.

VAT – 22 % - 14.080,00 zł.

Brutto - 78.080,00 zł.
2008.04.25:
Ogłoszenie o wyniku przetargu na na budowę odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie

Znak:BIGP.III.341-3/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

 

na roboty budowlane, polegające na:

 

,,Budowie odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie''

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych -

(tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Zakład Instalacji ,,WODKAN''

inż. Zdisław Rejman

ul. Gajowa 21, 26-080 Mniów

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 39.279,00 zł.

VAT – 22 % - 8.641,00 zł.

Brutto - 47.920,00 zł.
2008.04.21:
Modyfikacja SIWZ w przetargu na budowę odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie

Znak: BIGP. III.341-3-2008

Modyfikacja SIWZ

 

 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na na roboty budowlane pn:

"Budowa odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie"

 

Dokonanie się modyfikacji treści SIWZ na realizację w/w robót polegającej na:

 

skreśla się w rozdziale X pkt 2.c.

skreśla się w rozdziale XII pkt 2.

 

Urząd Gminy w Mniowie informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na skreśleniu w/w punktów w SIWZ.

 

Termin wykonania zamówienia określonego w SIWZ jak i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
2008.04.18:
Przetarg na budowę drogi osiedlowej

Znak:GKOŚ.II.341 - 7/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„budowa drogi osiedlowej” – budowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie korpusu drogowego w miejscowości Mniów ul. Głęboka.

 

 

V.Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.00.00.00 – 7

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.20 – 6

45.23.32.20 – 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII.Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – od chwili podpisania umowy

zakończenie - 15 października 2008 r

 

IX.Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) referencje

f) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

g) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

h) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

i) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 09 maja 2008 r. do godz.09:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2008 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 4 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.04.17:
Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Mniów, dnia 16 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail: budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na opracowanie:

 

,,Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

zadanie 1- CIERCHY - BŁĄDZIKÓW

zadanie 2- MNIÓW, UL. WRZOSOWA''

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 – 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na 01 grudnia 2008 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena – 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 30 kwietnia 2008 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik Nr 4 w formacie DJVU (2 strony, 238 KiB)

Załącznik Nr 4/1 w formacie DJVU (1. strona, wyższa rozdzielczość, 629 KiB)

Załącznik Nr 4/2 w formacie DJVU (2. strona, wyższa rozdzielczość, 1.4 MiB)
2008.04.15:
Modyfikacja SIWZ w przetargu na remont drogi gminnej i dróg dojazdowych

Urząd Gminy w Mniowie informuje, że na podstawie art 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie:

1) remontu drogi gminnej :

„Straszów - Stanowiska” na odcinku o długości 403 m i szer. 4,0 m

tj. od km 0+267 do km 0+670

2) remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

a) „Borki – Jeziórko – Przecinka” na odcinku o długości 1129,0 m i szer. 3,0 m

tj. od km 0+000 do km 1+129

b) „Gliniany Las – Salata” na odcinku o długości 714,0 m i szer. 4,0

tj. od km 0+000 do km 0+714

.

 

Pełna treść zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF.
2008.04.11:
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach, oraz studium wykonalności

Mniów, dnia 08 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

 

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach, oraz studium wykonalności”

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.10.2008r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena – 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

28 kwietnia 2008 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

28 kwietna 2008 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załączniki nr 3 -5 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word
2008.04.11:
Przetarg na budowę odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie

Mniów, dnia 07 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002

fax. /041/37-37-024

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane, polegające na:

 

"Budowa odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie"

-w/g projektu budowlanego oraz przedmiaru robót będącego załącznikiem do niniejszej specyfikacji.

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Mniów, ul. Centralna 9, w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej (www.bip.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 maja 2008 roku.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

 

Kryteria oceny: cena – 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20, w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 25 kwietnia 2008 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej, do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)

 

 

 

Wójt Gminy

 

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

 

Aktualizacja 2008.04.21

Znak: BIGP. III.341-3-2008

Modyfikacja SIWZ

 

 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na na roboty budowlane pn:

"Budowa odcinka 200 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 z 2 przykanalikami w Mniowie"

 

Dokonanie się modyfikacji treści SIWZ na realizację w/w robót polegającej na:

 

skreśla się w rozdziale X pkt 2.c.

skreśla się w rozdziale XII pkt 2.

 

Urząd Gminy w Mniowie informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na skreśleniu w/w punktów w SIWZ.

 

Termin wykonania zamówienia określonego w SIWZ jak i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
2008.04.10:
Przetarg na remont drogi gminnej i dróg dojazdowych

Znak: GKOŚ.II.341 - 6/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej www.bip.mniow.pl

 

IV.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1) remontu drogi gminnej :

 

„Straszów - Stanowiska” na odcinku o długości 403 m i szer. 4,0 m

tj. od km 0+267 do km 0+670

 

2)remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

 

a) Borki – Jeziórko – Przecinka na odcinku o długości 1129,0 m i szer. 3,0 m

tj. od km 0+000 do km 1+129

b) Gliniany Las – Salata na odcinku o długości 714,0 m i szer. 4,0

tj. od km 0+000 do km 0+714

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.30.00 – 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 – 2

 

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – od chwili podpisania umowy

zakończenie - 30 września 2008 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

e) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

f) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

g) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (oddzielnie na każdy odcinek).

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. do godz.9:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2008 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

Załącznik nr 4 w formatach: Adobe PDF, Open Document i MS Word

 

Aktualizacja 2008.04.15:

Treść zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF.
2008.04.07:
Wynik przetargu na: Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy

Zn: GKOŚ.II.341 – 2/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

na wykonywanie usług transportowych polegających na przewozie materiałów kamiennych oraz innych materiałów sypkich z przeznaczeniem na modernizację oraz remonty nawierzchni dróg gminnych z n/w. Kopalni:

a) Wola Morawicka

b) Kostomłoty

c) Górki Szczukowskie

d) Głuchowiec k/ Małogoszczy

e) piasku w Zaborowicach oraz transport na terenie gminy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na dostawę materiałów kamiennych.

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęło 7 ofert.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła:

a) przyjąć do realizacji oferty złożone przez:

Oferta Nr 01 - „ADAMS – TRANS” - Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew

oferując usługi transportowe w cenie brutto:

- Kopalnia Wola Morawicka - 9,76 zł/t

- Kopalnia Kostomłoty - 4,40 zł/t

 

Oferta Nr 07 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, „BAKAMA – BUD” Barbara Zapała, Kostomłoty I 242 A, 26-085 Miedziana Góra

oferując usługi transportowe w cenie brutto:

- Kopalnia Górki Szczukowskie – 7,54 zł/t

- Kopalnia Głuchowiec k/ Małogoszczy – 13,92 zł/t

- Kopalnia piasku w Zaborowicach

oraz transport na terenie gminy – 3,50 zł/t.

b) odrzucić ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe Robert Kotwica, Zaborowice 237. Oferta nie spełnia zapisu zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz w pkt 9 SIWZ.

W dniu 07.04.2008 r. zostały zawarte umowy z w/wym. oferentami.
2008.04.03:
Wynik przetargu na dostarczenie materiałów kamiennych

Mniów, 2008–04–01

Zn:GKOŚ.II.341 – 1/08

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
na wykonanie następującego zadania:

dostawę materiałów kamiennych

"Kruszywo niesortowane o granulacji 0 - 16 mm"

"Kruszywo niesortowane o granulacji 0 - 31,5 mm”

"Kruszywo niesortowane o granulacji 0 - 63 mm"

"Tłuczeń o granulacji 31,5 - 63 mm"

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) na dostawę materiałów kamiennych.

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła przyjąć do realizacji oferty złożone przez:

Oferta Nr 1 - INWEST-EKO SUROWCE - Sławomir Obarski Sp.K., ul. Złota 23, 25-015 Kielce

na dostawę kruszywa niesortowanego o gran. 0 ÷ 20 mm

oferując cenę brutto w wys. 17,08 zł/t.

Oferta Nr 2 - Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 130/19

oferując kruszywa za cenę brutto:

a) tłuczeń o gran. 31,5 - 63 mm - 25,62 zł/t

b) kruszywo niesortowane o gran. 0 - 31,5 mm - 25,62 zł/t

c) kruszywo niesortowane o gran. 0 ÷ 63 mm - 24,40 zł/t

W dniu 26.03.2008 r. zostały zawarte umowy z w/wym. oferentami.
2008.03.13:
Informacja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W dniu 25.02.2008 r. została wydana decyzja Nr 14/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie wodociągu międzyobiektowego od stacji uzdatniania wody do zbiornika magazynowego wody w miejscowości Borki.

W dniu 29.02.2008 r. zostały wydane decyzje lokalizacyjne dla następujących inwestycji:

decyzja nr 15/08 - budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borki,

decyzja nr 16/08 – budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności V= 300 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borki.

Toczy się postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami – zadanie 3 Mniów ul. Kielecka o długości około 350 mb. Inwestycja polegać będzie na spięciu istniejących dwóch wodociągów położonych po obydwu stronach drogi. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) w dniu 27.02.2008 r. „projekt” w/w decyzji został przesłany do organów uzgadniających tj : Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Kielcach Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.
2008.03.12:
Przetarg na: Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy

Mniów, 2008 – 03 – 12

Znak:GKOŚ.II.341 - 2/2008


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

  2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

  Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 ÷ 15:00.


II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.


III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 ÷ 15:00 lub na stronie

  internetowej (www.bip.mniow.pl)


IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych pt.:

 

- „Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy”.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 60.12.20.00 – 9

Przedmiot dodatkowy 60.12.21.30 – 9


VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.


VIII. Termin wykonania zamówienia:

  rozpoczęcie – od chwili podpisania umowy

  zakończenie - 31 grudnia 2008 r


IX. Warunki udziału w postępowaniu:


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

  zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

  złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) wykaz sprzętu.


  X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%


XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.03.20 do godz. 9:30 .


XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.03.20 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.


 1. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.


Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załącznik nr 1 w formacie Open Document

Załącznik nr 1 w formacie MS Word DOC

Załącznik nr 2 w formacie Open Document

Załącznik nr 2 w formacie MS Word DOC

Załącznik nr 3 w formacie Open Document

Załącznik nr 3 w formacie MS Word DOC
2008.02.29:
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Wójt Gminy Mniów ogłasza

pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, częściowo zalesionej o powierzchni 19900 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56 obręb ewidencyjny Skoki gmina Mniów, województwo Świętokrzyskie, księga wieczysta KW 20363, własność Gminy Mniów bez obciążeń hipotecznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 191.000,00 zł.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28 marca 2008 r. do godz.10.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 11 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które w akcie notarialnym zobowiążą się do wybudowania w uzgodnionym terminie budynku, a następnie prowadzenia w nim działalności polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych.

 

Oferta powinna nadto zawierać :

1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę ,oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5/ oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu oferent wyraża zgodę na umieszczenie w akcie notarialnym jego zobowiązania do wybudowania budynku przeznaczonego na działalność w zakresie opieki zdrowotnej i świadczenie usług zdrowotnych.

 

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł. w formie gotówkowej do dnia 28.03.2008 r. do godz. 10.30. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mniowie nr 11 8493 0004 0030 0506 0134 0007 w BS Kielce O/Mniów z oznaczeniem celu wpłaty.

 

Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 

Osoba wybrana na nabywcę przedmiotu przetargu zobowiązana jest pod rygorem przepadku wpłaconego wadium, do wpłaty ceny nabycia i zawarcia umowy Kupna – sprzedaży w terminie do 21 dni od daty przetargu.

 

Przetarg może być zamknięty bez wybrania ofert lub odwołany z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniowie pok. nr 1.
2008.02.29:
Ogłoszenie: wydzierżawienie nieruchomości

Wójt Gminy Mniów ogłasza konkurs ofert, mający na celu wyłonienie dzierżawcy nieruchomości o powierzchni 4380 m² położonej przy ul. Centralnej 2 w Mniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki 497/1 w obrębie Mniów, stanowiącej własność Gminy Mniów.

 

Informacje i materiały konkursowe wraz z formularzem oferty można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pok. nr 1 w godzinach 8.00-15.30 lub pobrać ze strony internetowej www.mniow.pl (zakładka BIP).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2008 r.o godz. 10.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie (pok. 20) Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9.

Regulamin konkursu w formacie Adobe PDF

Wzór oferty w formacie Adobe PDF

Wzór oferty w formacie Open Document

Wzór oferty w formacie MS Word DOC
2008.02.27:
Przetarg na dostarczenie materiałów kamiennych

Mniów, 2008.02.26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 – 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej www.bip.mniow.pl

 

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów kamiennych:

 

- Kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 16 mm

- Kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 31,5 mm

- Kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 63 mm

- Tłuczeń o granulacji 31,5 – 63 mm

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 14.11.00.00 – 5

Przedmioty dodatkowe 14.21.00.00 – 6

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na poszczególne granulacje kruszywa.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – od chwili podpisania umowy

zakończenie - 31 grudnia 2008 r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2008.03.06, do godz.9:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.03.06 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. 14 – sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Adobe PDF

Załączniki do specyfikacji w formacie Adobe PDF

Załączniki do specyfikacji w formacie Open Document

Załączniki do specyfikacji w formacie MS Word DOC
2008.02.15:
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W dniu 11.02.2008 r. została wydana decyzja Nr 11/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów – Zadanie I, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach: Przełom, Zachybie, Lisie Jamy, Borki.

W dniu 12.02.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

1. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzymałków w ciągu ulicy Krótkiej.

2. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Straszów.

3. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Pałegi.

 

W dniu 14.02.2008 r. zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zad. 1 Mniów ul. Zielona – Pielaki, decyzja nr 12/08.

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania 2 Borki-Zaolzie, Przecinka-Stachura, decyzja nr 13/08.
2008.02.15:
Wynik przetargu na opracowanie kosztorysu rozbiórki budynku

Znak:BIGP.III.341-1/08

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

„Kosztorysu na rozbiórkę uszkodzonego w wyniku pożaru budynku położonego w Mniowie przy ul. Kieleckiej 92 na działce nr 600”,

sporządzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

„Kosztorysu na rozbiórkę uszkodzonego w wyniku pożaru budynku położonego w Mniowie przy ul. Kieleckiej 92 na działce nr 600”,

sporządzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

„PRO EDUCATIO” s.c.

 

Chmielowice, ul. Spacerowa 23

26-026 Morawica

 

Cena wybranej oferty :

 

Brutto - 600,00zł.
2008.02.05:
Wynik przetargu na opracowanie studium wykonalności

Znak: RGIUE.341-2/08

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na opracowanie:

Studium wykonalności dla zadania ”Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów – I etap kanalizacji gminy”, „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mniów w sołectwie Mniów, Węgrzynów, Borki, Przełom i Lisie Jamy”, „I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniów – kanalizacja sołectwa Przełom, Pieradła, Zaborowice” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i finansową.

Wybrano następującą ofertę:

EUROFIN – Doradztwo i szkolenia Sp. z O.O.

ul. Jałowcowa 18 a

32-410 Dobczyce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 16.390,00 zł.

VAT – 22 % - 3.605,80 zł.

Brutto - 19.995,80 zł.
2008.02.01:
Przetarg na opracowanie kosztorysu rozbiórki uszkodzonego w wyniku pożaru budynku

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

„Kosztorysu na rozbiórkę uszkodzonego w wyniku pożaru budynku położonego w Mniowie przy ul. Kieleckiej 92 na działce nr 600”,

sporządzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 

Opis budynku.

 

Budynek usytuowany jest w Mniowie na działce nr 600 w pobliżu skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i ul. Gajowej, jest budynkiem murowanym, parterowym bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym, które w większości uległo spaleniu.

Kubatura budynku wynosi w obecnym stanie około - 2000 m³.

Powierzchnia zabudowy około - 400 m².

 

1. Opracowanie należy wykonać w 1 egzemplarzu.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15 kwietnia 2008 r.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem osób trzecich, oznaczonej „Kosztorys na rozbiórkę uszkodzonego budynku ” w terminie do dnia 15.02.2008 r. do godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 20 - sekretariat.

4. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 10:00 .

5. Do oferty należy dołączyć:

kserokopie uprawnień

zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Alicja Kołodziej i Tadeusz Lisowski

– tel. 37-37-004 wew. 55 i 56 – codziennie w godz. 8:00-_15:00.

7. Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 – 15:30 lub na stronie internetowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

9. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.04.2008 r.

10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Kryteria oceny: cena – 100 %.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami
2008.01.25:
Ogłoszenie o przetargu na opracowanie: Studium wykonalności...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

tel. (041) 37 37 002, -004, -020

fax. (041) 37 37 024

e-mail:budownictwo@mniow.pl rafal@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na opracowaniu:

 

Studium wykonalności dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów – I etap kanalizacji gminy”, „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mniów w sołectwie Mniów, Węgrzynów, Borki, Przełom i Lisie Jamy”, „I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniów – kanalizacja sołectwa Przełom, Pieradła, Zaborowice” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i finansową

-w/g wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, w godz. 7:30 - 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 90 dni od dnia podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena - 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, w terminie do dnia 5 lutego 2008 r. do godz. 10.00 – w sekretariacie Urzędu Gminy w Mniowie

Termin otwarcia ofert - 5 luty 2008 r. o godz. 10.30 – pokój nr 14 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie ODF.
2008.01.25:
Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie: Studium wykonalności...

Mniów, 2008-01-22

Znak: RGIUE.341-1/08

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na opracowanie:

Studium wykonalności dla zadania ”Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów – I etap kanalizacji gminy”, „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mniów w sołectwie Mniów, Węgrzynów, Borki, Przełom i Lisie Jamy”, „I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniów – kanalizacja sołectwa Przełom, Pieradła, Zaborowice” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i finansową.

 

Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 (nie złożono żadnej ważnej oferty) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poz. zm.)
2008.01.24:
Obwieszczenie

Znak: BIGP.II.7331/7/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Mniów ul. Centralna 9 26-080 Mniów, złożonego w dniu 15.01.2008r.r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu międzyobiektowego od stacji SUW do zbiornika magazynowego wody w miejscowości Borki .

Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
2008.01.24:
Obwieszczenie

Znak: BIGP.II.7331-7/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że dnia 24.01.2008r. przesłano „ projekt decyzji” o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu międzyobiektowego do uzgodnienia z : Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 25-561 Kielce ul. Witosa 86,

Jednocześnie informuje się strony , że przewidywany termin wydania decyzji do 10.03.2008r.
2008.01.18:
Obwieszczenie

Znak: BIGP.II.7331-5/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Mniów ul. Centralna 9 26-080 Mniów, złożonego w dniu 15.01.2008r.r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami zad.2 Borki Zaolzie – Przecinka -Stachura .

Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
2008.01.18:
Obwieszczenie

Znak: BIGP.II.7331-5/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że dnia18.01.2008r. przesłano „ projekt decyzji” o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami zad.2 Borki Zaolzie – Przecinka-Stachura. uzgodnienia z : Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Kielcach, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 25-561 Kielce ul. Witosa 86,

Jednocześnie informuje się strony , że przewidywany termin wydania decyzji do15.02.2008r.
2008.01.11:
Modyfikacja SIWZ w przetargu na opracowanie studium wykonalności

Urząd Gminy w Mniowie informuje, że na podstawie art 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie:

Studium wykonalności dla zadania ”Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów – I etap kanalizacji gminy”, „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mniów w sołectwie Mniów, Węgrzynów, Borki, Przełom i Lisie Jamy”, „I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniów – kanalizacja sołectwa Przełom, Pieradła, Zaborowice” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i finansową.

 

Pełna treść zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF.
2008.01.07:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia w drodze przetargowej

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mniów działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 na okres 21 dni tj. od dnia 7 do dnia 28 stycznia 2008 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia w drodze przetargowej, stanowiących własność gminy Mniów.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603) termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 us. 1 i 2 upływa z dniem 12 lutego 2008 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Mniowie pok. nr 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 41-3737002 wew. 45 w godz. 8:00 - 15:00.


Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Mniów przeznaczonych do sprzedaży

Lp Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia m² Numer księgi wieczystej Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Cena nieruchomości Forma zbycia 
Skoki  56 19900 20363 Nieruchomość niezabudowana, częściowo zalesiona  Położona na terenie produkcyjno – usługowym i zabudowy inne. 191 000 zł Przetarg pisemny ograniczony na cele realizacji obiektów służby zdrowia 
Pałęgi 51/2 1000 25731 Nieruchomość gruntowa niezabudowana Położona na terenie rolnym – zabudowa zagrodowa rozproszona 7 440 zł Przetarg ustny nieograniczony 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Mniów przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia m² Numer księgi wieczystej Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Cena nieruchomości Forma wydzierżawienia 
Mniów 497/1 8719 9161 Nieruchomość zabudowana (budynek starej szkoły i kioski handlowe osób fizycznych) Położona na terenie budowlanym – pod działalność administracyjną, kulturalną, usługową. Cena wywoławcza: czynsz mies.3,00 zł za 1 m². Część z budynkiem starej szkoły: dzierżawa do 20 lat, przetarg pisemny ograniczony. Części działki pod kioski handlowe: dzierżawa do 20 lat; przetarg ustny nieograniczony. 
Węgrzynów 493 24100 8875 Nieruchomość rolna – łąka Położona na terenie rolnym Cena wywoławcza: czynsz roczny 150 zł za 1 ha Przetarg ustny nieograniczony