Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2005
Dostępne ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy MNIÓW

Przetarg na obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Informacja

Informacja ze zrealizowanych inwestycji w III kwartale 2005 roku. Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Informacja dotycząca postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko po wejściu w życie zmian Prawa ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA , O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 €

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Przetarg na zagospodarowanie centrum wsi oraz budowę boiska.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Grzymałkowie

Obwieszczenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi Pałegi - Straszów

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego na remont dróg powyżej 60000

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie studni głębinowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Przetarg nieograniczony na rozbudowę stacji wodociągowej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dostawa mebli szkolnych, wyposażenia kuchennego, pracowni oraz pozostałego wyposażenia technicznego do gimnazjum dla 300 uczniów

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Zawiadomienie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 €

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Przetarg na opracowanie: koncepcji kanalizacji terenu gminy Mniów i koncepcji modernizacji ujęć wodnych na terenie gminy Mniów

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej (BZP 28/2004 poz. 10716)

przetarg w trybie „ zapytanie o cenę” na opracowywanie projektów

Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminne Centrum Informacji
2005.10.06:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy MNIÓW

Mniów, dnia 06 października 2005r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy MNIÓW

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717; zmiany Dz.U. Z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113 poz. 945 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Mniowie uchwały nr 27/XXIX/05 z dnia 19 lipca 2005roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, w terminie do dnia 31 października 2005 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

Wójt Gminy

(-)

Leonard Świerczyński

2005.12.07:
Przetarg na obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Wójt Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : T. Spera, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.46, 56 fax (041) 3737024

e-mail ug@mniow.pl

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

2.Udostępnienie SIWZ jest odpłatne w kwocie 10 zł.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

„WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU MNIÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w okresie od 22.01.2006 do 21.01.2009”

 

 

Lokalizacja – Mniów ul. Centralna 9

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.22.33.00-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 22.01.2006 r. – 21.01.2009r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 2;

dokumenty uprawniające do występowania w obrocie prawnym, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania terminu ofert;

zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert;

zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy- zgodne z załącznikiem nr 3;

oświadczenie o związaniu ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń; o świadczenie o akceptacji w całości projektu umowy

umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku oferentów będących spółką cywilną – umowa spółki),

oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, z warunkami zawarcia umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 

 

 

X. Wymagane wadium :

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

1.Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym budżetu.

15 pkt

2.Opłata za otwarcie rachunku bieżącego

5 pkt

3.Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego.

5 pkt

4.Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego.

5 pkt

5.Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego

5 pkt

6.Opłata za wykonanie przelewu wewnątrzbankowego.

5 pkt

7.Opłata za realizację przelewów do innych banków

5 pkt

8.Możliwość wykonywania polecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej

5 pkt

9.Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej

5 pkt

10.Koszt miesięczny korzystania z systemu bankowości elektronicznej

5 pkt

11.Poziom współczynnika wypłacalności banku powyżej 8% na dzień 31-12-2004.

10 pkt

12.Wysokość oprocentowania środków na lokatach terminowych.

3 dni przy kwocie powyżej 50000 zł
Informacja

Zgodnie ze zmianami do zakresu działania i kompetencji Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należą następujące sprawy:

 

1.Przygotowanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacja

2.Wydawanie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wniosek zainteresowanych stron

3.Przygotowanie założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również do okresowych ocen studium

4.Wydawanie wypisów, wyrysów, informacji o przeznaczeniu działek itp. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

na wniosek zainteresowanych stron

5.Wykonywanie zadań wynikającej z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) w zakresie wydawania postanowień opiniujących wstępne podziały

nieruchomości

6.wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami )

w zakresie :

a/ ustalenia warunków zabudowy

b/ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

c/ ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu lub części,

d/ zmiany decyzji o warunkach zabudowy,

e/ przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

7.Udostępnienie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych planowanych

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

8.Współudział w nadawaniu numeracji budynków,

9.Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo

mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną.

10.Planowanie i realizacja inwestycji gminnych

11.Nadzór nad robotami remontowymi w obiektach własnych

12.Obsługa komisji przetargowych

13.Wydawanie zaświadczeń potwierdzający stan faktyczny lub stan prawny

wynikający z posiadanych w referacie dokumentów.

 

Kołodziej Alicja

Kierownik Referatu BIGP
2005.11.26:
Informacja ze zrealizowanych inwestycji w III kwartale 2005 roku. Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1. „NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

 

„Budowa parkingu za Urzędem Gminy w Mniowie o pow. 455 m2

„Budowa parkingu obok targowiska w Mniowie o pow. 325 m2 ”

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Prywatne „LEINAD”

26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 32

 

Wartość wykonania robót brutto - 88.623,81 zł.

 

2. „NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

„Budowa obiektów sportowych w Mniowie” :

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

Wykonawca:

Zakład Usług Remontowo Budowlanych

Andrzej Michalski

25-630 Kielce, ul. Hilarego Mali 10

 

Wartość wykonania robót brutto - 140.000,00 zł.

 

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Borki Zaolzie na którą składa się:

 

1.Sieć wodociągowa PCV Ø 160 o długości – 1.620 mb

2.Sieć wodociągowa PCV Ø 110 o długości – 906 mb

3.Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 - 63 o długości – 1.296 mb

 

Wykonawca:

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

 

Wartość wykonania robót brutto - 139.259,61 zł.

 

Tadeusz Lisowski

Insp.ds.inwestycji
2005.11.26:
Informacja dotycząca postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko po wejściu w życie zmian Prawa ochrony środowiska.

W związku z wejściem w życie 28 lipca 2005 r. ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113, poz.954) zmienił się tryb postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko będzie prowadzona w ramach odrębnego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie jak dotychczas – na etapie wydawania decyzji inwestycyjnych.

Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej przestaje prowadzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, ponieważ nowelizacja ustawy wykreśliła wymóg przeprowadzania powyższego postępowania na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzone będzie przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

 

 

Justyna Zaraś

insp.ds. budownictwa
2005.09.12:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EUROPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ – SEKCJA ORIENTACJIW RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : A. Kołodziej, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP

e-mail ug@mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest :

„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA” - „Budowa obiektów sportowych w Mniowie” :

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

Lokalizacja – Mniów ul. Centralna

 

V. Nomenklatura :

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.11.12.91-4 – dodatkowy: 45.23.32.60-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : zakończenie do dnia 15.12.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

a). Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). Uprawnienia budowlane pracowników w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

d). Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

e). Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji,

f). Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

X. Wymagane wadium :

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 27.09.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 27.09.2005r. o godz.1015.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 
2005.09.27:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

Mniów, 2005 – 09-27 Znak:BIGP.III.341-12/2005

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

 

„Budowa obiektów sportowych w Mniowie” :

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na budowę obiektów sportowych w Mniowie”

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

Wybrano następującą ofertę:

Zakład Usług Remontowo Budowlanych

Andrzej Michalski

25-630 Kielce, ul. Hilarego Mali 10

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 114.754,10 zł.

VAT 22% - 25.245,90 zł.

Brutto - 140.000,00 zł.

 
2005.09.27:
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

Mniów, 2005 – 09-27 Znak:BIGP.III.341-11/2005

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

 

„Budowa chodników przy ul. Gajowej w Mniowie dł. 714 mb”

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na budowę chodników przy ul. Gajowej w Mniowie dł. 714 mb”

 

Wybrano następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Prywatne „LEINAD”

26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 32

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 140.283,89 zł.

VAT 22% - 30.862,45 zł.

Brutto - 171.146,34 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2005.09.23:
Obwieszczenie

Mniów dn.2005.09.21. Znak: BIGP.II.7331-45/05

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Mniów informuje :

że została wydana decyzja znak: BIGP.II.7331-45/05 z dnia 19.09.2005 r. nr decyzji: 22/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej kablowej ziemnej o długości około 410 mb wraz z urządzeniami towarzyszącymi przedmiotowej inwestycji dla działek zlokalizowanych na gruntach w miejscowości Serbinów.

 

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

2.Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów

Podano do publicznej wiadomości : 22.09.2005 r.

Z up. Wójta

 

Alicja Kołodziej

Kierownik referatu budownictwa

inwestycji i gospodarki przestrzennej

 
2005.09.12:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ – SEKCJA ORIENTACJIW RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Sz. Kołodziejczyk, A . Kołodziej, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.36, 55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP

e-mail ug@mniow.pl

 

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego.

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest :

„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

– „Budowa chodników na ul. Gajowej w Mniowie dł. 714 mb”

 

Lokalizacja – Mniów ul. Centralna

 

V. Nomenklatura :

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.23.32.60-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : zakończenie do dnia 15.12.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

a). Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). Uprawnienia budowlane pracowników w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

d). Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

e). Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji,

f). Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

X. Wymagane wadium :

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 27.09.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 27.09.2005r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

„Budowa chodników przy ul. Gajowej w Mniowie dł. 714 mb”

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia – art. 62, ust. 1, ptk 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na budowę chodników przy ul. Gajowej w Mniowie dł. 714 mb”

 

Postępowanie zostało unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych , ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

„Budowa parkingu za Urzędem Gminy w Mniowie o pow. 455 m2 ”

„Budowa parkingu obok targowiska w Mniowie o pow. 325 m2 ”

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia – art. 62 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na budowę parkingu za Urzędem Gminy w Mniowie o pow. 455 m2 oraz budowę parkingu obok targowiska w Mniowie o pow. 325 m2.

 

W wyniku postępowania jako najkorzystniejsza oferta spośród oferentów nie odrzuconych, wyłoniona została w oparciu o kryterium ceny oferta nr 3 - "LEINAD" ul. Częstochowska 32, 26-065 Piekoszów. Cena brutto 88.623,81 PLN
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA , O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO -„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

„Budowa obiektów sportowych w Mniowie” :

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia – art. 62, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na budowę obiektów sportowych w Mniowie”

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, gdyz cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, który Zamawiajacy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówiania.
2005.08.17:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 €

Znak:GKOŚ.II.341-6/2005 Mniów, 2005 – 08 – 12

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 – 1500.

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Budowa drogi gminnej w m. Mniów ul. Wrzosowa o dł. 1.150 mb,

szerokość jezdni – 4,50 m,

szerokość poboczy – 0,75 m.

Zadanie nr 2

Budowa dróg gminnych w m. Mniów:

a) ul. Cicha o dł. 118 mb,

szerokość jezdni – 4,50 m,

szerokość poboczy – 0,75 m.

b) ul. Spokojna o dł. 125 mb.

szerokość jezdni – 4,50 m,

szerokość poboczy – 1,50 m.

c) ciąg pieszo – jezdny (łącznik ul. Centralnej i Spokojnej) o dł. 120 mb

szerokość jezdni – 3,00 m,

szerokość poboczy – 0,75 m.

Zadanie nr 3

Budowa mostu na rzece Serbiance w ciągu drogi gminnej Baran -

Zaborowice

a) dł. istniejącego mostu - 6,00 mb,

b) szer. mostu - 6,50 mb,

c) wys. od dna ok. 1,50 mb.

 

V.Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 74.23.20.00 – 4

Przedmiot dodatkowy – 74.23.22.30 – 5.

 

VI.Oferta częściowa: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej tj. na

poszczególne zadanie.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

VIII. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie - 15 września 2005 r

zakończenie - 28 lutego 2006 r

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych robót projektowych o podobnym charakterze w 2004 r. oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

f) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć

w jego wykonaniu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu i z warunkami zawarcia umowy.

 

X. Wymagane wadium:Wykonawca wpłaci wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset).

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 100%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2005.09.01 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005.09.01 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


2005.08.03:
Obwieszczenie

 

Znak: BIGP.II.7331-46/05 Mniów dn.2005.08.02.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ELEKTROPROJEKT S.A 25-520 Kielce ul. Targowa 18 działającego z upoważnienia Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach 25-520 Kielce ul. Targowa 18 złożonego w tut. Urzędzie dnia 22.06.2005 r. i uzupełnionego w dniu 15.07.2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych na gruntach miejscowości Grzymałków wg wykazu załączonego do akt sprawy. Przedmiotem inwestycji będzie budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej kablowej ziemnej o długości około 256 mb, napowietrznej około 1152 mb wraz ze słupami teletechnicznymi o wysokości około 7m i 8,5 m i przyłączami napowietrznymi do budynków mieszkalnych a także urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie informuje się, że wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w tut. Urzędzie Gminy pokój 15, w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

WÓJT

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI

 

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

2.Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów

 

 

Podano do publicznej wiadomości: 02.08.2005 r.

 


2005.08.01:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : A. Kołodziej, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP

e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

2.Udostępnienie SIWZ jest odpłatne w kwocie 10 zł..

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

 

„Budowa obiektów sportowych w Mniowie” :

boisko trawiaste do piłki nożnej

bieżnia asfaltowa

skocznia w dal

koło do pchnięcia kulą

 

 

 

Lokalizacja – Mniów ul. Centralna

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.11.12.91-4 – dodatkowy: 45.23.32.60-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 01.09 .2005 r. – 31.10.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- a). Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku oferentów będących spółką cywilną – umowa spółki),

d). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e). Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f). Dowód potwierdzający wpłatę wadium.

g). Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

h). Wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

i). Kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

j). Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

k). Oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, z warunkami zawarcia umowy, projektem budowlanym, terenem budowy oraz przedmiarami robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

l). Aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

ł). Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji, (odrębnie na każde zadanie),

m). Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej.

 

X. Wymagane wadium :

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości

500,00 zł (pięćset złotych),

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 16.08.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 16.08.2005r. o godz.1030.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 


2005.08.01:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO
Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : A. Kołodziej, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP

e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

2.Udostępnienie SIWZ jest odpłatne w kwocie 10 zł..

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

 

„Budowa parkingu za Urzędem Gminy w Mniowie o pow. 455 m2

Budowa parkingu obok targowiska w Mniowie o pow. 325 m2 ”

 

Lokalizacja – Mniów ul. Centralna

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.22.33.00-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 01.09 .2005 r. – 31.10.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- a). Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku oferentów będących spółką cywilną – umowa spółki),

d). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e). Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f). Dowód potwierdzający wpłatę wadium.

g). Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

h). Wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

i). Kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

j). Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

k). Oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, z warunkami zawarcia umowy, projektem budowlanym, terenem budowy oraz przedmiarami robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

l). Aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

ł). Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji, (odrębnie na każde zadanie),

m). Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej.

 

X. Wymagane wadium :

 

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 16.08.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 16.08.2005r. o godz.1015.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


2005.08.01:
Przetarg na zagospodarowanie centrum wsi oraz budowę boiska.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : A. Kołodziej, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP

e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

2.Udostępnienie SIWZ jest odpłatne w kwocie 10 zł..

 

IV. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

„NOWY STANDARD ŻYCIA W MNIOWIE - ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ORAZ BUDOWA BOISKA”

 

„Budowa chodników na ul. Gajowej w Mniowie dł. 714 mb”

 

Lokalizacja – Mniów ul. Gajowa.

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45.23.32.60-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 01.09 .2005 r. – 31.10.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- a). Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca:

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku oferentów będących spółką cywilną – umowa spółki),

d). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e). Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f). Dowód potwierdzający wpłatę wadium.

g). Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

h). Wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

i). Kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

j). Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

k). Oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, z warunkami zawarcia umowy, projektem budowlanym, terenem budowy oraz przedmiarami robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

l). Aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

ł). Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji, (odrębnie na każde zadanie),

m). Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej.

 

X. Wymagane wadium :

 

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości

2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20 - sekretariat w terminie do 16.08.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 16.08.2005r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


2005.07.30:
Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9,

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 37 37 039, fax 37 37 024.

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dostawę opału (węgla, koksu, oleju opałowego) do szkół na sezon grzewczy 2005/2006.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 10121000-7, 10321000-9, 23122100-9.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pokój nr 5, tel.37.37.039

Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Bąk, tel (041)3737039.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 22.08.2005 r. godz. 9,30, pok. 5.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2005 r. godz. 10,00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, pok. 5.

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

 

 

Mniów, 28.07.2005r.


2005.07.29:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Grzymałkowie

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : Bąk Czesław

tel. (041) 3737039 fax (041) 3737024

e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

 

II. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie lub pocztą.

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

1.Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Grzymałkowie.

2.Zakres zamówienia :

Wymiana stolarki okiennej w ilości 12 okien z PCV oraz robót towarzyszących.

Wymiana posadzki z deszczułek dębowych w ilości 195 m2 i robót towarzyszących.

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -45.42.11.25-6, 45.43.21.13-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 15.10.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego

zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-9 ustawy

Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych, płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nich czynności,

- informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek

bankowy potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert:

- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami

przetargu, umową, przedmiarami robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Mniowie. ul. Centralna 9, pokój 5 w terminie do 17.08.2005 r. do godz.930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 5 w dniu 17.08.2005r. o godz.10:00

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

Mniów, 27.07.2005 r.


Obwieszczenie

Znak: BIGP.II.7331-45/05 Mniów dn.2005.07.26.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ELEKTROPROJEKT S.A 25-520 Kielce ul. Targowa 18 działającego z upoważnienia Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach 25-520 Kielce ul. Targowa 18 złożonego w tut. Urzędzie dnia 22.06.2005 r. i uzupełnionego w dniu 15.07.2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych na gruntach miejscowości Serbinów wg wykazu załączonego do akt sprawy. Przedmiotem inwestycji będzie budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej kablowej ziemnej o długości około 410 mb wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Jednocześnie informuje się, że wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w tut. Urzędzie Gminy pokój 15, w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

2.Strona internetowa Urzędu Gminy Mniów

 

Podano do publicznej wiadomości: 29.07.2005 r.

 

 

 

WÓJT GMINY

LEONARD SWIERCZYŃSKI


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi Pałegi - Straszów

 

Mniów, 2005 – 07 – 21 Znak:GKOŚ.II.341-5/2005

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 €

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

1. Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

2. Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan

Kołodziejczyk, tel.(041) 37-37-004 w. 36 w godz. 8,00 – 1500.

II.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

 

III.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

remontu drogi gminnej:

 

1)“Pałęgi - Straszów” od km 0+150 do km ............ za kwotę 45.000,00 zł

 

V.Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.30.00-9

 

VI.Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

VII. Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII.Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie - 22 sierpnia 2005 r

zakończenie - 31 października 2005 r

 

IX.Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d) dowód złożenia wadium,

e) wykaz wykonanych robót budowlanych o podobnym charakterze w 2004 r. oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

f) wykaz zatrudnionych pracowników z podaniem okresu pracy przy robotach o podobnym charakterze wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

g) kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień

budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

h) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność pracowników wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu, z warunkami zawarcia umowy, terenem budowy oraz przedmiarem robót

i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

j) aktualną informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

k) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do

specyfikacji.

 

X.Wymagane wadium: Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

 

XI. Kryteria oceny ofert:

a) Długość odcinka - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój Nr 20 – sekretariat w terminie do dnia 2005.08.08 do godz.0930.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005.08.08 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14 – sala konferencyjna.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

 

 


Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

 

 

Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177)

na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych

przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie

W/g zakresu:

 

1.Wykonanie pochylni składającej się z 4 odcinków o długości łącznej 20,00 mb, oraz 3 spoczników o długości 5,40 mb. Konstrukcja nośna z kształtowników stalowych, montowana do wykonanych w roku 2004 słupów podporowych. Konstrukcja pochylni i spoczników z krat ocynkowanych wciskanych. Pochylnia wyposażona w obustronne poręcze i bortnice osłonowe.

2.Wzmocnienie i przystosowanie podestu górnego schodów wejściowych do wprowadzenia pochylni.

3.Przystosowanie podestu dolnego do wjazdu na pochylnię.

 

Wybrano następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„INTERTECHBUD” Sp. z o.o.

Ul. Piotrkowska 29-33

25-510 Kielce

 

Cena wybranej oferty :

Netto - 16.819,28 zł.

VAT 22% - 3.700,24 zł.

Brutto - 20.519,52 zł.

słownie: (dwadzieścia tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 52/100)

 

 


2005.07.01:
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej

Wójt Gminy Mniów

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej

 

I.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

a)ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

b)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pacy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

e)posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

g)nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

h)nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczycielem urlopowanym albo zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniającym wymogi określone w ust. 1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy;

3)jest osobą niebędącą nauczycielem, która:

a)ukończyła studia wyższe magisterskie;

 

 

b)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

c)posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi zadań w placówce;

d)spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1. lit. b, e, f, g, h.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadania wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611)

11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej” w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, powiat Kielce pokój nr 20.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mniów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Mniów, 30.06.2005 r.


Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego na remont dróg powyżej 60000

Wyniki_przetargu_powy_ej_60000.rtf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Mniów: Wykonanie przebudowy oraz remontów dróg gminnych i dojazdowych

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Mniowie, do kontaktów: Szczepan Kołodziejczyk, ul. Centralna, 26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie, tel. +48 41 3737002, fax +48 41 3737004, e-mail: ug@mniow.pl, www.mniow.pl.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak. Nr 77 poz. 17474 z 21.04.2005

Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 81010,58 EUR

 

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny Słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20, 45.23.31.23, 45.23.31.24.

4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy oraz

remontów dróg gminnych i dojazdowych.

5) Krótki opis: Zadanie 1 - przebudowa dróg gminnych:

a) Chyby-Baran od km 0+441 do km 1+022

b) Mniów ul.Raszówka od km 0+140 do km 0+271

Zadanie 2 - remont dróg gminnych i dojazdowych:

a) Pielaki-Zaborowice od km 1+204 do km 1+850

b) Lisie Jamy-Muszczarz od km 0+508 do km 0+908

c) Staszów-Sośnina od km 0+000 do km 0+343

d) Grzymałków ul.Polna od km 0+000 do km 0+200

e) Grzymałków ul.Górna od km 0+000 do km 0+065

f) Pępice-Buczyna od km 0+000 do km 0+256

g) Pępice-Baranów od km 0+000 do km 0+040.

 

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1) Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 1a

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 366 45 43, fax (041) 345 23 68.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długość odcinka - 581 mb

Oferta z najniższą ceną: długość odcinka - 581 mb / oferta z najwyższą ceną: długość odcinka - 415 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 1b

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO Spółka z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 372 61 70, fax (041) 372 71 16.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 131 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 131 mb / oferta z najwyższą ceną: długośc odcinka 40 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2a

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 366 45 43, fax (041) 345 23 68.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 646 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 646 mb / oferta z najwyższą ceną: długośc odcinka 460 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2b

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO Spółka z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 372 61 70, fax (041) 372 71 16.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 400 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 400 mb / oferta z najwyższą ceną: długośc odcinka 260 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2c

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o, ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 366 45 43, fax (041) 345 23 68.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu

ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 343 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 343 mb / oferta z najwyższą ceną: długośc odcinka 190 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2d

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO Spółka z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 372 61 70, fax (041) 372 71 16.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu

ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 200 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 200 mb / oferta z najwyższą ceną:

długośc odcinka 50 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2e

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Spółka z o.o., ul. Ściegiennego

268a, 25-116 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 361 99 60, fax (041) 361 98 17.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 65 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 65 mb / oferta z najwyższą ceną: długośc odcinka 30 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2f

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o, ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 366 45 43, fax (041) 345 23 68.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 256 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 256 mb / oferta z najwyższą ceną:

długośc odcinka 50 mb

Waluta: PLN

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Oznaczenie oferty częściowej: 2g

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO Spółka z o.o., ul. Zielona 7,

26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 372 61 70, fax (041) 372

71 16.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu

ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: długośc odcinka 40 mb

Oferta z najniższą ceną: długośc odcinka 40 mb / oferta z najwyższą ceną:

długośc odcinka 40 mb

Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 15.06.2005

2) Liczba otrzymanych ofert: 5

3) Data wysłania ogłoszenia: 15.06.2005


2005.06.17:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

W trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Centralna 6 , 26-080 Mniów

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest :

Ryszard Matuliński, tel. 37-37-003, w godz. 800 - 1500.

 

II. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

1.Wykonanie pochylni składającej się z 4 odcinków o długości łącznej 20,00 mb, oraz 3 spoczników o długości 5,40 mb. Konstrukcja nośna z kształtowników stalowych, montowana do wykonanych w roku 2004 słupów podporowych. Konstrukcja pochylni i spoczników z krat ocynkowanych wciskanych. Pochylnia wyposażona w obustronne poręcze i bortnice osłonowe.

2.Wzmocnienie i przystosowanie podestu górnego schodów wejściowych do wprowadzenia pochylni.

3.Przystosowanie podestu dolnego do wjazdu na pochylnię.

 

-w/g projektu budowlanego oraz przedmiaru robót będącego załącznikiem do niniejszej specyfikacji.

 

V. Nomenklatura :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)-45.26.24.20-1

 

VI. Oferta częściowa :

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 

VII. Oferta wariantowa :

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia :

rozpoczęcie 11 lipca 2005 r.

zakończenie 12 sierpnia 2005 r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

X. Wymagane wadium :

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do godz. 0930 w dniu 2005.07.01 w wysokości 500,00 zł - (słownie: pięćset złotych). Wadium winno być wniesione w pieniądzu, (na konto Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie:

86 8493 0004 0030 0506 0987 0001 Bank Spółdzielczy Kielce – Oddział Mniów), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

XI. Kryterium oceny ofert:

Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie

ul. Centralna 6, w terminie do 01.07.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie – Urząd Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 01.07.2005r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Mniowie

 

Ryszard Matuliński


2005.04.20:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogloszenie_w_bip.rtf


2005.06.14:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9,

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 37 37 039, fax 37 37 024.

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2005/2006 do Zespołu Szkół w Mniowie

i Zespołu Szkół w Grzymałkowie.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 60117200-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pokój nr 5, tel.37.37.039

Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Bąk, tel (041)3737039.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 04.07.2005 r. godz. 9,30, pok. 5.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2005 r. godz. 10,00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie, pok. 5.

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

 2005.04.13:
Ogłoszenie o wynikach przetargu

Na podstawie art. 69 i 70 ustawy 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19

poz. 177) przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

1) usługi transportowe,

2) dostawa materiałów kamiennych.

 

W zakresie usług transportowych wybrana została oferta złożona przez Pana Sylwestra Pacaka, który zaoferował przewóz materiałów w cenie:

a) z Kopalni Laskowa - 7,80 zł/t

b) z Kopalni Miedzianka - 10,80 zł/t

c) z Kopalni Jaźwica - 13,80.zł/t

d) z Kopalni Morawica - 15,20 zł/t

e) z Kopalni „Bukowa Góra” w Łącznej - 13,80 zł/t

f) transport na terenie gminy - 5,60 zł/t

 

Natomiast dostawa materiałów kamiennych odbywać się będzie z:

a) Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Kielcach, Kopalnia Laskowa

- kruszywo niesort. o granulacji 0 – 16 mm w cenie 7,32 zł/t brutto

 

b) Kopalni Wapienia „MORAWICA” S.A. w Morawicy

- kliniec o granulacji 4 – 31,5 mm - 19,52 zł/t brutto

- tłuczeń o granulacji 31,5 – 63 mm - 20,74 zł/t brutto

niesort o granulacji 0 – 31,5 mm - 13,42 zł/t brutto

- niesort o granulacji 0 – 63 mm - 17,69 zł/t brutto.

 

2005.04.06:
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie

art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177)

na wykonanie studni głębinowej w Grzymałkowie

W/g zakresu

odwiert studni

zafiltrowanie filtrem z rury perforowanej

próbne pompowanie w wymiarze pompowanie oczyszczające, pomiarowe

badanie laboratoryjne

niwelacja projektowanego otworu

opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

 

Wybrano następującą ofertę:

Zakład Wierceń Studziennych

Jerzy Wilman

25-139 Kielce ul. Chodkiewicza 111

 

Cena wybranej oferty :

Netto...........30 660,00 zł.

VAT 22%......6 745,20 zł.

Brutto.........37 405,20 zł.

 
2005.03.17:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie studni głębinowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.Wójt Gminy Mniów , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

2.Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : A. Kołodziej, T. Lisowski

tel. (041) 3737004 w.55, 56 fax (041) 3737024 Referat BIGP

e-mail ug.mniow@kielce.com.pl

II. Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro.

 

III. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia:

 

1.SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

2.Udostępnienie SIWZ jest nieodpłatne.

 

IV. Przedmiot zamówienia.

1.Wykonanie studni głębinowej w Grzymałkowie.

2.Zakres zamówienia :

studnia głębinowa - odwiert

zafiltrowanie filtrem z rury perforowanej

próbne pompowanie w wymiarze: pompowanie oczyszczające, pomiarowe

badanie laboratoryjne

niwelacja projektowanego otworu

w oparciu o uzyskane wyniki opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

3.Lokalizacja – Grzymałków.

 

V. Nomenklatura :Wspólny Słownik Zamówień (CPV)-45.26.22.20-9

 

VI. Oferta częściowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

VII. Oferta wariantowa : Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia : 30.05.2005r.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda od wykonawców następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

-aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego

zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-9 ustawy

Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert:

- wykazu niezbędnych do wykonania zamówień narzędzi i urządzeń jakie

posiada wykonawca:

- wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nich czynności:

- informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek

bankowy potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert:

- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej.

- oświadczenie, że oferent zapoznał się szczegółowo z warunkami

przetargu, umową, projektem geologicznym, terenem i przyjmuje je bez

zastrzeżeń.

 

X. Wymagane wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI. Kryterium oceny ofert: Cena –100%.

 

XII. Miejsce i termin składana ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9, pokój nr 20- sekretariat w terminie do 01.04.2005r. do godz.930

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9 pokój nr 14 sala konferencyjna w dniu 01.04.2005r. o godz.1000.

 

XIV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

2005.03.18:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

druk_ogloszenie_wynikow_-_meble.rtf2005.02.02:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej

Mniów, 2005 – 02 - 01

Znak:GKOŚ.II.341-1/2005

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 €

 

Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 

remont drogi gminnej:

 

1)“Pępice - Stawki” od km 0+000 do km ............ za kwotę 29.000,00 zł

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 01 kwietnia 2005 r - 21 maja 2005 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.

Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) Długość odcinka - 90%

b) Warunki gwarancji - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan Kołodziejczyk tel. 37-37-004 w. 57 w godz. 8,00 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20.

Termin składania ofert upływa dnia 2005.02.21 o godz.0930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005.02.21 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.

 

 

 

Wójt

Leonard Świerczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Mniów dn.2005.02.08.

Znak: BIGP.II.7331-4/05

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Mniów informuje :

że została wydana decyzja znak: BIGP.II.7331-4/05 z dnia 02.02.2005 r. nr decyzji: 3/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 o długości około 904 mb wraz z przyłączami PE Ø 32 mm o długości około 102 mb i urządzeniami budowlanymi, towarzyszącymi przedmiotowej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane / j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami / , w miejscowości Przełom.

 

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości oraz wnieść ewentualne odwołanie .

 

 

WÓJT GMINY

MNIÓW

 

 
2005.01.17:
OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów w granicach administracyjnych sołectw Mniów i Węgrzynów

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Mniowie uchwały nr 28/VIII/03 z dnia 15 lipca 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów obejmującego obszar sołectwa Mniów i Węgrzynów

w ich granicach administracyjnych

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26 – 080  MNIÓW w terminie do dnia 14 lutego 2005r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Mniów  2005.01.17

2004.12.20:
OBWIESZCZENIE

Znak: BIGP.II.7331-59/04

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Mniów informuje:

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 o długości około 800 mb wraz z przyłączami PE Ø 40 mm o długości około 250 mb i urządzeniami budowlanymi, towarzyszącymi przedmiotowej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami), w miejscowości Przełom.

 

Jednocześnie informuje się, że wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w tut. Urzędzie Gminy pokój 15, w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
2004.08.09:
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stacji wodociągowej...

Przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

 

Wójt Gminy Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9

 

tel. (41) 37-37-004, fax (41) 37-37-024.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę stacji wodociągowej z instalacjami elektrycznymi ,niezbędnymi urządzeniami i budową zbiornika wyrównawczego V-150 m3 w Serbinowie gm. Mniów. ”

 

Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie 15.10. 2004 r

- zakończenie 30.08. 2005 r

 

Kryterium oceny ofert:

cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9 pok. 15

lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt SIWZ – 20,00 zł.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Alicja Kołodziej, tel. 37-37-004 w. 55,

- Tadeusz Lisowski, tel. 37-37-004 w.56

fax. (041) 37-37-024

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9 pok. 20 (sekretariat)

 

Termin składania ofert upływa dnia 04.10. 2004r. o godz. 930.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, w dniu 04.10. 2004r.

o godz. 1000 pok. 15.

Termin związania ofertą: 60 dni od daty składania ofert.

 

Wadium : w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 2005.01.17:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dostawa mebli szkolnych, wyposażenia kuchennego, pracowni oraz pozostałego wyposażenia technicznego do gimnazjum dla 300 uczniów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Mniowie, do kontaktów: Alicja Kołodziej, Tadeusz Lisowski, ul. Centralna 9 lok. 15, 26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3737004 w. 42, fax 041 3737024, e-mail: ug.mniow@kielce.com.pl, www.mniow.pl.

 

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

 

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

 

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

 

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli szkolnych, wyposażenia kuchennego, pracowni oraz pozostałego wyposażenia technicznego do gimnazjum dla 300 uczniów.

 

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do nowego obiektu Gimnazjum dla 300 uczniów w Mniowie mebli szkolnych (krzesła, stoliki, fotele, biurka, stoły, tablice szkolne), wyposażenie kuchni, pracowni, pozostałych elementów wyposażenia gimnazjum. Zamówie realizowane w ramach projektu Rozwój spójności społecznej - projekt wyposażenia Gimnazjum Gminnego w Mniowie.

 

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Mniów, ul. Centralna 11.

 

1.5) Nomenklatura

 

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.15.00.00.

 

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

 

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych, wyposażenia kuchni, pracowni, wyposażenia Gimnazjum w Mniowie wg zadań:

 

Zadanie Nr 1 - Krzesełka, stoliki, fotele, biurka, stoły

 

Zadanie Nr 2 - Regały, szafy

 

Zadanie Nr 3 - Pozostałe elementy wyposażenia gimnzjum.

 

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 20.06.2005; data zakończenia: 01.08.2005;

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium: Zad.1 2500zł; Zad.2 1900zł; Zad.3 1400zł.

 

2) Warunki uczestnictwa

 

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

 

W postępowaniu mogą wziąść udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

SEKCJA IV: TRYBY

 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

 

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

 

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

3) Informacje administracyjne

 

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 28.02.2005, cena - 10.

 

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.03.2005 godzina 09:30.

 

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

 

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.03.2005, godzina 10:00, Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, pok. 14.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 L.

 

2) Data wysłania ogłoszenia: 11.01.2005.2004.07.05:
Obwieszczenie

Znak : BIGP.II. 7331-39/2004

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami ) zawiadamia się że w dniu 05.07.2004 r. na wniosek

Wójta Gminy w Mniowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych na gruntach miejscowości Gliniany Las – obręb Straszów.

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa :

 

sieci wodociągowej PCV Ø 90 o długości około 1 km

przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm

urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji

 

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 2004.07.05:
Obwieszczenie

Znak : BIGP.II. - 7331 -31/04

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja znak: BIGP. II. 7331-31/04 z dnia 28.06.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 15657 Mniów – Grzymałków od km 16+860 do km 17+100 obustronnie po lewej i prawej stronie oraz po prawej stronie drogi od km. 17+100 do km 17+935 przy jezdni oddzielony krawężnikiem ulicznym typu ciężkiego z oporem betonowym o łącznej długości 1+075 km w miejscowości Mniów z poszerzeniem jezdni o 0,5 m po stronie projektowanego chodnika- na odcinku od km 17 + 100 do km 17 + 935, miejsca parkingowe na wysokości pawilonu handlowego , budowa zjazdów na przyległe działki, a także urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji w obrębie liter ABCDEF-A. Powierzchnia zabudowy chodnika ok. 2150 m2 .

 

W terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 15 oraz wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 2004.07.05:
Obwieszczenie

Znak : BIGP.II. - 7331 -30/04

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja znak: BIGP. II. 7331-30/04 z dnia 14.06.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 15657 Mniów – Stąporków od km 16 + 150 do km 16 + 500 i od km 16 + 726 do km 16 + 850 po prawej stronie drogi, oraz od km 16 + 500 do km 16 + 726 po lewej stronie o łącznej długości 700 mb w miejscowości Mniów ul. Gajowa z poszerzeniem jezdni o 0,5 m po stronie projektowanego chodnika, przebudowa zjazdów na przyległe działki, poszerzenie istniejącego przepustu odwadniającego, a także urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji w obrębie liter ABCDEFGHIJKL-A . Powierzchnia zabudowy ok. 1400 m 2

 

 

W terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 15 oraz wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 2004.07.05:
Obwieszczenie

Znak : BIGP. II. – 7331- 29/04

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja znak: BIGP. II. 7331-29/04 z dnia 14.06.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 15657 Mniów – Grzymałków od km 22+430 do km 22+ 641 o długości 211 mb w miejscowości Grzymałków z poszerzeniem jezdni o 0,5 m po stronie projektowanego chodnika, budowa zjazdów na przyległe działki a także urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji w obrębie liter ABCD-A. Powierzchnia zabudowy chodnika ok. 422 m2 .

 

W terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 15 oraz wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 2004.07.05:
Zawiadomienie

Znak : BIGP.II. – 7331- 21/2004

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy w Mniowie

 

podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja Wójta Gminy Mniów z dnia 2004.06.25, znak: BIGP.II. 7331/21/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

 

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „ ERA GSM „ nr : 55152

zlokalizowanej na istniejącej wieży operatora PLUS GSM w miejscowości Mniów – Raszówka działka nr ewidencyjny 832 oddział leśny 164 f gmina Mniów w skład której będą wchodzić:

istniejąca wieża stalowa Plus GSM

3 anteny rozsiewcze nadawczo-odbiorcze typu -739 650 zawieszone na wysokości 43,70 m n.p. t ( środki elektryczne anten) o azymutach : 80, 170, 290), pracujące w zakresie częstotliwości od 880 MHz do 960 MHz

3 anteny paraboliczne radiolinii o średnicy 1,2 m ( o azymutach : 88,141,324) pracujące w zakresie częstotliwości od 21,2 GHz do 23,6 GHz zostaną one zawieszone na wysokościach 41,40,41,40 i 33,00 m npt ( środki elektryczne anten ),

1 antena paraboliczna radiolinii o średnicy 0,6 m ( o azymucie : 161 ) pracująca w zakresie częstotliwości od 21,2 GHz do 23,6 GHz zostanie ona zawieszona na wysokości 33,00 m npt ( środki elektryczne anten ),

kontener o wymiarach 3,5 m x 2,5 m i wysokości 2,4 m

przyłącze energetyczne kablowe o długości około 10 m

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w tut. Urzędzie Gminy.

 2004.07.01:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 €

Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9, tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

przebudowę dróg gminnych:

1) “Chyby - Baran” od km 0+011 do km ............ za kwotę 70.000,00 zł

2) „Zachybie - Muszczarz” od km 0+000 do km ............ za kwotę 20.000,00 zł

3)“Mniów ul. Raszówka” od km 0+000 do km ............ za kwotę 15.000,00 zł

 

remonty dróg gminnych

1)“Grzymałków – Wrzoski – Pałęgi” od km 1+775 do km ............ za kwotę 30.000,00 zł

2)“Pałęgi – Straszów” od km 0+000 do km ............ za kwotę 25.000,00 zł

3)“Pielaki – Zaborowice” od km 0+864 do km ............ za kwotę 50.000,00 zł

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 1sierpnia 2004 r - 15 września 2004 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych a nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kwotę wadium określa pkt 10 SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a) Długość odcinka - 90%

b) Warunki płatności 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena : 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do porozumiewania się z oferentami upoważniony jest – Szczepan Kołodziejczyk tel. 37-37-004 w. 57 w godz. 8,00 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20.

Termin składania ofert upływa dnia 2004.07.20 o godz.0930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2004.07.20 o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9 pok.14.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.2004.03.31:
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami ) zawiadamia się że w dniu 31.03.2004 r. na wniosek

Pracowni Usług Inwestycyjnych i Projektowych „ PATADROG” P. Tadeusza Pałki zam. Busko Zdrój Oś. Świerczewskiego 14/11

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych na gruntach miejscowości Grzymałków ul. Świętokrzyska

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa :

- chodnika wzdłuż drogi powiatowej 15657 Grzymałków ul. Świętokrzyska o długości 211 mb.

- poszerzenie jezdni o 0,5 m na w/w odcinku

- zjazdy do budynku – dom nauczyciela, plac szkolny oraz do prywatnych posesji.

 

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

WÓJT GMINY

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI2004.03.31:
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami ) zawiadamia się że w dniu 31.03.2004 r. na wniosek

Pracowni Usług Inwestycyjnych i Projektowych „ PATADROG” P. Tadeusza Pałki zam. Busko Zdrój Oś. Świerczewskiego 14/11

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych na gruntach miejscowości Mniów – ul. Gajowa.

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa :

- chodnika wzdłuż drogi powiatowej 15657 Mniów ul. Gajowa o długości 700 mb.

- poszerzenie jezdni o 0,5 m na w/w odcinku

- zjazdy do prywatnych posesji

- poszerzenie przepustów odwadniających

 

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

WÓJT GMINY

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI2004.03.31:
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami ) zawiadamia się że w dniu 31.03.2004 r. na wniosek

Pracowni Usług Inwestycyjnych i Projektowych „ PATADROG” P. Tadeusza Pałki zam. Busko Zdrój Oś. Świerczewskiego 14/11

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek zlokalizowanych na gruntach miejscowości Mniów – ul. Kolonia.

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa :

- chodnika wzdłuż drogi powiatowej 15657 Mniów ul. Kolonia o długości 1075 km.

- poszerzenie jezdni o 0,5 m po stronie projektowanego chodnika

- zjazdy do budynków : policji, straży pożarnej, szkoły, piekarni i prywatnych posesji.

 

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

WÓJT GMINY

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI

2004.03.17:
ZAWIADOMIENIE

Mniów dn.2004.03.10.

Znak : BIGP.II. 7331-21/2004

 

 

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz art. 31ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 (Dz. U. Nr 62, poz.627z późn. zmianami)  zawiadamia się strony

 że w dniu  10.03.2004 r. na wniosek

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o  02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla działki zlokalizowanej na gruntach miejscowości Mniów – Raszówka o numerze

ewid. 832 – oddział leśny 164 f.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ERA GSM

Nr 55152” ,  zlokalizowanej na istniejącej wieży operatora PLUS GSM  w miejscowości Mniów – Raszówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do funkcjonowania w/w stacji.

              Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują: - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Polska Telefonia Cyfrowa  Sp. z o.o          – 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

2. Przedsiębiorstwo GAWINEX Sp. z o.o         – 44-203 Rybnik  ul. Sosnowa 7

3.  a/a

Do wiadomości:  – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zagnańsk  26-050 Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10 „A”

2. POLKOMTEL S.A Departament Inwestycji  - 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81

3. PTK  CENTERTEL                               -   01-230 Warszawa Al. ul. Skierniewicka 10 a

4. Zarząd Parków Krajobrazowych w Kielcach- 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70 

5. Państwowy  Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Kielcach- 25-956 Kielce

     ul. Jagiellońska 68

6. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

7. Strony wg odrębnego wykazu załączonego do akt sprawy.

8. a/a

WÓJT

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI2004.03.17:
Obwieszczenie

Mniów - 2004.03.15

Znak : BIGP.II. - 7331 -21/2004

 

 

Obwieszczenie

 

         Wójt Gminy w Mniowie działając stosownie do przepisów art. 32 ust. 1 pkt. 1

 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony Środowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627)

ZAWIADAMIA

 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie :

 1/ danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagającej udziału społeczeństwa  dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „ERA GSM „ nr : 55152

zlokalizowanej na istniejącej wieży operatora PLUS GSM w miejscowości Mniów – Raszówka działka nr ewidencyjny 832 oddział leśny 164 f gmina Mniów  w  skład której będą wchodzić:

- istniejąca wieża stalowa Plus GSM

- 3 anteny rozsiewcze nadawczo-odbiorcze typu -739 650  zawieszone na wysokości 43,70 m n.p. t ( środki elektryczne anten) o azymutach : 80, 170, 290), pracujące w zakresie częstotliwości od 880 MHz do 960 MHz

- 3 anteny paraboliczne radiolinii o średnicy 1,2 m  ( o azymutach : 88,141,324) pracujące w zakresie częstotliwości od 21,2 GHz do 23,6 GHz zostaną one zawieszone na wysokościach  41,40,41,40 i 33,00 m npt ( środki elektryczne anten ),

- 1 antena paraboliczna radiolinii o średnicy 0,6 m ( o azymucie : 161 ) pracująca w zakresie częstotliwości od 21,2 GHz do 23,6 GHz zostanie ona zawieszona na wysokości 33,00  m npt ( środki elektryczne anten ),

- kontener o wymiarach 3,5 m x 2,5 m i wysokości 2,4 m   

-     przyłącze energetyczne kablowe o długości około 10 m

2/  danych w sprawie przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej.

 Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mniowie pokój nr : 20 w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 06.04.2004 r.

 

 

WÓJT

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI

 2004.03.17:
Zawiadomienie

Mniów - 2004.03.15. 

Znak : BIGP. II. – 7331- 21/2004

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Wójt Gminy w Mniowie

      Podaje do publicznej wiadomości, że  w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących ochrony środowiska w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy w Mniowie ul. Centralna 9  pokój

 nr 15 zamieszczono:

1/ dane o wniosku w sprawie  wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagającej udziału społeczeństwa dla inwestycji polegającej na :

 budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nr : 55152 zlokalizowanej na istniejącej wieży operatora PLUS GSM w miejscowości Mniów – Raszówka działka

nr ewidencyjny 832 oddział leśny 164 f gmina Mniów  w  skład której będą wchodzić:

- istniejąca wieża stalowa Plus GSM

- 3 anteny rozsiewcze nadawczo-odbiorcze typu -739 650  zawieszone na wysokości 43,70 m n.p. t ( środki elektryczne anten) o azymutach : 80, 170, 290), pracujące w zakresie częstotliwości od 880 MHz do 960 MHz

- 3 anteny paraboliczne radiolinii o średnicy 1,2 m  ( o azymutach : 88,141,324) pracujące w zakresie częstotliwości od 21,2 GHz do 23,6 GHz zostaną one zawieszone na wysokościach  41,40,41,40 i 33,00 m npt ( środki elektryczne anten ),

- 1 antena paraboliczna radiolinii o średnicy 0,6 m ( o azymucie : 161 ) pracująca w zakresie częstotliwości od 21,2 GHz do 23,6 GHz zostanie ona zawieszona na wysokości 33,00  m npt ( środki elektryczne anten ),

- kontener o wymiarach 3,5 m x 2,5 m i wysokości 2,4 m   

-     przyłącze energetyczne kablowe o długości około 10 m

2/  dane w sprawie przedłożonego raportu  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

     na środowisko

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Mniowie pokój nr : 20  w godzinach pracy urzędu  w terminie do dnia 06.04.2004 r.

 

WÓJT

LEONARD ŚWIERCZYŃSKI

 Przetarg na opracowanie: koncepcji kanalizacji terenu gminy Mniów i koncepcji modernizacji ujęć wodnych na terenie gminy Mniów

OGŁOSZENIE

      zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę”.

Wójt Gminy w Mniowie,

26-080 Mniów

ul. Centralna 9,

tel. (0-41) 37-37-004

Fax. 37-37-024,

województwo świętokrzyskie,

powiat kielecki,

ogłasza zamówienie publiczne w trybie „ zapytanie o cenę”  na opracowywanie:

- koncepcji kanalizacji terenu gminy Mniów

- koncepcji modernizacji ujęć wodnych na terenie gminy Mniów .

1. Przedmiot  zamówienia:

- opracowywanie wariantowej koncepcji kanalizacji na terenie gminy Mniów

- opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji ujęć wodnych na terenie gminy Mniów,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami.

2. Termin realizacji zamówienia:

    Pożądany termin  wykonania zamówienia – 31.05.2004r.

3. SIWZ  można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego –

    Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, pokój nr 15.

    Do kontaktów z oferentami upoważniona jest : P. Alicja Kołodziej i P. Tadeusz Lisowski    tel. (041) 37-37-004 w.55 lub 56.

4. Złożenie ofert:

Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Koncepcja kanalizacji gm. Mniów  i koncepcja ujęć wodnych na terenie gm. Mniów należy złożyć w terminie do 11. 03.2004 r. do godz. 1130 w siedzibie zamawiającego – sekretariat.

5. Otwarcie ofert: nastąpi 11.03.2004 r. o godz. 1200  w siedzibie zamawiającego pokój nr 14

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto- 100 %

7. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział  oferenci, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,

b)  spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

c)  posiadają niezbędne uprawnienia  oraz  aktualne zaświadczenie

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.              

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

10. Szczegółowe warunki uczestnictwa określa SIWZ.

 


2004.02.26:
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej (BZP 28/2004 poz. 10716)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Gminy w Mniowie

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

woj. świętokrzyskie

pow. kielecki

tel. 041 3737004 w. 42

fax 041 3737024

http://bip.mniow.iap.pl i http://www.mniow.pl

e-mail: mailto:ug(at)mniow.pl lub ug.mniow(at)kielce.com.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie Mniów ul. Gajowa i ul. Kielecka

1. Sieć kanalizacyjna PCV 200 - 3.036 mb

2. Przykanaliki PCV 160 - 572 mb.

Miejsce realizacji: Mniów ul. Gajowa i ul. Kielecka.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 30 kwietnia 2004 r. - 30 września 2005 r.

Wadium - 5.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 15, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Tadeusz Lisowski, e-mail: michal(at)mniow.pl,

tel. 041 37 37 004 w. 56, lok. 15, w godz. 08.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 20.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2004 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2004 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 14.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

warunki zawarte SIWZ.2004.02.12:
przetarg w trybie „ zapytanie o cenę” na opracowywanie projektów

Mniów dn. 2004.02.12.

Znak : BIGP. III. 341-2/04

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w  trybie zapytania o cenę

 Urząd Gminy w Mniowie, 26-080 Mniów ul. Centralna 9 , tel. (0-41) 37-37-004

  Fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

  ogłasza przetarg w trybie „ zapytanie o cenę” na opracowywanie projektów

  decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji

  inwestycji celu publicznego.

 

  1. Przedmiot  zamówienia:

- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów  

   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , zgodnie z

   wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

   zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717).

2.Termin realizacji zamówienia: 

zakres prac obejmuje sporządzanie projektów decyzji dla wniosków złożonych w okresie od stycznia 2004 r. do końca grudnia 2004 r.

3.SIWZ  można odebrać w siedzibie zamawiającego - Urząd

      Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, pokój nr 15.

      Do kontaktów z oferentami upoważnione są : P. Alicja Kołodziej i P. Justyna  Zaraś  tel. (041) 37-37-004 w.55 lub 56.

4.Złożenie ofert: pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2004 r. do godz. 1130 w siedzibie zamawiającego - sekretariat.

5.Otwarcie ofert: nastąpi 27.02.2004 r. o godz. 1200  w siedzibie zamawiającego pokój nr 14

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto- 100 %

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział  oferenci, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,

b)  spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

c) Posiadają niezbędne uprawnienia urbanistyczne lub architektoniczne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego poświadczone za zgodność z oryginałem. 

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

10. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określają warunki zamówienia.

 2004.02.25:
Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mniów dn. 2004.02.25.

 

Znak : BIGP. III. 341-4/04

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy w Mniowie , 26-080 Mniów ul. Centralna 9 , tel. (0-41) 37-37-004

fax. 37-37-024, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na :

"opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze sołectwa Mniów i sołectwa Węgrzynów"

1. Przedmiot zamówienia:

- "opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na

obszarze sołectwa Mniów i sołectwa Węgrzynów " w wersji graficznej i

tekstowej poszerzonej o zapis w postaci elektronicznej - zapis w plikach typu

(dag) , ( tif ) lub ( jpeg ), zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80

poz.717).

Oprócz planu miejscowego wymagane jest sporządzenie:

a) podstawowego opracowania ekofizjograficznego zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań

ekofizjograficznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1298 ),

b)prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko, uwzględniającej

ustalenia " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Mniów "

c)prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego z

uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 )

2. Termin realizacji zamówienia:

zakres prac obejmuje opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze sołectwa Mniów i Węgrzynów, termin opracowania w/w planu określa się na 12 miesięcy od daty przekazania materiałów

" wyjściowych " przez Zamawiającego.

3. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, pokój nr 15

w cenie 20 zł. Do kontaktów z oferentami upoważnione są : P. Alicja Kołodziej

i P. Justyna Zaraś tel. ( 041) 37-37-004 w.55 lub 56 w godzinach od 800 - 1500.

4. Złożenie ofert: pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 17 marca 2004 r.

do godz. 1130 w siedzibie zamawiającego - sekretariat pokój nr 20 .

5. Otwarcie ofert: nastąpi 17.03.2004 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego

pokój nr 14

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto- 100 %

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Wadium - 500 zł.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia

10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,

b) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca

1994 r. o zamówieniach publicznych.

c) pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

d) posiadają niezbędne uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do

właściwej izby samorządu zawodowego.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie z

zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

11. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określa SIWZ.

 2004.02.10:
Gminne Centrum InformacjiOtwarcie GCI

W środę, 4 lutego 2004 roku uroczyście otwarto Gminne Centrum Informacji w Mniowie. Mieści się ono w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Centralnej 9. Placówka czynna jest codziennie od 7:00 do 21:00. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Na pamiątkowym zdjęciu obok począwszy od lewej stoją:

Radosław Midura - Prezez Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych ,,Ekorol'',
Leonard Świerczyński - Wójt Gminy Mniów,
Alicja Stradomska - Senator RP,
Franciszek Wołodźko - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Czesław Pytel - Zastępca Wójta Gminy Mniów,
Krzysztof Adamczyk - Dyrektor Gabinetu Marszałka,
Tadeusz Bartos - Senator RP,
Karol Fijałkowski - Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu PCK,
Marian Plech - Radny Powiatu Kieleckiego,
Czesław Kowalski - Przewodniczący Rady Gminy Mniów,
Słąwomir Pastuszka - Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW,
Janina Janecka - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach,
Marek Nowak - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach,
Iwona Szostak - przedstawiciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach,
Aleksander Podsiadły - st. informatyk gminy Mniów,
Henryk Witczak - Kierownik Punktu Obsługi Bezrobotnych w Mniowie,
Edward Kurek - Kierownik Wydziału z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach