Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2007
Dostępne ogłoszenia

Przetarg na opracowanie studium wykonalności

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału (węgiel, miał) w okresie od 24 stycznia 2008 do końca sezonu grzewczego 2007/2008 do szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie

Wynik przetargu na opracowanie projektów budowlanych chodników

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Przetarg na nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik przetargu na: odśnieżanie dróg gminnych

Wynik przetargu na: Remont drogi gminnej Nr 002211T

Wynik przetargu na opracowanie: Projektu Budowlano - Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów

Wyniki przetargu na: Modernizację sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Przetarg na roboty budowlane: Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projektowanie chodników

Wynik przetargu na roboty budowlane: Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w MNIOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU OFERTOWYM II DOTYCZĄCYM KOPARKO ? SPYCHARKI ?Białoruś?

Wynik przetargu na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią...

Wynik przetagu na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Przetarg na opracowanie: Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów

Wynik przetargu na wykonanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów

Przetarg na modernizację sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Przetarg na opracowanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Przetarg na opracowanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią

Wynik przetargu na dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Przetarg na remont drogi gminnej

Przetarg na opracowanie projektów chodników.

Przetarg na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły, termomodernizacji budynku oraz studium wykonywalności

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Ogłoszenie o wyniku na opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie

Przetarg na opracowanie: ?Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów?

Przetarg na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego

Przetarg na opracowanie projektów budowlanych

Ogłoszenie o wyniku przetargu i zawarciu umowy na: Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi

Przetarg na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły, termomodernizacji budynku oraz studium wykonywalności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2007/2008

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę opału (węgiel, miał i olej opałowy )

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż koparko-spycharki "Białoruś"

Przetarg na: remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przetarg na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 ?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA I PóROCZE 2007 ROKU

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału (węgiel, miał i olej opałowy) w sezonie grzewczym 2007/2008 do szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie

Ogłoszenie o przetargu na dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008

Wynik przetargu na: ?Termomodernizacjię budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach?

Wynik przetargu na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Wynik przetargu na roboty budowlane - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie

Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

Przetarg nieograniczony na usuwanie odpadów z terenu gminy Mniów

Przetarg na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie: Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów.

Przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach.

Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

Wynik przetargu na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

Wynik przetargu: ?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?

Przetarg na roboty budowlane - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie

Przetarg na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy: remont drogi osiedlowej.

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy: przebudowa drogi gminnej.

Przetarg nieograniczony na opracowanie: Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu pożarniczego

Ogłoszenie o wyniku przetargu: usługi transportowe.

Informacja o wynikach naboru: samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy.

Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Przetarg nieograniczony na ?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?

Przetarg na przebudowę drogi gminnej

Przetarg na remont drogi osiedlowej i dojazdowych do pól

Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.

Informacja o wynikach naboru na stnowisko Głównego Księgowego.

Przetarg na: transport materiałów kamiennych na drogi na terenie gminy.

Wynik przetargu na dostawę materiałów kamiennych.

Wyniki przetargu na usługi transportowe.

Postanowienie w sprawie przebudowy drogi

Przetarg - dostawa kruszywa i tłucznia,

Przetarg - Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy.

Przetarg na odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniów.

Nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.

Obwieszczenie - przebudowa drogi w Węgrzynowie.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCUI UMOWY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO
2007.12.31:
Przetarg na opracowanie studium wykonalności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Urząd Gminy w Mniowie

tel. (041) 37 37 002, -004, -020

fax. (041) 37 37 024

e-mail:budownictwo@mniow.pl rafal@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na opracowaniu:

 

Studium wykonalności dla zadania ”Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów – I etap kanalizacji gminy”, „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mniów w miejscowości Mniów, Węgrzynów, Borki i Grzymałków”, „I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniów – kanalizacja sołectwa Przełom, Lisie Jamy, Pieradła, Zaborowice” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i finansową.

-w/g wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, w godz. 7:30 - 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 90 dni od dnia podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena - 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, w terminie do dnia 15 stycznia 2008 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 15 stycznia 2008 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF (wraz z wszystkimi załącznikami).

 

Dodatkowo załączniki w w formatach umożliwiających edycję.

Załącznik Nr 1 w formatach: Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 3 w formatach: Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 4 w formatach: Oasis OpenDocument i MS Word
2007.12.28:
Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału (węgiel, miał) w okresie od 24 stycznia 2008 do końca sezonu grzewczego 2007/2008 do szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław  Bąk
tel. (041) 3737039   fax (041) 3737039 ,  www.mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony  o  wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177  z późn. zm.)

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego.

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

     Przedmiotem zamówienia jest :węgiel gat. I „kostka” w ilości  62 tony, węgiel gat. I „orzech” w ilości  43 tony,  kaloryczność nie mniejsza niż 28.000-  KJ/kg, zawartość siarki do -0,6 %, zawartość  popiołu  do -6 %, miał węgla kamiennego  kl. 25-12-10  w ilości  5 ton.

 

 V. Nomenklatura :   Wspólny Słownik Zamówień (CPV)-  10 11 00 00-7

                               

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie  dopuszcza złożenia oferty częściowej.

                                   

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : od  24.01.2008r.do zakończenia sezonu grzewczego 2007/2008r.
ogłoszonego przez Wójta Gminy Mniów.

IX.  Warunki udziału w postępowaniu:

     

      1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

          Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów: 

 

    1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    2). Oświadczenie o spełnieniu  warunków przez wykonawcę, o których mowa w rozdziale 6 pkt  1 SIWZ  (załącznik nr 3)

 

 X.    Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   

 

XI.   Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII.  Miejsce i termin składana ofert:

       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do  11.01.2008 r. do godz. 9.30   

                                                                                                                               

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu  11.01.2008 r. o godz. 1000    

                        

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.
2007.12.18:
Wynik przetargu na opracowanie projektów budowlanych chodników

Mniów, 2007 – 12 – 06

Znak:GKOŚ.II.341-11/07

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy


Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na:

opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 w m. Mniów na odcinku

od km 60+540 do km 61+122 tj. odc. o dł. 582 mb.

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T odcinek przez wieś Pieradła

od km 2+370 do km 2+520 tj. o dł. 150 mb.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T odcinek Pieradła – Zaborowice

od km 1+325 do km 3+425 tj. o dł. 2100 mb.

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T odcinek Pępice - Cierchy

od km 4+415 do km 6+165 tj. o dł. 1750 mb.


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie projektów budowlanych na budowę chodników.

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.

Wybrano następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

„ADIR” Spółka z o.o.

25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4 oferując cenę:

  Zadanie nr 1

  Kwota netto: 24 500,00 zł

  (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

  Kwota podatku VAT - 22 %; 5 390,00 zł

  (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

  Kwota brutto: 29 890,00 zł

  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

  Zadanie nr 2

  Kwota netto: 49 000,00 zł

  (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

  Kwota podatku VAT - 22 %; 10 780,00 zł

  (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

  Kwota brutto: 59 780,00 zł

  (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

  Zadanie nr 3

  Kwota netto: 37 000,00 zł

  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

  Kwota podatku VAT - 22 %; 8 140,00 zł

  (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)

  Kwota brutto: 45 140,00 zł

  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).

2007.12.14:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2007 – 12 - 14

Znak: FN.I.3054-1/2007

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na:

 

nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na:

 

nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

 

Wybrano ofertę:

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Mniowie

ul. Centralna 9; 26-080 Mniów

 

cena wybranej oferty:

brutto 60.213,84 zł

 

2007.12.06:
Przetarg na nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Mniów, dnia 6 grudnia 2007 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail: finansowy(at)mniow.pl

BIP: www.bip.mniow.pl

Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18

 

II. Tryb zamówienia :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 18 w godz. 7:30 – 15:30 lub na stronie internetowej.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Udzielenie kredytu w wysokości 1.576.000 zł, (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

V. Oferta częściowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VI. Oferta wariantowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VII. Termin wykonania zamówienia :

Zakończenie do dnia 27.12.2007 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

IX. Wymagane wadium :

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

X. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena –100%.

 

XI. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 20- sekretariat w terminie do 14.12. 2007 r. do godz. 9:30

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 14.12. 2007 r. o godz. 10:00.

 

XIII. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Wójt Gminy

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 3 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 4 w formacie Adobe PDF

Załącznik Nr 5 w formacie DjVu

Sprostowanie do SIWZ z dnia 7 grudnia 2007 r.

 

Wtyczki (ang. plugin) umożliwiające odczytanie Załącznika Nr 5 dostępne są na stronach:

dla MS Windows ze strony LizardTech Inc.

dla MS Windows ze strony GB Soft

dla Mac OS X

dla Linuks - UNIX

Format DjVu zastosowano by zapewnić maksymalną rozdzielczość przy jak najmniejszej objętości plików.

2007.11.27:
Wynik przetargu na: odśnieżanie dróg gminnych

Mniów, 2007 – 11 – 23

Zn:GKOŚ.II.341 - 12/07


Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy


Urząd Gminy w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie następujących usług:

- odśnieżanie dróg gminnych własnym sprzętem

oraz

- posypywanie nawierzchni własnymi materiałami uszarstniającymi

z podziałem na zadania o zasięgu terytorialnym:
a - Zadanie nr 1 – odśnieżanie dróg w miejscowościach: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Lisie Jamy, oraz inne wskazane przez Zamawiającego.

b - Zadanie nr 2 – odśnieżanie dróg w miejscowościach: Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, Wólka Kłucka, oraz inne wskazane przez Zamawiającego

c - Zadanie nr 3 – odśnieżanie dróg w miejscowościach: Skoki, Grzymałków, Zachybie, Borki oraz inne wskazane przez Zamawiającego

d - Zadanie nr 4 – posypywanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Grzymałków, Skoki, Pałęgi, Pielaki, Podchyby, Baran, Lisie Jamy, Mniów, Pępice.

Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 2 oferty.


W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie usług dla:

Zadanie Nr 1 – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Królewcu

za kwotę 53,50 zł za jedną godz. pracy (brutto)

Zadanie Nr 2 i Nr 3 – Zakład Usług Leśnych i Transportowych

Marek Kwaskowicz zam. Zaborowice 13

za kwotę 75,00 zł za jedną godz. pracy (brutto)

Zadanie Nr 4 – brak oferty.

W dniu 21.11.2007 r. została zawarta umowa z wyżej wymienionymi Wykonawcami.

2007.11.27:
Wynik przetargu na: Remont drogi gminnej Nr 002211T

Mniów, 2007–11–08

 

Zn:GKOŚ.II.341 – 9/07

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy


Urząd Gminy w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie:


remontu drogi gminnej Nr 002211T:

a) „Straszów - Stanowiska” na odc. 250 mb. o szer. 4,0 m


Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń.


Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęła 1 oferta.

W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie zadania dla:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROMO“ Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.


Wykonawca w/wym. zadanie wykona za kwotę:

Cena netto

59.278,97 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 97/100)

VAT 22%

13.041,37 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterdzieści jeden  złotych 37/100)

Cena brutto

72.320,34 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych 34/100).

Na wykonane prace Wykonawca udziela 12 m-cy gwarancji i rękojmi.

W dniu 5.11.2007 r. została zawarta umowa z wyżej wymienionym Wykonawcą.

2007.11.20:
Wynik przetargu na opracowanie: Projektu Budowlano - Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów

Znak:BIGP.III.341-18/07

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

"Projektu Budowlano - Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów".

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

"Projektu Budowlano - Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów".

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej

"Dynamik Filtr" Nocoń i Wspólnicy

Spółka jawna

 

ul. Dojazdowa 1

42-202 Częstochowa

 

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 119 000,00 zł.

VAT 22 % - 26 180,00zł.

Brutto - 145 180,00zł.

2007.11.14:
Wyniki przetargu na: Modernizację sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Znak:GOZ.341-2/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na roboty budowlane, polegające na:

 

"Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie"

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

 

na roboty budowlane, polegające na:

 

"Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie"

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ?PRAKTIW?

Paweł Ramiączek

25-204 Kielce, ul. Domki 3

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 46.469,30 zł

VAT ? 22 % - 10.223,25zł

Brutto - 56.692,55zł

 

Kierownik Gminnego Ośrodka w Mniowie

Ryszard Matuliński
2007.11.05:
Przetarg na roboty budowlane: Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. /041/37-37-003,

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane, polegające na:

 

?Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie?

-w/g projektu budowlanego oraz przedmiaru robót będącego załącznikiem do niniejszej specyfikacji.

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6, w godz. 7:30 ? 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 grudnia 2007 roku.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, (na konto Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie:86 8493 0004 0030 0506 0987 0001 Bank Spółdzielczy Kielce ? Oddział Mniów), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

 

Kryteria oceny: cena - 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6,w terminie do dnia 14 listopada 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 14 listopada 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka w Mniowie

 

Ryszard Matuliński

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 3 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 4 w formacie DjVu

Załącznik Nr 5 w formacie DjVu
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU

Wójt Gminy w Mniowie na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) informuje:

wg stanu na dzień 30 września 2007 roku zaplanowane dochody na poziomie 21.252.582,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.791.246,25 zł, co stanowi 74,30 %, natomiast plan wydatków w kwocie 21.502.582,00 zł wykonano w wysokości 11.763.455,64 zł tj. 54,71 %.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.027.790,61 zł.

 

Mniów, dnia 30.10.2007 r.

Wójt Gminy Mniów

 

Leonard Świerczyński

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8,00 ? 1500 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie następujących usług pt.:

 

- odśnieżanie dróg gminnych własnym sprzętem

oraz

- posypywanie nawierzchni własnymi materiałami uszarstniającymi

(piasek z dodatkiem soli 4 %).

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 90.21.20.00 ? 6

Przedmiot dodatkowy ? 90.21.30.00 ? 3

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. na poszczególne zadania.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

- sezon zimy 2007/2008

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym:

Sprawny sprzęt w postaci:

a) pług z lemieszem gumowym bądź stalowym z siłownikiem hydraulicznym wraz z nośnikiem lub,

b) pług strzałowy wraz z nośnikiem,

c) piaskarkę lub solarkę.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) wykaz sprzętu.

 

X. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.11.07 do

godz.930 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.11.07 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.


SIWZ5.pdfOgłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy

Urząd Gminy w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie:

 

remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

a) ?Borki ? Zaolzie? na odc. 170 mb. o szer. 3,0 m

b) ?Oblęgorek ? Pepice ? Barania Góra? na odc. 300 mb o szer. 3,0 m.

 

Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęła 1 oferta.

W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie zadania dla:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ?DROMO? Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Wykonawca w/wym. zadanie wykona za kwotę:

- droga ?Borki ? Zaolzie?

Cena netto - 25.171,89 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt

jeden złotych 56/100)

VAT 22% - 5.537,82 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem

złotych 82/100)

Cena brutto - 30.709,71 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset dziewięć

złotych 71/100)

 

- droga ?Oblęgorek ? Pępice ? Barania Góra?

Cena netto - 32.320,35 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia

złotych 35/100)

VAT 22% - 7.110,48 zł (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć

złotych 48/100)

Cena brutto - 39.430,83 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta

trzydzieści złotych 83/100)

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 12 m-cy gwarancji i rękojmi.

W dniu 24.10.2007 r. została zawarta umowa z w/wym. Wykonawcom.

 

 

 

 

 

 

 

Mniów, 2007 ? 05 ? 21

Zn:GKOŚ.II.341 ? 5/07

 

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przeprowadzone zostało na wykonanie zadania:

 

a) remont drogi osiedlowej

?Mniów ul. Znajoma? na odcinku o dł. 145 mb tj. od km 0+300 do km 0+445

 

b) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

?Borki ? Zaolzie? na odcinku o dł. 300 mb tj. od km 0+000 do km 0+300

?Lisie Jamy ? droga krajowa Nr 74? na odcinku o dł. 182 mb. tj.

od km 0+930 do km 1+112

 

W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie zadania dla:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ?DROMO? Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Wykonawca w/wym. zadania wykona za kwotę:

Droga ?Mniów ul. Znajoma?

Cena netto - 23.290,25 zł

VAT 22% - 5.123,86 zł

Brutto - 28.414,11 zł

 

Droga ?Borki - Zaolzie?

Cena netto - 35.603,56 zł

VAT 22% - 7.832,78 zł

Brutto - 43.436,34 zł

 

Droga ?Lisie Jamy ? droga krajowa Nr 74?

Cena netto - 30.868,64 zł

VAT 22% - 6.791,10 zł

Brutto - 37.659,74 zł

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

Urząd Gminy w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w Mniowie Oś. Domków Jednorodzinnych 2

przewodu oświetlenia drogoweg o długości 273 mb od słupa nr 16 do słupa nr 23

Zadanie nr 2

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w m. Pępice przewodu oświetlenia drogowego długości

180 mb od od stacji transformatorowej ?Pępice 1? do słupa nr 31

Zadanie nr 3

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi przewodu oświetlenia drogowego

od od stacji transformatorowej ?Pałęgi 2? do słupa nr 21

Zadanie nr 4

Budowa odcinka linii napowietrznej ? słupowej, oświetlenia drogowego w m. Pałęgi

długości około 400 mb od słupa nr 24 w kierunku skrzyżowania drogi Pałęgi - Wólka Kłucka ?

Grzymałków w linii niskiego napięcia Pałęgi 3.

Zadanie nr 5

Budowa odcinka linii napowietrznej ? słupowej, oświetlenia drogowego w Skokach w kierunku

Grzymałkowa długości około 300 mb od słupa nr 13 w linii niskiego napięcia Skoki 2.

Zadanie nr 6

Budowa odcinka linii napowietrznej ? słupowej, oświetlenia drogowego w Straszowie długości

ok. 200 mb od słupa nr 41 w kierunku drogi Straszów Jarosy w linii niskiego napięcia Straszów 1

 

Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęła 1 oferta, którą wybrano tj. USŁUGI PROJEKTOWE

Nadzór Techniczno ? Elektryczny - Lech Kacperski, 26-200 Końskie, ul. Traugutta 2/6

Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymywać będzie ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie12.850,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) na które składają się:

Zadanie nr 1

Wartość brutto: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zadanie nr 2

Wartość brutto: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zadanie nr 3

Wartość brutto: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zadanie nr 4

Wartość brutto: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 5

Wartość brutto: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 6

Wartość brutto: 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

W dniu 24.10.2007 r. została zawarta umowa z w/w oferentem..

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projektowanie chodników

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 815 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8,00 ? 1500 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 w m. Mniów na odcinku

od km 60+540 do km 61+122 tj. odc. o dł. 582 mb.

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T odcinek przez wieś Pieradła

od km 2+370 do km 2+520 tj. o dł. 150 mb.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T odcinek Pieradła ? Zaborowice

od km 1+325 do km 3+425 tj. o dł. 2100 mb.

 

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T odcinek Pępice - Cierchy

od km 4+415 do km 6+165 tj. o dł. 1750 mb.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 74.23.20.00 ? 4

 

 

VI.Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

 

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? w chwili podpisania umowy

zakończenie ? 30.06.2008 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej na min. 3 zadania w zakresie robót podobnym do zamówienia, a potwierdzenie winno zawierać zakres robót projektowych oraz wartość zadania.

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.11.05 do

godz.1000.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.11.05 o godz.1015 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


SIWZ4.pdf2007.10.31:
Wynik przetargu na roboty budowlane: Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Znak:GOZ.341-1/07

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na roboty budowlane, polegające na:

 

?Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie?

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

 

 

W toku postępowania nie rozpatrzono z powodu odrzucenia dwóch ofert, w związku z czym postępowanie o udzielenia tego zamówienia unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy - Pzp ? nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka w Mniowie

 

Ryszard Matuliński

2007.10.29:
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w MNIOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU OFERTOWYM II DOTYCZĄCYM KOPARKO ? SPYCHARKI ?Białoruś?

1. Dane Sprzedającego: Gminny Zakład Usług komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, 26 ? 080 Mniów, tel./fax. (041) 37-37-004 w. 52 / 37-37-024

2. Przedmiot sprzedaży:

- koparko - spycharka na podwoziu ciągnika BIAŁORUŚ JUMZ 65 KM,

- rok produkcji 1974 po odbudowie w roku 1996 w ZNMR - Żary ,

- pojemność silnika 4 940 cm3,

- przebieg: 5.481 Mth.

3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Sprzedającego ? w Mniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

4. Cena wywoławcza: brutto 10.667,00zł (słownie: Dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych)

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 800,00 zł, (słownie: osiemset zł), na konto Sprzedającego: BS Kielce O/Mniów 52 8493 0004 0030 0506 0958 0001 do dnia 12 listopada 2007r.do godz. 1000 . Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie będzie równa co najmniej cenie wywoławczej zaproponowanej przez Sprzedającego. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, natomiast oferentowi którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.

6. Oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?Sprzedaż koparko ? spycharki Białoruś? do dnia 12 listopada 2007r do godziny 10:00 w pokoju nr 2 Sprzedającego przy Urzędzie Gminy w Mniowie ul. Centralna 9.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2007r o godzinie 10:15.

8. W przypadku złożenia przez oferentów ofert opiewających na tą samą wartość, zostanie przeprowadzona licytacja ustna między tymi oferentami w terminie określonym przez Sprzedającego.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10. Osobą upoważnioną do udzielenia dodatkowych informacji jest Pan Krzysztof Krasowski (nr telefonu (041) 37-37-004 w.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007.10.29:
Wynik przetargu na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią...

Mniów, 2007 ? 10.29

Znak:BIGP.III.341-17/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

 

Wybrano następującą ofertę:

Pracownia Projektowo-Wykonawcza

Józef Andrzej Munnich

26-021 Daleszyce

Niesatchów 21

 

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 65.000,00 zł.

VAT ? 22 % - 14.300,00zł.

Brutto - 79.300,00zł.

 
2007.10.29:
Wynik przetagu na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Mniów, 2007 ? 10- 29

Znak:BIGP.III.341-16/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

 

Wybrano następującą ofertę:

Pracownia Projektowo-Wykonawcza

Józef Andrzej Munnich

26-021 Daleszyce

Niesatchów 21

 

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 72 000,00 zł.

VAT ? 22 % - 15 840,00zł.

Brutto - 87 840,00zł.

 
2007.10.22:
Przetarg na opracowanie: Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów

Mniów, dnia 22 października 2007 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002

fax. /041/37-37-024

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

na opracowanie :

 

?Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów?.

 

Materiały dotyczące niniejszego zamówienia można uzyskać odpłatnie (20,0 zł) w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7.30 ? 15.30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.mniow.pl).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 15 marca 2008 r. dla zadania nr 1 związanego ze Stacją, oraz 200 dni od zawarcia umowy dla zadania nr 2 związanego z rurociągiem tłocznym i zbiornikiem poza stacją.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł oraz przedstawienia wykazu prac projektowych wykonania w ciągu ostatnich 5 lat kompletnej dokumentacji technicznej na minimum 2 zadania o zakresie robót podobnych do zamówienia, z czego jedna jest eksploatowana od co najmniej pół roku).

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 9 listopada 2007 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 9 listopada 2007 roku o godz. 10.30. Termin związania ofertą ? 30 dni. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

 

WÓJT GMINY

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

2007.10.19:
Wynik przetargu na wykonanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów

Znak:BIGP.III.341-13/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania

wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w

miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy

Mniów?.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania

wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w

miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy

Mniów?.

 

Przetarg unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.
Przetarg na modernizację sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Mniów, dnia 18 października 2007 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. /041/37-37-003,

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane, polegające na:

 

?Modernizacja sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Mniowie?

-w/g projektu budowlanego oraz przedmiaru robót będącego załącznikiem do niniejszej specyfikacji.

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6, w godz. 7:30 ? 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 20 grudnia 2007 roku.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, (na konto Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie:86 8493 0004 0030 0506 0987 0001 Bank Spółdzielczy Kielce ? Oddział Mniów), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6,w terminie do dnia 29 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 29 października 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka w Mniowie

 

Ryszard Matuliński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 3 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik Nr 4 w formacie DjVu

Załącznik Nr 5 w formacie DjVu

2007.10.17:
Przetarg na opracowanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30.03.2008r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

25 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

25 października 2007 roku o godz. 10:00.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3 do 5
2007.10.17:
Przetarg na opracowanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30.03.2008r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

25 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

25 października 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3 do 5
2007.10.17:
Wynik przetargu na dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią

Mniów, 2007 ? 10.16

Znak:BIGP.III.341-15/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

Przetarg unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.

2007.10.17:
Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Mniów, 2007 ? 10.16

Znak:BIGP.III.341-14/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności?

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

Przetarg unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.

2007.10.16:
Przetarg na remont drogi gminnej

Mniów, 2007 ? 10 ? 15

Znak:GKOŚ.II.341-9/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:00 ? 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 ? 15:00 lub na stronie

internetowej (www.mniow.pl)

 

IV.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 

remontu drogi gminnej :

 

a) ?Straszów - Stanowiska? na odc. 250 mb. o szer. 4,0 m

od km 0+017 do km 0+267

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

 

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? od chwili podpisania umowy

zakończenie - 30 listopada 2007 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

e) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

f) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

g) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

h) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.10.24 do godz.9:30.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.10.24 o godz.9:45 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

 
2007.10.16:
Przetarg na opracowanie projektów chodników.

Mniów, 2007 ? 10 ? 15

Znak: GKOŚ.II.341-10/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 815 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8:00 ? 15:00 lub na stronie

internetowej (www.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 w m. Mniów na odcinku

od km 60+540 do km 61+122

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T odcinek przez wieś Pieradła

od km 2+370 do km 2+520 tj. o dł. 150 mb.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T odcinek Pieradła ? Zaborowice

od km 1+325 do km 3+425 tj. o dł. 2100 mb.

 

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T odcinek Pępice - Cierchy

od km 4+415 do km 6+165 tj. o dł. 1750 mb.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 74.23.20.00 ? 4

 

 

VI.Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

 

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? w chwili podpisania umowy

zakończenie ? 30.06.2008 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej na min. 3 zadania w zakresie robót podobnym do zamówienia, a potwierdzenie winno zawierać zakres robót projektowych oraz wartość zadania.

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.10.24 do

godz.10:00.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.10.24 o godz.10:15 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

 

Pytania i odpowiedzi.

Odpowiedź na pytania oferentów - 2007.10.19
2007.10.08:
Przetarg na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły, termomodernizacji budynku oraz studium wykonywalności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.12.2007 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

05 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

05 października 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3 do 5
2007.10.08:
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Mniów, dnia 08 października 2007 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.12.2007r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

16 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

16 października 2007 roku o godz. 10:15.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3 do 5

2007.10.08:
Ogłoszenie o wyniku na opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Mniów, 2007 ? 10.08

Znak:BIGP.III.341-11/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności ?

 

Przetarg unieważniono ze względu na cenę ofertową wyższą niż kwota

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2007.10.08:
Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie

Mniów, 2007 ? 10.05

Znak:BIGP.III.341-12/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności ?

 

Przetarg unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.

2007.10.06:
Przetarg na opracowanie: ?Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów?

Mniów, dnia 05 października 2007 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002

fax. /041/37-37-024

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

na opracowanie :

 

?Projektu Budowlano ? Wykonawczego Obudowy studni, Stacji Uzdatniania wody, zbiornika na terenie stacji oraz obiektów towarzyszących w miejscowości Borki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mniów?.

 

Materiały dotyczące niniejszego zamówienia można uzyskać odpłatnie (20,0 zł) w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.mniow.pl).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 15 grudnia 2007 r. dla zadania nr 1 związanego ze Stacją, oraz 200 dni od zawarcia umowy dla zadania nr 2 związanego z rurociągiem tłocznym i zbiornikiem poza stacją.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł oraz przedstawienia wykazu prac projektowych wykonania w ciągu ostatnich 5 lat kompletnej dokumentacji technicznej na minimum 2 zadania o zakresie robót podobnych do zamówienia, z czego jedna jest eksploatowana od co najmniej pół roku).

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 15 października 2007 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 15 października 2007 roku o godz. 10:30. Termin związania ofertą ? 30 dni. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

WÓJT GMINY

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w formacie Adobe PDF.

Załącznik nr 1 w formacie Adobe PDF.

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik nr 3 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik nr 4 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik nr 5 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

ModyfikacjaSIWZ 2007.10.10 w formacie Adobe PDF.
2007.10.03:
Przetarg na opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego

Mniów, 2007 ? 10 ? 01

Znak:GKOŚ.II.341-8/07

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 815 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8,00 ? 1500 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w Mniowie Oś. Domków Jednorodzinnych 2

przewodu oświetlenia drogoweg o długości 273 mb od słupa nr 16 do słupa nr 23

Zadanie nr 2

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w m. Pępice przewodu oświetlenia drogowego długości

180 mb od od stacji transformatorowej ?Pępice 1? do słupa nr 31

Zadanie nr 3

Podwieszenie w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi przewodu oświetlenia drogowego

od od stacji transformatorowej ?Pałęgi 2? do słupa nr 21

Zadanie nr 4

Budowa odcinka linii napowietrznej ? słupowej, oświetlenia drogowego w m. Pałęgi

długości około 400 mb od słupa nr 24 w kierunku skrzyżowania drogi Pałęgi - Wólka Kłucka ?

Grzymałków w linii niskiego napięcia Pałęgi 3.

Zadanie nr 5

Budowa odcinka linii napowietrznej ? słupowej, oświetlenia drogowego w Skokach w kierunku

Grzymałkowa długości około 300 mb od słupa nr 13 w linii niskiego napięcia Skoki 2.

Zadanie nr 6

Budowa odcinka linii napowietrznej ? słupowej, oświetlenia drogowego w Straszowie długości

ok. 200 mb od słupa nr 41 w kierunku drogi Straszów Jarosy w linii niskiego napięcia Straszów 1

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 74.23.20.00 ? 4

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

 

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? w chwili podpisania umowy

zakończenie ? 31.03.2008 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

e) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

f) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

g) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X.Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.10.09 do

godz.900.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.10.09 o godz.915 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W załączeniu SIWZ oraz załączniki


SIWZ.pdf2007.09.28:
Przetarg na opracowanie projektów budowlanych

Mniów, 2007 ? 09 ? 26

Znak: GKOŚ.II.341-7/07

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004 fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 815 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8,00 ? 1500 lub na stronie internetowej www.mniow.pl

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T odcinek przez wieś Pieradła od km 2+370 do km 2+520 tj. o dł. 150 mb.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T odcinek Pieradła ? Zaborowice od km 1+325 do km 3+425 tj. o dł. 2100 mb.

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T odcinek Pępice - Cierchy od km 4+415 do km 6+165 tj. o dł. 1750 mb.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 74.23.20.00 ? 4

 

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na poszczególne zadanie.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? w chwili podpisania umowy

zakończenie ? 30.06.2008 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej na min. 3 zadania w zakresie robót podobnym do zamówienia, a potwierdzenie winno zawierać zakres robót projektowych oraz wartość zadania.

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.10.09 do

godz.930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.10.09 o godz.945 w siedzibie Urzędu Gminy

w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word
2007.09.28:
Ogłoszenie o wyniku przetargu i zawarciu umowy na: Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi

Mniów, 2007 ? 09 ? 26

Zn: GKRPA.341 ? 1/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

 

Urząd Gminy w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na :

?Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi"

Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęła 1 oferta i ją wybrano tj. Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymywać będzie ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie brutto 1.000,00zł miesięcznie (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł) tj. 12.000,00 zł rocznie.

W dniu 25.09.2007 r. została zawarta umowa z w/w oferentem.
2007.09.26:
Przetarg na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły, termomodernizacji budynku oraz studium wykonywalności

Mniów, dnia 26 września 2007 r.

Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail: budownictwo@mniow.pl www.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie, wraz z Przychodnią z 1 gabinetem stomatologicznym i 1 gabinetem lekarskim do udzielania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i osób dorosłych, termomodernizacji istniejącego budynku, oraz studium wykonalności?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.12.2007 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

05 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

05 października 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

 

Wójt Gminy

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w formacie Adobe PDF.

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załączniki nr 3-5 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word
2007.09.26:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2007/2008

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na : ?Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie w sezonie grzewczym 2007/2008".

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 167955-2007 z dnia 17.09.2007 r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i tablicy ogłoszeń.

 

Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Firmy:

 

1. Zakup oleju opałowego lekkiego ? PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 10a/204 - cena oleju opałowego za 1 litr wynosi 2,94 zł. brutto.

Wybrana została oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę opału (węgiel, miał i olej opałowy )

Mniów, 18.09.2007 r.

Znak.ZOPO.341-5/07

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę opału (węgiel, miał i olej opałowy )

w sezonie grzewczym 2007/2008 do szkół.

 

Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:

132639 ? 2007 z dnia 02.08.2007

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pow. Kielce.

Osoba upoważniona do kontaktów: Bąk Czesław, Tel. 041 3737039, Fax 041 3737039.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie działając zgodnie z art.95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) informuje, że w dniu 20.08.2007 r. odbył się przetarg w trybie nieograniczonym na: ?Dostawę opału (węgla,miału i oleju opałowego ) w sezonie grzewczym 2007/2008 do szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie?

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęły 3 oferty na zakup i dostawę węgla i miału i 5 ofert na zakup i dostawę oleju opałowego.

Zamawiający wybrał do realizacji oferty Firmy:

1. Zakup opału (węgla i miału) - KARBONEKX Sp. z o.o. 26-065 Piekoszów, ul. Kolejowa 39a

cena wybranej oferty brutto : 85 572,50 zł.

2. Zakup oleju opałowego lekkiego - PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława

Jagiełły 10a/204 ? cena wybranej oferty brutto: 58 760,00 zł.

Wykonawca , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zaoferował najniższą cenę ofertową brutto oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.

W dniu 11.09.2007 r. została zawarta umowa na dostawę węgla i miału, a 17.09.2007 na dostawę oleju opałowego.
2007.09.25:
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż koparko-spycharki "Białoruś"

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w MNIOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU OFERTOWYM DOTYCZĄCYM KOPARKO ? SPYCHARKI ?Białoruś?

 

 

1. Dane Sprzedającego: Gminny Zakład Usług komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9,

26 ? 080 Mniów, tel./fax. (041) 37-37-004 w. 52 / 37-37-024

2. Przedmiot sprzedaży:

- koparko - spycharka na podwoziu ciągnika BIAŁORUŚ JUMZ 65 KM,

- rok produkcji 1974 po odbudowie w roku 1996 w ZNMR - Żary ,

- pjemność silnika 4 940 cm3,

- przebieg: 5.481 Mth.

3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Sprzedającego ? w Mniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

4. Cena wywoławcza: brutto 12.800,00zł (słownie Dwanaście tysięcy osiemset złotych)

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł, (słownie: tysiąc zł), na konto Sprzedającego: BS Kielce O/Mniów 52 8493 0004 0030 0506 0958 0001 do dnia 3 października 2007r.do godz. 9:30.Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie będzie równa co najmniej cenie wywoławczej zaproponowanej przez Sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, natomiast oferentowi którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.

6. Oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?Sprzedaż koparko ? spycharki Białoruś? do dnia 3 października 2007r do godziny 10:00 w pokoju nr 2 Sprzedającego przy Urzędzie Gminy w Mniowie ul. Centralna 9.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2007r o godzinie 10:15.

8. W przypadku złożenia przez oferentów ofert opiewających na tą samą wartość, zostanie przeprowadzona licytacja ustna między tymi oferentami w terminie określonym przez Sprzedającego.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10. Osobą upoważnioną do udzielenia dodatkowych informacji jest Pan Krzysztof Krasowski (nr telefonu (041) 37-37-004 w.52)
2007.09.25:
Przetarg na: remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8,00 ? 1500 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 

remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych :

 

a) ?Borki ? Zaolzie? na odc. 170 mb. o szer. 3,0 m

b) ?Oblęgorek ? Pepice ? Barania Góra? na odc. 300 mb o szer. 3,0 m.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? od chwili podpisania umowy

zakończenie - 30 listopada 2007 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

e) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

f) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

g) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

h) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (odrębnie na każdy odcinek drogi).

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.10.03 do godz.900.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.10.03 o godz.915 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Poniżej znajduje się SIWZ wraz z załącznikami.


SIWZ.pdf2007.09.21:
Przetarg na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności

Mniów, dnia 20 września 2007 r.

Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

 

?Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach, oraz studium wykonalności?.

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.12.2007 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia:

01 października 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) w dniu:

01 października 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

 

Wójt Gminy

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w formacie Adobe PDF.

Załącznik nr 1 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załącznik nr 2 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

Załączniki nr 3-5 w formatach: Adobe PDF, Oasis OpenDocument i MS Word

2007.09.18:
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego

GZUK 341/02/07

Mniów, 2006-09-17

nazwa zamówienia:

dostawa oleju opałowego

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ulica Centralna9

26 ? 080 Mniów

E-mail gzuk.mniow@wp.pl

Godziny urzędowania 7.00-15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

dostawa 130.000 litrów oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2007/2008

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 23122100-9

 

 

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

5) Termin wykonania zamówienia:

05.10.2007 - 30.04.2008

 

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie "spełnia/nie spełnia".

 

7) Informacja na temat wadium:

nie przewiduje się wniesienia wadium

 

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium Cena - 100 %

 

9) miejsce i termin składania ofert:

Gminny Zakład USŁUG Komunalnych w Mniowie

ulica Centralna9

26 ? 080 Mniów

pokój nr 2

do dnia 2007-09-26 do godz. 10:00

 

10) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ulica Centralna 9

26 ? 080 Mniów

pokój nr 2

dnia 27.09.2007 o godz. 10.30.

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-10-26

 

12) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

 

Poniżej znajduje się SIWZ wraz z załącznikami.

 

 


SIWZ_na_olej.pdf

2007.09.12:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 ?

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-002 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 14.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Materiały dot. niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu

Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok. Nr 11 w godz. 8,00 ? 1500 lub na stronie

internetowej (www.bip.mniow.pl)

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

 

- ?Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi"

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 85.00.00.00-9

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 1.10.2007 r.

zakończenie ? 30.09.2008 r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami

ustawowymi,

2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zamówieniu prac

/jeśli ustawy nakładają taki obowiązek/,

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny.

4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5. Złożą oświadczenia zgodne z załączonym do formularza ofertowego i wyrażą zgodę na

zaproponowane w projekcie umowy (zał. nr 2) warunki realizacji zamówienia.

6. Mają doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

7. Przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub

przeszkolenie z zakresu ochrony przed przemocą w rodzinie.

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

 

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.09.19 do godz.1030 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.09.19 o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się SIWZ wraz z formularzem ofertowym i projektem umowy.

 

 

 


SIWZ.pdf

2007.08.23:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenia zamówienia publicznego na : ?Dostawę opału (węgiel, miał i olej opałowy) w sezonie grzewczym 2007/2008 do szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie?

Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 132639-2007 z dnia 02.08.2007 r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów www.mniow.pl i tablicy ogłoszeń.

 

Zamawiający wybrał do realizacji o f e r t ę Firmy:

1.Zakup opału (węgiel, miał)- KARBONEX Sp. z o.o. 26-065 Piekoszów, ul. Kolejowa 39a-

cena wybranej oferty brutto : 85 572,50 zł.

2.Zakup oleju opałowego lekkiego ? PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 10a/204 - cena wybranej oferty brutto: 58 760,00 zł.

Wykonawca , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zaoferował najniższą cenę ofertową brutto oraz uzyskał największą ilość punktów na podstawie streszczenia oferty i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

a) na zakup opału:

1. KARBONEX Sp. z o.o. 26-065 Piekoszów, ul. Kolejowa 39a - 100 pkt

2. Firma Wielobranżowa ?ELDUD? Elżbieta Dudek, Borki 75, 26-080 Mniów - 99 pkt

3. KF DOMENA Sp. z o.o. 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 3 - 79 pkt

b) na zakup oleju opałowego:

1. PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/234 - 100 pkt

2. MEGATERM Robert Druszcz, 26-600 Radom, ul. Żelazna 1 - 99,6 pkt

3. KONKRET Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Mariańskiego 36 - 99,1 pkt

4. ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869 - 93,3 pkt

5. Przedsiębiorstwo EKO Sp. z o.o. 26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk Kościelny 48 - 91,1 pkt


2007.08.24:
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008

Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:

130517 ? 2007 z dnia 31.07.2007

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pow. Kielce.

Osoba upoważniona do kontaktów: Bąk Czesław, Tel. 041 3737039, Fax 041 3737039.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie działając zgodnie z art.95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) informuje, że w dniu 09.08.2007 r. odbył się przetarg w trybie nieograniczonym na: ?Dowóz uczniów do szkół i odwóz w roku szkolnym 2007/2008?.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

W postępowaniu udzielenia zamówienia wpłynęła 1 oferta i ją wybrano tj. Lech TRANS Paweł Lech , 26-080 Mniów, Pępice 38. Cena wybranej oferty za 1 dzień przewozowy brutto- 498,00 zł

W dniu 24.08.2007 r. została zawarta umowa z w/w oferentem..


2007.08.13:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz uczniów do szkół i odwóz w roku szkolnym 2007/2008 "

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznych Nr 130517-2007 z dnia 31.07.2007 r. oraz w siedzibie zamawiającego ( tablica ogłoszeń ) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów

www.mniow.pl. Wpłynęła 1 oferta i ją wybrano tj. LECH TRANS Paweł Lech, 26-080 Mniów, Pępice 38.

Cena wybranej oferty za 1 dzień przewozowy:

Netto - 465,42 VAT 7 % - 32,58 zł. Brutto ? 498,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA I PóROCZE 2007 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

 

Wójt Gminy w Mniowie na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) informuje:

w I półroczu 2007 roku zaplanowane dochody na poziomie 20.797.873,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.281.374,20 zł, co stanowi 54,24 %, natomiast plan wydatków w kwocie 20.945.873,00 zł wykonano w wysokości 7.968.005,65 zł tj. 38,04 %.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.313.368,55 zł.

 

Mniów, dnia 31.07.2007

Wójt Gminy Mniów

Leonard Świerczyński

 


2007.08.02:
Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału (węgiel, miał i olej opałowy) w sezonie grzewczym 2007/2008 do szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie

Mniów, 2007 ? 08 ? 01 Znak: ZOPO.341 ?5/07

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039 , www.mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub ze strony Zamawiającego

www.mniow.pl

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

a/. węgiel gat. I ?kostka? w ilości 115 ton, węgiel gat. I ?orzech? w ilości 72 tony, kaloryczność nie mniejsza niż 28.000- KJ/kg, zawartość siarki do -0,6 %, zawartość popiołu do -6 %, miału

węgla kamiennego kl. 25-12-10 w ilości 20 ton.

 

b/. olej opałowy lekki typ ?EKOTERM? w ilości 26.000 litrów, o temperaturze zapłonu nie niższej 550C,

zawartości siarki nie więcej niż 0,30 % m/m, zawartości stałych ciał obcych nie większa niż 24

mg/kg, wartości opałowej nie niższej niż 42,6 MJ/kg.

 

V. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 10 00 00 00-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej na przedmiot zamówienia

węgiel, miał lub olej opałowy.

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : od 20.09.2007r.do zakończenia sezonu grzewczego 2007/2008r.

ogłoszonego przez Wójta Gminy Mniów.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

 

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ (załącznik nr 3)

 

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 20.08.2007 r. do godz. 9.30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 20.08.2007 r. o godz. 1000

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


SIWZ_Specyfikacja.pdf
ZA___NR_1_-FORMULARZ_OFERTY.pdf
oswiadczenie.pdf
wzor_umowy_dostawy.pdf

2007.07.31:
Ogłoszenie o przetargu na dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039, www.mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.).

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub ze strony Zamawiającego

www.mniow.pl

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie

a po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich odwóz na trasach:

 

1. Pielaki -Pieradła- Lisie Jamy ? Mniów Zespół Szkół.

2. Pępice -Cierchy- Piaski -Mniów Zespół Szkół.

3. Pałęgi-Wólka Kłucka- Grzymałków Zespół Szkół (2 przywozy + 4 odwozy).

 

V. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 60117200-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 03.09 .2007 r. ? 20.06.2008r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od

Wykonawców następujących dokumentów:

 

1). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3). zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4). oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, o których mowa w rozdziale III pkt 1

( załącznik nr 3 ).

 

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 09.08.2007 r. do godz. 9.30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 09.08.2007 r. o godz. 1000

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 


specyfikacja_2006_2007.pdf
oswiadczenie.pdf2007.07.27:
Wynik przetargu na: ?Termomodernizacjię budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach?

Mniów, 2007 ? 07-27

Znak:BIGP.III.341-8/07

 

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na roboty budowlane, polegające na:

 

?Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach gm. Mniów.?

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

CREATIVE FUTURE

Mójcza 25

26-021 Daleszyce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 296.527,30 zł.

VAT ? 22 % - 65.236,01 zł.

Brutto - 361.763,31 zł.

2007.07.25:
Wynik przetargu na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Mniów, 2007?07-25

Znak:BIGP.III.341-9/07

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na opracowanie

 

?Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami :

zadanie 1- MNIÓW ? PIELAKI

zadanie 2- BORKI ZAOLZIE ? PRZECINKA ? STACHURA

zadanie 3- MNIÓW, UL. KIELECKA

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

 

zadanie 1- MNIÓW ? PIELAKI

Przetarg unieważniono ze względu na cenę ofertową wyższą niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

zadanie 2- BORKI ZAOLZIE ? PRZECINKA ? STACHURA

Przetarg unieważniono ze względu na cenę ofertową wyższą niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

zadanie 3- MNIÓW, UL. KIELECKA

Przetarg unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.

2007.07.24:
Wynik przetargu na roboty budowlane - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie

Mniów, 2007 ? 07-24

Znak:BIGP.III.341-6/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych,

 

na realizację projektu -

 

?tworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł utrzymania ? modernizacja ujęcia wody w serbinowie?

 

polegającego na wykonanie robót budowlanych :

 

? Rozbudowy stacji wodociągowej z instalacjami elektrycznymi, niezbędnymi urządzeniami i budową zbiornika wyrównawczego V= 150 m? w Serbinowie

gm. Mniów.?

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

 

 

Wybrano następującą ofertę:

 

?EKOPLAST? Dąbrowska, Wypych

Spółka Jawna w Jędrzejowie

ul. Szansa 2

28-300 Jędrzejów

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 319.414,66 zł.

VAT ? 7 % - 18.457,38 zł.

VAT ? 22 % - 12.262,33 zł.

Brutto - 350.134,37 zł.

2007.07.18:
Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

siec_radiowa.pdf2007.07.13:
Przetarg nieograniczony na usuwanie odpadów z terenu gminy Mniów

Znak: OSPG. 7062-23/2007

 

I. Zamawiający:

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9 , 26-080 Mniów

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

mgr Zbigniew Krakowiak, p. nr 1, tel. 37-37-004 w. 51, w godz. 8:00 - 15:00.

 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów z terenu gminy Mniów, w zakresie:

 

Zadanie I:

1.Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości na usuwanie odpadów na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mniów,

2.Zaopatrzenie nieruchomości z którymi zawarto umowy w pojemniki do gromadzenia odpadów na zasadzie dzierżawy,

3.Zaopatrzenie nieruchomości, które zadeklarowały segregację odpadów w worki na odpady segregowane,

4.Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych,

5.Odbiór z nieruchomości odpadów stałych nie segregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi,

6.Odbiór odpadów z nieruchomości, które nie zawarły umów indywidualnych,

7.Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów.

 

Zadanie II:

Zapewnienie czystości na 38 przystankach autobusowych na terenie gminy poprzez zebranie odpadów z przystanku co najmniej raz w tygodniu.

 

Zadanie III:

1.Dostarczenie pojemników na odpady (kontener o pojemności 15 m?) na okres do 7 dni w celu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i odbiór tych odpadów.

2.Dzierżawa pojemników na odpady ? kontener o pojemności 15 m?.

3.Transport odpadów zgromadzonych w kontenerach o pojemności 15 m? z terenu gminy Mniów na Składowisko Odpadów w Promniku.

4.Dzierżawa pojemników na odpady segregowane.

5.Opróżnianie pojemników z odpadami segregowanymi.

6.Odbiór odpadów niebezpiecznych.

7.Obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów.

 

Pożądany termin realizacji zadania: od 1.09.2007 r. do 31.08.2010 r.

 

Termin składania ofert do dnia 2007.07.30, do godz. 11:30.


SIWZ i załączniki

SIWZ.pdf   100 K
Zal1-3.pdf   101 K
Zal1-3.odt   17.9 K
Zal1-3.doc   153 K
2007.07.12:
Przetarg na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Mniów, dnia 12 lipca 2007 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. 0413737002, fax. 0413737024

E-mail: budownictwo(at)mniow.pl

www.mniow.pl

Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych na opracowanie:

 

?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

zadanie 1- MNIÓW ? PIELAKI

zadanie 2- BORKI ZAOLZIE ? PRZECINKA ? STACHURA

zadanie 3- MNIÓW, UL. KIELECKA?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na 100 dni od dnia zawarcia umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 25 lipca 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 25 lipca 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

 

Wójt Gminy

Leonard Świerczyński


Formaty udostępnionych dokumentów.

Poniżej zamieszona jest SIWZ w formacie PDF. Pozostałe załączniki są w formatach: PDF, MS Word i Open Document Format.

Załącznik 3, by zachować jak najlepszą rozdzielczość obrazu, zamieszono w formacie LizardTech DjVu.


SIWZ, załączniki nr 1, 2, 4 do 8

SIWZ.pdf   69 K
Zal1.odt   12.5 K
Zal2.odt   20 K
Zal4-8.odt   12.9 K
Zal1.pdf   20.0 K
Zal2.pdf   47 K
Zal4-8.pdf   56 K
Zal1.doc   102 K
Zal2.doc   128 K
Zal4-8.doc   116 K

Załącznik nr 3

Zal3_Z1.djvu   861 K
Zal3_Z2.djvu   795 K
Zal3_Z3-1.djvu   415 K
Zal3_Z3-2.djvu   566 K
2007.07.10:
Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie: Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów.

Mniów, 2007.07.09

Znak:BIGP.III.341-4/07

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych, na opracowanie:

 

?Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów:

 

zadanie 1- MNIÓW ? PRZEŁOM ? LISIE JAMY

zadanie 2- ZABOROWICE ? PIERADŁA - PIELAKI

zadanie 3- MNIÓW- WĘGRZYNÓW ? BORKI

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

?Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów :

 

 

zadanie 1- MNIÓW ? PRZEŁOM ? LISIE JAMY

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Pracownia Projektowo-Wykonawcza

Józef Andrzej Munnich

Niestachów 21, 26-021 Daleszyce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 84.420,00 zł.

VAT ? 22 % - 18.572,40 zł.

Brutto - 102.992,40 zł.

 

zadanie 2- ZABOROWICE ? PIERADŁA ? PIELAKI

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ?ADIR? Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 87.900,00 zł.

VAT ? 22 % - 19.338,00 zł.

Brutto - 107.238,00 zł.

 

zadanie 3- MNIÓW- WĘGRZYNÓW ? BORKI

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ?ADIR? Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 94.200,00 zł.

VAT ? 22 % - 20.724,00 zł.

Brutto - 114.924,00 zł.

2007.07.06:
Przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach.

Mniów, dnia 06 lipca 2007 r.

Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

Email na potrzeby przetargu: e-mail, strona WWW www.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane, polegające na:

 

?Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach gm. Mniów.?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać odpłatnie (kwota 20 zł) w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub nieodpłatnie na stronie internetowej (www.bip.mniow.pl).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15 listopada 2007 roku.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 27 lipca 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 27 lipca 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy

Leonard Świerczyński


Materiały dla oferentów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF - 78,5 KiB)

Załącznik 7 (PDF - 2,7 MiB)

Załącznik 8 (PDF - 559,5 KiB)


Załączniki 1-6 w formacie Open Document

Zal1.odt   12.8 K
Zal2.odt   23 K
Zal3.odt   11.0 K
Zal4.odt   11.6 K
Zal5.odt   9.0 K
Zal6.odt   8.6 K

Załączniki 1-6 w formacie Adobe PDF

Zal1.pdf   27 K
Zal2.pdf   51 K
Zal3.pdf   21 K
Zal4.pdf   49 K
Zal5.pdf   28 K
Zal6.pdf   27 K

Załączniki 1-6 w formacie MS Word

Zal1.doc   16.0 K
Zal2.doc   57 K
Zal3.doc   99 K
Zal4.doc   105 K
Zal5.doc   99 K
Zal6.doc   111 K
2007.07.06:
Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

siec_radiowa.pdf2007.07.05:
Wynik przetargu na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

Mniów, 2007?07-03

Znak:BIGP.III.341-7/07

Ogłoszenie o wyniku przetargu zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro,

na opracowanie ?Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami :

zadanie 1- MNIÓW ? PIELAKI

zadanie 2- BORKI ZAOLZIE ? PRZECINKA ? STACHURA

zadanie 3- MNIÓW, UL. KIELECKA

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na opracowanie:

 

?Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami :

 

zadanie 1- MNIÓW ? PIELAKI

Przetarg unieważniono ze względu na cenę ofertową wyższą niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

zadanie 2- BORKI ZAOLZIE ? PRZECINKA ? STACHURA

Przetarg unieważniono ze względu na cenę ofertową wyższą niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

zadanie 3- MNIÓW, UL. KIELECKA

Przetarg unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.

2007.06.18:
Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

siec_radiowa.pdf2007.06.18:
Wynik przetargu: ?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?

Mniów, 2007 ? 06-18

Znak:BIGP.III.341-3/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -

 

?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na ?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?.

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Zakład Projektowo ? Usługowy ?NOSAN?

25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 9

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 133.000,00 zł.

VAT ? 22 % - 29.260,00 zł.

Brutto - 162.260,00 zł.
2007.06.04:
Przetarg na roboty budowlane - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. 0413737002, fax. 0413737024

E-mail: budownictwo(at)mniow.pl

www.mniow.pl

Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 ? na realizację projektu -

 

?Tworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł utrzymania ? modernizacja ujęcia wody w Serbinowie?

 

polegającego na wykonanie robót budowlanych :

?Rozbudowy stacji wodociągowej z instalacjami elektrycznymi, niezbędnymi urządzeniami i budową zbiornika wyrównawczego V= 150 m? w Serbinowie gm. Mniów.?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej www.mniow.pl

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 listopada 2007 roku.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 23 lipca 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 23 lipca 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający informuje, że zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, jak również inne czynności prowadzone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą zamieszczane na stronie internetowej jako informacje dla Wykonawców.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)


SIWZ i załączniki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF 88,7 KiB

Załącznik nr 1 DOC, ODT i PDF

Załącznik nr 2 DOC, ODT i PDF

Załącznik nr 3 DOC, ODT i PDF

Załącznik nr 4 DOC, ODT i PDF

Załącznik nr 5 DOC, ODT i PDF

Załącznik nr 6 DOC, ODT i PDF

Załącznik nr 7:

Projekt budowlany zbiornika w formacie DjVu i rysunki

Projekt zagospodarowania działki w formacie DjVu i rysunek

Projekt budowlany - część elektryczna DjVu i rysunki

Projekt budowlany - opis techniczny DjVu i rysunki

 

Załącznik nr 8: (dwa pliki poniżej)

Przedmiar robót elektrycznych w formacie PDF

Przedmiar robót budowlano - montażowych w formacie: DjVu (skan wydruku, 1. strona 724 KiB, całość 6,9 MiB).

 

Pliki zamieszone są w formatach: PDF, MS Word, Open Document Format i LizardTech DjVu.


Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi1.pdf   48 K
Pytania_i_odpowiedzi2.pdf   87 K
2007.06.04:
Przetarg na opracowanie ?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. 0413737002, fax. 0413737024

E-mail: budownictwo(at)mniow.pl

www.mniow.pl

Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 ? na opracowanie:

 

?Projektu budowlano?wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

zadanie 1- MNIÓW ? PIELAKI

zadanie 2- BORKI ZAOLZIE ? PRZECINKA ? STACHURA

zadanie 3- MNIÓW, UL. KIELECKA?

 

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na 100 dni od dnia zawarcia umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny: cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 20 czerwca 2007 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 20 czerwca 2007 roku o godz. 10:30.

 

Termin związania ofertą ? 30 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszona jest SIWZ w formacie PDF. Pozostałe załączniki są w formatach: PDF, MS Word i Open Document Format.

Załącznik 3, by zachować jak najlepszą rozdzielczość obrazu, zamieszono w formacie LizardTech DjVu.


Załączniki nr 1, 2, 4 do 8

SIWZ.pdf   72 K
Zal1.pdf   20.0 K
Zal2.pdf   49 K
Zal4-8.pdf   30 K
Zal1.doc   102 K
Zal2.doc   131 K
Zal4-8.doc   118 K
Zal1.odt   12.5 K
Zal2.odt   21 K
Zal4-8.odt   13.4 K

Załącznik nr 3

Zal3_Z1.djvu   861 K
Zal3_Z2.djvu   795 K
Zal3_Z3-1.djvu   415 K
Zal3_Z3-2.djvu   566 KKwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok

Kwartalna_informacja_z_wykonania_bud__etu_jst_za_2006r.pdf
2007.05.26:
Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy: remont drogi osiedlowej.

Mniów, 2007 ? 05 ? 21

Zn:GKOŚ.II.341 ? 5/07

 

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przeprowadzone zostało na wykonanie zadania:

 

a) remont drogi osiedlowej

?Mniów ul. Znajoma? na odcinku o dł. 145 mb tj. od km 0+300 do km 0+445

 

b) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

?Borki ? Zaolzie? na odcinku o dł. 300 mb tj. od km 0+000 do km 0+300

?Lisie Jamy ? droga krajowa Nr 74? na odcinku o dł. 182 mb. tj.

od km 0+930 do km 1+112

 

W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie zadania dla:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ?DROMO? Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Wykonawca w/wym. zadania wykona za kwotę:

Droga ?Mniów ul. Znajoma?

Cena netto - 23.290,25 zł

VAT 22% - 5.123,86 zł

Brutto - 28.414,11 zł

 

Droga ?Borki - Zaolzie?

Cena netto - 35.603,56 zł

VAT 22% - 7.832,78 zł

Brutto - 43.436,34 zł

 

Droga ?Lisie Jamy ? droga krajowa Nr 74?

Cena netto - 30.868,64 zł

VAT 22% - 6.791,10 zł

Brutto - 37.659,74 zł

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

2007.05.26:
Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy: przebudowa drogi gminnej.

Mniów, 2007 ? 05 ? 21

Zn:GKOŚ.II.341 ? 4/07

 

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu i zawarciu umowy

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przeprowadzone zostało na wykonanie zadania:

 

- przebudowa drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych

?Chyby ? Baran? na odcinku o dł. 258 mb. tj. od km 1+022 do km 1+280

 

W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie zadania dla:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ?DROMO? Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Wykonawca w/wym. zadanie wykona za kwotę:

Cena netto - 31.878,88 zł

VAT 22% - 7.013,35 zł

Brutto - 38.892,23 zł.

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

2007.05.18:
Przetarg nieograniczony na opracowanie: Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów

Mniów, dnia 16 maja 2007 r.

Znak: BIGP.III.341/4/2007

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002, fax. /041/37-37-024

e-mail:budownictwo@mniow.pl www.bip.mniow.pl

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie:

Projektu budowlano-wykonawczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów:

zadanie 1- MNIÓW ? PRZEŁOM ? LISIE JAMY

zadanie 2- ZABOROWICE ? PIERADŁA - PIELAKI

zadanie 3- MNIÓW- WĘGRZYNÓW - BORKI

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej (www.mniow.pl).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia ustala się na 200 dni od dnia zawarcia umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 zł ( po 3.000,00 zł za każde zadanie) oraz wykaz prac o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia realizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat polegający na zaprojektowaniu kolektora sanitarnego o długości min. 10 km z pompowniami ścieków.

Kryteria oceny:

cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 6 lipca 2007 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 6 lipca 2007 roku o godz. 10:30.

Termin związania ofertą ? 60 dni.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)

Wójt Gminy

Leonard Świerczyński

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF (77,7 KiB).

Załącznik nr 1 w formacie PDF (39,6 KiB).

Załącznik nr 9 w formacie JPEG (843,0 KiB).

Załącznik nr 9 w formacie DvVu (265,8 KiB).


Załączniki 2-8 w formacie PDF

Zal2.pdf   20 K
Zal3.pdf   50 K
Zal4.pdf   15.1 K
Zal5.pdf   20 K
Zal6.pdf   19.9 K
Zal7.pdf   17.0 K
Zal8.pdf   17.1 K

Załączniki 2-8 w formacie ODF

Zal2.odt   12.7 K
Zal3.odt   21 K
Zal4.odt   10.3 K
Zal5.odt   12.0 K
Zal6.odt   12.7 K
Zal7.odt   9.8 K
Zal8.odt   9.6 K

Załączniki 2-8 w formacie MS Word

Zal2.doc   102 K
Zal3.doc   46 K
Zal4.doc   98 K
Zal5.doc   105 K
Zal6.doc   100 K
Zal7.doc   97 K
Zal8.doc   97 K

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadane przez potencjalnych oferentów.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania 1 i 2.

2007.05.15:
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu pożarniczego

Znak: BIGP.III.341-5-2007

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 1. Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
 2. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Dostawcami są: przedmiot zamówienia - Jerzy Makuch, telefon (0)41 37-37-004, wew. 37, SIWZ ? Tadeusz Lisowski telefon (0)41 37-37-004 wewn.56. , fax 37 ? 37 - 024. e-mail: ug(at)mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową.

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

SIWZ w formacie Adobe PDF

SIWZ w formacie Openoffice.org

SIWZ w formacie MS Word

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ?Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego o masie do 3,5 t do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowicach?

 

o następujących parametrach technicznych:

1.Rok produkcji powyżej 1970 roku.

2.Pojemność silnika 2000 ? 2500 cm?.

3.Tylna oś ? koła bliźniacze.

4.Kabina załogi ? 9 osobowa.

5.Przebieg do 25.000 km.

6.Zbiornik na wodę ? 1000 litrów.

7.Autopompa 800l/min. - zabudowana.

8.Szybkie natarcie z węży 25 mm.

9.Możliwość podawania wody ze zbiornika otwartego.

10.Zamocowania na drabinę.

11.Możliwość ustawienia motopompy (sanki).

12.Stan techniczny bardzo dobry.

Dostawca musi być właścicielem pojazdu na dzień składania ofert.

Oferowany do dostawy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne.

 

V. Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -45.26.22.20-9

 

VI. Oferta częściowa:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

Dostawa w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

X. Wymagane wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 20- sekretariat w terminie do 30.05. 2007 r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 30.05. 2007 r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2007.05.08:
Ogłoszenie o wyniku przetargu: usługi transportowe.

Znak:GKOŚ.II.341 ? 3/07

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

usługi transportowe

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła przyjąć do realizacji ofertę złożoną przez:

P.H.U. ?DAW-TRANS?

Sławomir Podstawka

Kostomłoty I 270, 26-085 Miedziana Góra,

oferując cenę brutto za wykonaną usługę przy przewozie materiałów kamiennych z kopalni:

w Górkach Szczukowskich - 12,20 zł za 1 tonę.

2007.05.11:
Informacja o wynikach naboru: samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

2. Określenie stanowiska:

samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

Krakowiak Zbigniew, zam. Stachura

4. Wybrany kandydat:

Krakowiak Zbigniew, zam. Stachura

5. Uzasadnienie wyboru:

Do naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy zgłosiło się troje kandydatów. Dwie osoby nie spełniały wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Jedna z kandydatek przedstawiła jedynie życiorys i list motywacyjny, nie przedstawiła wymaganych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy. Druga z kandydatek nie spełniała wymagań w zakresie wykształcenia i stażu pracy (ukończone wykształcenie średnie, brak co najmniej trzyletniego okresu pracy w administracji).

Wszystkie wymagania niezbędne ze stanowiskiem pracy spełniał jedynie wybrany kandydat, o którym mowa w pkt 4 i to on został zatrudniony w Urzędzie Gminy w Mniowie na stanowisku ds. ochrony środowiska i promocji gminy od dnia 1 maja 2007 r.

 

Mniów, 10.05.2007 r.
2007.04.30:
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

kwartalne_spr.NDS.pdf2007.04.27:
Przetarg nieograniczony na ?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?

Mniów, dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zamawiający:

 

Gmina Mniów

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. /041/37-37-002

fax. /041/37-37-024

Regon:291010346, NIP: 959-167-95-18

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

?Opracowanie Projektu Budowlano ? Wykonawczego oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów?.

Materiały dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 15 w godz. 7:30 ? 15:30 lub na stronie internetowej (www.mniow.pl).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 200 dni od zawarcia umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w trybie w/w artykułów ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł oraz przedstawienia wykazu prac projektowych wykonania w ciągu ostatnich 5 lat kompletnej dokumentacji technicznej na minimum 2 zadania o zakresie robót podobnych do zamówienia (budowa lub kompletna rozbudowa oczyszczalni komunalnych o przepustowości minimum 1500 m3/d z czego jedna jest eksploatowana od co najmniej pół roku).

Kryteria oceny:

cena ? 100 %.

 

Oferta, sporządzona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, winna zostać złożona w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 20 w terminie do dnia 29 maja 2007 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, pok. nr 14 (sala konferencyjna) 29 maja 2007 roku o godz. 10:30.

Termin związania ofertą ? 30 dni. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.)


SIWZ i załączniki 1-8 w formacie PDF.

SIWZ.pdf   156 K
Zal-1.pdf   102 K
Zal-2.pdf   49 K
Zal-3.pdf   93 K
Zal-4.pdf   37 K
Zal-5.pdf   44 K
Zal-6.pdf   54 K
Zal-7.pdf   53 K
Zal-8.pdf   60 K

Załącznik nr 9

oczyszcz.djvu   72 K
oczyszcz.djvu   114 K

Wybrane załączniki w formacie do edycji (DOC i ODF).

Zal-2.odt   13.7 K
Zal-3.odt   21 K
Zal-5.odt   11.5 K
Zal-6.odt   10.9 K
Zal-7.odt   10.7 K
Zal-2.doc   70 K
Zal-3.doc   99 K
Zal-5.doc   71 K
Zal-6.doc   66 K
Zal-7.doc   66 K
Przetarg na przebudowę drogi gminnej

Mniów, 2007 ? 04 ? 24

Znak:GKOŚ.II.341 - 4/2007

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

przebudowy drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych:

 

1)?Chyby - Baran? od km 1+022 do km 1+280

 

 

V.Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.20 ? 6

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII.Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 04 czerwca 2007 r

zakończenie - 15 września 2007 r

 

IX.Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.05.15 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.05.15 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 

 

Przetarg na remont drogi osiedlowej i dojazdowych do pól

Mniów, 2007 ? 04 ? 24

Znak:GKOŚ.II.341 - 5/2007

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1)remontu drogi osiedlowej:

a) ?Mniów ul. Znajoma? od km 0+300 do km 0+445

 

2) remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych :

 

a) ?Borki - Zaolzie? od km 0+000 do km 0+300

b) ?Lisie Jamy ? droga krajowa Nr 74? od km 0+930 do km 1+112

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 04 czerwca 2007 r

zakończenie - 15 września 2007 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (odrębnie na każdy odcinek drogi).

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.05.15 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.05.15 o godz.1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 
2007.04.19:
Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy

Wójt gminy Mniów ogłasza nabór na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy w Mniowie

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 373 70 02, 373 70 04

2. Określenie stanowiska:

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy

3. Wymiar czasu pracy:

Pełen etat (40 godzin tygodniowo)

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: ( zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. Dz.U. nr 142 poz. 1593 z 2001 roku z późn. zm.):

- obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnia praktyka w administracji samorządowej,

- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i spełnia warunki określone w art. 3 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego (MS Word, MS Excel)

- znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska

- znajomość zagadnień w zakresie promocji i rozwoju infrastruktury turystycznej

- umiejętność planowania i projektowania szlaków turystycznych

- znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

6. Zakres zadań:

- utworzenie i prowadzenie ewidencji zawartych w § 7 Uchwały Rady Gminy w Mniowie Nr 9/VI/07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie opłat za usuwanie odpadów,

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami w gminie,

- koordynacja współpracy międzygminnej w dziedzinie turystyki i promocji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej,

- wdrażanie Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich finansowanej ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- dokumentacja i ochrona walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych gminy,

- promocja gminy

- współpraca z ARiMR

7. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.O ochronie danych osobowych Dz.

U. Nr 133, poz.883)

- list motywacyjny

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

8. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mniowie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego lub przesłać

pocztą na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

tel. (041) 373 70 02; 373 70 04

wraz z dopiskiem ?Nabór na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji gminy? w nieprzekraczalnym terminie do 27. 04. 2007r.

9. Przewidywany termin wstępnej analizy dokumentów: 30. 04. 2007r.

10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej.

11. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu tel. (041) 373 70 02; 373 70 04.
2007.04.13:
Nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie ogłasza nabór na głównego księgowego.

 

1. Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 37 37 179

 

2. Określenie stanowiska:

Główny księgowy

 

3. Wymiar czasu pracy:

Pełen etat (40 godzin tygodniowo)

 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: (zgodnie z art. 45, ust.2 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104 z dnia 30.06.2005r./):

- obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości bądź wykształcenie średnie (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości,

- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe i spełnia warunki określone w art. 3 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- biegła znajomość obsługi komputera ( word, exel, internet)

- znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej

- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej

- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych

- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

 

6. Zakres zadań:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi

- odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej

- odpowiedzialność za całokształt prac związanych za działalnością finansowo-księgową jednostki

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem

finansowym

- sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki

 

7. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Dz.U. Nr 133, poz.883)

- list motywacyjny

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska

głównego księgowego

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy

- oświadczenie o niekaralności

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

8. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego lub przesłać

pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 37 37 179

wraz z dopiskiem ?Nabór na stanowisko głównego księgowego? w terminie do

27.04.2007r.

 

9. Przewidywany termin wstępnej analizy dokumentów to: 30.04.2007r.

 

10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP.

 

11. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 041 37 37 179 w godz. 7:30-15:30

2007.04.13:
Informacja o wynikach naboru na stnowisko Głównego Księgowego.

W dniu 29.03.2006r. w wyniku II Etapu postępowania konkursowego na stanowisko Głównego Księgowego Komisja Konkursowa ustaliła, że:

- wpłynęły trzy oferty,

- kandydatki nie spełniły kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Przeprowadzone postępowanie konkursowe nie wyłoniło kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

2007.04.10:
Przetarg na: transport materiałów kamiennych na drogi na terenie gminy.

Mniów, 2007 ? 04 ? 10

Znak:GKOŚ.II.341 - 3/2007

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub pocztą.

b) Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych pt.:

 

- ?Transport materiałów kamiennych na drogi na terenie gminy?.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 60.12.20.00 ? 9

Przedmiot dodatkowy 60.12.21.30 ? 9

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? od chwili podpisania umowy

zakończenie - 31 grudnia 2007 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) wykaz sprzętu.

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

 

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.05.07 do godz.930 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.05.07 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 

 

W ó j t

 

 

Leonard Świerczyński

2007.04.10:
Wynik przetargu na dostawę materiałów kamiennych.

Mniów, 2006 ? 04 ? 06

Zn:GKOŚ.II.341 ? 1/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

dostawę materiałów kamiennych.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła przyjąć do realizacji ofertę złożoną przez:

INWEST-EKO SUROWCE Sławomir Obarski Sp.K. ul. Złota 23, 25-015 Kielce

oferując następujące ceny:

a) tłuczeń o gran. 31,5 ÷ 63 mm - 27,00 zł/t

b) kruszywo niesortowane o gran. 0 ÷ 20 mm - 20,00 zł/t

c) kruszywo niesortowane o gran. 0 ÷ 31,5 mm - 22,00 zł/t

d) kruszywo niesortowane o gran. 0 ÷ 63 mm - 22,00 zł/t

2007.04.10:
Wyniki przetargu na usługi transportowe.

Zn:GKOŚ.II.341 ? 2/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

usługi transportowe

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przyjętych do rozpatrzenia ofert, komisja postanowiła przyjąć do realizacji oferty złożone przez:

1) P.H.U. ?DAW-TRANS?

Sławomir Podstawka

Kostomłoty I 270, 26-085 Miedziana Góra,

oferując ceny brutto za wykonaną usługę przy przewozie materiałów kamiennych z następujących kopalni:

 

a) z Kopalni Laskowa i Kostomłoty - 9,76 zł za 1 tonę

b) z Kopalni Miedzianka - 12,20 zł za 1 tonę

c) z Kopalni Jaźwica - 12,20 zł za 1 tonę

d) z Kopalni ?Bukowa Góra? w Łącznej - 13,42 zł za 1 tonę

e) z Kopalni Morawica - 15,86 zł za 1 tonę

f) z Kopalni Wiśniówka - 12,20 zł za 1 tonę.

 

2) P.P.H.U. ?MAKPOL?

Edward Makuła

ul. Jagiellońska 46/19, 25-606 Kielce,

oferując cenę brutto za wykonaną usługę przy przewozie piasku

z Kopalni Zaborowice - 5,00 zł za 1 tonę

oraz krótkie odcinki na terenie gminy

2007.03.28:
Postanowienie w sprawie przebudowy drogi

Mniów, dnia 26.03.2007 r.

Znak:GKOŚ.III.7624-3/07

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r./, art. 46 ust. 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 i art. 49 ust.1, art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 z 2001 r. z późń. zm./, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z póżn. zm./ oraz wnioskiem Gminy Mniów z dnia 09.01.2007 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Węgrzynów o łącznej długości 1730 mb.

Ustalam

 

dla Gminy Mniów brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Węgrzynów.

 

 

Uzasadnienie

 

Powyższe rozstrzygnięto po zasięgnięciu wymaganych opinii Starosty Kieleckiego (postanowienie z dnia 19.03.2007 r. Znak:RO.II.7633-15/07) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (postanowienie z dnia 01.02.2007 r. Nr SE.V.-4431/14/07) co do konieczności sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jego zakresu. Przedmiotowe opinie uzyskano na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ochrony środowiska przy ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Otrzymują:

1.Mieszkańcy wsi Węgrzynów

/obwieszczenie/

2. a.a

2007.03.20:
Przetarg - dostawa kruszywa i tłucznia,

Mniów, 2007.03.20

Znak:GKOŚ.II.341 - 1/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub pocztą.

b) Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów kamiennych:

 

- ?Kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 16 mm?

- ?Kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 31,5 mm?

- ?Kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 63 mm?

- ?Tłuczeń o granulacji 31,5 ? 63 mm?

 

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 14.11.00.00 ? 5

Przedmioty dodatkowe 14.21.00.00 ? 6

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? od chwili podpisania umowy

zakończenie - 31 grudnia 2007 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.04.05 do godz.09:30 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.04.05 o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

2007.03.20:
Przetarg - Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy.

Mniów, 2007.03.20

Znak:GKOŚ.II.341-2/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub pocztą.

b) Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych pt.:

 

?Transport materiałów kamiennych i sypkich na drogi na terenie gminy?.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 60.12.20.00 ? 9

Przedmiot dodatkowy - 60.12.21.30 ? 9

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? od chwili podpisania umowy

zakończenie - 31 grudnia 2007 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz sprzętu.

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

 

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2007.04.05 do godz.10:00 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.04.05 o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

2007.03.16:
Przetarg na odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami: Stanisław Stefańczyk, Krystyna Gorzelak

tel. (041) 3737004 w.51, 45 fax (041) 3737024 Referat GKOŚ

e-mail: ug(at)mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest :

ODŁAWIANIE I UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MNIÓW.

W szczególności:

1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Mniów do schroniska,

2) przyjmowanie i przetrzymywanie każdej ilości zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierzat ( w szczególności psów), które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji,

3) objęcie bezdomnych zwierzat opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiajacego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,

4) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt dostarczonych do schroniska i zapewnienie im pełnej opieki weterynaryjnej,

5) przyjmowanie zwierząt poszkodowanych w wypadkach i w inny sposób okaleczonych,

6) leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie,

7) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych (dostarczanych przez mieszkańcow) na koszt Wykonawcy,

8) znakowanie zwierząt przyjętych z terenu Gminy Mniow oraz podawanie informacji o ich numerach tatuaży,

9) przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

Wyłapywanie zwierząt będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy pod numerem telefonu wskazanym przez Wykonawcę w ciągu 24 godz.

 

V. Nomenklatura:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 93.90.00.00-7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia: od 01 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2010 r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

warunek:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie wykonał min. 1 zamówienie odpowiadające charakterem niniejszemu zamówieniu. Zamawiający uzna za zamówienie o podobnym charakterze takie, które obejmowało wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia. W załączeniu należy zamieścić dokumenty ( opinie, referencje) od poprzednich zamawiających potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy ? Prawo zamówień publicznych.

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

 

X. Wymagane wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 10.04.2007 r. do godz.12??

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 10.04.2007 r. o godz.12:15.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert

2007.02.27:
Nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie ogłasza nabór na głównego księgowego.

1. Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 37 37 179

2. Określenie stanowiska:

Główny księgowy

3. Wymiar czasu pracy:

Pełen etat (40 godzin tygodniowo)

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: (zgodnie z art. 45, ust.2 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104 z dnia 30.06.2005r./):

- obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości bądź wykształcenie średnie (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości,

- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe i spełnia warunki określone w art. 3 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego (MS Word, MS Excel)

- znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej

- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej

- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych

- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

6. Zakres zadań:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i

pozabudżetowymi

- odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad

prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej

- odpowiedzialność za całokształt prac związanych za działalnością finansowo-

księgową jednostki

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem

finansowym

- sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki

7. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.O ochronie danych osobowych Dz.

U. Nr 133, poz.883)

- list motywacyjny

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska

głównego księgowego

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy

- oświadczenie o niekaralności

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

8. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego lub przesłać

pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-080 Mniów

ul. Centralna 6

tel. (041) 37 37 179

wraz z dopiskiem ?Nabór na stanowisko głównego księgowego? w terminie do

14.03.2007r.

9. Przewidywany termin wstępnej analizy dokumentów: 16.03.2007r.

10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzą umieszczone na stronie internetowej.

11. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 041 37 37 179.

2007.01.18:
Obwieszczenie - przebudowa drogi w Węgrzynowie.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Mniów z dnia 18.01.2007 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Znak:GKOŚ.III.7624-3/07

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 18 stycznia 2007 r. na wniosek Gminy Mniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia :

 

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Węgrzynów o łącznej długości 1730 mb.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Stosownie do art. 51 ust.3 pkt. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) wniosek ten został skierowany do Starosty Kieleckiego jako organu ochrony środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie pokój nr 1 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Mniów

2007.01.06:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCUI UMOWY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Mniów, 04.01.2007r Znak:ZOPO.341-8/06

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, województwo świętokrzyskie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nie ograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm ).

 

Na remont posadzek w salach lekcyjnych i korytarzu w ilości 500 m2 polegający na wymianie deszczułek dębowych na wykładzinę wraz z remontem podłoża oraz wykonanie posadzki z terakoty w ilości 30 m2 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach wybrano następującą ofertę:

 

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz, 36-122 Dzikowiec 110.

Cena brutto wybranej oferty wynosi 81.187,34 zł

Oferent zaoferował najniższą cenę.

Wpłynęło 6 ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2006/12/07-1972894 zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Dyrektor

/-/ Czesław Bąk