Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2006
Dostępne ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Przetarg na nabycie kredytu.

Obwieszczenie - przebudowa sieci energetycznej.

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg na: odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie nawierzchni materiałami uszarstniającymi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Specyfikacja na dostawe oleju

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty dróg.

Przetarg: remont dróg.

Wynik przetargu na budowę chodników, drogi i mostu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Przetarg na budowę chodników, drogi i mostu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowe parkingów

Ogłoszenie o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie studni głębinowej.

Ogłoszenie o przetargu art. spożywcze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Decyzja o lokalizacji pompowni dla miejscowości Kontrewers.

Ogłoszenie o przetargu na dostawe kruszywa

Ogłoszenie o przetargu art. spożywcze


2006.12.08:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Mniów, 2006.12.07 Znak: ZOPO.341 ? 8/06

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

a/. remont posadzek w salach lekcyjnych i korytarzu w ilości 500 m2 polegający na wymianie

deszczułek dębowych na wykładzinę typu ?TARKET? z remontem podłoża oraz położenie

30 m2 terakoty typu ?GRES? w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach.

 

V. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45431100-8, 45432111-5

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : do 28.02.2007r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów:

 

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4). Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5). Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.).

6). Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy.

7). Oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, umową, przedmiarem robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 18.12.2006 r. do godz. 9.30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 18.12.2006 r. o godz. 1000

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.
2006.12.06:
Przetarg na nabycie kredytu.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NABYCIE KREDYTU

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Spera Teresa tel. (041) 3737004 w.46, fax. (041) 3737024 Referat FN., e-mail: ug@mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową.

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Udzielenie kredytu w wysokości 1.300.000 zł,(słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych).

 

V. Oferta częściowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.

 

VI. Oferta wariantowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VII. Termin wykonania zamówienia :

Zakończenie do dnia 29.12.2006r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

IX. Wymagane wadium :

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

X. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena ?100%.

 

XI. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 20- sekretariat w terminie do 22.12. 2006 r. do godz.9:30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 22.12. 2006 r. o godz.10:00.

 

XIV. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2006.12.04:
Obwieszczenie - przebudowa sieci energetycznej.

Mniów dn.2006.12.04.

Znak: BIGP.II.7331-74/06

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek

Elektroprojektu S.A Oddział w Kielcach działającego w imieniu Zakładu Energetycznego, Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. z siedzibą ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko Kamienna

złożonego w tut. Urzędzie dnia 18.10.2006 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych w miejscowości Pałęgi, Wólka Kłucka, Grzymałków i Skoki.

 

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa sieci energetycznej napowietrznej ŚN 15 kV relacji Radoszyce-Niedźwiedź obejmująca:

budowę słupów pojedynczych lub zbliźniaczonych z żerdzi strunobetonowych lub wirowych,
budowę stacji transformatorowych Pałęgi 1,2,3,4, Wólka Kłucka 4,5,6 i 7, wraz z odcinkami linii 15 kV zasilającymi te stacje,
wymiana stacji transformatorowej Wólka Kłucka 2,
wymiana gołych przewodów w linii magistralnej na nowe o większym przekroju lub na izolowane, na odcinkach przebiegających przez tereny zadrzewione,
demontaż istniejących stacji transformatorowych Pałęgi 1,2,3, Wólka Kłucka 2,4 i 5,
demontaż istniejących słupów linii magistralnej.

Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie
Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów.

Podano do publicznej wiadomości: 04.12.2006 r.

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie następujących usług:

 

- odśnieżanie dróg gminnych własnym sprzętem

oraz

- posypywanie nawierzchni własnymi materiałami uszarstniającymi

z podziałem na zadania o zasięgu terytorialnym:

 

Zadanie Nr 1 ? odśnieżanie dróg w miejscowościach: Baran, Podchyby, Zaborowice,

Pielaki, Olszyna, Lisie Jamy.

Zadanie Nr 2 ? odśnieżanie dróg w miejscowościach:

Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, Wólka Kłucka.

Zadanie Nr 3 ? posypywanie nawierzchni w miejscowościach: Grzymałków, Pałęgi, Skoki, Pielaki, Podchyby, Baran, Lisie Jamy, Mniów, Pępice

 

W wyniku postępowania udzielono zamówienia na wykonanie usług dla:

Zadanie Nr 1 ? Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Królewcu

za kwotę 53,50 zł za jedną godz. pracy (brutto)

Zadanie Nr 2 ? Zakład Usług Leśnych i Transportowych

Marek Kwaskowicz zam. Zaborowice 13

za kwotę 70,00 zł za jedną godz. pracy (brutto)

Zadanie Nr 3 ? brak oferty.

 

2006.10.19:
Przetarg na: odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie nawierzchni materiałami uszarstniającymi

Znak:GKOŚ.II.341-15/2006

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub pocztą.

b) Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie następujących usług pt.:

 

- odśnieżanie dróg gminnych własnym sprzętem

oraz

- posypywanie nawierzchni własnymi materiałami uszarstniającymi

(piasek z dodatkiem soli 4 %).

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 90.21.20.00 ? 6

Przedmiot dodatkowy ? 90.21.30.00 ? 3

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. na poszczególne zadania.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

- sezon zimy 2006/2007

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie

art. 24 oraz spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym:

Sprawny sprzęt w postaci:

a) pług z lemieszem gumowym bądź stalowym z siłownikiem hydraulicznym wraz z nośnikiem lub,

b) pług strzałowy wraz z nośnikiem,

c) piaskarkę lub solarkę.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) wykaz sprzętu.

 

X. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.11.07 do

godz.0930 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.11.07 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Gmina Mniów , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Sz. Kołodziejczyk, T. Lisowski tel. (041) 3737004 w.36, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP, e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

 

II. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową.

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na następujące zadania:

 

Zadanie nr 1

 

1. W linii niskiego napięcia Wólka Kłucka 5 od słupa nr 18 dobudować odcinek linii na[powietrznej ASXSn oświetlenia drogowego długości około 400 mb wzdłuż ulicy Majowej stosując słupy ŻN lub EPV. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy sodowe dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników do wymaganej luminacji danej kategorii drogi.

3. Punk sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego przystosować do zwiększonego obciążenia.

4. System ochrony sieci - ?TN-C?.

 

Zadanie nr 2

 

1. W linii niskiego napięcia Grzymałków Szkoła od słupa nr 8 dobudować odcinek linii na[powietrznej ASXSn oświetlenia drogowego długości około 450 mb wzdłuż ulicy Majowej stosując słupy ŻN lub EPV. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy sodowe dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników do wymaganej luminacji danej kategorii drogi.

3. Punk sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego przystosować do zwiększonego obciążenia.

4. System ochrony sieci - ?TN-C?.

 

Zadanie nr 3

 

1. W linii niskiego napięcia Skoki 2 od słupa nr 13 dobudować odcinek linii na[powietrznej ASXSn oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej długości około 200 mb stosując słupy ŻN lub EPV. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy sodowe dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników do wymaganej luminacji danej kategorii drogi.

3. Punk sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego przystosować do zwiększonego obciążenia.

4. System ochrony sieci - ?TN-C?.

 

Zadanie nr 4

 

1. W linii niskiego napięcia Skoki 1 od słupa nr 9 dobudować odcinek linii na[powietrznej ASXSn oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej długości około 400 mb ( z czego 200 mb po istniejących słupach od słupa nr 9 do słupa nr 9/6 ) stosując słupy ŻN lub EPV. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy sodowe dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników do wymaganej luminacji danej kategorii drogi.

3. Punk sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego przystosować do zwiększonego obciążenia.

4. System ochrony sieci - ?TN-C?.

 

Zadanie nr 5

 

1. W linii niskiego napięcia Lisie Jamy od słupa nr 19 do słupa nr 19/4 podwiesić przewód Al 1x25 mm ? oświetlenia drogowego o długości 188 mb.

2. Na słupie nr 19/1 zabudować oprawę sodową dobierając typ oprawy oraz rodzaj wysięgnika do wymaganej luminacji danej kategorii drogi.

3. Istniejący punk sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego pozostaje bez zmian.

4. System ochrony sieci - ?TN-C?.

 

Zadanie nr 6

 

1. W linii niskiego napięcia Mniów Oś. Domków Jednorodzinnych 2 od słupa nr 16 do słupa nr 23 podwiesić przewód ASXSn 2x25 mm ? oświetlenia drogowego o długości 273 mb.

2. Na słupie nr 16, 18, 20, 22 zabudować oprawy sodowe dobierając typ oprawy oraz rodzaj wysięgnika do wymaganej luminacji danej kategorii drogi.

3. Istniejący punk sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego pozostaje bez zmian.

4. System ochrony sieci - ?TN-C?.

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

a) uzyskanie materiałów (map syt.-wys.) do projektowania,

b) przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz z wykazem właścicieli działek w obrębie objętym przedmiotem zamówienia,

c) opracowanie projektu budowlanego odrębnie na każde zadanie,

d) opracowanie ?ślepych kosztorysów? i kosztorysu ?inwestorskiego? na roboty objęte

w/w. projektem, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

zawierające niezbędne uzgodnienia i opinie, odrębnie na każde zadanie,

e) projekty należy uzgodnić w RZE Końskie i ZUDP Kielce,

f) projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozp. MSWiA w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

g) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji na budowę.

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 74.22.21.00.2

 

VI. Oferta częściowa :

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. na poszczególne zadania

 

VII. Oferta wariantowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia :

Zakończenie do dnia 30.03.2007r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu

składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w jego

wykonywaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami

zawarcia umowy.

Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Brak któregoś z elementów oferty lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) powoduje, że oferta jest

nie ważna z przyczyn formalnych i podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

X. Wymagane wadium :

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 20- sekretariat w terminie do 06.11. 2006 r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 06.11. 2006 r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

Mniów, 17.10.2006 r.

Znak:ZOPO.341-7/06

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - na dostawę opału ( węgiel, miał, olej opałowy )w sezonie grzewczym 2006/2007 do placówek oświatowych obsługiwanych przez ZOPO w Mniowie.

 

Na dostawę węgla i miału ? wybrano złożoną ofertę przez:

Firma Wielobranżowa ?ELDUD? Elżbieta Dudek, Borki 75, 26-080 Mniów.

Cena brutto oferty ? 91.841,60 złotych, w tym VAT: 16.561,60 zł.

Oferent zaoferowł najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

Na dostawę oleju opałowego typ EKOTERM ? wybrano złożoną ofertę Przez:

PETROLIS Sp. z o. o 26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 60

Cena brutto oferty ? 55.900.00 złotych, w tym VAT: 12.298,00 zł.

Ofernt zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 


2006.09.14:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

Mniów, 2006 ? 09 ? 08

Zn:GKOŚ.II.341 ? 14/06

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

a) remont drogi osiedlowej

?Mniów ul. Znajoma? na odcinku od km 0+012 do km 0+300

 

b) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych

?Wólka Kłucka ? Kołłątajówka? na odcinku od km 0+003 do km 0+195

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

?DROMO? Sp. z o.o.

26-200 Końskie, ul. Zielona 7

 

Wykonawca w/wym. zadanie wykona za kwotę:

Cena netto - 76.131,93 zł

VAT 22% - 16.750,35 zł

Brutto - 92.888,28 zł.

 

Na powyższą kwotę składają się:

?Mniów ul. Znajoma? - 57.086,79 zł

?Wólka Kłucka ? Kołłątajówka? - 35.801,49 zł.

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 12 m-cy gwarancji i rękojmi.

 


2006.09.11:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu

GZUK 341/03/06

Mniów, 2006-09-12

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

 

nazwa zamówienia:

dostawa oleju opałowego

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ulica Centralna9

26 ? 080 Mniów

E-mail gzuk.mniow@wp.pl

Godziny urzędowania 7.00-15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

dostawa 146.000 litrów oleju opałowego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2006/2007

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 23122100-9

 

 

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

5) Termin wykonania zamówienia:

05.10.2006 - 30.04.2007

 

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie "spełnia/nie spełnia".

 

7) Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 5.000 złotych

 

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium Cena - 100 %

 

9) miejsce i termin składania ofert:

Gminny Zakład USŁUG Komunalnych w Mniowie

ulica Centralna9

26 ? 080 Mniów

pokój nr 2

do dnia 2006-09-27 do godz. 10:00

 

10) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ulica Centralna 9

26 ? 080 Mniów

pokój nr 2

dnia 27.09.2006 o godz. 10.30.

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-09-26

 

12) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

 

 

 


2006.09.11:
Specyfikacja na dostawe oleju

SIWZ_na_olej.rtf   111 K

2006.09.13:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Mniów, 2006 ? 09 ? 12

Znak: ZOPO.341 ? 7/06

 

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

a/. węgiel gat. I ?kostka? w ilości 107 ton, węgiel gat. II ?orzech? w ilości 98 ton kaloryczności 27.000-

28.000 KJ/kg, zawartości siarki nie więcej 0,4-0,6 % zawartości popiołu 4-6 %, miału węgla

kamiennego kl. 25-12-06 w ilości 30 ton.

b/. olej opałowy lekki typ ?EKOTERM? w ilości 26.000 litrów, o temperaturze zapłonu nie niższej 55 stopni ,

zawartości siarki nie więcej niż 0,20 % m/m, zawartości stałych ciał obcych nie większa niż 24

mg/kg, wartości opałowej nie niższej niż 42,6 MJ/kg.

V. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 10 00 00 00-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej na przedmiot zamówienia

węgiel, miał lub olej opałowy.

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : od 09.10 .2006 r.do zakończenia sezonu grzewczego 2006/2007r

ogłoszonego przez Wójta Gminy Mniów.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

 

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.).

4).Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy.

 

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 29.09.2006 r. do godz. 9.30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 29.09.2006 r. o godz. 1000

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


2006.08.21:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty dróg.

Mniów, 2006 ? 08 ? 21

Znak:GKOŚ.II.341-14/2006

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą.

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1)remontu drogi osiedlowej:

?Mniów ul. Znajoma? od km 0+012 do km 0+300

2)remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

?Wólka Kłucka ? Kołłątajówka? od km 0+003 do km 0+195

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? po podpisaniu umowy

zakończenie ? 31 października 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (oddzielnie na każdy odcinek drogi).

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.09.06 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.09.06 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 
2006.08.03:
Przetarg: remont dróg.

Mniów, 2006 ? 08 ? 03

Znak:GKOŚ.II.341-13/2006

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą.

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1)remontu drogi osiedlowej:

?Mniów ul. Znajoma? od km 0+012 do km 0+445

2)remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

?Wólka Kłucka ? Kołłątajówka? od km 0+003 do km 0+195

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 01 września 2006 r

zakończenie ? 31 października 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (odrębnie na każdy odcinek).

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.08.21 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.08.21 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

2006.07.28:
Wynik przetargu na budowę chodników, drogi i mostu.

Mniów, 2006?07?28

Zn:GKOŚ.II.341 ? 12/06

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU I ZAWARCIU UMOWY

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na:

 

opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

 

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Mniów na odcinku

od km 61+979 do km 63+410

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T w m. Węgrzynów

na odcinku od km 17+900 do km 19+640

 

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w m. Grzymałków

na odcinku od km 13+250 do km 13+600

 

Zadanie nr 4

Budowa drogi osiedlowej w m. Mniów ul. Głęboka

na odcinku od km 0+000 do km 0+250

 

Zadanie nr 5

Budowa mostu na rzece Serbiance w ciągu drogi gminnej Baran - Zaborowice

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

EKODORO Sp. z o.o.

25-304 Kielce, ul. Duża 22

 

Wykonawca opracuje projekty budowlane za kwotę:

Cena netto - 80.700,00 zł

VAT 22% - 17.754,00 zł

Brutto - 98.454,00 zł.

 

Na powyższą kwotę składają się:

a) Zadanie nr 1 ? 24.766,00 zł

b) Zadanie nr 2 ? 24.888,00 zł

c) Zadanie nr 3 ? 9.760,00 zł

d) Zadanie nr 4 ? 6.100,00 zł

e) Zadanie nr 5 ? 32.940,00 zł.

2006.07.28:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 28.07.2006 r.

Znak:ZOPO.341-6/06

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie zadania : dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2006/2007 do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Transportowe

Władysław Szczykutowicz

26-004 Bieliny, Lechów 105 B

 

Cena brutto oferty: 379,85 zł. za jeden dzień przewozowy.

 

2006.07.14:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Mniów, 2006 ? 07 ? 14

Znak: ZOPO.341 ? 6/06

 

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie na godzinę

uzgodnioną z dyrektorami tych placówek

a po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich odwóz na trasach:

 

1. Pielaki -Pieradła- Lisie Jamy ? Mniów Zespół Szkół.

2. Pępice -Cierchy- Piaski -Mniów Zespół Szkół.

3. Pałęgi-Wólka Kłucka- Grzymałków Zespół Szkół (2 przywozy + 4 odwozy).

 

V. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 60117200-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 01.09 .2006 r. ? 22.06.2007r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

 

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4). Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.).

5).Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy.

 

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 26.07.2006 r. do godz. 9.30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 26.07.2006 r. o godz. 10:00

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

2006.07.07:
Przetarg na budowę chodników, drogi i mostu.

Mniów, 2006.07.06

Znak:GKOŚ.II.341-12/2006

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004, fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest

? Szczepan Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8:15 ? 15:00.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub pocztą.

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Mniów na odcinku od km 61+979 do km 63+410

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T w m. Węgrzynów na odcinku od km 17+900 do km 19+640

 

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w m. Grzymałków na odcinku od km 13+250 do km 13+600

 

Zadanie nr 4

Budowa drogi osiedlowej w m. Mniów ul. Głęboka na odcinku od km 0+000 do km 0+250

 

Zadanie nr 5

Budowa mostu na rzece Serbiance w ciągu drogi gminnej Baran - Zaborowice

 

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 74.23.20.00 ? 4, Przedmiot dodatkowy ? 74.23.22.30 ? 5.

 

VI.Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na poszczególne zadanie.

 

VII.Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? w chwili podpisania umowy

zakończenie - 28 lutego 2007 r

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz wykonanych robót projektowych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym charakterze oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

f) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

g) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X.Wymagane wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

 

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.07.24 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.07.24 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.
2006.06.30:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2006 ? 06 ? 29

Zn:GKOŚ.II.341 ? 11/06

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

- Budowa parkingów (3 szt.) przy ul. Centralnej w Mniowie o łącznej pow. 268,43 m?

na które składają się:

a) parking nr 1 o pow. 64,74 m?

b) parking nr 2 o pow. 76,97 m?

c) parking nr 3 o pow. 126,72 m?

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

Andrzej Michalski

25-630 Kielce, ul. H. Mali 10

 

Wykonawca wykona parkingi o pow. 268,43 m?

Cena netto - 24.551,11 zł

VAT 22% - 5.401,24 zł

Brutto - 29.952,35 zł.

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

 

 

 


2006.06.26:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Mniów, 2006 ? 06 ? 26

Znak: ZOPO.341 ? 6/06

 

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Czesław Bąk

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737039

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mniowie i Zespołu Szkół w Grzymałkowie na godzinę

uzgodnioną z dyrektorami tych placówek

a po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich odwóz na trasach:

 

1. Pielaki -Pieradła- Lisie Jamy ? Mniów Zespół Szkół.

2. Pępice -Cierchy- Piaski -Mniów Zespół Szkół.

3. Pałęgi-Wólka Kłucka- Grzymałków Zespół Szkół (2 przywozy + 4 odwozy).

 

V. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 60117200-3

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 01.09 .2006 r. ? 22.06.2007r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

 

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2). Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4). Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.).

5).Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy.

 

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 5 w terminie do 07.07.2006 r. do godz. 9.30

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie, ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 07.07.2006 r. o godz. 1000

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


2006.06.22:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 22.06.2006 r.

Znak:ZOPO.341-5/06

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na ewentualnego wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w placówkach oświatowych w przypadku wystąpienia konieczności wykonania któregoś z przedmiotu zamówienia.

Placówki oświatowe do przedmiotu zamówienia:

>Zespół Szkół w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9

-powierzchnia użytkowa 2 533 m2.

>Zespół Szkół w Grzymałkowie, 26-080 Mniów, ul. Świętokrzyska 90

-powierzchnia użytkowa 1 576 m2

>Szkoła Podstawowa w Cierchach, 26-080 Mniów

-powierzchnia użytkowa 500 m2

>Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej, 26-080 Mniów

-powierzchnia użytkowa 674 m2

>Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, 26-080 Mniów

-powierzchnia użytkowa 1 050 m2

>Szkoła Podstawowa w Rogowicach, 26-080 Mniów

-powierzchnia użytkowa 847 m2

>Szkoła Podstawowa w Piaskach, 26-080 Mniów

-powierzchnia użytkowa 260 m2

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe ?MIRKUS?

Błażej Werinkin

25-344 Kielce, ul. Zagórska 68/26

 

Cena wybranej oferty:

brutto- 3 144,00 zł.


2006.06.14:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2006 ? 06 ? 06

Zn:GKOŚ.II.341 ? 10/06

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177) na wykonanie zadania:

 

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych

?Droga Krajowa nr 74 ? Lisie Jamy? od km 0+013 do km 0+338

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ?DROMO? Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie

 

Wykonawca wykona odcinek drogi o dł. 325 mb:

Cena netto - 45.025,73 zł

VAT 22% - 9.905,66 zł

Brutto - 54.931,39 zł.

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

 

 


2006.06.09:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowe parkingów

Mniów, 2006 ? 06 ? 08 Zn:GKOŚ.II.341 ? 11/06

 

 

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Sz. Kołodziejczyk

tel. (041) 3737004 w.36 fax (041) 3737024 Referat GKOŚ.

e-mail ug@mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

 

?Budowa parkingów (3 szt.) przy ul. Centralnej w Mniowie ? o łącznej pow.. 268,43 m?

 

Lokalizacja ? Mniów ul. Centralna.

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.22.33.00-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 10.07 .2006 r. ? 31.08.2006r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- a). Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy ? Prawo zamówień publicznych.

 

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ? 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

d). Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

e). Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

 

f). Kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 

g). Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

 

h). Oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, z warunkami zawarcia umowy, projektem budowlanym, terenem budowy oraz przedmiarami robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 

i). Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji, (odrębnie na każde zadanie),

 

j). Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

X. Wymagane wadium :

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 26.06.2006r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 26.06.2006r. o godz.1000.

 

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


2006.05.25:
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Mniów, 2006.05.25 Znak:BIGP.III.341-1/2006

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO, NA:

 

?Wykonanie prac wiertniczo- geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego na działce nr ewid. 55/3 w miejscowości Borki, gm. Mniów w oparciu o zatwierdzony projekt prac geologicznych.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego ? art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman

25-139 Kielce, ul. Chodkiewicza 111

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 64.900,00 zł.

VAT 22% - 14.278,00 zł.

Brutto - 79.178,00 zł.

 

 


2006.05.29:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2006 ? 05 ? 19 Zn:GKOŚ.II.341 ? 9/06

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177) na wykonanie zadania:

remont drogi gminnej oraz dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

?Straszów - Sośnina ? od km 0+338 do km 0+597

?Grzymalków ul. Górna? od km 0+065 do km 0+494

?Cierchy - Błądzików? od km 0+000 do km 0+175

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych ?CEZET?

ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice.

 

Cena wybranej oferty przedstawia się następująco:

Straszów ? Sośnina o dł. 259 mb

Cena netto - 40.926,70 zł

VAT 22% - 9.003,87 zł

Brutto - 49.930,57 zł.

Grzymałków ul. Górna o dł. 429 mb

Cena netto - 53.182,59 zł

VAT 22% - 11.700,17 zł

Brutto - 64.882,76 zł.

Cierchy - Błądzików o dł. 175

Cena netto - 24.453,06 zł

VAT 22% - 5.379,67 zł

Brutto - 29.832,73 zł.

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

 

 


2006.05.29:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2006 ? 05 ? 19 Zn:GKOŚ.II.341 ? 8/06

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177) na wykonanie zadania:

remont drogi osiedlowej

?Mniów ul. Leśna? od km 0+042 do km 0+561

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ?DROMO? Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie

 

Wykonawca wykona odcinek drogi o dł. 519 mb:

Cena netto - 94.259,45 zł

VAT 22% - 20.737,08 zł

Brutto - 114.996,53 zł.

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

 


2006.05.30:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2006 ? 05 ? 19 Zn:GKOŚ.II.341 ? 6/06

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177) na wykonanie zadania:

remont dróg (gminnych) dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

?Grzymałków ul. Polna ? od km 0+200 do km 0+292

?Pępice - Stawki? od km 0+255 do km 0+380

?Wiązowa? od km 0+815 do km 1+050

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych ?CEZET?

ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice.

 

Cena wybranej oferty przedstawia się następująco:

Grzymałków ul. Polna o dł. 92 mb

Cena netto - 11.144,62 zł

VAT 22% - 2.451,82 zł

Brutto - 13.596,44 zł.

Pępice ? Stawk o dł. 125 mb

Cena netto - 8.959,40 zł

VAT 22% - 1.971,07 zł

Brutto - 10.930,47 zł.

Wiązowa o dł. 235

Cena netto - 30.447,96 zł

VAT 22% - 6.698,55 zł

Brutto - 37.146,51 zł.

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.


2006.05.29:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 2006 ? 05 ? 19 Zn:GKOŚ.II.341 ? 5/06

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177) na wykonanie zadania:

przebudowa drogi gminnej - ?Zachybie ? Muszczarz?

od km 0+122 do km 0+557,3

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych ?CEZET?

ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice.

 

Wykonawca wykona odcinek drogi o dł. 435,3 mb za kwotę:

Cena netto - 61.381,37 zł

VAT 22% - 13.503,90 zł

Brutto - 74.885,27 zł.

 

Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi.

 

 


2006.05.22:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Mniów, 22.05.2006r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych:

Pakiet Nr 1 ? owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych

Pakiet Nr 2 ? mięsa, drobiu, wędlin i ryb

Pakiet Nr 3 ? nabiału, przetworów mącznych i przypraw

 

Wybrano ofertę na pakiet Nr 2 firmę:

?WIR? Szproch i Pietrusiewicz

Przedsiębiorstwo Mięsa Spółka Jawna

26-070 Łopuszno, ul. Konecka 7a

 

Cena brutto oferty: 12.108,81


2006.05.16:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

Mniów, 2006 ? 04 ? 19 Znak:GKOŚ.II.341-10/2006

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

 

1)?Droga Krajowa nr 74 - Lisie Jamy?

od km 0+013 do km 0+................ za kwotę 55.000,00 zł.

 

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 20 czerwca 2006 r

zakończenie - 30 września 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Długość odcinka - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.06.05 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.06.05 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

Wójt

 

(-) Leonard Świerczyński


2006.05.16:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

na ewentualne wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w placówkach oświatowych w przypadku wystąpienia konieczności wykonania któregoś z przedmiotu zamówienia.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Oświatowych w Mniowie,

26-080 Mniów, ul. Centralna 9, woj. Świętokrzyskie.

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : p. Czesław Bąk Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, pokój 5 w godzinach od 8.00- 15.00 telefon: 041 3737039 fax 041 3737039

 

II. Tryb zamówienia :

1. Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową.

2. Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ewentualnego wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w placówkach oświatowych w przypadku wystąpienia konieczności wykonania któregoś z przedmiotu zamówienia.

 

Placówki oświatowe do przedmiotu zamówienia:

> Zespół Szkół w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9 ? powierzchnia użytkowa 2 533 m2.

> Zespół Szkół w Grzymałkowie, 26-080 Mniów, ul.Świętokrzyska 90

- powierzchnia użytkowa 1 576 m2.

> Szkoła Podstawowa w Cierchach, 26-080 Mniow,

- powierzchnia użytkowa 500 m2.

> Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej, 26-080 Mniów

- powierzchnia użytkowa 674 m2.

> Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, 26-080 Mniów

- powierzchnia użytkowa 1 050 m2

> Szkoła Podstawowa w Rogowicach, 26-080 Mniów

- powierzchnia użytkowa 847 m2

> Szkoła Podstawowa w Piaskch, 26-080 Mniów

- powierzchnia użytkowa 260 m2

V. Oferta częściowa :

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VI. Oferta wariantowa :

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VII. Termin wykonania zamówienia :

1.Okres od dnia 01.09.2006r. do 31.08.2007 r.

 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

IX. Wymagane wadium :

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

X. Kryterium oceny ofert:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena ?100%.

 

XI. Miejsce i termin składana ofert:

1. Oferta na przedmiot zamówienia winna być złożona w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 5 do dnia 20 czerwca 2006 r. do godziny 10.00

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2006 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

XIII. Termin związania ofertą:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie studni głębinowej.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Gmina Mniów , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : A. Kołodziej, T. Lisowski tel. (041) 3737004 w.55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP, e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

 

II. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1. SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową.

2. Udostępnienie SIWZ jest odpłatne za kwotę 10,0 zł.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wiertniczo- geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego na działce nr ewid. 55/3 w miejscowości Borki, gm. Mniów w oparciu o zatwierdzony ?Projekt prac geologicznych?.

 

Techniczna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 

I. Na zakres robót objętych przedmiotem zamówienia składają się następujące prace:

 

1. Wykonanie studnii głębinowej o głębokości 80,0 m rurami wiertniczymi, systemem udarowym o średnicy początkowej ? 18" i końcowej ? 16", wg załączonego, zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, ?Projektu prac geologicznych?.

2. Zafiltrowanie filtrem z rury perforowanej ? 11 ?" posiadającej atest.

3. Próbne pompowanie w wymiarze:

a) pompowanie oczyszczające ca 48 godz, minimum 24 godz.

b) pompowanie pomiarowe trzema stopniami depresji w czasie 24 godz. + 48 godz. + 48 godz.

4. Badanie laboratoryjne ? 2 próby wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, z drugiego i trzeciego stopnia pompowania,

5. Niwelacja projektowanego otworu, w dowiązaniu do państwowej sieci niwelacyjnej,

6. W oparciu o uzyskane wyniki opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

 

II. W oparciu o posiadaną dokumentację Wykonawca na działce nr 55/3 wykonuje odwiert studni a następnie przekazuje przedmiot zamówienia Zamawiającemu.

 

III. W przypadku, gdy przewiercane utwory geologiczne nie będą rokować uzyskania spodziewanych zasobów wodnych, minimum 50 m3/h, co może wynikać w trakcie robót wiertniczych na podstawie sporządzanej przez Wykonawcę dokumentacji występujących złóż, do głębokości 30 mb, Wykonawca zaprzesta prowadzenie prac wiertniczych, ponosząc jednocześnie koszty likwidacji otworu, natomiast Zamawiający pokryje koszty wiercenia otworu, według podanych cen jednostkowych w ofercie.

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)-45.26.22.20-9

 

VI. Oferta częściowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa :

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia :

Zakończenie robót do dnia 30.09.2006r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykazu osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń jakie posiada wykonawca,

- wykaz wykonanych co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

X. Wymagane wadium :

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena ?100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9, pokój nr 20- sekretariat w terminie do 19.05. 2006 r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 19.05. 2006 r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2006.04.29:
Ogłoszenie o przetargu art. spożywcze

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9,

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 37 37 039, fax 37 37 039.

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dostawę artykułów żywnościowych (owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych, mięsa, wędlin, drobiu, nabiału i przetworów mącznych) do stołówek szkolnych w gminie Mniów na okres do 31 grudnia 2006 r.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):01100000-8, 15500000-3, 15100000-9, 15200000-0, 15600000-4, 1580000-6.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: Cena ? 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pokój nr 5, tel.37.37.039

Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Bąk, tel (041)3737039.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia `16.05.2006 r. godz. 9,30, pok. 5.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2006 r. godz. 10,00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, pok. 5.

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

 

 

Mniów, 27.04.2006r.


2006.04.22:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Mniów, 2006 ? 04 ? 19

Znak:GKOŚ.II.341-8/2006

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

remont drogi osiedlowej :

 

1)?Mniów ul. Leśna? od km 0+042 do km ............ za kwotę 115.000,00 zł

 

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 1 czerwca 2006 r

zakończenie - 15 września 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Długość odcinka - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.05.09 do godz.0930 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.05.09 o godz.1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

Wójt

 

(-) Leonard Świerczyński

 


2006.04.22:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Mniów, 2006 ? 04 ? 19

Znak:GKOŚ.II.341-9/2006

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

remontu drogi gminnej oraz dojazdowych do działek rolnych i leśnych:

 

1) ?Straszów - Sośnina? od km 0+338 do km ............ za kwotę 50.000,00 zł

2)?Grzymałków ul. Górna? od km 0+065 do km ............ za kwotę 65.000,00 zł

3)?Cierchy - Błądzików? od km 0+000 do km ............ za kwotę 30.000,00 zł

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 1 czerwca 2006 r

zakończenie - 15 września 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (odrębnie na każdy odcinek drogi).

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Długość odcinka - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.05.09 do godz.0930 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.05.09 o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

Wójt

 

(-) Leonard Świerczyński

 


2006.04.22:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Mniów, 2006 ? 04 ? 19

Znak:GKOŚ.II.341-7/2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

 

1) ?Lisie Jamy ? Droga Krajowa nr 74 od km 0+930 do km 1+450

 

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 1 czerwca 2006 r

zakończenie - 15 września 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.05.09 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.05.09 o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

Wójt

(-)

Leonard Świerczyński


2006.04.22:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Mniów, 2006 ? 04 ? 19

Znak:GKOŚ.II.341-6/2006

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

remontu dróg gminnych ? dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych:

 

1) ?Grzymałków ul. Polna? od km 0+200 do km 0+292

2)?Pępice ? Stawki? od km 0+255 do km 0+380

3)?Wiązowa? od km 0+815 do km 1+050

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.40 ? 2

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 1 czerwca 2006 r

zakończenie - 15 września 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji (odrębnie na każdy odcinek drogi).

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.05.09 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.05.09 o godz.1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 

Wójt

 

(-) Leonard Świerczyński


2006.04.22:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

Mniów, 2006 ? 04 ? 19 Znak:GKOŚ.II.341-5/2006

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

przebudowy drogi gminnej:

 

1)?Zachybie - Muszczarz? od km 0+122 do km 0+557,3

 

 

V.Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 45.23.30.00 ? 9

Przedmioty dodatkowe 45.23.31.20 ? 6

45.23.32.20 ? 7

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII.Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? 1 czerwca 2006 r

zakończenie - 15 września 2006 r

 

IX.Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca

złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ? wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych ? wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały

wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach

o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień

składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu,

z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X. Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.05.09 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.05.09 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

Wójt

 

(-) Leonard Świerczyński


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) na dostawę artykułów żywnościowych: 1. owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych, 2. mięsa, wędlin, drobiu i ryb, 3. pieczywa, 4. nabiału, przetworów mącznych i przypraw

 

Wybrano następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Handlowe

?Piekarnia?

Zygmunt Giemza

26-065 Piekoszów, ul. Kochanowskiego 18

 

Cena wybranej oferty:

Netto - 2 441,90 zł.

VAT - 170,94 zł.

Brutto ? 2 612,84 zł.
2006.03.29:
Decyzja o lokalizacji pompowni dla miejscowości Kontrewers.

Mniów dn.2006.03.24

Znak: BIGP.II.7331-6/06

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Mniów informuje,

że została wydana decyzja znak: BIGP.II.7331-6/06 z dnia 24.03.2006 r. nr decyzji: 2/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowni służącej tłoczeniu wody do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowość Kontrewers, na działce gruntu oznaczonej nr ewid. 452/5, stanowiącej część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 452/2 położonej w miejscowości Baran oraz urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji.

 

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości .

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

2.Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów

Podano do publicznej wiadomości: 29.03.2006 r.2006.03.24:
Ogłoszenie o przetargu na dostawe kruszywa

Mniów, 2006 ? 03 ? 23 Znak:GKOŚ.II.341-4/2006

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 ?

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest ? Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 ? 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

a) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub pocztą.

b) Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów kamiennych:

 

- ?Kruszywo niesort o granulacji 0 ÷ 16 mm?.

 

V. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ? 14.11.00.00 ? 5

Przedmioty dodatkowe 14.21.00.00 ? 6

 

VI. Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie ? od chwili podpisania umowy

zakończenie - 31 grudnia 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

X. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 ? sekretariat w terminie do dnia 2006.04.06 do godz.0930 .

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.04.06 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 ? sala konferencyjna.

 

XIV.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 

W ó j t

 

Leonard Świerczyński


2006.03.22:
Ogłoszenie o przetargu art. spożywcze

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9,

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 37 37 039, fax 37 37 039.

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dostawę artykułów żywnościowych (owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych, mięsa, wędlin, drobiu, pieczywa, nabiału i przetworów mącznych) do stołówek szkolnych w gminie Mniów na okres do 31 grudnia 2006 r.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):01100000-8, 15500000-3, 15100000-9, 15200000-0, 15600000-4, 1580000-6.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: Cena ? 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pokój nr 5, tel.37.37.039

Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Bąk, tel (041)3737039.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 05.04.2006 r. godz. 9,30, pok. 5.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2006 r. godz. 10,00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, pok. 5.

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.